לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולויבה ירומל ןולעה 

"הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומה תנבהב תורושקה תויעבה :רמאמה םש

ילאיחי רמת :רמאמה רבחמ
.םתארוה יכרדו הנוכנה םתועמשמ - "הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומה :רמאמה אשונ
םילדומ - הארוה יכרד :חתפמ תולימ
.143 ,1995 ה"נשתה רייא ,'ג תרבוח ,היגולויבה ירומל ןולעה ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה תאצוה


תונבל הללכמבו "ןויצע שוג" ירוזאה ס"היבב הרומ - ילאיחי רמת :תורעה
.םילשוריב


"הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומה תנבהב תורושקה תויעבה            
ילאיחי רמת :תאמ                        

'רוק סנכיי אלש ןולחה תא ,השקבב ,רוגס' *
'ררקתיש ידכ ררקמב בלחה תא יתמש' *
'הת סוכ יצחב רשאמ םוח םיינש יפ שי הת סוכב' *
'ץראה רודכ תא תממחמ ,שמשהמ תטלפנה םוחה תנירק' *
'םוח-דמב יתב לש םוחה תא יתדדמ' *

םויה םה ,םהב שמתשהל םיליגר ונייה ונלוכש ,הלא ןיעמ םיימוימוי םיטפשמ
םישרדנ (םייניבה תביטחב רקיעב) םיעדמה ירומ ."אצמיי לבו האריי לב" תניחבב
תובקעב ,"הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומל רשקהב םתואטבתה ןפוא תא תונשל םויכ
.הז םש אשונה 'ח התכל דומילה רפס תעפוה

,(וגשי אמש) אטבתהל םיססהמ ,םילבלובמו םיכובנ םיכירדמהו םירומה :האצותה
תזכר) "תומי בלכה"ש וא ,(םייתסת םידומילה תנש) "תומי ץירפה"ש םיווקמו
.(הנשה הזה אשונה תא דמלל אל טילחת עוצקמה

,ןייצל בושח .ל"נה דומילה רפס םוסרפ תובקעב ,רומאכ ,וררועתה ולא תויעב
שי ,הז אשונ תרגסמבו ,"הרוטרפמטו םוח" אשונה עיפומ םנמא םידומילה תינכתבש
העיפומ הנניא וללה םיגשומה תרדגה ךא ,הלא םיגשומ לש םינוש םיטביהב קוסעל
תא ןיבהל םירומה לעש ,ונל הארנ ,תאז תורמל .ל"נה תינכתה לש סובליסב
ולכויש תנמ לע ,(הרדגה םג תללוכ וז הנבהו) תיתועמשמ הרוצב וללה םיגשומה
תרדגהב קסוע ןכא הזה דומילה רפסש םג המ) םייטקדיד תעד ילוקיש ליעפהל
םניאש םישיגרמ םהש ,ררבתמ םירומ םע תוחישמ .(םהיניבש תונחבהבו םיגשומה
.וללה םיגשומב בטיה םיטלוש

הדימע ךות ,"הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומה לש תויועמשמה רוריבב קסוע הז רמאמ
הרוצב םניבהלו םרידגהל הסנמה ינפב הלא םיגשומ םיביצמש םידחוימה םיישקה לע
.תיתועמשמ


?םיישק וללה םיגשומה תרדגה תררועמ עודמ    

דחא לכשו ,ריכמ דחא לכש םיימוימוי םיגשומ םניה "הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומה
םה ,הלא םיגשומ רידגהל םדא ינב םישקבתמ רשאכ ,ןכ יפ לע ףא .םהב שמתשמ
.םרידגהל ךרוצב ושח אל רבעבו תויה ,םיישקב םילקתנ

הכ םיגשומ םניה הלא םיגשומש םושמ ,רתיה ןיב ,ררועתה אל הרדגהב ךרוצה
עדמל םירומו עדמב דומיל ירפס ,םינעדמ םג .'םרידגהל ךרוצ ןיא'ש ,םייסיסב
,(לשמל ,היגולויבב םיקסועה לע רבדל אלש ,הקיסיפב םיקסועה הלא וליפא)
םיגשומה תא רידגהל ךרוצב שוחל ילבמ ,עדמב קוסעלו דמלל ,דומלל םייושע
םג ןוכנ רבדה ;הלא םיגשומל תידוחיי וז העפות ןיאו) "הרוטרפמט"ו "םוח"
.(דועו היגרנא ,הסמ ,ילמשח ןעטמ ,חוכ :ןוגכ ,םירחא םייסיסב םיגשומ יבגל
אשונה תארוה תליחת תארקל םירומ תויומלתשה ךלהמב ,התע ררועתה הרדגהב ךרוצה
.'ח תותיכב "הרוטרפמטו םוח"

"םוח" םיגשומה תנבהלו ,ללכב םיגשומ תנבהל תורושקה תויעבה ןה המ    
?טרפב "הרוטרפמט"ו    

