לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולויבה ירומל ןולעה 

ינגדה חמוצה לש תשדוחמ תוחתפתה לע יעבט שרוחב הפירש תועפשה :רמאמה םש

ןלרוא יבצ :רמאמה רבחמ
תווהל הלוכי איה אמש וא ,יגולוקא ןוסא הווהמ שרוח תפירש םאה :רמאמה אשונ
?הלצנל םיעדויל הכרב            
הקינטוב - רקחמ :חתפמ תולימ
עבט תרימש - רקחמ            
.143 ,1995 ה"נשתה רייא ,'ג תרבוח ,היגולויבה ירומל ןולעה ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה תאצוה

.םידיסח יתדה רעונה רפכב יגולוקאה ןוכמה להנמ - ןלרוא יבצ :תורעה


ינגדה חמוצה לש תשדוחמ תוחתפתה לע יעבט שרוחב הפירש תועפשה      
ןלרוא יבצ :תאמ                          

תיבלו ל"ז ביבא לתב תויפלת תללכמ להנמ קי'צבב םחנמ רוטקוד תמשנ יוליעל
.םכתיבב 'ה ףרשש הלודגה הפירשה לע תויפלת תללכמ

* * *                            

אובמ .1

הפיח תטיסרבינואמ דרויה שיבכב יכרדב ינאו ד"נשת ץיקה יהלש םה םימיה
ץיבוניבר הביבא רוטקוד תקדוצ םאה הלאשה תרקנמ יחומבשכ ,רשנ תבצחמל
:תנעוטה

הנבנש המ לכ סרהל תמרוג איה ,ןכש .עבט ןוסא איה שרוחב המצעלשכ הפירשה"ש
חמוצ תורוצת ידי לע תונייפואמה תושדח תוכרעמ תרצויו תובר םינש ךשמב
:ןעוטה הואנ רוספורפה קדוצ אמש וא ,"(1) ךומנ םינימ ןווגמ תולעב תוכומנ
הלאל הכרבל תויהל הלוכי איה ךא ,ונב תטלוש איה רשאכ הללק איה שאה"ש
."(2)תוליעיב הב שמתשהל םיעדויה

הנפמב 1989-ב למרכב התיהש הלודגה הפירשה יחטשב ךלהמ ימצע תא אצומ ינא ,ךכ
הבושת שפחמו םיעור םירדע ןיא םהב הרומש יחטש .רומאה שיבכה ילושבש יחרזמה
.יתגצהש הלאשל

ירחא םינש 5 ,רוזאה תא םינייפאמה הנבלה הניזדנרה יחטשב רצק בוביס ירחא
יחיש ,םינטקה ןרואה יצע ךבס ןיב אוצמל השקתמ ינא ,למרכב הלודגה הפירשה
יתאצמ ףוסבלש דע ,דחא יתנש בר ןגד חמצ ,תינצוק הריסה יחמצו םיפופצה םטולה
.ןחודה ןרשנ לש םינטק םישוג ינש

דבלמ הפורש אל הרקב תקלח הל ןיא ךא ,תיארקא םנמא איה וז תיפצתש ןבומכ
ךומנ ןויצ תנתונ איה םגש ,קוידב הז רוזא לע םישימחה תונשמ תודע ילוא
.(3)חטשב םיינגדה תוחכונל

לע ותא חחושלו הואנ רוספורפ יברו ירומל ןופלט םירהל יתטלחה םיברעה דחאב
םיערזה רגאממ תעבונ יתראית רשא בצמה תנומתש הנקסמל ונעגה הרהמ דע .אצממה
ףא ווה אל םיינגדהש ןוויכו הפירשה תובקעב ררחתשה וא ,ינויח רתונש םוצעה
ךרוצ שי הז בצמ תונשל םיצור םא .המוד בצמב וראשנ םה חטשב בושח םרוג םעפ
ןיינעמ הפירשה אשונ .הפירשה יחטשב הפירשה ירחא הנושארה הנשב םיינגד ערזשל
הריתומ הפירשהש קפס ןיא םלוא ,רמאמה אושנ אוהש יגולוקאה ןוויכב םנמא
לש סיסקטוליפב יוניש ,לשמל ,ומכ ,םירחאו םייגולויסיפ םייוניש היתובקעב
.תיז-רבהו תיזה ,סדהה ומכ םיחמצ

לש םומיסכמ לבקל ידכ שרוחב הפירשה תקינכטב םישמתשמ ויה יוצמה סדהה ירחוס
תופירשל תחא אל םרג הז רבד .(17,16) תוכוסה גח תארקל םישלושמ םיפנע
.םיינגדה תחפשמב הנינע ןיא ןכש ,וז היגוסב ביחרא אל םלוא .שרוחב תויארפ

:רמאמה תורטמ 1.1

.תיארפ היערו תופירש תועצמאב םלועב םיפונ יוניש לש םיטביה רוקסל .א
.תיארפ היערו תופירש תועצמאב ץראב םיפונ יוניש לש םיטביה רוקסל .ב
.עבטב תושחרתמה תופירשה יגוס תא רוקסל .ג
.הפירשה תמרוגש םיילקיזיפו םיימיכ םייוניש רוקסל .ד
.םיינגדה יחמצל הפירשה תמרוגש םייגולויב םייוניש רוקסל .ה
יבגל יטנבלר רמוח םהמ תולדלו הפירש תובקעב ץראב ושענש תודובע חתנל .ו
.םיינגדה תחפשמ    


תורפס רקס .2

:תיארפ היערו תופירש תועצמאב םלועב םיפונ יוניש לש םיטביה תריקס 2.1

תוחתפתהב יזכרמ םרוגכ תופירשה תובישח תא שיגדמ (24)יסאלקה ורפסב ODUM    
קלח םיסכמה הערמה יפונ תא שיגדמ אוה םלועה יפונ תא ותריקסב .םלועה יפונ
םיתעלו בושח ביכרמ םיינגדה תחפשמ יחמצ םיווהמ םהבשכ ,תושביה לש לודג
.יטננימוד םרוג תובורק

:םיחתפתמ ,ותעדל ,הערמ ירוזא  

לש (סקמילק) איש תרבח קיזחהל ידכמ הנטק םימשגה תומכ םהבש תומוקמב .א
.רבדמ חטשה תא ריתוהל ידכמ הלודגו ,תיצע היחמצ

עקרק יאנתל הלגתסהש היחמצ ללכ ךרדב וז .םישרחב םג תמייק הערמ תיחמצ .ב
םע תורחתב םינשה תוברב הדמעב תופירש יאנתל הלגתסהש היחמצ וא ,םידחוימ
.תיצעה היחמצה
תולגתסה תאצות םה סיוניליאו הנאידניא ,ויהוא תנידמ לש אשדה ירכ יחטש
הברה הליכמו הירופ הלא םירוזאב עקרקה .(FIRE CLIMAX) הפירשל םינוש םירוזא
.םיינגד יחמצ םה תאז היחמצב רתויב בושח ביכרמ .סומוה

םהו םיינגדה תחפשממ היחמצ תטלוש םש ,הדנקב םג םיצופנ םילודג הערמ ירוזא
,םוגרוס ,ןחוד ,ןנקז :םה הלא םירוזאב םיטלושה םיגוסה .הערמ ירכ םישמשמ
לודיג ירוזא וכפה םיחטשהמ לודג קלח .ןרשנו ,ןינגד ,לוח-דמ ,לאינעלמ
תרזעב תרבדומ איה תיצע היחמצ תרדוחשכ הלא םירוזאב םינוש םיקלחב .תואובת
.תופירש

