לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולויבה ירומל ןולעה 

?ןכוסמ וא ליער ,יסרא :רמאמה םש


?ןכוסמ וא ליער ,יסרא :רמאמה םש
הנלבה ןנח :רבחמה םש
:רמאמה אשונ
:חתפמ תולימ
לש וחוקיפבו ותמזויב רואל אצוי ,1997 ז"נשתה רייא ,'ב תרבוח ,150 'סמ היגולויבה ירומל ןולע :ךותמ
תוברתה ךוניחה דרשמ לש םדוסימ ,טילש-הד סומע ש"ע יגולונכט-יעדמ ךונחל ילארשיה זכרמה
תובוחר ,עדמל ןמציו ןוכמו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,טרופסהו
הפיח ,סחנפ תיב יגולויבה ןוכמה - הנלבה ןנח :תורעה


?ןכוסמ וא ליער ,יסרא
===============

"שחנה וכשנו ריקה-לע ודי ךמסו"
(ט"י) 'ה סומע

תאצל ןמזה הז - לילצו טקש םיה ,םיחרופו םיקירומ תודשה ,םיטעמתמ םימשגה ,םיכראתמ םימיה
.חטשב תוליעפל
.הבוטרהו הרקה ףרוחה תפוקתב ילוא החנמש תיגולוקאה הדובעהו רמגה תדובע תמלשהל הפי וז הפוקת
ןיב הפיפח תמייק הרקמב אל .תונהילו (רתומש המ קר) ףוסאל ,ןנובתהל ,עבט ירויסל תאצל ןמזה והז
.וז הנועב םייחה ילעב לש תצרמנה םתוליעפ ןיבל תוליעפל וננוצר
(תוביסה רתי ןיב) ששחה לשב חטשל האיצימ םיגייתסמה שי ,וז הפוקתב ונניעל הלגתמה עפשה תורמל
.תושקהו תוציקעמ
אל הז יל" לש ונלצא דכ לכ הצופנה השוחתה תוחפ אל תנכוסמ ךא ,םזגומ םיתיעל אוה הז ששחש ןכתי
"!הרקי

בטיה םיאצמתמ םהש םתלוזלו םמצעל חיכוהל םיסנמ תונכסב לזלזל םיטונ םיבר עבט יבבוח אקווד
.רבד םושמ םיששוח םניאו הביבסב

ימ :תעדל םיצפחה םידימלתו םירומ ,םיגאדומ םירוה דצמ ונילא תוינפה תובר ,וז הנועב הנש לכב ומכ
?ןכוסמ ימ ,ליער ימ ,יסרא
םיסחיתמ םניאו לגר-יברמו םייקנע םיבושכע ,תוריעש תוינוורפמ אקווד םישנא םיששוח תובורק םיתעל
.תוגירח תויללכ תועפותל תמרוגה ,הרובד תציקעל וא ,ןסראה ומכ ,תיב ןכוש ,ןטק שיבכעל טעמכ

תוילוח ירסחו םיגד לש םינימ רפסמ םגו םייתשביה םייסראה םירוציה תיברמ תא יתלדיג םינשה ךשמב
.לבגומ ,יתחמשל ,ראשנ וללה םייחה ילעבמ תועיגפל עגונה לכב ישיאה ינויסנ ךא ,לארשיב םייסרא

םייח ילעב לש לודגה ןווגמה לשבש ררבתמ םלוא .םירחא לש םנויסנמ הזכ עדימ טקלל ךכיפל יתיסינ
עדימ םיזכרמה םירפסה .(תורפס תמישר האר) םיבר םירמאמו םירפסב הז עדימ רזופמ ,תויח תומוקמו
ליח תאצוהב דחוימב) םיטקלפו םימוסרפ םנמא םימייק .תיעוצקמ הפשב םיבותכו סרכ יבע םה הז גוסמ
םיימי םייח ילעב" וא "םייסרא םיילגר יקורפ" "םייסרא םישחנ" :ומכ ןוכיס תוצובקב םיקסועה (האופרה
.בחרה להקל שיגנ וניא הז רמוח בור יפ לע םלוא "םינכוסמ

סראה תויח לע יללכ טבמ תתל אלא ,וללה םירמאמלו םירפסל ףילחת שמשי הז רמאמש הנווכה ןיא
ילעב לש הצופתהו היגולויבה לע םיטרפו םייגולופרומ םירואת טעמכ ןאכ ואבוה אל ןכ לע .לארשיב
רקחמה תודסומל הנפי וא םימייקה םירידגמה תרזעב תאז השעי ,םייוסמ ןימ תוהזל ץפחה .םייחה
.םיימוקמה