םיאנת ינש וב ומייקתי םא ,תיתועמשמ הרוצב דמליהל יושע םייוסמ רמוח
:(ג"לשת ,ילאירומ)

,ישונאה חומהש ,ךכ יונב תויהל ךירצ אוה ,רמולכ - תיגול תועמשמ ול היהת .א
,םימיאתמ תונויערל תיתורירש אל הרוצב וסחיילו וטלקל לגוסמ היהי    
.רבכ וב םימייקה    

חומ ידי לע דמלנ ידומילה רמוחהו תויה - תיגולוכיספ תועמשמ ול היהת .ב
םא קר" רמוחה לש תילאיצנטופ תויתועמשמ לע רבדל רשפא ירה ,םיוסמ ישונא    
אל הרוצב וסחייל לוכי דמולה םא ונייה ,םיוסמה דמולה ידי לע ספתנ אוה    
"ולש הרכהה הנבמב םייקה םיאתמ ינויער ןכות הזיאל תילולימ-אלו תיתורירש    
.(םש ,ילאירומ)    

יגולה רשקהב ןה תויעב םיררועמ "הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומה ,ןלהל הארנש יפכ
רשקהב היעבו יגולה רשקהב היעב ,אמגודל גיצנ .יגולוכיספה רשקהב ןהו
.יגולוכיספה


רמוחה לש תונוש רואית תומרב תורושקה תויעבה - יגולה רשקהה    

רואית תומר ינשב ראתל ןתינ ,םירבוע םהש םיונישהו םהיתונוכת ,םירמוחה תא
:תוירקיע

המרה' וא 'תיתעפותה המרה' םשב םג היורק וז המר :'ורקאמ'ה תמר .א
תוספתנו תולגתמ ןהש יפכ תועפותה רואיתל איה הנווכה .'תיגולונמונפה    
ךפוה ,לזונ בצמב רמוח ובש ךילהתכ החיתרה רואת :אמגודל .םישוחה תועצמאב    
.זג בצמב רמוחל    

הנווכה .'תירלוקלומ-תימוטאה המרה' םשב םג היורק וז המר :'ורקימ'ה תמר .ב
רואת :אמגודל .רמוחה לש ימוטאה לדומה תועצמאב תועפותה רואיתל איה    
תיטניק היגרנא ילעב ויהש םימוטא וא תולוקלומ ,וכלהמבש ךילהתכ החיתרה    
םיטלוק ,הז לע הז הכישמ תוחוכ וליעפהו ,הזל הז םיבורק ויהשו תמייוסמ    
םילדגו ,םהיניב םירשקה םישלחנ ,םהלש תיטניקה היגרנאה הלדג ךכו היגרנא    
.םהיניבש םיחוורה    

השק תידומיל היעב הווהמ ,ןהיניב רבעמה רקיעבו ,ולאה תומרה יתשב דוקפתה
.יגול ישוקכ וז היעב תגווסמ ןכלו ,םיליגה לכ ינבו תומרה לכב םידמול רובע
.(ה"משת ,ןולאו ןייטשרבליז ,יבצ ןב :לשמל האר)

דחוימ סנכ וז היעבל שדקוהש הדבועב אוצמל ןתינ ,הז ישוקל תפסונ תודע
:ומשש ,םיעדמה תארוהב
Relating Macroscopic Phenomena to Microscopic Particles - A Central  
problem in secondary Science Education, 23-26 October, 1989,          
Utrecht, Holland.          

,"רמוח" גשומל םירושקה םיגשומה תנבה תרגסמב ,תיתועמשמ הרוצב ןיבהל תנמ לע
רואית תומר יתשב םהיתויועמשמ תא ןיבהל שי ,"הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומה תא
.הלק הכ המישמ וז ןיא ,ןלהל הארנש יפכו ,ולא


םיגשומה תורדגה לש יביטיאוטניא-יטנאה ןייפוא - יגולוכיספה רשקהה    

,ול וקפוסי רשא תורדגההש ויתויפיצ תוקזח ןכ ,רתוי ריעצ דמולהש לככ
יבגל ןהו ,ללכב 'הרדגה'ה גשומ יבגל ןה ולש היציאוטניאה םע בטיה הנבלתשת
.טרפב רדגומה אשונה

םע רשאמ ,הניה תרדגומה תושייהש המ לע תועיבצמה תורדגה םע דקפתל רתוי לק
לע היתועפשה תא וא ,תרדגומה תושייה לש היתולועפ תא תוראתמה תורדגה
שמשמה םיילגר 4 לעב טיהר וניה אסכ" הרדגהה :אמגודל .תורחא תויושיי
ליעפנ םאש רבדה וניה - חוכ" הרדגהה רשאמ הנבהל רתוי הלק הניה ."הבישיל
."a הצואתב עונל ול םורגי אוה ,m הסמ לעב םיוסמ ףוג לע ותוא