הערמ ירוזא םה ,וז תשבי לש םילודג םיקלח םיסכמה ,הקירפאב תונווסה יפונ .ג
איה םתוחתפתה לע הפירשה תעפשהו הילרטסואו היסא תושבי לש םירכינ םיקלח ןכו
םה םג רשא ,הינרופילק תועבג תא םיסכמה CHAPARRAL-ה יפונ םג ומכ .הלודג
.תערכמ התיה םהילע הפירשה תעפשהש םיפונ


.תיארפ היערו תופירש תועצמאב ץראב םיפונ יוניש לש םיטביה תריקס 2.2

לע םדאה לש ותעפשה תדימ תא הבחרהב ראתמ (3)הקינטובואג יסאלקה ורפסב ירהז
תואלקחה תוחתפתה ינפל דוע ליחתמה ,תישארבה יפונ סרה תאו ץראה יפונ יוניש
תוירקיעה סרהה תויגולונכט .תואלקחה תוחתפתה םע דבב דב לדגו ךלוהו המודקה
לש קסופ יתלב לוצינ תועצמאב רכ תודש יפונל תישארבה יפונ תכיפה ןתרטמ
.ינושארה חמוצה

.ויכרצו ויתוינכת יפל ץראה יפונ תא םדאה הניש תורעבתו התירכ היער תועצמאב

?םדאה ידיב ונוש םרט םינפל ץראה יפונ םיארנ ויה דציכ    

םיצופנה התבה תיחמצ יחטש .שרוח ולוכ היה ינוכית םיה רוזאה ירהז לש ותעדל
ויה אל ןכ ומכ .דבלב םיטעומ תומוקמב אלא םימייק ויה אל הז רוזאב דאמ םויכ
ותעדל .ונימיב ומכ םיפושח םיחטש ויה אלו םיילטגס םיחמצ הז רוזאב םימייק
.ינרוט-ונריאה רוזאב םיטלוב תוחפ םייונישה

אוה ,הברה םידימלת דימעהו ןוינכטב היגולוקאל 'פורפכ תובר םינש שמישש הואנ
רקוחה ,"תישונאה המיטסיסוקאה" לש גולוקא אוה .ODUM לש קהבומ דימלת השעמל
תויעבטה תומטסיסוקאה םוקיש תרות תא ןוינכטב וידימלת תא םינשה לכ דמלמו
:ידכ תויעדמ תוטישב


אלל המיטסיסוקא התואב םייקה רתויב לודגה םינימה ןווגמ תא ןהב רמשל .א
.תוינוציק תוערפה    
.םדאה תחוורל תיברמה תיתילכת ברה תלעות תא ןהמ קיפהל .ב

םסרפו הפירשה אשונ תא תידוסי הרוצב רקחש ץראב םירקוחה ןושאר אוה הואנ
.(2) (5-10) (22) (23) תורפסה תמישרב אבומ וימוסרפמ קלח .הז אשונב הברה

איה ינוכית םיה ףונה לש ונווינל ומרגש תובושחה תוביסה תחא הואנ לש ותעדל
דדועל תנמ לע שרוחה תא ארבלו רעבל ידכ םיעורה ושמתשה הבש ,הפירשה תקינכט
םתואב רתי תייער וערו םהירדע םע ולע ךכ רחא רשאכ תינובשעה היחמצה תא
.ןוונמ ףונלו םירההמ עקרקה ףחסל תורודה ךשמב ומרג ךכבו םיחטש

.הערמה תחבשהו תרקובמ היער :איה הביטנרטלאה הואנ לש ותעדל

.םיעבשה תונש לש הינשה תיצחמב "שרוח יכבסב וירחא ךלהל" הז בתכ רבחמ הכז
רפסמ ןכו (11) רוביחה תא הז בתכ רבחמ בתכ ותארשהבו ותוסחב םג ,ראשה ןיב
תויגולוקא תודובעל וא רמג תודובעל ויהש ,וידימלת תרזעב רקחמ תודובע
תודובעה תחאמ םיעטק .םידיסח יתדה רעונה רפכב יגולוקאה ןוכמה תאצוהב
(12) טירפ ךותמ שרוחב םינימה ןווגמ לע הפירשהו היערה תעפשהב תקסועה
.רמאמב תוגצומה תולאשב ןויד ךרוצל רמאמה ךשמהב םיאבומ תורפסה תמישרבש

:תורקובמ תופירש לוהינו עבטב תושחרתמה תופירשה יגוס 2.3

םיקזנל תומרוגה דאמ הלודג המצע תולעב תופירש לש תואמגוד איבמ (24)םודוא
וא תורשע ךשמב ונבנש עקרקה יקפוא ללוכ ,הלוכ תיגולויבה תכרעמל םירומח
ךשמב בר ינגרוא רמוח ןהב רבטצהש תוכרעמב תומרגנ ולאכ תופירש .םינש תואמ
."תורמצ תופירש" םשב הנכמ אוה ולאכ תופירש .תומיוסמ תונועב םינש תורשע
.םיצעה תורמצ ללוכ ,לכה הלכמ שאהש םושמ

וא ,רמשל םיניינועמ םתואש תורעיב ךורעל םודוא עיצמ ולאכ תופירש עונמל ידכ
רמוחה תומכ תא תותיחפמ תורקובמה תופירשה .תורקובמ תופירש ,המוד תכרעמ לכב
.תורמצ תפירש ענמת ךכמ האצותכו תכרעמב הרבטצהש ינגרואה

ןכש ,הביבסל םירורב תונורתי הב שי הכומנה המצעה תלעב הפירשה ,תאזמ הרתי
:תמרוג איה
.םינימה ןווגמ תלדגהל .א
םייתנש-דח לש רתוי הבוט הטיבנל ןכו םייתנש ברה םיינגדה תיחמצ שודיחל .ב
KUTIAL AND KUTIAL(21), :תוינטק יחמצו הצופנ לעוש תלוביש ומכ    
.NAVEH 1973(12)    

האצותכ עבטב תורוק רשא ,תורקובמ יתלב תופירש ולא "תויארפ" תונוכמה תופירש
,םיפלש ,םיצוק תפירשמ האצותכ ללכ ךרדב ,תישונאה הביבסב שחרתהש עוריאמ
ללכ ךרדב הבכת רירגס םויב הרוק עוריאהשכ .הירגיס לדב תכלשה וא טיק תוליעפ
הרישע תכרעמב ןיסמח םויב הפירש עוריא שחרתי םא ,םלוא .תולקב רתוי הפירשה
תונורחאה םינשב למרכב ורקש ולא ומכ ,תיקנע הפירש שחרתת ,ינגרוא רמוחב
.עבט ןוסא ןהל אורקל רשפאו

.הפירשה תובקעב םימרגנה םיימיכו םיילקיזיפ םייוניש תריקס 2.4

תלעותב וא קזנב יזכרמ םרוג םה הפירשה תובקעב עקרקב תוחתפתמה תורוטרפמט
תוחתפתמ ןיע תיארמל דיחא הארנש עוטנ םינרוא רעיב .הפירשה ןמזב םימרגנה
.דאמ םירצק םיקחרמב סויזלצ תולעמ 800-50 לש תורוטרפמט הפירשב

חטשה ינפ לע תודדמנה תורוטרפמטה .חטשה ינפ לע רוחש רפא הריתומ הלק הפירש
הרקמב הרוטרפמטה הלוע אל דחא מ"ס לש קמועב .סויזלצ תולעמ 300-100 ןיב הענ
.תולעמ 100 לע הז