וא םישבוח לש םמוחתל שולפל הנווכ ןיא הנושאר הרזע ןתמ לע םיזמר םשו הפ םיעיפומש תורמל
םילוחה תיבל וא האפרמל דימ תונפל שי (םידליב רבודמ רשאכ דחוימב) יניצר ששח לש הרקמב .םיאפור
.לט ם"במר םילוח תיב - תולערהב יאופר ץועיל יצראה ןכרמהמ לבקל ןתינ יעוצקמ יאופר עדימ .ךומסה
.03-5302358 .לט רמושה לת אביש ש"ע םילוח תיב (היגולוקיסקוט) הלערהל הדיחיבו 04-8529203

םנמא הז אשונ .תוריהזה יעצמא תטיקנ םוחתב ראשתו התיה םירומ רותב תישעמה ונתמורתש דוס הז ןיא
רוואב ושענ םייסרא םישחנמ תושכהה בור :רשפא יא הרצק תרוכזת אלב ךא רופס ןיא םימעפ רבכ לפוט
הכילה תעשב םיכורא םייסנכמו תוהובג םיילענ .(-1976מ ןמ לש ורקחמ יפל - תושכההמ %98) םייפגה
.תועיגפהמ רכינ קלח קפס אלל וענמי ברעה תועשב ךבסב

ףוחב הכילה תעשב םי ידופיקו םייסרא םיגד לש םהיצוקמ תועיגפ ומצמצי םי ילענ וא תולמעתה ילענ
.םיגומלאה תינוש לע וא דודר יעלס
םהיצוק ןכש ,ךורא טומ תועצמאב םינפל ששגל וא םיילגר רורגל יוצר םיב תילוח עקרק לע םיענ רשאכ
.לענה תוילוסל דעבמ םירדוח םינוגירטה ינימ לש

הלילצ תכיסמ .םיב הלילצ וא היחש תעשב םייבובנ םע ברוצ עגמ וענמי רחא שובל וא הלילצ תפילח
.םימה ינפל תחתמ השענב ןיחבהל רשפאת
תטקלמב ךרוצה תעשב שמתשהל שי .םימל תחתמ םגו השביב םג ,םירתסומ תומוקמל םיידי בוחתל ןיא
רשאכ םיאנברוצ וא םיגומלאב זוחאל ןתינ ךכ - תופפכ שובלל יוצר הלילצה ןמזב .די תשרב וא הכורא
.םרזה םע םיפחסנ

.םיה יקמעמב םגו השביב - הכשחב תוברואה תונכסב ןיחבהל רשפאת המיאתמ הרואת

םידגבה תא רענל שי המכשה םע רקובבו ,םיבכשנ םרטב בטיה חטשה תא תוקנל שי ,עבטב הניל תעשב
לש תוליעפה תנועב םינרוא תשרוחב אלו ,םירובד תורווכ תברקב ידמ בר ןמז תולבל אל בטומ .םיילענהו
.םיאוטה ילחז

גד םיאיצומ רשאכ !םייח םי יטורח ףוסיאמ רהזהל שי דחוימב - םירכומ יתלב םייח ילעבב תעגל ןיא
רחאל םג סראה רמשנ תובורק םיתעל .םיצוקהמ רהזהל בטומ םיהמ אצוהש גד תקידב תעשב וא תשרמ
!םייחה ילעב לש םתומ

םיללוצהו םילייטמה יפלא ודיעיש יפכ - ונתאנהב םוגפל הכירצ אל תוריהזה יללכ לע תינדפק הרימש
.עגפ אלב - עבטה קיחב תובר תועש םילבמה

םייסרא םישחנ
-------------------------

דחא ןימ (VIPERIDAE) םיינועפצה תחפשממ םינימ השיש - םייסרא םישחנ לש םינימ 8 םייח ץראב
.(ATRACTASPISDAE) ם י י פ ר ש ה תחפשממ ףסונ ןימ (ELAPIDAE) ם י י נ ת פ ה תחפשממ
םילגוסמה (COLOBRIDAE) םיינמעזה תחפשממ םישחנ לש הצובק ץראב תמייק הלא םישחנל ףסונב
םהו תוירוחא בזרמ יניש ,רפסמב העשת ,וז הצובקמ םישחנל .הכישנ ידכ ךות ליער רמוח שירפהל
.תכשוממ הכישנ י"ע םפרטל סראה תא םירידחמ