גוסה ןמ תורדגה וניה "הרוטרפמט"ו "םוח" לש תורדגההמ קלח ,ןלהל הארנש יפכ
תויתועמשמל ןכפהל םינוש םידמול םישקתמ ,ןכ לעו ,("חוכ" תמגודכ) ינשה
.םרובע

.ןאכ דע ובתכנש םירבדה רואל ןתוא חתננו ,ןמצע תורדגהל תעכ רובענ


הרוטרפמט לש תויפוקסורקאמ תורדגה    

תרדגה גוסמ תורדגה ןניא הלש תורדגההו ,ידוסי לדוג איה הרוטרפמטה ,רומאכ
ןה ןכ לעו) םירחא םילדגל הרוטרפמטה תא תורשקמה תורדגה אלא ,ליעלש "אסכ"ה
תירבעה הידפולקיצנאה ךותמ תורדגה יתש ,אמגודל ,טטצנ .("תוילגעמ" םצעב
.(803-804 'מע ,'חי ךרכ)

תדידמ לע תססבתמ הרוטרפמטה לש תינושארה הרדגהה .תירטמומרת הרוטרפמט" .1
ייונישל םאתהב תונתשמה ,םירמוח לש תונוש תוילקיזיפ תונוכת יכרע    
לש וחפנ אוה דדמנה לדוגה "יסאלק"ה תיפסכה רטמומרתב ...הרוטרפמטה    
וייונישש רחא לדוג ...תיפסכה דומע ךרואב אטבתמ ויונישש ,לזונה    
."תילמשחה תוכילומה איה הרוטרפמטה תדידמל םישמשמ    

לע תורוטרפמטה ןויווש וא הרוטרפמט ילדבה םיעבקנ תיטאטסומרת הניחבמ" .2
דחא ףוגמ - הנירקה וא הרבעהה ,הכלוהה ךרדב - םרוז םוחש ,ללכה ךמס    
"...ינשה לש וזמ ההובג ןושארה לש הרוטרפמטהשכ ,ינש ףוגל    

ןפואב תיפוקסורקאמה המרב הרוטרפמט רידגהל רשפא יאש ,אופיא ,םיאור ונא
תוטשפתה') םירחא םיכילהתב וא ,('םוח') םירחא םילדגב יולת יתלבו יאמצע
,ונוצר תא תועיבשמ ןניא ולאכ תורדגהש ימ .('תילמשח תוכילומ' וא 'םיפוג
וז תא וז תומילשמה ,תויביטיאוטניא רתוי ,תורחא תורדגה יתשב קפתסהל "ץלאנ"
:(הרוטרפמטה תוהמ לע היצמרופניא הברה תוקפסמ ןניא ,דחי םג ןהיתש יכ םא)

תובישח לעב ,תיסיפ תכרעמ םינייפאמה םיידוסיה םילדגה דחא איה הרוטרפמט" .3
הידפולקיצנאה) "םירמוח לש תוימיכהו תוילקיסיפה םהיתונוכת יבגל תערכמ    
.(םש ,תירבעה    

.םוחדמה תועצמאב דדמנה לדוגה איה הרוטרפמט - תיביטרפוא הרדגה .4

בורל .הרוטרפמטה לש תיפוקסורקאמ הרדגהב ךרוצ ןיא םירקמה בורבש ,בוש ןייצנ
לדוגה םע תיעצמא יתלב תורכיה הנשי ,רפסה תיב ידימלת הז ללכבו םדאה ינב
ורידגהל םישרדנ םניא םהו ,ותיא דקפתלו ,ותוא דודמל דציכ םיעדוי םה ,הזה
אל ,'ח תותיכל תימיכ-הקיזיפב םידומילה תינכתב ,ירה ,ןיוצ רבכש יפכ)
קר םש העיפומ .סובליסהמ קלחב "הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומה תרדגה העיפומ
.("הרוטרפמט"ל "םוח תומכ" ןיב הנחבהה


"םוח" לש תיפוקסורקאמה הרדגהה    

"היגרנא" חנומה יכ םא) היגרנא לש הרוצ אוה "םוח"הש ךכל םיעדומ םישנאה בור
אוה היגרנא ןימ וזיא לבא .(ולש הרדגהה תניחבמ תוחפל ,'יתייעב' וניה ומצע
?"םוח"ה

:תויגרנא 'יגוס' ינש ףוגל תויהל תויושע יפוקסורקאמ ןפואבש םיעדוי ונא
,תינויצטיברג :םינוש םיגוסמ) תילאיצנטופו ,(ףוגה תעונתמ תעבונה) תיטניק
היגרנא לש גוס ונניא ,יפוקסורקאמה ונבומב ,םוחה .(תיטנגמו תילמשח ,תיטסלא
.םיענ םיפוגל אקווד רושק אוה ןיא ןכש ,תיטניק