תולעמ 400-300 לש תורוטרפמט חטשה ינפ לע איבת תינוניב המצעב הפירש
תולעמ 80-60-ל מ"ס 3 קמועב .תולעמ 300-200 - דחא מ"ס קמועב .סויזלצ
.תולעמ 50-40-ל מ"ס 5 קמועבו

תולעמ 800-500-ל תועיגמ עקרקה ינפ לע תורוטרפמטה ההובג המצע תלעב הפירשב
100 -מ תוחפ מ"ס 5 קמועבו תולעמ 450-350-ל מ"ס 2 קמועב ,רתוי וא סויזלצ
.תולעמ

קמועב תורוטרפמטה ההובג המצעב הפירש לש הרקמב םגש קיסהל ןתינ ולא תודבועמ
.סויזלצ תולעמ 50 לע תולוע ןניא עקרקב מ"ס 6

600-ב-אמגודל ךכ ,ךרעמה לכב םייוניש ויתובקעב ררוג עקרקה תרוטרפמט יוניש
יזוכיר .יוניש טעמכ וב לוחי אל תולעמ 250-בש דועב 11-ל pH-ה הלעי תולעמ
יכילהת ועגפי תאז תובקעב .תולעמ 300 לעמש הרוטרפמטב םיפדנתמ ןומאה
.עגפי אוה םג תוקנחה קשמו היצקיפירטינה

ךכמ האצותכו ןימזה ןחרזה יזוכירב הילעל תוהובגה תורוטרפמטה הנמורגת ךדיאמ
.םיינובשע םיחמצב רקיעב ,םיערז לש תרבגומ הריצילו החימצה יכילהתב הצאהל

:הלודג המצע תלעב הפירשב קר תשחרתמ ףחסהו רגנה לע הפירשה תעפשה
KUTIAL AND NAVEH 1987B(19), KUTIAL 1989 (13)  
.KUTIAL AND NAVEH, 1987A(20)  

.םיינגדה יחמצל הפירשה םורגל היושעש םייוניש תריקס 2.5

םה ןכש ,תרקובמה הפירשה תובקעב םיקוזינ םניא םייתנש ברה ןגדה יחמצ תיברמ
ריסהל הלא םירקמב היושע הפירשה תלועפ .םשגה תעפוה ינפל דוע שדחתהל םייושע
הקורי הוולע תלעב היהת תשדחתמה היחמצה זאו ,םיחמצהמ םישביה םיקלחה תא
תיארפ היער םיעורו םירדע םע םילועשכ איה הלאכ םירקמב הנכסה .הננערו
.םיחמצה ןוונל םורגל היושעה

םיערזל קזנ תמרוג הנניא ,הלודגה םג ולו ,הפירשה םימדוק םיפיעסב רומאכ
ירחא וטבני הלא םיערז .םתביבסבו םיעלס יקיקנב וא עקרקה קמועב םיאצמנה
ליעומה רבד ,ופרשנש םיחמצה לש רפאב אצמנה ןשד יאלמ דומעי םתושרלו םשגה
.םיינגד תחימצל

,םיעלסה דיל רתוי המוקמ תא םיינגדה תיחמצ אצמת ףופצ שרוחבו עלסמ יחטשב
.םירחא םיננקז וא תלוביש ףופכ ןנקז אצמי הלאכ תומוקמב .רדוח רואש תומוקמב
יחמצ .תיתנש דח היחמצ םע דחי םיחותפ םיחטשב הצופנ רתוי הברה היהת איה
ףא םהיערזש אלא ,תוהובג תורוטרפמטל םידימע םהש דבלב וז אל ןחודה ןרשנ
דחא אוה ןחודה ןרשנ .סויזלצ תולעמ 90-ב לופיט רחאל םתטיבנ תא םיריבגמ
,יוצמ רפא ןבו םיעקפה תירופח .םיצעה לצב םג םילדגה יתנש-ברה ןגדה יחמצמ
.הפירשה ירחא םישדחתמ ,הערמב םיבושח ןגד יחמצ םה םג

םירידחמה םינעלמב םידיוצמ םהיערזש הלאכ שי םייתנש-דחה םיינגדה םיחמצה ןיב
תינלטק הפירש םוחמ טלמיהל םהייוכיסש ךכ .עקרקב קיפסמ קמועל םיערזה תא
תרועש ,ןיסובלובה תרועש ,לעוש תלוביש לש םיערז םינמינ הלא לע .םילדג
הלאכ ואצמנ םייתנש דחה םיינגדה יערז ןיב םגש ןיוצי .לאינעלמו רובתה
וראשנו העש יצח ךשמב תולעמ 90 לש םוח ילופיט ולביק רשאכ הרפתשה םתטיבנש
תואמגוד הלאכ םיסופיטב תוארל רשפא .תולעמ 120-ב הזכ לופיט ירחא םיינויח
.Z. NAVEH 1973(23) הפירשל תולגתסה לש

תושדחתה תודוא םינותנ זוכירו הפירשה אשונב ץראב ושענש תודובע תריקס 2.6
.הפירשה תובקעב םיינגדה תיחמצ

שולשב ופצנש יפכ תופירש ירחאו ינפל םיינגד יחמצ תודוא םיאצממ ואבוי ןלהל
.(14,15,12) תודובע
רבודמ .למרכב ןרוא תיב דיל הלתמ תמרב הפירש תעפשה הקדבנ (14) הדובעב
.לארשי תשרב 1497/2380 .צ.נב רטמ 342 םורב האישו ברעמ-חרזמ הנווכש החולשב

3300-כ ףורשה חטשה .הדיחא אלו ההובג הפירשה תמצוע .3.11.83-ב ףרשנ חטשה
.יתנש-בר עצוממב מ"מ 680 םיעקשמה תומכ .הריהבו המוח הניזדנר עקרקה.םנוד
.םינש 46 םינרואה ליג .יוצמ ןולאו םילשורי ןרוא לש יתמוק בר רעי היחמצה
בלטקו תיז רב ,יוצמ ןולא-םיכומנה םיוולמה .חטשהמ 55%-כ הסכמ םינרואה תפוח
המתרו ,הריעש הדיק ,קיטסמה תלא תא הללכ םיחישה תמוק .25%-כ לש יוסיכ חטשב
.25% חיש ינב .40%-כ לש יוסיכ חטשב


,הצונמ רצקוע ,ליחכמ ןרשנ ,תירוס תימורב :ויה חטשב םייתנש ברה םיינגדה
.םירהה תרובצו םילע רצק לאינעלמ

:הפירשה רחאל תונושארה םינשב חטשב םיינגדה תיחמצ תונתשה    

חטשב ועיפוהו תרוקיבה חטשב ואצמנ אלש רמולכ ,הפירשה תובקעב ועיפוהש םינימ
תימינ ,תוגגה תימורב :םינשה ךשמב התחפו הכלהש ,ההובג תוחיכשב םקלח ,ףורשה
.(םיערז ידי לע םתוברתה םייתנש דח םיחמצ) תנעלוממ

םיחמצ .הפירשה תובקעב ההובג תיסחי תוחיכשב העיפוה (ש"ח) לעוש בנז תימורב
.(ש"ח) ינעצרמ ןטיאו יוצמ ןינגד :הפירשה רחאל הינשה הנשב התלע םתוחיכשש

תימורב :תרוקיבה יחטשב ועיפוהו הפירשה ירחא ועיפוה אלש םיינגד ינימ
תיסחיה םתוחיכשש םיינגד ינימ .(ש"ח) רכשמ ןוזו אטאטמה תימורב ,תדגואמ
.(ש"ח) תינפי תימורבו םירבכעה תרועש ,ינרקוד בלכ בנז :הפירשה תובקעב התחפ
.רובתה תרועשב הנחבוה תיתגרדה תומלעה