- הלערה תובוגת לש םיטעמ םירקמ קר וראותו םדאל םינכוסמ םניא ץראב םיינמעזה תחפשממ םישחנה
םולת לש תוכשוממ תוכישנמ האצותכ םירקמה בורב ומרגנ תוגירחה תועפותה .תימוקמ תוחיפנ בורל
.יוצמה םישקשקה
.עגפנה לש ותואירב בצמו ףוגב השכהה םוקמ ,תרדחומה תומכה ,סראה גוס יפ לע תעבקנ השכהה תרמוח
השכהה ירקמ בור .תסלכואמ הביבסב רתויב ץופנהו לארשיב רתויב לודגה יסראה שחנה אוה י"אה עפצה
.ותבוחל םיפקזנ ץראב

1955 דע) תוומב םויכ םימייתסמ םידדוב םירקמ קר םלוא עפצ תושכה לש םירקמ תואמ המכ שי הנש לכב
.(םישכומהמ -%6מ הלעמל םיתמ ויה יפיצפסה בויסנב שומישה לחה רשאכ

תוחתפתמ רתוי רחואמ .םיפירח םיבאכב הוולמו תוידימ טעמכ תוימוקמ תועפותל תמרוג ע פ צ ה תשכה
.םדה ץחלב הדיריו תואקה ,תוליחב ומכ תויללכ תועפות
.י"אה עפצה תשכה דגנ (ןיסקוטיטנא) בויסנ םייק ץראב םילוחה יתב לכב
,תליאב ,בגנה לש םירכינ םירוזאב ץופנ הז ןימ .ה ע פ א ה תושכה דגנכ םג םייק "ףוגור ןוכמ" לש בויסנ
םירחא םיניממ רתוי ילוא הטונה ,ינבצע שחנ העפאה .עובלגל דע עיגמו הדוהי רבדמב ,הברעה קמע
.םדה תשירק ינונגנמב העיגפ לשב - בר םומידו םיזע םיבאכ תמרוג ותשכה .וב םילקתנ רשאכ ףוקתל

.תיגרוריכ תוברעתה םיתעל שרודה ימוקמ קמנלו םד יפטשל איה ףא תמרוג לודגה ןכעה לש ותשכה
.תורחא תויללכ תועפות תועודי אל ךא תוחיפנו םיבאכל םנמא םרוג תאז תמועל ןטקה ןכעה
לש תושכה יבגל .קמנ חתפתהל לולע ןאכ םג ךא תיסחי תולק תועפותל תמרוג ןופיפשה לש ותשכה
.טעומ עדימ קר םייק ןומרחה עפצ
תושכה דגנ שמתשהל וגהנ רבעב .בויסנ ץראב ןיידע חתופ אל ןומרחה עפצו ןופיפשה ,םינכע תושכה דגנ
.ליעיכ חכוה אל אוה ךא ,ץוח תרצותמ יטנלוילופ בויסנב םינכעה

ןתפה לש תועיגפה דאמ תורידנ (תורצק תוימדקה ויניש) חתופמ תוחפ סרא ןונגנמו השלחה ותייאר לשב
.דבכה ידוקפתב תוערפה עיפוהל תולולעו תוחיפנו םדוא ,םיבאכל םרוג וסרא .םדאב רוחשה
.הז שחנ דגנ בויסנ א"ת תטיסרבינואב וחתיפ הנורחאל

ןה ףא תויללכה תועפותה ימוקמ קמנו תוחיפנל תמרוג ותשכהו דחוימב קזח סרא י ד ג - ן י ע ף ר ש ל
.בלה תומיעפ בצקב םייונישו דבכה דוקפתב תוערפה ,המישנ רצוק ומכ תוגיאדמו תובר

םג םנויסנמ ודמלש יפכ - דיב וב זוחאל ןיא ןכלו הדיצה תפלשנה תחא ןשב שיכמ ףרשהש רוכזל שי
.הקירפאב לראד דלאר'גו ,ץראב ןוסלדנמ .פורפ ומכ עוצקמ ילעב

ךותיח ומכ רזע יעצמאב טוקנל אל בטומש רבתסמ ,תושכהב לופטמ האצותכ ץראב רבטצהש ןויסנה יפ לע
לע םיצילממה שי .ותבירצ וא םוקמה תאפקה (ךכל דעוימה הביאש רישכמ תרזעב אל םג) סראה תציצמו
.תקולחמב יונש הז לופיט םג םלוא (י"א עפצ תשכה לש הרקמב) הפמילה תמירז תא רוצעיש םידירו םסוח

םדקהב ותונפלו שכומה תא עיגרהל שי - רתויב םיטושפ ךכיפל םה םלוכ לע םילבוקמה תונורקעה
הפגה תא עבקל ןתינ (ריהמה יוניפה ןובשח לע אלו) רשפאה תדימב !ךומסה םילוחה תיבל ירשפאה
.הקנולא לע עגפנה תא ביכשהלו

