לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולויבה ירומל ןולעה 

(תורחא תויועטו) "רק םד" "םח םד" לע :רמאמה םש

קרב יאחוי :רמאמה רבחמ
.םוחו הרוטרפמטל םירושקה םיחנומב שומישב תויתיעב :רמאמה אשונ
.ח"עב ,םילדומ - הארוה יכרד .םילדומ - הארוה יכרד :חתפמ תולימ
.129 ,1991 ב"נשת תבט ,'ב תרבוח ,היגולויבה ירומל ןולעה :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה

.ביבא לת 'ד ינויע ןוכית ס"היבב היגולויבל הרומ - קרב יאחוי :תורעה


םיגשומב וא "ימרטולקיופ"ו "ימרטוימוה" םייגולויסיפה םיגשומב שומישה
(2)בוטרב ןוגכ) ,דומילה ירפסמ קלחב ידמל ץופנ ,"רק םד"ו "םח םד" םיירבעה
הארוהה תייגולונימרטב ,ךכמ בושחו ,םינוש םימוסריפב ((5)ביבא תיידפולקיצנא
תיגולויזיפ האיגש ןה הווהמ הלא םיגשומב שומישה םלוא .םיבר םירומ לש
ביכרמו תועיבקה רסוח תעפות לש םתסיפתבו םתנבהב ,הצמחה ןהו תיגולואזו
.תויגולויזיפ-וקאה תוכרעמה תיברמב םימיקתמה ,תושימגה

"רק םד"ו "םח םד"
םוגרתכ םתוא םיניבמה שי ."רק םד"ו "םח םד" םיגשומה לש םרוקמ רחא בוקעל השק
ירה רבדה ךכ םא ."ימרטולקיופ"ו "ימרטוימוה" םיינטלה םיגשומל (ילגנאו ירבע)
"הימרטולקיופ"ו עובק םוח השוריפ "הימרטוימוה" .ןיטולחל יוגש םוגרת והז
רוקמב רכז ןיא ,םוגרתב םילותשה "םח"הו "רק"ה יגשומל .הנתשמ םוח השוריפ
.יניטלה

רחאל ,םד ירקו םד ימח לע ,וטילחה רבעב םינעדמש הרבסה תא הלעמ ,(10)ןודרוג
הלא םיגזומב שי ,זא יכ וז הרעשה הנוכנ םא .האוושה יכרצל ,םדיב םהב ועגנש
.אל ותו תיעדמה הבישחה תוחתפתהה לע דומילב ,ירוטסיה ךרע

לע םייסחי םיגשומ תסיפתב יסיסבה ישוקל רבעמ .םייסחי םיגשומ םניה "רק"ו "םח"
איה תוסחיתהה תדוקנ םאה ?תוסחיתהה תדוקנ יהמ הלאשה תלאשנ ,םידימלתה ידי
?C תולעמ 36.5-37.5 לש םוחתב הניהש וא ,אירב םדא ףוג תרוטרפמט

:תואמגוד רפסמ קודבנ הבה
ידכ דע (7)תוליעפ ןמזב ,ףוגה תרוטרפמט העיגמ ,םילחוזל ךיישה ,ןודרחב .1
,םילחוזל ךייש ןודרחה ירהו ?םדאל תיסחי "םח םד" לעב אוה ןיאה .C תולעמ 41.5
?"םדה ירק"
-38.0 ללכ ךרדב הניה םיילותחו םייבלככ םייתשבי םיפרוט לש םפוג תרוטרפמט .2
םח קר ילוא וא דואמ םח םד ילעבכ ?םדאל סחיב םתוא גרדנ דציכC תולעמ 38.5
?רתוי רקש הז אוה םדאה םצעב ילואו ?רתוי
דנלסיאבש םירזייגה ימימב םייחה םינטרס לש םפוג תרוטרפמט תא ראתנ דציכ .3
?םדאל סחיב םינטרסה תצובק לכ תאו ?ינופצה םיה ינטרסל האוושהב
םיגשומ הלא" :יכ רמואה ,(10)ןודרוג לש ויתולימ תא בטיה תוריבסמ ולא תואמגוד
ענמהל שי :איה תחא ,וכ םא ,הנקסמה ."םייעדמ אלו םיקיודמ אל ,םייביטקיבוס
."רק םד"ו "םח םד" םיגשומב שומישהמ ןיטולחל