:הפירשה תובקעב םתוחיכש תא וניש אלש םינימ
.ןושא ןסיס ,הלודג תיעוזעז ,הצופנ לעוש תלוביש ,ינציב הטיח ןב :םייתנש דח
,ליחכמ ןרשנ ,ןחודה ןרשנ ,ןיסובלובה תרועש ,הצונמ רצקוע :םייתנש בר
.ריעש ןנקזו תלוביש ילופכ םיננקז            

רקחמל ימלוג רמוח ךותמ םיינגד יחמצ תודוא םינותנ יתאצוה (15) הדובעמ
הפירשה תובקעב למרכב חמוצה תושדחתה ירחא בקעמב לאיתוק העופ העצבש ,ללוכ
.1989 ויתסב הלודגה

:רמוחה ףסאנ םהמש םיחטשה רואית ןלהל

       הנפמ       .צ.נ         הפירש ידעומ          

       ינופצ     1497/2382        1983 ויתס   1 חטש
       ינופצ     1500/2381  1989 ויתס + 1983 ויתס   2 חטש
   חרזמ ןופצ-ןופצ     1506/2382         ףורש אל   3 חטש
   ברעמ םורד-םורד     1507/2381         ףורש אל   4 חטש
       ימורד     1501/2382  1989 ויתס + 1983 ויתס   5 חטש
        ימורד     1500/2385        1983 ויתס   6 חטש

:םיאבה םיינגדה 1 'סמ חטשב ואצמנ 14.6.91-ב
,תימורב ,ןושא ןסיס ,ןינגד ,תידרפס תימורב ,ליחכמ ןרשנ ,יוצמ רצקוע ןב
.חטש ותואב כ"הס ורפסנש םינימ 65 ךותמ ןגד ינימ 7 :םהש ,לעוש בנז

:םיאבה םיינגדה 2 'סמ חטשב ואצמנ ךיראת ותואב
,ךורא לעוש בנז ,דומג ןינגד ,תידרפס תימורב ,ןושא ןסיס ,ןחודה ןרשנ
89 ךותמ ןגד ינימ 9 :םהש .רצקוע ןב ,תימורב ,הצופנ ש"ש ,הנטק תירופח
.חטש ותואב ורפסנש םינימ

:םיאבה םיינגדה 3 'סמ חטשב ואצמנ ךיראת ותואב
ןגד ינימ 5 םהש ,םיננקזו ןיסובלובה תרועש ,לעוש בנז ,תימורב ,ליחכמ ןרשנ
.ורפסנש םינימ 56 ךותמ

:םיאבה ןגדה ינימ 4 'סמ חטשב ואצמנ ךיראת ותואב
,ינציב הטיח ןב ,ןחודה ןרשנ ,הצופנ ש"ש ,דומג ןינגד ,תידרפס תימורב
תימורב ,לעוש בנז תימורב ,הליחכמ הרועש ,ריעש ןנקז ,תלוביש לופכ םיינקז
98 כ"הס ךותמ ןגד ינימ 12 םהש ,יוצמ רצקוע ןבו ןיסובלובה תרועש ,הריעש
.חטש ותואב ורפסנש םינימ

:םיאבה ןגדה ינימ 5 'סמ חטשב ואצמנ ךיראת ותואב
תלוביש לופכ םיינקז ,ןחודה ןרשנ ,ריעש ןנקז ,יוצמ רצקוע ןב ,ליחכמ ןרשנ
.ןמז ותואב חטשב ורפסנש םינימ 76 ךותמ ןגד ינימ 6 םהש ,דומג ןינגדו

:םיאבה ןגדה ינימ 6 'סמ חטשב ואצמנ ךיראת ותואב
,הלודג תיעוזעז ,הצופנ ש"ש ,תלוביש לופכ םיינקז ,ריעש ןנקז ,ליחכמ ןרשנ
,ןושא ןסיס ,אטאטמה תימורב ,דומג ןינגד ,ןיפנא בר הטיח ןב ,תינפי תימורב
םינימ 98 ךותמ ןגד ינימ 13 םהש ,ןחודה ןרשנו ינציב הטיח ןב ,ןושא ןוז
.חטשב ורפסנש


תנש ירחא דע יללכה םינימה רפסמו םיינגדה םינימה 'סמ תונתשה םוכיס ןלהל
:93

           ללוכ םינימ 'סמ  ןגד ינימ 'סמ  חטשה 'סמ   ךיראת
         ---------------------------------------------------------
               65       7       1   14.6.91
               105       13       1    1.5.92
               95       14       1   20.4.93
               89       9       2   14.6.91
               118       11       2    1.5.92
               112       17       2   20.4.93
               56       5       3   14.6.91
               87       12       3    1.5.92
               82       4       3   20.4.93
               98       12       4   14.6.91
               134       12       4    1.5.92
               131       12       4   20.4.93
               76       6       5   14.6.91
               131       13       5    1.5.92
               124       12       5   20.4.93
               98       13       6   14.6.91
               119       14       6    1.5.92
               124       14       6   14.6.93

:הלוע וז הדובע תואצותמ
ךשמב .הפירשה ירחא תונושארה םינשב רקיעב הפירשהמ עפשומ םינימה ןווגמש .א
.םינימה ןווגמ לדגו ךלוה הפירשה ירחא תונושארה םינשה    
.ימורדה הנפמב רתוי לודג הז שרוחב םינימה ןווגמש הארנ .ב
.םינפמה ינשב םיינגדה ינימ ןווגמ תא הלידגמ הפירשהש .ג

יגולוקאה ןוכמה תרגסמב ידימלת םע יתעצבש (12) רמאמ ךותמ הדובע יעטק ןלהל
.ונלש אשונל םייטנבלרה ,םידיסח יתדה רעונה רפכב

----------------------------------------------------------------------

תוקלחב םינימ ןווגמ תאוושה :תישעמ הדובע  
הפירש (3) תיארפ היער (2) הרומש (1)                
יתדה רעונה רפכ - רובתה ןולא שרוחב                  

היסולכואה ,רתוי לודג חטשב םינימה רפסמש לוככ" :רמוא בושח יגולוקא ללכ
םיידדצ-דח רתוי םה םיאנתהש לככ .םינווגמ םיאנתל הנותנו רתוי הביצי
".םינימ תוחפ םהילא םילגתסמ

רתוי לודג ןווגמ שי םירומאה םיאנתהמ םיאנת וליאב תוארל :איה ונתדובע תרטמ
.םינימ לש                  
:הדובעה תובישח
- לודג היהי םינימה ןווגמש םינינועמ עבט תרומשב
.תכרעמה תוביצי לע רומשל ידכ (א
םיקקזנ ונאשכו ,םינימ לש עבטב םייקה ירקיעה רגאמה תא תווהמ הלא יכ (ב
םינופ ונא ,ונלש תוברתה ינז תיסולכוא לש יטנגה סיסבה תא ביחרהל    
לש רתוי לודג ןווגמ שי תמייוסמ הקלחבש הלגנ ןכא םאו .וז היסולכואל    
שמתשהל לכונ (רומשו הפירש ,היער) םידחוימה םיאנתהמ האצותכ ,םינימ    
.עבט תורומשב גוהנל דציכ ךירדמ יעצמאכ וז הנקסמב    