תונוש תוקידב ךכל תומדוק .ירשפא יטקליפנא םלה עונמל תנמ לע םילוח תיבב קר השעיי בויסנה ןתמ
.בויסנל תושיגר ןיחבת םג תוללוכה

* **

םייסרא םיילגר יקורפ
----------------------------
.םיילגרה יקורפ תכרעמל םלוכ םיכייתשמ לארשיב םייסראה תוילוחה ירסח
.("הכישנ") הפה יפג תרזעב ,הריקד ידכ ךות סראה תא םיריבעמ םילדנהו םישיבכעה
.םפוג לש ירוחאה והצקב אצמנה ץקועב םישמתשמ תאז תמועל םירובדהו םיברקעה

ןווכל םזיתהל םילגוסמ ףא םידחאו םפוגמ םיחוד םירמוח םישירפמ םיפרוט ינפב םיננוגתמה םיקרח ינימ
.ביואה
.רועב תוקלדל תומרוגה תוברוצ "תורעש" םיסוכמ תונוש תוחפשממ םירפרפ ילחז
םיפורצה םירכומ .םתוא םיטילבמה םיידוגנ םיעבצ תרזעב םתויסרא לע "םיזירכמ" םיבר םיילגר יקורפ
.םודא-רוחש ,םותכ-בוהצ ,רוחש-בוהצ לש

ץקוע םיברקעל .םדאל םינכוסמ םיטעמ םינימ קר ךא םייסרא םה םישיבכעהו םיברקעה תיברמ
.סרא תוטולב גוזל רבחתמה (המוסטמ) ןטבה הצקב
לש ועבצ ןיב רשק ןיא (הנושארה הרועה יכירדמב םג םיתעל תגצוימהו) רוביצב תחוורה העדל דוגנב
ילעב םינובלחמ בכרומה ,קזח יסקוטוריונ סראב תדייוצמ םייסותובה תחפשמ .ותויסרא ןיבל ברקעה
םירכינה) םינלטקה ינימו ןצקעה .םינכוסמה םיברקעה םיכייתשמ וז החפשמל .ךומנ ירלוקלומ לקשמ
.םירענו םידלי לש םתומל םורגל םילגוסמו ץראה יברקע ןיבש םינכוסמה םה (הבחרה תירוחאה ןטבב
.(ונטב לש ,ןורחא ינפלה ,ההכה קרפב רכינה) בוהצה ןצקעה לש ותציקע דגנ בויסנ םייק

באכה ךא דאמ תבאוכ םנמא ,לשמל הדוהי ןרחש ומכ ,החפשמ התואמ םירחא םינימ לש םתציקע
.יאול תועפות ןיא כ"דבו תודחא תועש רובעכ ףלוח ףירחה

םד יכפש םורגל תאו תמועל הלולע (םייאובנ תחפשממ) וחירי ובנ ,ץראה יברקעב לודגה לש ותציקע
.םדא ייח תנכסמ הניא יכ ףא ,ימוקמ קמנו

תא ריאשהל לבוקמ) םילוח תיבל עגפנה תא ריבעהל שי ןלטק וא ןצקע תציקע לש הרקמב
יפל םיבאכ יככשמב שמתשהל יד םירחא םיניממ תוציקע לש הרקמב .(תועש 24 לש החגשהב ץקענה
.םירגובמב רבודמ רשאכ דחוימב -ךרוצה
(תרבוחב - בוהצ ןצקעו בנז בע ןלטק ,וחירי ובנ לש םירויא)

.םיציבה יקש לע תורמושה תובקנה דחוימב תונכוסמ .תורצילכה - הפה יפגב רומאכ םיכשונ םישיבכע
.דלי ייח ןכסל םירומח םירקמב הלוכיו רועב םיביכו הבירצל תמרוג (םייניעה תשש לעב) ןסראה תכישנ
.םיתבל רדוחו תורצחב םג םיתיעל יוצמ ןסראה


ןימ-יתתו םיבר םינימ םנשי .(םייניע 8 לעב שיבכע) הנמלאה אוה םלועבו ץראב רתויב ןכוסמה גוסה
.םילמג וליפאו ןאצ ,םדא ינבב - תושק תועיגפ לע םלועה יבחרמ עודיו

עיגמ באכה .הלק תימוקמה הבוגתהו התכישנב טעמכ םישח אל .הרוחשה הנמלאה דחוימב תנכוסמ
ןטב) ןטבה ירירש תושקתה אוה שיבכעה תכישנ תא ןייפאמה ןמיס .רפסמ תועש רובעכ קר ואישל
.(תיגרוריכ