?וזכש העפות הנשיה - ףוגה םוח תעיבק
םיבר םירפסב ןה לבוקמ "ימרטולקיופ"ו "ימרטוימוה" םיינטלה םיחנומב שומישה
.(6)תורגב תוניחבב ןהו (3)ןוזלשיפ ןוגכ
םגו (12)ןסלינ-טדימש םג .תובר םינש םיגולויזיפה ברקב ץופנ היה הז שומיש
.םיבר םירקוח לש היגולונימרטב בטיה םישרשומ הלא םיגשומ יכ םידומ ןודרוג

תוכרעמה לש ןתובכרומ תא הנוכנ ךירעה עדמש ינפל ורצונ הלא םישומ םתנעטל
לע עדימ רסח הלא םיגשומב יכ םינעוט םג םהינש .ףוגה םוח רוציו תוסיוול
.הנוכנ הנניא םהמ תרייטצה הנומתהשו ,תכרעמה לש םזינכמה

יד .םייפולח םיחנומב שמתשהל שיש עיבצמה בר עדימ ףסאנ תונורחאה םינשה 30-ב
םיגשומב הנומטה האיגשה תא בטיה ןיבלה ידכ ,(4)ןומיר לש ורפסמ ןלהלש טוטיצב
?הנתשמ תועיבק ןכתיתה "...C תולעמ 39-40 ןיב העובק םפוג תרוטרפמט..." :הלא

םייח ילעב לע ,70-ה תונשב ,ןסלינ טדימש לוגדה גולויזיפה לש וירקחמ
.יחה םלועב תוחישק ןיאש הדבועה תא ולעה ,(13)םיירבדמ
םקבאמבו לודיגה יתב ןווגמה םינושה םינימה לש םתודרשהל סיסבה איה ,תושימג
.יטגרנא ןוכסיחל ,דימתמה
לכב תמייקה העפות הניה תינמוח תועיבק יאש עבקו ךישמהז הז היה (11)דרגרדנ
ילעב .(ץיק תנש) היצוויטסא וא (ףרוח תנש) היצנרביה יאנתב קר אלו יחה םלועה
- עובק ףוג םוח ילעבכ ,תנשוימה השיגה יפל םיגווסמה םיבר םםייח
.ךכ חרכהב םניא "םיימרטוימוה"

ןמזב C תולעמ 5 ידכב ,ףוגה תטורפמט הלוע ,יוצמה ינקירמאה זבב ,אמגודל
איה ןיא ןכלו ,הצואת ןמזב ,ףוגה תרוטרפמט הלוע הטי'צה לצא םג .(8)ףועמ
ףוגה תרוטרפמטב תימוי תונתשה .ךורא ןמז קרפל הריהמה התצירב דימתהל הלוכי
םיקנויה ןיבמ םה ףא ,(םיקרחה יפלטע) םינטקה םיפלטעה תרדס תתב האישל העיגמ
תחונמ ךלהמב ,C תולעמ 5 ידכ דע תדרל היושע םפוג תרוטרפמט ."ףוגה םוח יעובק"
.(14)תילילה םתוליעפ ןמזב C תולעמ 40 ידכל דע ,תולעלו םויה
ללכ תמייק אלש םירקוחה לש םתנעט תא רוריבב תוחיכומ ולא תואמגוד
ןוימ ."םיימרטולקיופ" השעמל םניה םייחה ילעב לכ יכו יחה םלועב "הימרטוימוה"
םהל השקש הלאל .תואיצמב הזיחא ,ךכ םא ,ול ןיא ,םיינשה ןיב הנחבאב ,יחה םלוע
הערשמב ,ףוגה תרוטרפמט הנתשמ ,אירב םדאב םגש ריכזנ ,ינושאר טבמב תאז לבקל
.הממיה ךלהמב תחא הלעמכ לש