?תילאיצנטופ היגרנא לש גוס אוה "םוח"ה םאה

יוטיב לעכ ןהילע לכתסהל ןתינש אוה תוילאיצנטופה תויגרנאה יגוס לכל ףתושמה
יוטיב לעכ ,ןיפוליחל וא) םייקה ובצמל ואיבהל תנמ לע ףוגב העקשוהש הדובעל
היגרנא :אמגודל .(ינושארה ובצמל רוזחי רשאכ ,ףוגהמ לבקתתש הדובעל
חוכ דגנכ ףוג לע הלעפוהש הדובעל יוטיב איה תינויצטיברג תילאיצנטופ
ררחשת איהו ,(היצטיברגה ןוויכל דוגינב הלעמל ותוא ומירה ירהש) היצטיברגה
תיטסלא היגרנאב ןידה אוה .ינושארה ומוקמל רוזחי ףוגה רשאכ הדובע תרוצב
םילמב .תיטנגמהו תילמשחה היגרנאבו (ץיפקה תחיתמב העקשוהש הדובעה איהש)
לש ותעפשה תחת ףוג לש ותואצמיהל תורושק תוילאיצנטופה תויגרנאה לכ ,תורחא
,(יטנגמה חוכהו ילמשחה חוכה ,יטסלאה חוכה ,היצטיברגה חוכ) םיוסמ חכ
.חוכה רוקממ ףוגה לש וקחרמבו חוכב יולת ןלדג ,השעמלו

חוכל רושק אוה ןיא ןכש ,תילאיצנטופ היגרנאכ בשחיהל לוכי וניא "םוח"ש הארנ
.והשלכ חוכל תיסחי ףוג לש בצמל רושק ונניאו ,('םוחה חוכ' םייק אל) םייוסמ
םלועב .תונוש תורוטרפמט ילעב םיפוג ינש עגמב םיאיבמ רשאכ קר הלגתמ "םוח"ה
וניפב היורקה העפותה תא ריכנ אל ,תורוטרפמט ישרפה ויהי אל ובש ינוימד
."םוח"

,(הנירקו העסה ,הכלוה) "םוח רבעמ"ל םיכרדה שולש לע םירבדמה הקיזיפה ירפס
'היגרנא רבעמ'ל דבלב םיירקיע םיכילהת ינש ןייצל ,הכלהל ,םיכירצ ויה
םיפוג ינש ןיב עגמ ,רמולכ) "םוח" :"תימינפה היגרנא"ב םייונישלו
וליאו ולש תימינפה היגרנאהמ דבאמ ןירקמ ףוג) "הנירק"ו ,(תונוש תורוטרפמטב
.הלדג ,הנירק טלוקש ףוג לש תימינפה היגרנאה

רשאכ ,אלא ,"המח" הנניא הנירקה ןכש ,"םוח תנירק" לע רבדל קייודמ הז ןיא
תא ךא ,ולש הרוטרפמטה תא תולעהל הייושע איה ,םייוסמ ףוגב תטלקנ איה
הנניאו טעמכ ריוואה תרוטרפמט :אמגודל !הלעת אל איה ,רחא ףוג לש הרוטרפמטה
ךרדה .(הלוע ןכ המדאה תרוטרפמט תאז תמועלו ,שמשה תנירקמ האצותכ הלוע
ןכש) םוח תרוצב היגרנא רבעמ לש יטרפ הרקמ םצעב איה ,"העסהה" ,תישילשה
תרוצב היגרנא ריבעמו ,םוקמל םוקממ רבוע ,רתוי ההובגה הרוטרפמטה לעב ףוגה
.(עגמ ידי לע רמולכ ,"םוח"

לעב ףוגמ תרבועה היגרנאה" ,ןכ םא ,איה םוח לש תיפוקסורקאמה הרדגהה
םיאצמנ םהשכ ,רתוי הכומנה הרוטרפמטה לעב ףוגל רתוי ההובגה הרוטרפמטה
."עגמב

ונבומב תוחפל ,הז בלשב) םוח ."תרבוע" הלמה איה וז הרדגהב חתפמה תלימ
םנשי רשאכ קר יוטיב ידיל אב אוהו ,היגרנא רבעמ לש ךילהת אוה (יפוקסורקאמה
.תורוטרפמט ישרפה

,הנממ עמתשמ .םיבר םישנא יניעב "ןח תאצומ" הנניא ,רומאכ ,וז הרדגה
רבעמה ךילהתל קרו ךא סחייתמ "םוח" חנומהש אלא ,"םוח תיגרנא" ןיא םיפוגלש
ריבעהל לוכי אוה לבא ,םוח ןיא ףוגלש סופתל םיבר םישנאל השק .היגרנא לש
ןיב רבעמב קר הלגתמ ןכא םוחה ,רומאכ ךא .היציאוטניאל דגונמ הז ,ןכא .םוח
.תונוש תורוטרפמט ילעב םיפוג