ךא םיימוי וא םוי ךות םינמיסה םיפלוח כ"דב .הלוע ומד ץחלו העזה ,המישנב םיישק ,הליחב שח עגפנה
.תיאופר הרזע לבקלו תונפל שי תוומ תנכסב רבודמש ןוויכמ
.הווטמב וא הב םיעגונש רחאל קר תפקותו התמזוימ תכשונ אל הנמלאה
(תרבוחב - הרוחש הנמלאו ןסרא לש םירויא)

.רוזאה חפנתמ םיתעלו דח באכ תמרוג ותכישנ .םינפלמ תויוצמה תולודגה תוסלגרה תא ץעונ לדנה
יוצר .תודחא תועש ךות תועפותה תופלוח בורל .הלוע ףוגה םוחו הליחב םישח ללכהמ םיאצוי םירקמב
.ינשמ םוהיז חתפתהל לולע ןכש םוקמה תא אטחל
(תרבוחב העיפומ יסרא לדנ ,לגר םיעברא-לדנבר לש רויא)

רתויב תוצופנה ןה (תולודגה תוערצהו סובמובה תרובד ,שבדה תרובד) םיארובדה תרדס לש תוציקע
.םדאב םיילגרה יקורפ לש תועיגפה ןיבמ

שי .רצק ןמז רובעכ םיפלוחה ,תימוקמ תוחיפנו באכ - הלק תוחונ יא קר כ"דב תמרוג הרובד לש הציקע
.העגרה תסימת וא החשמ חורמלו (תטקלמ תרזעב יוצר) ץקועה תא קלסלו תוסנל

תפקשנה הדיחיה הנכסה .רגובמ םדא ייח ןכסל תנמ לע םירובד לש תוציקע -500כ תוצוחנ הארנה יפכ
.המישנב םיישק םורגל הלולעה הפה ךותב הציקעמ איה (םידליל דחוימב)

תויגרלא תועפות םיחתפמ םישיגרהו םירובד סראל רתי תושיגר הלגמ רוביצהמ (ןטק) קלח םלוא
ינמיסו תדפרס ומכ תויללכ תועפות הנושארה הציקעה רחאל תועיפומ הזכ הרקמב .הציקעהמ האצותכ
המישנב םיישקב ךורכה ,יטקליפנא םלה חתפל הזכ םדא לולע תופסונ תוציקע לש הרקמב .המישנ רצוק
םה רשאכ ןימטסיהיטנא לש תוילבטב דייטצהל םיבייח ,םישיגר םישנא .רצק ןמז ךות הרכה ןדבואו
.הדשל םיאצוי

סרא לש תולוע תונמ תקרזה י"ע (DESENSITIZATION) ןסחתהלו גולוגרלאל תונפל שי םישק םירקמב
.םידימלתה לצא ווכ תושיגרל םיעדומ ויהי לויטב הוולמה וא הרומהש אדול שי ןכ ומכ .לוהמ םירובד

םרוגו רועל דעבמ רודחל לגוסמה (CANTHARIDIN) ףירח לער הפוגב הליכמ האופרה תישופח
.היווכ ייומד םינמיסו םיבאכ
."הבהא יוקיש"כ רבעב הז רמוח בשחנ ןתשה יכרד לע ותעפשה לשב

תויחופלש ,רועה םע עגמב ואובב םורגל לולעה ףירח חיר ילעב םירמוח ןה ףא תושירפמ תוירורחשה
.(QUINONES) םיניניכ ןיכמ הז לזונ .תויווכו

תישופיח י"ע ,-1963ב ןאש-תיב יבשותל ומרגנ ראוצהו םינפה רועב תויווכ
.(PEDARIN) ןירדפ - ףירח לער הפוגמ שרפנ ,וז תישופיח םיכעומ רשאכ .תויפחרצקה תחפשממ

הנבל השרפה זיתהלו שירפהל לגוסמ ,חלמה םי ףוחו הברעה רוזאב ץופנה ,רוחש ןשוכ ויוניכש בגח
.םינפה לש םישיגר םירוזיאב תעגל אלו םיידיה תא ץוחרל יוצר - הנכס תעשב תיסרא

דחוימב םסרפתה ,תויסרא תוריעז "תורעש" תרזעב םיננוגתמה םילחזה ןיב
תונכוסמו רועב תוקלד תומרוג תורעשה .לירפא דע רבמבונמ תושרוחב עיפומה ןרואה ןכולהת
םורגל םה ףא םילולע םיפתושמה םיניקב םירתונה םינשי םילשנ .המישנה יכרדו םייניעל דחוימב
.אפורל תונפל שי תושק יאוול תועפות לש הרקמב .םתיא עגמ לכמ ענמהל יוצרו תומוד תועפותל