הרוטרפמטו םוח
"םוח" םיגשומב שומישבש האיגשה תא ריבסהל יתיסינ ןהב רשא ,תומדוקה תואקספב
עבטמ ,יתצלאנ ,הנתשמ תואיצמל("הימרטוימוה") "תועיבק" סוחיבש תועטבו "רוק"ו
ןומט ןאכ .הרוטרפמט - הדידמה תודיחיב שומיש ידכ ךות תואמגוד איבהל ,םירבדה
ןיב לובלבל םרוג םהב שומישה :םינודנה םיגשומבש םיירקעה םילושכמה דחא השעמל
.הרוטרפמט ןיבל םוח ןבי :םיינשה
.תיתורירש הדידמ תדיחי הניה הרטורפמטש ירה ,היגרנא תרוצ וניה םוחש דועב
,דימת ךכ אל ךא םיינשה ןיב םאתמ םייק ,תומיוסמ תוילאקיסיפ תויצאוטיסב ,םנמא
.תוהז ונניא םאתימש םג המ
היגרנא תומכ תא דודמל היהי ןתינ תינמוח היגרנא קצומ רמוחב עיקשנ םא ,היארל
.(ותסמו רמוחה גוס תא עדנש יאנתב תאזו) הרוטפמט הדידמה תודיחי תרזעב וז
הנתשמ רמוחה תרוטרפמט ןיא ,תכשמנ תיטגרנאה העקשההו ךתינ רמוחהש ןמזב ,םלוא
.םיינשה ןיב םאתמה קתנתמ ךכו
יניעב .םיפדרנ םיגשומ םניא הרוטרפמטו םוחש השיחממ וז תילאקיסיפ הדבוע
שומיש ךות ,ונאו "הילאמ הרורב" טעמכ הניה םיינשה ןיב תוהזה ,ונדימלת
.וז תועט שירשהל םירזוע ,םיעטומ םיגשומב

םייניב םוכיס
:"ימרטולקיופ"ו "ימרטוימוה" ,"רק םד" ,"םח םד" םיחנומה ,יכ רמול ךכ םא ןתינ
.הרטורפמטו םוח םיגשומה ןיב לובלב םירצויו ןוכנ רבסהל ונכרד תא םישקממ .1
.יחה םלועב תינמוח תועיבק ןיא :תיגולויב הניחבמ םייוגש .2
ןיאו "םח םד" ןיא ,העובק תוסחיתה תדוקנ ןיא :תיגולויזיפ הניחבמ םייוגש .3
."רק םד"    
הניא "הימרטולקיופ"ו "םח םד" הניא"הימרטוימוה" :תינשלב הניחבמ םייוגש .4
."רק םד"    
?ןוכנ ןכ המ רבדה ךכ םא

הימרטורטהו הימרטוטקא ,הימרטודנא
:תומלוע ינש לש םהיקוח םיקסוע םזינגרואה לש םוחב
יחה ףוג) םיפוג ינש ןיב ימרט לפמ םייקו הדימבש םיעבוקה ,הקיסיפה יקוח .1
.ןוזיאל דע ,םיפוגה ןיב ,םוח תכלוה םייקתת (ותביבסו
תוליעפו תילובטמה תוליעפה בקע םוח רציימ יחה ףוגה ,היגולויבה יקוח .2
לעו הז םוח רוציי לע עיפשהל ןתינ .(בחרמב העונתו םירירש תעונת) תיטניק
:םיכרד ןווגמה ותכלוה
.םוחה תכלוה תא ןיטקמה (ןמוש תובכש ,הורפ) דודיב .א
ןיב קחרמה תנטקה וא (םיינזואכ םיינוציח ףוג ירבאב) םינפה חטש תלדגה .ב
.םוחה תכלוה תא לעימה ,הביבסה ןיבו (םד) םוח תואשונ תומקר    
העזה) ףוגהמ םימ ףודינ ידי לע ,הביבסל םוח לש יביטקא דוביאל םיעצמא .ג
.(התחלהו    
ימרטה לפמה תא הלידגמה ,םדה תכרעמ תרזעב ,םיינוציח םירוזיאל םוח תעסה .ד
.םוחה תכלוה תשחומש ךכו ותביבסו ףוגה ןיב    
לפמה ןטקש ךכ ,םיימינפ ףוג ירוזיאל םוח תעסה ידי לע םוח תרימשל םיעצמא .ה
.הביבסהו םיינוציחה ףוגה ירוזא ןיב ימרטה    
וא תילובטמה תוליעפה לע חוקי[פ - ףוגב םוחה רוצי תמצוע לע חוקיפל םיעצמא .ו
.תיטניקה תוליעפה    
.(הרוחש היצטנמגיפ) יתביבס םוח תטילקל םיעצמא .ז
,שמשה תנירק תמצועל סחיב תוליעפ תועש ןוגכ ,םייתוגהנתה תונורתפ ןווגמ .ח
רותסימו תוליעפ ירתא ,("תונדרחתה") וז הנירקל סחיב תימוקמ תוגהנתה    
.דועו (שמשל הפישח לומ ןבאל תחתמ יח וא הליחמ)    

,היצולובאה ךלהמב ,ועיגה (םלוכ אלו םבור ,שגדהבו) תופועהו םיקנויה ינימ בור
תאזו םפוג לש תינמוחה תכרעמה לע הטילשל םיליעי םיעצמא לש בחרנ ןווגמ חותיפל
.םיילמרונ הביבס יאנתמ ,טלשנ ןמז קרפלו תטלחומ טעמכ ,תוקתנתה ידכ דע