םימה רשאכ .תילולש ךותל דרויש םשגמ היגולנא איבהל ןתינ ,הנבהה תלקה םשל
םה ,םיריעז חרק ישיבגו םימ תופיט לש ףיחרת תרוצב ,הריפסומטאב םיאצמנ
."םשג" םשב םינוכמ םה ,המדאל ןנעהמ ךרדב םה םימהשכ ."םיננע" םשב םייורק
רבטצהל םילוכי םימו ,"םימ" םשב םינוכמ םה ,תילולשב םייוצמ םה רשאכ
תועצמאב לשמל ,תורחא םיכרדב םג אלא ,םשגמ האצותכ אקווד ואל ,תילולשב
ןנעהמ םימה לש רבעמה ךילהת תא ןייצמ "םשג" חנומה ,רמולכ .היקשה רוניצ
.המדאל
תא התנפהש ןמרסו רתסאל הדות .יקסנמיס .ו .מ ידי לע העצוה וז היגולנא)
(.וז תניינעמ היגולנאל יבל תמושת

םיוסמ םשב היורק איה ,ףוגב תאצמנ היגרנאהש ןמז לכ ."םוח"ב ןידה אוה
ףוגמ ,עגמ ידי לע ,תרבוע איה רשאכ .(ןלהל ריבסנש יפכ ,"תימינפ היגרנא")
רשאכו ,"םוח" םשב הנוכמ איה ,הכומנ הרוטרפמט לעב ףוגל ההובג הרוטרפמט לעב
איה רשאכ ."הנירק" םשב היורק איה ,עגמ ידי לע אלש ,תרחא ךרדב תרבוע איה
.תימינפה היגרנאה תיילעל תמרוג איה ,ףוגב תטלקנ

.תיפוקסורקימה המרל רשקהב ןלהל ןתניי ,רתוי טרופמ רבסה


םוחה לש תיפוקסורקימה הרדגהה    

"רבוע" המ קוידב רידגהל לכונ הז םלועב םאה ;יפוקסורקימה "םלוע"ל רובענ


?יפוקסורקאמה םלועב "םוח"ה תעפותב םיניחבמ ונא רשאכ

ףוג לש תיטאטסה "ותוזח" תורמלש םיעדוי ונא .םיישק םנשי ןאכ םגש ,ררבתמ
הנבמ לש ימוטאה לדומה יפל ירה ,(ןחלוש לע חנומה רפס :אמגודל) ענ ונניאש
םיקיקלחמ ,ונמלועב םייוצמה םיפוגה לכו ,ןחלושה ,רפסה םייונב ,רמוחה
בורב ,ןכ ומכ .תויוריהמ ינימ לכב ,םינוויכה לכל תויארקאב 'םיצצורתמ'ה
.םינוש םיגוסמ תוחוכ םיקיקלחה ןיב םילעופ םירקמה

"םוח"הו "הרוטרפמט"ה לש םייפוקסורקימה םייוטיבה ןכ םא ,םה המ
?םייפוקסורקאמה

יעמשמ-דח יפוקסורקימ יוטיב ונשי (יפוקסורקאמ לדוג רומאכ איהש) הרוטרפמטל
ןיב רשי סחי אצמנ ,םיזגה לש תיטניקה הירואיתה סיסב לע .םיזגל רשקהב
תולעמב) תטלחומה הרוטרפמטה ןיבל זגה תולוקלומ לש תעצוממה תיטניקה היגרנאה
היגרנאל דדמ איה הרוטרפמטהש רמול ןתינ ,םילזונו םיקצומ יבגל .(ןיולק
ןיבה תוחוכב םייוניש םג שי יכ ,םהיניב רשי סחי ןיאו) תעצוממה תיטניקה
,הרקמ לכב .(רתוי בכרומ אוה יטמתמה רשקהו ,םיירלוקלומ ךותהו םיירלוקלומ
יתשב ןויער ותוא םיעיבמכ םיאבה םיטפשמה ינש תא תוארל ןתינ ,ףוג ותוא יבגל
:תונוש רואית תומר

.התלע ףוגה יקיקלח לש תעצוממה תיטניקה היגרנאה = התלע ףוגה תרוטרפמט

וביט לע יעמשמ דח ןפואב עיבצהל השק .ךבוסמ רתוי בצמה "םוח" יבגל
וביט לע יעמשמ דח ןפואב עיבצהל השק ןכ ומכ .רבועש "רבדה" לש יפוקסורקימה
לש יפוקסורקימה וביט לעו ,םוח ריבעמה ףוגב תחופש "רבדה" לש יפוקסורקימה
.םוח טלוקש ףוגל ףסונש "רבדה"