הדובע תוטיש    

,הבוג ,טלוש ןימ) תיללכ תיפצת תישאר ונכרע הקלח לכל ונעיגהב ,תויפצתה לכב


:וללכש ,ונלש תודחוימה תויפצתל ונשגנ ןכמ רחאל קרו ,(...תולבתשה ,ףלש
.תולבוקמה תוטישב ןחבנו םיזוחאב אטובמ - יללכ יוסכ תקידב (א    
.הטיבנ תיפצת (ב    
.היחמצה לש עצוממ הבוג תקידב (ג    
.םינימ ןווגמ תאושה רקס (ד    


20.12.1977 י ו ס י נ                        

םיטבנה רפסמל אלא ,וב םינימה ןווגמ לכל ונמש אל הז יוסינבש ןייצל שי
.(מ"ס 20 X 20) עובר לכב הצובק לכמ םיטבנה זוחאו ,עובירב עצוממב םיעיפומה

רפסמ תריפסו (הקלח לכב) רבע לכל יארקאב םיעובר הרשע תקירז :הדובע תטיש
.םינימל גוויסו עובר לכב םיטבנה

:תיללכ תיפצת
.תכלשב םינולא *
.תכלשב י"א הלאו ,תכלשב הנבל *
.תוקרפתה בצמב אצמנ םיינגדה לש ףלשה ,שלועל ךייש ובור ,הובג ףלש רתונ *

(עצוממ) מ"ס 10-12 הבוגב םיינגד :הטיבנ
.םוכרכו בלחה ץנ לש החירפ :החירפ

םיינגד 12 :VII עוביר תלוברכ 2 :I עוביר
םיככוס 2 םיינגד 28            
םילע יבחר 6                                                
םילע יבחר 2 :II עוביר
םיינגד 9 :VIII עוביר .םיינגד 13            
םיככוס 3                                                
םילע יבחר 31 םיינגד 20 :III עוביר

םיינגד 95 :IX עוביר םיינגד 12 :IV עוביר
םילע יבחר 1 םילע יבחר 2            
םיככוס 1            
םיינגד 30 :X עוביר                                    
םיככוס 2 םילע יבחר 5 :V עוביר
םילע יבחר 2 םיינגד 13            
םיככוס 2            

םיינגד 15 :VI עוביר
תוימוזמז 2            
םיככוס 3            
םילע יבחר 5            


(הערמ חטש) חטשל ץוחמ - 'ב הקלח                    

םיטבנ רתוי הברה ,ףלש תוחפ עצוממכ מ"ס 4 חטשה הבוג :הטיבנ - תיללכ תיפצת
.הכומנ היחמצ ,םינגד לש הארנכ

םיינגד 80 :VI עוביר תוימוזמז 16 :I עוביר
םילע יבחר 80 םיינגד 25            
םייככוש 1 םילע יבחר 35            

םילע יבחר 11 :VII עוביר םילע יבחר 43 :II עוביר
תימוזמז 1 תוימוזמז 1            
םילע יבחר 1 םיינגד 5            
םיינגד 36                                                  
םילע יבחר 24 :III עוביר
תוימוזמז 16 :VIII עוביר םיינגד 20            
םילע יבחר 3
םיינגד 15 תוימוזמז 22 :IV עוביר
םילע יבחר 3            
םיינגד 9 :IX עוביר םייככוס 1            
םילע יבחר 32 םיינגד 3            
יוהיזל םינתינ אל םיבר םיטבנ                                          
םילע יבחר 40 :V עוביר
םילע יבחר 15 :X עוביר םיינגד 30          
םיינגד 16                                                


ף ו ר ש ח ט ש - 'ג הקלח                      


.םיטלוש םיינגדה ,ןנערו קורי חטש ,ףלש ןיא :תיללכ תיפצת
.עצוממב מ"ס 5 - (היחמצה) הבוג - הטיבנ

םילע יבחר 5 :VIII עוביר םילע יבחר 21 :I עוביר
.םיינגד 95 .םיינגד 46            

םיינגד 70 :IX עוביר םילע יבחר 9 :II עוביר
םיככוש 2 .םיינגד 42            
.םילע יבחר 23                                                  
םילע יבחר 27 :III עוביר
םילע יבחר 17 :X עוביר םיינגד 32            
.םיינגד 75 םיככוש 2            
תוימוזמז 5            

םיינגד 70 :IV עוביר
,םייככוס ,תוימוזמז :הרעה םילע יבחר 10            
- יבחרל םיכייש ,תלוברכ                                              
חותינה תלבטבש ךכ ,םילע םילע יבחר 60 :V עוביר
יבחרכ ועיפוי םה יטסיטטסה םיינגד 11            
.םילע                                              
.תוינטק וא םיינגד - רתיה םילע יבחר 2 :VI עוביר
תוימוזמז 9            
םייככוש 13          
םיינגד 5            

םילע יבחר 34 :VII עוביר
םיככוס 1            
םיינגד 22            


20.12.1977 י ט ס י ט ס ח ו ת ינ                  

(מ"ס 20 X 20) עובירב עצוממב םיטבנה רפסמ

          ה פ י ר ש       ה י ע ר        הרומש הקלח
            71.8        58.1           29.1  

       חטשה ךותב - 'א הרומש הקלחב םיעובירהמ דחא לכב םיזוחאב יוטיב    

          ( ם י ז ו ח א ב )         | 'סמ  /    
   10  9   8   7   6   5   4   3   2   1 | עוביר / ןימ
  ----------------------------------------------------------------------
   88  99   60  60  60  62  80   87  100  93 |   םיינגד
   12  1   40  40  40  33  20   13   -  7 |  םילע יבחר
   -   -   -   -   -  5   -   -   -  - |   תוינטק
  ----------------------------------------------------------------------
חטשל ץוחמ היער - 'ב הקלחב                
          ( ם י ז ו ח א ב )         | 'סמ  /    
   10  9   8   7   6   5   4   3   2   1 | עוביר / ןימ
  ----------------------------------------------------------------------
   52  22  44  73  50  43  10  45.5  10  33|   םיינגד
   48  78  56  27  50  57  90  54.5  90  67|  םילע יבחר
  ----------------------------------------------------------------------


חטשל ץוחמ - 'ג הפורש הקלח                

          ( ם י ז ו ח א ב )         | 'סמ  /    
   10  9   8   7   6   5   4   3   2   1 | עוביר / ןימ
  ----------------------------------------------------------------------
   82  74  95  38.5  13  15.5  87.5  48  82  69|   םיינגד
   18  26  5  61.5  87  84.5  12.5  52  18  31|  םילע יבחר
  ----------------------------------------------------------------------


:ןויד      

םוחש ,ךכב וז הדבוע ריבסהל ןתינ .רתויב לודגה םיטבנ רפסמ שי הפירשב
ףורשל ידכ וב היה אלא ,םיערזה תא לוטקיש ,ךכ ידכ דע לודג היה אל הפירשה
.רתוי הבר הטיבנ דדועל ךכבו חטשה ינפ לע היהש ףלשה תא

יחטשבש הזמ 2 יפ לודג םלוא ,הפירשבש הזמ ןטק םיטבנ רפסמ ונאצמ היער תקלחב
םנמוא ,םיפלשהמ לודג קלח דירוה הערמהש ,הדבועב תאז ריבסהל ןתינ .הרומשה
.םיערז תוחתפתה וענמש םיפלש ורתונ תאז לכב

חטשבש ,הדבועה םצעב ונרבסה תאז .רתויב ןטקה םיטבנה רפסמ היה הרומשה יחטשב
.רתוי בר ףלש שי הז

וזמ וז ןיטולחל תונוש תויסולכואהש הנקסמל ונעגה םייטסיטטסה םיחותינה רואל
.ספאה תרעשה תיחדנ ךכבו