תרזעב) תוציקע לש םירקמ רפסמ םירכומ .ןיידע העודי יתלב ןוכיס תצובק םיווהמ םיפרוט םישפשפ
.םיכוביסל ומרג אל הלא ךא ןפרוטה לש תוביאכמ (קדחה

.הדבעמב םירבכע ברקב ריהמ תוומל םרוגה דחוימב ףירח סראב םידייוצמ ,תאז תמועל רורפעה ינימ
.םדאב תיאדו העיגפ לע עדונ םרט

.םיינגונאיצ םירמוח םיליכמה לער ירמוח תושירפמה תוטולב םיילגר יבר לש םידחא םינימל
-אראפ) ףירח ילונפ חיר ,הביקרמ היחמצבו םינבאל תחתמ רתתסמה לודגה רוחשה לגרברל
רויא).ךכמ האצותכ יניצר קזנ לע עדונ אל ךא ינייפוא םוח עבצב םוקמה עבצנ וב םיעגונ רשאכ .(ןוניכוזנב
(תרבוחב - רוחש לגרבר לש

םיליער םייח - וד
----------------------
עגמה רחאל .םיפרוט ינפב הילע ןגמה (BUFONIN) ןבל ריר תושירפמה תובר סרא תוטולב הדפרקה רועב
וז הצע .םיידיה תא ירשפאה םדקהב ףוטשל יוצרו םיחותפ םיעצפב וא הפב ,םייניעב העיגנמ ענמהל שי
.בורקמ הב ןנובתהל תנמ לע הפי הרדנמלס םימירמה הלאל םג ,הבוט
(תרבוחב ידש ןוקרד לשו המותכ הרדנמלס לש םירויא)

םייסרא םיגד
-----------------
המכו המכ קפס אלל םימייק ךא ,ץראה יפוחב םייסרא םיגדמ תושק תועיגפ לש םידדוב םירקמ קר ועדונ
.תוומל םורגל םילגוסמה םינכוסמ םינימ
תומקרה תא םיעצופה ,םיננושמ םיצוק לעב ךראומ בנזב תדייוצמ ,סוחסה יגד ברקמ םיאטב תצובק
.סרא םירידחמו

.יסראה ץוקה תרדחה ךות בנז תכמ תררוג םהילע הכירדו לוחל תחתמ כ"דב םייובח םינוגירטה ינימ
שי םישק םירקמב .םידאמו חפנתמ רוזאה ,דאמ םיקזח םיבאכה .זופשא וכירצהש םירקמ רפסמ ץראב ויה
םייקנ םי ימב םוקמה תא ףוטשל שי .המישנ יישקו תואקה ,תוליחב ,םדה ץחלב הדירי ומכ תויללכ תועפות
רביאה םומיחש ןכתי .העשה תיצחמ ךשמל (450 C ) םימח םימב עוגפה רביאה תא עיקשהל םיצילממו
קינעהל שי השקה העיצפה לשב .תיאופר הרזע קיעזהל שי םירומח םירקמב .ןכ םג רזוע המח ןבא תרזעב
.סונטט יטנא ףחד תקירז םגו חווט בחר יטויביטנא לופט הרקמ לכב

םיחוש וללה ךא םיאטבל םה ףא םיכייתשמ (ףוס םיב) דקנה ןחטהו (ןוכיתה םיב) יטיעה ןחטה
.גייד תשרמ םתוא ץלחל םיסנמ רשאכ תישענ םתעיגפו םיחותפ םימב תובורק םיתעל

.םיינונבאהו םינונברקעה םה םיגומלא וא םיעלס ןיב םירתתסמה םרג יגד
םינייחשו םינללוצ ינפב םיעתרנ םניאו םיישפוח םימב םימודמדה תעשב םיחוש םהינימל םיינורהזה
.םהילא םיברקתמה

.תשהו ןטבה ריפנס יצוקב םג םיתעלו בגה ריפנס יצוקב סרא וללה םינימה לכל

רוזאה .(יסיפה עצפה ןיבל באכה ןיב סחי לכ ןיא) הבירצ לש קזח באכ םישח םיצוקהמ םירקדנ רשאכ
חתפתהל תולולעו ,השלוח םישח .הפמילה ירשק לא טשפתמ באכהו םיבר םימי ךשמב שיגר ראשנ
.בלה תלועפו המישנב תוערפה