םוח .ימינפ וניה םהלש ירקעה ינמוחה יטגרנאה רוקמהש אוה לכמ בושחה ןותנה
.םמצע םייחה תוליעפ בקע םפוג ךותב רצונש

םייחה ילעב תוקלחמ ראשב םג ."םיימרטודנא"כ ולא תוצובק יתש תונכל ןכ םא ןתינ
.םפוג לש תינמוחה תכרעמה לע חוקיפל םיעצמא ןוודנ ,היצולובאה ךלהמב ,וחתפתה

רשאמ ךומנ ולא תוקלחמב תוכרעמה םוכחיתש (לילכהל רוסא ךא) רמול ןתינ םנמא
לע חקפלו תסוול ידכ ,םיעצמא םהב ןיאש רמוא הז ןיא ךא ,תופועבו םיקנויב
ילעב תוקחמ ראשבש ,םינימה בורבש הדבועב ןומט ירקעה ינושה .םםפוג תוינמוח
תנעירקכ יתביבס םוח רוקמ - ינוציח וניה תינמוחה היגרנאל ירקעה רוקמה ,םייחה
.שמשה
."םיימרטוטקא" ונוכי ןכלו ,לודג וניה הביבסב הלא םינימ תולת
תנירק תטילק יכרצל ףוג עבצ יוניש לש תועפות תורכומ םילחוזהמ קלחבש שגדוי
.(12)םדה תכרעמ ידי לע ,םוח תועסה לש תלוכי ומכ ,שמש
.םייח ודה ומכ תורחא תוצובקמ הברהב תוחתופמ וז הצובקבש קפס ןיא
םיעצמא רקיעב ךא ,םייגולויזיפ םיעצמא םיליעפמ תוילוחה ירסח וליפא
ףתושמ דחא ןורקיע םלוא .םפוג תוינמוח לע חוקיפו תוננוגתה ךרדכ ,םייתוגהנתה
ןאכמ .שמשה ירק ,ינוציח וניה םפוג לש ירקעה ינמוחה יטגרנאה רוקמה :הלא לכל
."םיימרטוטקא"ה תצובקב תפתושמה םתללכה
,תואמגוד עפש (12)ורפסב איבמ ןסלינ-טדימש .ללכ הטושפ הנניא וז הקולח ,םרב
,הנוטה גד :יחה םלוע תא ןיימל ונא םיסנמ םהב ,תויתוכאלמה תורגסמל תודגונמה
אושכ םהלש היחשה רירש םוח לע רומשל םילגוסמ םישירכ לש םינימ רפסמו ברחה גד
גד .ימינפ ילובטמ הרוקמ ,ךכםשל תינמוחה היגרנאה .ימימה םוידמ םוחמ הובג
.דבכבו לוכיעה תכרעמב םינוש םירתאב םג תפסונ המוד תכרעמ םייקמ הנוטה
,םפוג תא םמחל ,הלוטתה לע הריגד ןמזב ,תלוכיה הנחבוה ןותיפה שחנ תובקנב
,םישע לש םינוש םינימב וליפא .בבוסה ריוואה םוחל לעמ ימינפ יטגרנא רוקממ
םימייקתמ הלא לכב .ימינפ רוקממ םרירש םמחל תלוכי הנחבוה שבד ירובדו תויריפש
.תשקובמ המר ביבס ,רצונש םוחה לע רומשל ודעונש םינונגנמ ףסונב
ןמזב רמושה ,ןורדנדליפב ומכ חמוצה םלועמ אמגוד איבמו תכל קיחרמ (10)ןודרוג
.בבוסה ריואה םוחמ הובג תומקר םוח לע החירפ

."ןבלו רוחשל" וננוצרכ יחה םלוע תא קלחל ןתינ אלש שיחממ ולא תואמגוד ללש

.תיגולויבה תמאל אטחיש רוסא ,תוחונ תורגסמ רוציל ,ונלש יעבטה ןוצרה

יתוכיא םיכרע םלוס רוציל הרטמב "הימרטורטה" גשומה תא ועבק (9)לודנרו טרקא
הימרטוטקאהו תופועהו םיקנויה יניממ קלחבש ,"תמלשומ"ה הימרטודנאה ןיב ףיצרו
שמתשהל םתלוכיב שיש םיבר םינימ םימייק ןהב ,תודורי תוקלחמבש ,"תמלשומ"ה
םניא הלא םינימ .םהיכרצל וז היגרנא לע רומשלו ימינפ ינמוח יטגרנא רוקמב
ןמז קרפל וא םימיוסמ ףוג ירבאל וא תלבגומ וז תלוכיש ןוויכ םיימרטודנא
.לבגומ