םינימ ןווגמ תאוושה רקס                      
21.3.1978 - ךיראת

:תיללכ תולכתסה - היער תקלח
מ"ס 20 עצוממ הבוג    
.םיינש ףופכ ןתלת לש טלוש עבצ    
.םילע-יבחר 30% ,םיינגד 30% ,תוינטק 40% :םיזוחאב יוטב תכרעה
:חטשב םיחרופה םייוצמה םינימה
        תוינלכ (19)   ןיסובלובה תרועש (10)    היוצמ תיגת (1)
טמוקמ ןוקובקב (20) ינפיז יאנכע (11) הריעש התשפ (2) בלחה ץנ (21) תימורב (12) ינבכוכ ןתלת (3) יאלקח ןתלת (22) ירודכ ןתלח (13) םיינש ףופכ ןתלת (4) ינסירת ןתלת (23) הליחכמ הניבחרח (14) תינלכ (5) תימלוש תורעש (24) ןבכוכ (15) ןורתכ (6) לאינעלמ (25) יטולב ךחל (16) תלוברכ (7) לעוש תלובש (26) ןוחק (17) סיטסיא (8) ןלידג (18) תיתפל (9)

21.3.1978 - ךיראת

:תיללכ תולכתסה - הפירש תקלח
מ"ס 30 עצוממ הבוג
.חטשב טלוב תיגת תחירפו תימורב ,קורי טלוש עבצ
,םירחא םילע-יבחר 5% ,תיגת 20% ,םיינגד 65% :םיזוחאב יוסכ תכרעה
.תוינטק 10%                    
:חטשב םיחרופה םייוצמה םינימה

        ןקרב (13)      יאלקח ןתלת (7)       תימורב (1)
       תיתפל (14)        יאנכע (8)   םיינש ףופכ ןתלת (2)
      הניבחרח (15)         תיגת (9)       בלחה ץנ (3)
      ןוקובקב (16)        ןורתכ (10)       תוינלכ (4)
                    ןבכוכ (11)     ינבכוכ ןתלת (5)
                     ןוחק (12)       תלוברכ (6)


םיפורש םיצעל תחתמ ףונ    

דאמ הלילד היחמצ - קיטסמ תלא דאמ הלילד היחמצ - ןולא
הנועה תישארב        
20% ןקרב                                          
40% יתמלח הדיסח רוקמ 25% הלוכת תינגרמ    
10% ינסירת ןתלת    
10% ףול    
25% םיינגד    
30% םירחא םילע-יבחר


הכומנ הלילד היחמצ - הריעש הדיק

75% הלוכת תינגרמ
10% התשפ
5% תיגת
1% םיבילצמ
1% הנירלו
3% םיינגד
5% םילע יבחר

:ןויד    
םלואו ,קהבומ ןפואב העיפשה אל הפירשה ,הפורשה הקלחב םיצעה תיברמל תחתמ    
היחמצה תוחתפתהו ,הטיבנ ללכ התיה אל קיטסמה תלאל תחתמש תוארל ונאלפתה
תחתמ לודיגה תיבש ךכב תאז הדבוע ונרבסה .רתויב הלילד התיה רחואמ רתוי
תוחתפתהל םיערז לש קיפסמ רגאמ ןיאו ,היחמצ תוחתפתה לש תורשפא ענומ הלאל
.הפירשה ירחא הנושארה הנועב םיחמצ

5.4.1978 :עצוממ םיחמצ הבוג

הרומש הקלח (א)
מ"ס 74 מ"ס 106
מ"ס 114 מ"ס 83
מ"ס 113 מ"ס 105
מ"ס 144 מ"ס 134
מ"ס 88 מ"ס 120

מ"ס 108.1 - ינובשח עצוממ

הערמ (ב)
מ"ס 40 מ"ס 60
מ"ס 37 מ"ס 74
מ"ס 27 מ"ס 68
מ"ס 30 מ"ס 59
מ"ס 33 מ"ס 55

מ"ס 48.3 - ינובשח עצוממ


הפירש (ג)
מ"ס 29 מ"ס 31
מ"ס 26 מ"ס 52
מ"ס 27 מ"ס 57
מ"ס 30 מ"ס 66
מ"ס 30 מ"ס 42

מ"ס 39 - ינובשח עצוממ

ולו תופפוח תומוקעה ןיאו טעמכו תויה ,יטסיטטס חותינ תושעלמ ונייה םירוטפ
.טעמב
תרעשה תיחדנו ,וזמ וז תונוש תויסולכואה ,היסולכוא התוא אל וז :הנקסמהו
.ספאה          


ת ו א צ ו ת                
5.4.78 י ל ל כ י ו ס כ    

הרומש הקלח

לעושה תלובש .םירחא םיינגד ןכו תולבתשה לש בצמב לעוש תלובש - יללכ רוקס
.חטשב תטלש            

יוסכ    
7 רטמ 4 רטמ 1 רטמ  
לעוש תלובש 40% לעוש תלובש 90% לעוש תלובש 90%
ןבכוכ 40% ךכוס 10% בולבלח 10%
שלוע 10%                                            
רורימ 5%                                            
ןיסובלוב תרועש 5% 5 רטמ 2 רטמ  
לעוש תלובש 55% לעוש תלובש 40%
שלוע 10% ןוז 20%
8 רטמ הדיסח רוקם 10% שלוע 20%
לעוש תלובש 90% הניבחרח 10% ןבכוכ 10%
תיבלצ 5% ןיסובלוב תרועש 10% ןתלת 10%
תלוברכ 5% תלוברכ 5%                      

9 רטמ 6 רטמ 3 רטמ  
לעוש תלובש 45% לעוש תלובש 80% לעוש תלובש 50%
םייניש ףופכ ןתלת 20% בולבלח 10% שלוע 50%
תלוברכ 10% תימורב 5%                      
תיבלצ 5% תלוברכ 5%                      

10 רטמ                                                
לעוש תלובש 40%                                            
ןבכוכ 20%                                            
ינסירת ןתלת 15%                                            
בסה ןקז 5%                                            
ןיסובלוב תרועש 5%                                            
שלוע 5%                                            
רורימ 5%                                            
תיבלצ 5%                                            