ןתינ ,החיתרה וא ךותיהה תרוטרפמטב םיאצמנ םניא טלופה ףוגהו טלוקה ףוגה םא
תיטניק היגרנא דיספמ "םח"ה ףוגהשו ,תיטניק היגרנא אוה רבועש "רבדה"ש רמול
:יכ ,ןעטנ הזכ הרקמב .תיטניק היגרנא תפסונ "רק"ה ףוגלשו

.רמוחה יקיקלח לש תיטניק היגרנא = םוח                

ונא ןיא ,ל"נה רבעמה תורוטרפמטמ תחאב אצמנ ןכא םיפוגה ןמ דחא םא לבא
אצמנ םוח טלוקה ףוגה םא .ולש תיטניקה היגרנאה קר התנתשהש רמול םילוכי
"םח" ףוג םע עגמב אבש ללגב) טולקי אוהש םוחה ירה ,לשמל ,ךותיהה תרוטרפמטב
היגרנאה תלדגהל קר אלו ,ויקיקלח ןיבש תוחוכה תשלחהל םג םורגי (רתוי
תא קר דימת לידגמ םוחש רמול לכונ אל ,ןכלו .ולא םיקיקלח לש תיטניקה
םא) טלופה ףוגה ,התע הז ונראיתש הרקמב .רמוחה יקיקלח לש תיטניקה היגרנאה
אל טלוקה ףוגב ךא תיטניק היגרנא םנמא דיספה (הריבצ יבצמ ןיב רבעמב היה אל
.תיטניקה היגרנאה הלדג קר

אצמנש "והשמ" קר רחא ףוגל ריבעהל לוכי ףוגש בושחל םיליגר ונאש תורמל ,ןכל
"םוח" םשב יפוקסורקאמ ןפואב ונל רכומה הזה "והשמ"הש ללגבש ירה ,ותושרב
יוניכה תא דחייל םיצלאנ ונא ,םינוש םייפוקסורקימ םייוטיב לעב תויהל יושע
לש רבעמה ךילהתל קר (תיפוקסורקאמה המרב םיריכמ ונא ותואש) "םוח"
היגרנאה" םשב ,ףוג ליכמש תויפוקסורקימה תויגרנאה ללכ תא תונכלו ,תויגרנאה
תיטניק היגרנאמ ,רומאכ ,תבכרומ ,וז תימינפ היגרנא) "ףוגה לש תימינפה
.(תימינפ תילאיצנטופ היגרנאמו תימינפ

בצמ רצונ היה ,"םוח" םשב תימינפה תיטניקה היגרנאה תא קר םינכמ ונייה ול
לדג חרקב "םוח"הש רמאנו ,חרקו םיחתור םימ עגמב איבנש חיננ :ידרוסבא
הלמב םינווכתמ ונא ,תיפוקסורקימה המרב ירה ,ןטק םיחתורה םימב "םוח"הו
היגרנאה תא הניש חרקה ,ןכש) !םינוש םירבד ינשל םירקמה ינשב "םוח"
היגרנאה תא קר וניש םימה וליאו ,ולש תיטניקה היגרנאה תאו ולש תילאיצנטופה
(!םהלש תיטניקה

םילקתנ ונייה ,"םוח" םשב תימינפה היגרנאה ללכ תא תונכל םיטילחמ ונייה ול
:המוד היעבב

םהל תמרוג יהשלכ הנוכמו חרק ישוג ינש איפקמ ךותב םיאצמנ ובש בצמ ראתנ
היגרנאה רקיעב הנתשת ,רמולכ) וכתוי םה ךכמ האצותכ .הזב הז ףשפתשהל
קרש רמול לכונ אל ,ןכלו !םוח לש רבעמ ןאכ היה אל ךא (םהלש תילאיצנופה
.תימינפה היגרנאה יונישל םרוג םוח לש רבעמ

:טפשמה לש "תיפוקסורקימה הליבקמ"הש רמול ןכ םא לכונ

םוח ריבעה                              
'ב 'פמט לעב ףוגל <--------------- 'א 'פמט לעב ףוג :ורקאמ


:איה                


היגרנא ילעב םיקיקלחל יהשוזיא ריבעה היגרנא ילעב םיקיקלח :ורקימ
'ב תעצוממ תיטניק <-------------- 'א תעצוממ תיטניק          
('ב-מ הלודג 'א רשאכ) היגרנא תילאיצנטופ היגרנאו          
תילאיצנטופ היגרנאו תמיוסמ          
תמיוסמ                                                


תרבעה ןפוא לש יפוקסורקימה טביהל ןאכ ונסחייתה אלש ךכל בל םישל יאדכ
ןנשי וז הלאשל ?הזל הז היגרנא םיקיקלחה םיריבעמ דציכ ,רמולכ .היגרנאה
םוח" דומילה רפסב .םיטנווקה תקיזיפו תיסאלקה הקיזיפה תרגסמב תונוש תובושת
לדומ) היגרנאה תרבעה ןפוא תרבסהל לדומ עיפומ (60 דומע) "הרוטרפמטו
.וב ןייעל יאדכו ,("םיטנגמ"ה