םתומל םרג אוהש עודי ,לשמל ןונבאה לש הרקמבו םידלי ייח ןכסל םילולע וללה םיגדהש קפס ןיא
.תיאופר הרזע קיעזהלו הפל הפמ המשנה עצבל שי תושק תועיגפ לש םירקמב .םירגובמ םינללוצ לש

םינימה דגנ יפיצפס בויסנ םייק אל .ןונבאה לש וסרא דגנ בויסנ םייק ,תליאב "לטפסוי" םילוח תיבב
דגנ בויסנה לש הרקמב ומכ .םייקה בויסנב םהלש הרקמב םג שמתשהל יאדכש ,םירבוסה שי ךא ,םירחאה
ףסונ לופט .םישיגר םישנא לצא יטקליפנא םלהל םורגל םיסוס םורסמ ןכוהש הז בויסנ םג לולע ,םישחנ
לש ימוקמה וקוריפו העגרהל םימח םימב רביאה תליבט - םיאטבה תוריקד דגנ לופטל המוד עצומה
.סראה

םרג ,בגה ריפנס לש ימדקה קלחבו םימיזה הסכמ לע םילודג םיצוקב דיוצמה ןונגטציאה גד
.םימוד םירקמ וחווד אלו תיסחי רידנ אוה לארשי יפוחב ךא .םלועה יבחרב םינללוצב תושק תועיגפל

.תוימוקמ תועיגפ לע םינותנ ןיא וילע םג יכ ףא ןכוסמ גדל אוה ףא בשחנ גדפרקה
,בגה ריפנס תיזחב דח יסרא ץוקב דייוצמ גדה .ןכיסה אוה ןוכיתה םיב םגו תליא רוזיאב ץופנ לכאמ גד
.ידמל םיקזח םיבאכהו ויוקינ תעשב וא תשרהמ גדה תאצוה ךות הז ץוקב םירקדנה שי
(תרבוחב - ףא-דח ןוגירטו םשוגמ ןונבא ,רודה ןורהז לש םירויא)

םיליער םיגד
---------------------
.םיליערכ םיעודיה םידחא םינימ םג םימייק ךא ,לכאמל םיבוט ףוס םיו ןוכיתה םיב םיגד לש םיבר םינימ

ןכוסמ לער םפוגב םיליכמ (םיאניש-עברא תרדסמ) " א ח פ נ - ו ב א " רותב רובצל תרכומה םיגדה תצובק
.קוחרה חרזמבו ןפיב (FUGO) ןדעמ םישמשמ ךא םירשכ םניא הלא םיגד .(TETRAODOTOXIN) רתויב
.קותישל תמרוגו השק לערה תעיגפ
סרהנ הז לער םלוא ,התפירט ענומו הנכס תעבשרפומה קזח לער איה ףא הליכמ הליערה תינלוסה
.לושיב ידכ ךות

.םיליער תויהל םילולע םילבוקמ לכאמ יגד םג תוקוחר םיתעלש רוכזל שי
.םילוח תיבל םדקהב ותונפלו איקהל עגפנל םורגל שי םיגדמ הלערה לש הרקמב

* **

םייסרא םיימי תוילוח ירסח
-----------------------------------------
תוילוחה ירסח ירה ,םיילגרה יקורפל םלוכ םיכייתשמה ,םייסראה םייתשביה תוילוחה ירסחל דוגנב
.תונווגמו תובר תוצובק י"ע םיגצוימ םייסראה םיימיה
ןללוצל קזנ םרגש דיחיה ןימה אוה ,םודאה ןומסדהו םינכוסמ םירוציכ םירכומ םניא םייגופסה
הוולמה רוע תקלד איה האצותה .סראה רדוח ןדעבמ ,תוטירשל םימרוגה םה ןרוצה יטחמ .ץראה יפוחב
.םיבאכה תא עיגרהל רזוע םהינימל םימרקב לופטה .תויחופלשב

םידייוצמ םייבובנה .םינללוצו םינייחשב תועיגפל םימרוגה םייבובנה ינימ דאמ םיבר תאז תמועל
דחוימב תושק תועיגפה .םיימיכ םירמוח וא עגמ י"ע םילעפומה םייפוקסורקימ הבירצ יאתב עודיכ
םישיגר םיגומלאו םיעלס י"ע ומרגנש םיכתח .דיה בגו ראוצה ,םינפה רוע ומכ םישיגרה ףוגה ירוזאב
.דחוימב