הערמ    
הברה .תיגת בורלו םייניש ףופכ ןתלת ,תימורב - םיטלוש םינימ- יללכ רוקס
םיעיפומ םניאו טעמכ הרומשב ועיפוהש םינימה .(םינימ ןווגמ) םינימ רתוי
שי תאז תמועל ;םימייוסמ םירוזיאב תטלש תיגת :תיללכ תומשרתה .הערמב
.(םתוא לכוא אל ןאצה) םיטלוש ןלידגו ןקרבש םירוזיא
  ----------------------------------------------------------------------
         8 רטמ   |       4 רטמ   |       1 רטמ    
תימורב 30% | שלוע 15% | רורמ 15% יאלקח ןתלת 20% | תימורב 25% | ןבל ןתלת 15% תוינלכ 10% | רורמ 10% | םייניש ףופכ .ת 15% תלוברכ 5% | םייניש ףופכ .ת 10% | תימורב 10% יאלקח ןתלת 5% | ןלידג 10% | תיאנכע 15% ןבל ןתלת 5% | ינבכוכ ןתלת 5% | הניבחרח 7% יאנכע 5% | תלוברכ 15% | תספסא 10% ןבכוכ 5% | הטח ןב 5% | ינבכוכ ןתלת 3% ריעש רורעש 5% | ןוז 5% | ןוז 5% תיגת 5% | | יאלקח ןתלת 5% ןירטק 5% | |                       | 5 רטמ |                       | תיגת 25% | 2 רטמ     9 רטמ | שלוע 20% | רורימ 22% תוינלכ 10% | הניבחרח 10% | ינמגרא ןתלת 10% תיגת 10% | יאלקח ןתלת 10% | יאנכע 10% םייניש ףופכ ןתלת 20% | הטח ןב 15% | תספסא 10% תלוברכ 10% | ןבכוכ 5% | תיגת 5% רורימ 5% | ןוז 5% | שלוע 5% ןררב 10% | לעוש תלובש 10% | ןוז 3% ןבל ןתלת 5% | | ינמגרא ןתלת 5% יאלקח ןתלת 6% | | תימורב 5% ןוז 5% | 6 רטמ | בולבלח 5% תימורב 5% | תוינלכ 35% | ינסירת ןתלת 5% | תימורב 20% | לאינעלמ 5% | ינמגרא .ת 20% | לעוש תלובש 5% 10 רטמ | ןבל ןתלת 10% |                       תימורב 25% | ןוז 5% |                       ינמגרא ןתלת 20% | לעוש תלובש 5% | 3 רטמ     ןבל ןתלת 10% | יאלקח ןתלת 5% | תיגת 40% םייניש ףופכ ןתלת 20% | | שלוע 10% ןוז 5% | | ןלידג 10% ןקרב 10% | 7 רטמ | לעוש תלובש 2% תיגת 5% | תימורב 25% | הטח ןב 3% תלוברכ 5% | תיגת 30% | תיצרח 5% | םייניש ףופכ .ת 10% | םייניש ףופכ .ת 30% | ינבכוכ ןתלת 20% |                       | הניבחרח 5% |                       | רורמ 5% |                       | התשפ 5% |                       | |                       ----------------------------------------------------------------------
.חטשב תטלוש תיגת :הפירש       ---------------------------------------------------------------------- 8 רטמ | 4 רטמ | 1 רטמ   םייניש ףופכ .ת 30% | תיגת 20% | תיגת 40% תימורב 20% | רובת תרועש 10% | רורמ 20% תיגת 20% | הניבחרח 10% | םייניש ףופכ .ת 15% תלוברכ 10% | תימורב 30% | ןבכוכ 5% שלוע 5% | הטח ןב 10% | לעוש תלובש 5% לעוש תלובש 5% | לעוש תלובש 5% | תלוברכ 5% הלוכת תינגרמ 5% | ינסירת ןתלת 15% | ןבל ןתלת 5% בלח ץנ 5% | | תוינלכ 5% | |                         | 5 רטמ |                         9 רטמ | תלוברכ 20% | 2 רטמ   ןקרב 30% | תימורב 20% | תימורב 60% תלוברכ 20% | תיגת 15% | ינבכוכ ןתלת 25% שלוע 10% | תספסא 10% | תוינלכ 5% תימורב 10% | ריעש רורעש 10% | ירמצ ןתלת 5% רורמ 10% | ינסירת ןתלת 5% | םייניש ףופכ ןתלת 5% םייניש ףופכ .ת 20% | ינמגרא ןתלת 5% |                         | הטח ןב 5% |                         | יאלקח ןתלת 5% | 3 רטמ   | ןרטק 5% | ןוז 50% 10 רטמ | | תימורב 20% תיגת 60% | | תספסא 10% םיינגד 10% | 6 רטמ | תוינלכ 5% ןתלת 10% | תימורב 30% | תיגת 5% תספסא 5% | רורמ 20% |                         ןוז 5% | הניבחרח 10% |                         התשפ 10% | יאנכע 10% |                         | יאלקח ןתלת 10% |                         | תלוברכ 5% |                         | תינשקשק הרירפש 5% |                         | לעוש תלובש 5% |                         | םדק 5% |                         | |                         | |                         | 7 רטמ |                         | תימורב 45% |                         | שלוע 10% |                         | םייניש לופכ 10% |                         | הטח ןב 5% |                         | ןיסובלוב תרועש 5% |                         | חפות 5% |                         | ריעש רורעש 5% |                         | ינסירת ןתלת 5% |                         | תוינלכ 5% |                         | תלוברכ 5% |                         ----------------------------------------------------------------------
ןויד     יחטשב םיינגדה זוחאש ,הנשה םג ונאצמ ,הרבעש הנשבש שושגה תויפצתב םג ומכ
.(70%-כ) חטשה תיברמ תא ספתו רתויב הובג היה הרומש
םיכבר םינימ וליאו 20% דע ,רתויב ןטק םיינגדה זוחאש הפירשו הערמ תמועל
.(תוינטק דחוימב) םיהובג םיזוחאב םיעיפומ םירחא

,הלא םילדבה ונרבסה .הרומשב רשאמ הברהב לודג הפירשבו היערב םינימה ןווגמ
:חטשה לע םירחא םיחמצ םירחא םירקמב וא םיינגדה יחמצ תוטלתשהב

םינימל תרשפאמה ,הרוגסה תכרעמב ףלשו ינגרוא רמוח תורבטצה ללגב (א
ןכתי .םירחא םינימ רשאמ רתוי חתפתהל הלא םידחוימ םיאנתב םימייוסמ    
תחתמ תאצל םילוכי םהש ךכב ןורתי תוריהמב הבוגל םיחמוצה םינזלש    
.שמשה רואל םיפלשל    

םירחא םיחמצ לע םיליצמו חטשה תא םיספותו רתוי םיהובג םיינגדה יחמצ (ב
.םינוונתמו ףלשל תחחמ םיראשנש םירחא םינימ לש םתוחתפתה תא םיענומו    

ונקנעהש "םידחוימה םילופטה"ש תואדוב הארנ ,ןורחאה וננויסנ תואצות רואל
האצותכ ,רתוי לודג םהב םינימה ןווגמו הליעוה ןכא ,םיחטשל (הפירשו ,הערמ)
:ש ךכמ
םיבר םינימ תוחתפתהל ומרג ךכבו ףלשו םיינגדה תא ולכא רקבהו ןאצה הערמב (א
;םירחא    
הרשפאתה ךכבו ולבס םיינגדה ןכו ףרשנ ףלשה ,שאהמ האצותכ הפירש תקלחב (ב
םתלידגל עירפה ףלשהשו םיינגדה לצב ויחש םירחא םיכומנ םינימ תוחתפתה    
.םתוא ןוונו    


14.3.1977 םיכיראתב הנש ינפל וכרענש תויפצת תואצות    


14.3.1977 ךיראת חטשה םינפב - 'א הרומשה - הקלחה        
('מ 1 X 1) םיעוביר                      

                               |  'סמ /    
                               |עוביר /      
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | / ןימה   ---------------------------------------------------------------------- 30% 40% 60% 10% 20% 30%| םילע יבחר 70% 60% 40% 90% 80% 60%| םיינגד - - - - - 10%| תוינטק ----------------------------------------------------------------------

חטשל ץוחמ - היערל הפושח - 'ב הקלח                
('מ 1 א 1) םיעוביר 14.3.1977 ךיראת              


                               |  'סמ /    
                               |עוביר /      
   10  9   8   7   6   5   4   3   2   1 |   / ןימה  
  ----------------------------------------------------------------------
   40% 30%  40%  30%  20%  45%  10%  40%  15%  35%|   םיינגד
   40% 35%  55%  65%  56%  45%  50%  40%  30%  35%|  םילע יבחר
   10% 35%  5%  5%  14%  10%  40%  20%  55%  30%|   תוינטק
  ----------------------------------------------------------------------


ןוידה םוכיס .3    

קדוצ ימ - ירבד שארב יתגצהש הלאשל בישהל הסנא וז הדובעב רומאה לכ רואל
?(2)הואנ וא (1)ץיבוניבר םאה ,לארשיב שרוחב הפירשה אשונל ותשיגב