?רובידה תפש תא תונשל ונילע ,וללה תונחבהה תובקעב םאה

.םיירעזמ םה םישרדנה םייונישה ,יללכ ןפואב
יתסחייתה ,עדמ ירועישבו ימוימויה רובידה תפשל תוכלשהה לש ,הז אשונל)
ירומל ןולע ,"SC תפשב רבדל ךירצ םאה וא ינד לש ורוביח" :דרפנ רמאמב
.(73-67 'מע ,139 היגולויבה
ונא ןהב רשא םילמה לש תויגשומה תויועמשמל םיעדומ תויהל ונילע הרקמ לכב
:תואמגוד רפסמ הנה .םישמתשמ

ההובג הרוטרפמט לעב ףוג :ושוריפ - "םח ףוג"
הכומנ הרוטרפמט לעב ףוג :ושוריפ - "רק ףוג"
רתוי ההובג הרוטרפמט לעב ףוג םע עגמב ואיבהל :ושוריפ - "םייוסמ ףוג םמחל"
התלע ףוגה תרוטרפמט :ושוריפ - "םמחתה ףוג"

תקפסה :אמגודל) םמחתמ ןכא אוה ,ףוג םיממחמש םעפ לכ אלש ,ןכ םא םיאור ונא
.(הריבצ יבצמ ןיב רבעמ תעב םוח

הלעמב םימ תשיחב ,אמגודל) ותוא וממיח אלש תורמל ,םמחתהל יושע ףוג ,ןכ ומכ
,ןכל .(הרוטרפמטה תא תולעהל היושע הנירק תטילק ןכו ,םהלש הרוטרפמטה תא
רמול ונילע ,"ףוגה תא הממיח הנירקה"ו "לזרבה תא הממיח החדקמה" רמול םוקמב
.המאתהב ,"םמחתהל ףוגל המרג הנירקה"ו "םמחתהל לזרבל המרג החדקמה"


:םוכיסל    

המרב ןה "הרוטרפמט"ו "םוח" םיגשומה לש תורדגהה ,הז רמאמב וניארש יפכ
לע תולבקתמה "תוטושפ" תורדגה ןניא ,תיפוקסורקימה המרב ןהו תיפוקסורקאמה
.םיפסונ םירבסה אלל ,הנושאר האירקב תעדה

ןתרוצל תוביסה תא ןהו תורדגהה תא ןה ריבסהל ןויסינ השענ הז רמאמב
,םידימלתו םירומ ,םינעדמ לש םיכרצה תיברמל ,המדקהב בתכנש יפכ ."הרזומ"ה
םיגשומ לש תיביטיאוטניאה הנבהב קפתסהל ןתינו ,תוקייודמה תורדגהב ךרוצ ןיא
ןינע ןה ,הלא ונירבד לש תויטקדידהו תוירלוקירוקה ,תויגוגדפה תוכלשהה .הלא
.ףסונ ןוידלו ןויעל

:םיגשומה ןיב םירשקה תרהבהל "םיגשומ תופמ" שולש תופרוצמ הז רמאמל חפסנב


ןכ ומכ .דועו "הדובע" ,"תימינפ היגרנא" ,"הרוטרפמט" ,"םוח" ,"היגרנא"
,143 'סמ היגולויבה ירומל ןולעב תועיפומ תופמה) .ילולימ רבסה תופמל ףרוצמ
.(27-31 'מע

,10 זוגאה ,ילאיחי רמת :יתבותכ .החמשב הנלבקתת הז רמאמל תובוגתו תורעה
.תובש ןולא

* * *                        

היפרגוילביב    

."הרוטרפמט" ,"םוח" ,"זג" ,"היגרנא" :םיכרע ,תירבעה הידפולקיצנאה .1

:הימיכב הבישח תוינבת .(ה"משת) .ש.ב ןולאו .י ,ןייטשרבליז ,.ר ,יבצ ןב .2
.מ.א ,ריאמ :ךותב .ךילהתו הנבמ םיגשומה תא 'י תותיכ ידימלת םיספות דציכ
.היגשיהו התוחתפתה ,היתורוקמ ,לארשיב םיעדמה תארוה :(םיכרוע) .פ ,רימתו
.םיעדמה תארוהל ילארשיה זכרמה

תארוהל ילארשיה זכרמהו תוברתהו ךוניחה דרשמ .(ג"נשת) "הרוטרפמטו םוח" .3
.םיעדמה

תרבוח ,'המ ךרכ ,ךוניחה ,?יהמ תיתועמשמ הדימל :(ג"לשת) .א ,ילאירומ .4
.29-19 ,'א

5. Lijnse, P.L., Licht, P., de Vos, W., Waarlo, A.J. (Eds) (1989).  
Relating Macroscopic Phenomena to Microscopic Particles - a Central
problem in secondary science education, Utrecht, Holland.            