רשא ,םינטקה םיפלטעה אמגודל .דרפנב ןימ לכל ,ןכ םא ,תויהל תבייח תוסחיתהה
וא ,םויה תועשב (היגרנאו םימב ןוכסיח תורטמל) םפוג םוח תוסיו תא םיקקקיספמ
תליחתב ,שמשה תנירקמ םוח גופסל תנמ לע "תונדרחתה" טעמל םישרדנה ,עלסה ינפש
.םיימרטורטה אלא םיימרטודנא םניא םהו םיקנוי םה הלא .תוליעפ םוי

םוכיס
תיניניע השיג רשפאמ ,"הימרטורטה"ו "הימרטוטקא" ,"הימרטודנא" םיגשומב שומישה
.הנודנה תוהמל
תכרעממ אצוי לעופכ יחה םלועב תויסחיה תא חיכוהל ונל םירשפאמ הלא םיגשומ
.תוחפ חתופמה שיו רתוי חתופמה שי - םיינויצולובאה תוחוכה
.היגרנא תרוצ ,אוהש יפכ םגדומו רבסומ "םוח" גשומה
תובישח בטיה תשחמומו םינתשמ הביבס יאנתל המאתהכ תושימגה לש הכרעש ררבתמ
.ןימו ןימ לכ לש םייחה תיגלויבל (ינמזה םג ולו) ינמוחה סיזאטסוימוהה

לש חמוצהו יחה" םג האר) תינכדע תיעדמ תורפסב םויכ םיעפומה םה הלא םיגשומ
וז ןבומכו ,םירומה ,ונלש הארוהה תיגולונימרט תויהל הכירצ ךכ .("לארשי ץרא
.תורגבה תוניחב...ב תוסחיתהה ךרד תויהל הכירצ

* * *                                  

'רדל ןכו תורפסבו רמוחב הברה התרזע לע יבוקעי הבוד 'רדל תודוהל ינוצרב
.וריאהו וריעה ,בותכה לע ורבעש ץריוטוג הפי 'בגו רגילק הביבא


תורפס תמישר                                

דרשמ .צוה .םינוש םיכרכ .לארשי ץרא לש חמוצהו יחה (ךרוע) .ע ,ןולא .1
.1986 ,עבטה תנגהל הרבחהו ןוחטבה

,רבחמה 'צוה .הינש הרדוהמ ,61 'מע 'ב ךרכ .היגולויב יקרפ .ש.ח ,בוטרב .2
.1982

ץוביקה 'צוה .םיקנויו תופוע ,12 'מע ,'ג ךרכ .היגולואז .ל ,ןוזלשיפ .3
.1982 דחואמה

.1964 ,הדשה תיירפס 'צוה .173 'מע .תוילוח ילעב .ד ,ןומיר .4

.1976 הדסמ 'צוה .םיקנוי ךרע ,1784 'מע ,9 ךרכ ,הידפולקיצנא - ביבא .5

.12 הלאש 1 קרפ .1984 ילוי-ינוי .תודיחי 5-ל היגולויבב תורגב תניחב .6

7. Avery, R.A. Lizards, a study in termoregulation. Edward & Arnold,
London, 1976 56pp.

8. Bernstein, M.H. & M.B. Curtis & D.M. Hudson. 1979, Independance of
brain and body temperatur in Flying American Kestrel, Falcoe sparverius
Amer. J. Physiol. 237(1): 1258-1262.                                    

9. Eckert, R. & D. Randall. Animal physiology, mechanisms and
adaptations. second edition. Feeman and company. N.Y. 1983. p: 716-721.  

1O. Gordon, S.M. et al. Animal physiology, principles and adaptations.
fourth edition.Macmillan publishing co. inc.N.Y. 1982.                  
p: 335-336.

11. Nedergaard, J. & B. Cannon. 199O, Mammalian hibernation. Phil.Trans.
R. Soc. (Lond) b. 362: 669-686.                                          

12. Schmidt-Nielsen, K. Animal physiology, adaptation and evnironment.  
fourth edition. Cambridge univ. press 199O. p: 282-295.                  

13. Schmidt-Nielsen, K. Desert animals. Physiologica1 problems of heat
and water. Clarendon press. Oxford, 1964.                                

14. Wimsaat, W.A. Biology of bats. N.Y. Academic press, 1977.            

* * *                                   

הרזח

שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