תקסוע ץיבוניבר .תונוש תוסיפתמ תועבונה תושיג יתש ולאש רמול לכונ
קסוע אוה יכ ,תללוכ רתוי הברה הסיפת גציימ הואנ וליאו חמוצה לש היגולוקאב
.(24)1971 םודוא וברו ורומכ תישונאה המיטסיסוקאה לש היגולוקאב

ברימה תא םהמ קיפהלו תויעבטה תומטסיסוקאה תא םקשל שי וז השיגל םאתהב
קלח ןה תויעבטה תומטסיסוקאה םג ןכש ,תישונאה הביבסהמ קיפהל ןתינש
.תישונאה המטסיסוקאהמ

הרומש לש חטש תדיחיב רתויב לודגה םינימה ןווגמ לע רומשל שי ךכל םאתהב
ןכש ,היגרנא יפדוע הברה רוגאל וזכ תכרעמל תתל אלו ,ךכל הדעונ םא תיעבט
שי .עבט ןוסאל םורגיש רבד - םימיה דחאב הלודג הפירש הנימזמ וזכ העפות
תחוורלו תוכרעמה לש ןתחוורל ,תוכרעמה תא ןנכתל ךכל םאתהבו דלונה תא תוארל
.םדאה

הנוש הרוצב תוביגמ תונוש םיחמצ תורבחש תוארל לכונ ורקסנש תודובעהמ
תוטלתשהל הפירשה ירחא תונושארה םינשב תמרוג למרכב הפירש ךכ .הפירשל
רעונה רפכ רוזאב יעבט שרוחב הפירש וליאו חטשה לע םהימודו םטולה ,ןרואה
.הפירשה ירחא םימיוסמ םיינגד תוטלתשהל תמרוג יתדה

יזכרמ םרוג הווהמ הפירשה ירחא חטשב ראשנש םיינויחה םיערזה רגאמש קפס ןיא
םדאה לש וחוכב םויה שיו הפירשה תובקעב חטשה לע םימיוסמ םינימ תוטלתשהב
םישידח םיעצמאב וא ,התירכו הפירש ומכ ,םינשי הרקב יעצמאב תכרעמה תא ןזאל
.עורזשו םידיציברה ומכ


תורפס תמישר  

.עבטל ןוסא וא ורומישו עבט לוהינל רישכמ הפירש (1982) .א ,ץיבוניבר .1
.52-54 :דכ ץראו עבט    
.4( 180-181)דכ ץראו עבט (1982) .ז ,הואנ .2
יחמצ חטש יופימ :םילעופה תירפס תאצוהב הקינטובואג (1955) .מ ,ירהז .3
רעיה תדמשה לע הריקס .340-341 'מע םילע ןטק ערפ - םילשורי ןרוא תרבח    
-478 'מע םש הערמ יחמצ .465-510. 338-340 'מע םש לארשי ץראב יתישארבה    
.476    
טוקלי .לארשי ץראב יעבטה הערמה תויעבב ינטובואג רקחמ (1952) .ד ,ירהז .4
.1: 236-210 לארשיל תיעדמה הצעומה    
הערמה (1959) .ז ,הואנ .י ,ןוסלנצכ .נ ,רומדת .צ ,טפזנזור .נ ,ןמגילז .5
.םידומע 378 .םילעופה תירפס תאצוהב .לארשיב יעבטה    
.םדאה ידיב לארשיב ינוכית םיה ףונה ןווינ (1973) .י ,ןד .ז ,הואנ .6
.4 הפיח .6 'מע .םייעבטה םיבאשמהו ףונה לש היגולוקאב םירחבנ םיקרפב    
עבטה תורומשב יגולוקא רקחמו לוהינ תורומשב לופיט (1970) .ז ,הואנ .7
.63-66 'מע :א/בי ץראו עבט.לארשיב יררהה ינוכית םיה רוזאב    
'סמ היפרגואיגב םיקפוא .הווהבו רבעב למרכה ףונו םדאה (1984) .ז ,הואנ .8
.11-12: 51-63    
רבעב למרכה לש תיגולוקאה תוינוג ברה לע םדאה תעפשה (1988) .ז ,הואנ .9
.39-43 'מע ,2 'סמ למרכ ירקחמ סנכב .הווהבו    
קרפ יגולוקא קשממ לש ךרדב תיגולוקאה תוינוגברה רומיש (1981) .ז ,הואנ .10
.252-275 :טילטסג תאצוה "ףונו םדא לש היגולוקא" :'בי    
יקרפו הדובע תוטיש תונויער רחבמ 'א קלח םירקחמ (1980) .צ ,ןלרוא .11
םישיא םיטקיורפ תויגולוקא תודובע היגולוקאב רמג תודובעל הכרדה    
יתדה רעונה רפכב הביבסו הדש ידומילל זכרמה תאצוהב הדש תודובעו    
.םידיסח    
תודובע ,םהרבא תעבג תרומשב םירקחמו תויפצת (1978) וידימלתו .צ ,ןלרוא .12
לש ורכזל יתדה רעונה רפכב יגולוקאה ןוכמה תאצוהב היגולוקאב תויתצובק    
.ףירח קחצי רוטקוד    
תוינוכית-םי תויגולוקא תוכרעמ לע תופירש תעפשה (1992) .פ ,לאיתוק .13
.59-67 'מע ,35-36 היפרגואיגב םיקפוא .לארשיב    
םילשורי ןרוא לש יעבט רעיב הפירש רחאל חמוצ תושדחתה (1989) .ח ,בהל .14
.ביבא לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראותה תארקל רמג תדובע למרכב    
םינותנה תא הפסאש לאיתוק העופ יתושרל הדימעהש ימלג רמוח ךותמ טקל .15
.1989 תנשב למרכב הלודגה הפירשה ירחא    
היגולויבה ירומל ןולעב .יוצמ סדהב ירתא ןמש (1991) וירבחו .צ ,ןלרוא .16
.םיעדמה תארוהל ילארשיה זכרמה תאצוהב 48-62 'מע 126    
.'ט תרבוח אע ךרכ הדשה .יוצמ סדהמ ירתא ןמש (1991) וירבחו .צ ,ןלרוא .17

18. Dunn, P. H. Debano, L. F. and Eberlein, G. E. (1979)              
Effects of burning on chaparral soils: II. soil microbes and        
nitrogen mineralization soil Sci, Soc. Am. J. 43: 509-514            

19. Kutial, P. and Naveh, Z. (1987A) The effect of                    
fire on nutrients in a pine forest soil. Plant and Soil 104: 269-274  

20. Kutial, P. and Naveh, Z. (1987B) Soil properties                  
beneath Halpensis and Quecus Calliprinos trees on burned and unburned
mixed forest on mt. Carmel, Israel for. Ecol. Manga. 20: 11-24        

21. Kutial, P. and Kutial, H. (1989) Effect of a wildfire            
on soil nutrients and vegetation in an Aleppo pine forest            
on mount Carmel, Israel. Pinrineos. 134: 59-74                        

22. Naveh, Z. (1973) The ecology of fire in Israel. In: Proceedintall
timber fire ecology conference 13: 130-170 talahassee, Florida        

23. Naveh, Z. (1974) Effects of fire in the mediterranean region      
in:Kozlowski, T. T. and Ahlggrenc.E.(Eds) 1974 fire and eco systems.  
academic press. New York: 411-413                                    

24. Odum E. P. (1971) Fundamentals of ecology.                        
third edit. W.B. Saunders Com. 131-137, 32, 226-228, 388-397, 418    


 

הרזח

שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