חפסנ    
(27-31 'מע ,143 'סמ היגולויבה ירומל ןולעב תועיפומ םיגשומה תופמ)


תונושה תויפוקסורקאמה תויגרנאה ןיב םירשקה רוריב :1 'סמ םיגשומ תפמ

היגרנא תויהל היושעש ,(תיפוקסורקאמ) תינכמ היגרנא תויהל היושע םיפוגל
.תילאיצנטופ היגרנאו ,(ולוכ ףוגה תעונתמ תעבונש) תיטניק
,תיטסלא היגרנא ,תינויצטיברג היגרנא :תויהל היושע תילאיצנטופ היגרנא
.(היגרנא יגוס לכל תואמגוד תואבומ הפמב) תיטנגמ היגרנא ,תילמשח היגרנא

רחא ףוג לש תימינפ היגרנאל הלוכ ךופהל היושע ,דחא ףוג לש תינכמ היגרנא
,רחא דצמ .(ריקה לש הרוטרפמטה תא הלעמ ,ריקב עקתנש ענ ףוג :אמגודל)
תא לידגהלו ,םוח תרוצב רחא ףוגל רובעל היושע ,דחא ףוג לש תימינפ היגרנא
םומח :אמגודל ,ולש תינכמה היגרנאה תא םג םימעפלו ולש תימינפה היגרנאה
ותעונתל םגו (תימינפה היגרנאה תלידג) ולש הרוטרפמטה תאלעהל םג םרוג ריוא
.(תינכמה היגרנאה תלידג)


םיפוג לע "הנירק"ו "הדובע" ,"םוח" לש םתעפשה :2 רפסמ םיגשומ תפמ

הדובע :מ האצותכ שחרתהל םייושעה םיפוג לש תימינפה היגרנאב םייוניש
.ףוגב תטלקנה הנירק ,ףוגל רבעומה םוח ,ףוגה לע תלעפומה

בצמ יוניש :םייוניש יגוס השולשל םורגל יושע ,וללה םיכילהתה תשולשמ דחא לכ
יוניש :לשמל ,םינוש םיכילהתב אטבתהל יושעה) הרוטרפמטב יוניש ,הריבצ
,((םיוקווקמה םישושמב םינמוסמה) םירחא םיכילהתב םג ומכ ,ףוגה לש וכרואב
.ימיכ יונישו
תועיפומ ,הפמב) ךילהת לכל הפמב תועיפומה תואמגודה וגצוי האבה הלבטב
םרוגה ךילהתה תא ןייצל תנמ לע ,תונוש תוירטמואיג תורוצ ךותב תואמגודה
.(ןהל


הנירק םוח הדובע                    
----------------------------------------------------------------------
חרק תכתה חרק תכתה לע חרק תכתה הריבצ בצמ יוניש
"לגורקימ"ב הבהל יבג לע לזרב טוח ידי                  
תלוקשמל רושקה                  
----------------------------------------------------------------------
טוח תפישח טוח םומיח יטוח 2 ךוכיח הרוטרפמטב יוניש
תנירקל לזרב יבג לע לזרב הזב הז ,לזרב יונישל םרוגש
שמשה הבהל ףוגה לש וכרואב
----------------------------------------------------------------------
רורפג תתצה רורפג תתצה רורפג תתצה ימיכ יוניש
תנירק ידי לע ובוריק ידי לע ופושפש ידי לע                  
שמשה הבהלל אספוקה ןפודב                  
----------------------------------------------------------------------


םיכילהתהו ,"תימינפ היגרנא" גשומה לש ותועמשמ רוריב :3 רפסמ םיגשומ תפמ
וז היגרנא םינשמה                    

תעבונה ,תימינפ תיטניק היגרנאמ תבכרומה ,תימינפ היגרנא דימת שי םיפוגל .1
לש עצוממל דדמ איה הרוטרפמטהש) ,רמוחה תולוקלומ לש תיארקאה העונתהמ
:תורוקמ ינשמ תעבונש ,תימינפ תילאיצנטופ היגרנאמו ,(וז היגרנא

,(םימה תולוקלומ ןיבש רשקה ,לשמל) םיירלוקלומ ןיב םירשק .א  
תלוקלומ ךותב ןצמחהו ןמימה ןיב רשקה ,לשמל) םיירלוקלומ ךות םירשק .ב  
.(םימה    

היגרנאב ןהו תימינפה תיטניקה היגרנאב ןה שחרתהל םייושע םייוניש .2
:םיכילהת השולשמ האצותכ תימינפה תילאיצנטופה

,(םוח תטילפו) םוח תטילק .א  
,(ףוגה ידי לע הדובע עוציב וא) ףוגה לע הדובעה עוציב .ב  
.התטילפ וא הנירק תעילב ידי לע .ג  

.2 רפסמ הפמ תיתחתב תועיפומ ,הלא םיכילהת לש העפשהל תואמגוד


 

הרזח

שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