לש תינושה תפשב םילודג םיחטשמ םירצויה םייתרדיה - םיאנברוצה תובשומ םינייחשל תונכוסמ
.םידחא םימי רובעכ קר םלעהל םילולע םינמיסה .תדפרס העיפומו םידאמ העיגפה םוקמ .ףוס םי
םימב םוקמה תא ףוטשל ןיא .תרומרמצו תושישת ,םילושלש םיעיפומ ,ןטב יבאכ םישח םיינוציק םירקמב
לוח וא קלט םוקמה לע רזפל בטומ .ורתונש הבירצה יאת תא ליעפי יטומסואה יונישהש ששחמ םיקותמ
.באכה לע לקהל תרזוע םידיאורטס הליכמה החשמ .םיאתה ידירש םע דחי תוריהזב וריסהלו יקנ

תוזודמ ינומהב שגופש ימל דחוימב תפקשנ הנכס .םיחותפה םימב םיחושב עוגפל תויושע תוזודמה
.העיבטל םורגל םילולע המישנה רצוקו תמרגנש םירירש תשלוח ןכש קמועב תופצה

רשאכ דחוימב ,תוזודמה תובירצל תוניצרב סחייתהל שי ךא ,שממ תוינלטק תוזודמ ץראה יפוחב והוז אל
.(ךיפה יתלב קזנ םרגיהל לולע) םייניעה רוזאב ןה תועיגפה

לא הפרטצהש ,תדדונה תיטוחה - דחוימב הלודג הזודמ ןוכיתה םיב העיפוה ,םיעבשה תונש ףוסב
דעו ינוימ ץיקה ישדוחב כ"דב םיעיפומ וללה תוזודמה יליחנ .ףוחב םיצחרתמל םויאכ היוצמה הזודמה
.טסוגוא ףוס

םיבאכל תמרוג תינוכית םיה תיגנודה .תושק תובירצל תומרוג ןניא םיה תונשוש בור
ירשק לא הגרדהב טשפתמה ברוצה באכה דבלמ .ףוס םיב תנכושש תינברוצהמ רהזהל בטומ .םיפלוח
.םוחו ןטב יבאכ ,תושישתל םיינוציק םירקמב םורגל וז הנשוש הלוכי הפמילה

.הבירצה יאת םירדוח םכותל םיעצפו תוטירשל םימרוג םהינימל ןבאה יגומלא
םוקמה לע חורמל גוהנ .לוהוכלא לע םג םיצילממה שיו םיבאכה לע לקהל תנמ לע ץלמומ ץמוחב שומש
.םידיאורטס תוליכמה תוחשמ וא (LIGNOCAINE %5) באכה תא תוגיפמה תוחשמ עגפנה

.תויפיז - ברה םי עלותה תורתתסמ םיתמ םיגומלאו םינבאל תחתמ

העיגנ ריכזמ הב עגמ .םיינרקודה םינבלה היפיזו םודאה העבצב תטלוב תרקודה תיתיכוכזה
.תימוקמ החירפ תחתפתמו דורג םרוג עגמה .תיכוכז רמצב
םוקמה תא ררקל יושע להכ .תוריהזב שלתנו םוקמל דמצומה קבדמ טרס תרזעב ףולשל ןתינ םיצוקה תא
(תרבוחב - תרקוד יתיכוכזו היוצמ הזודמ לש םירויא).באכה תא ךכשלו

םי - ידופיק לש םינימ המכ םיצחרתמל םינכוסמ רועה יצווקמ
םיכוראה ויצוקמ םיעגפנ רשאכ .םיקומע םיעצפל םימרוג םיה ידופיק לש םהיצוק .ינצוקה ןבכוכהו
לע תוכהל אקוד ץלמומ .םתוא איצוהלו תוסנל אל בטומ ,לשמל םיצוק - רוחש םיה דופיק לש
.םיצוקה תא ססומלו היחש ריפנס וא לענב העיגפה םוקמ
םהבש ןכוסמה הארנה יפכ אוה ןתיחופלשהו םייסרא קפס אלל םה םי ידופיק לש םידחא םינימ
ףירח באכה סראה תרדחה תעשב .םידחא םירטמ לש קמועב יוצמו ידמל רידנ אוה ונלזמל .ונרוזאב
םיישקב םיניחבמ רשאכ .תרזוע םימח םימב באוכה רביאה תליבט .השוחת רסחל םוקמה ךפוה הגרדהבו
.תיאופר הרזע קיעזהל יוצר םירחא םייללכ םינמיסו המישנב

םג תועיפומ םיתעלו םוקמה חפנתמ הריקד לש הרקמב .ויצוק סיסבב סרא תוטולב שי ןבכוכל םג
תא לובטלו תטקלמ תרזעב םייופרה םיצוקה תא תוריהזב ףולשל שי .תואקהו הליחב ומכ תויללכ תועפות
.אפור תארוה יפל ,יטויביטנא לופיט יוצר ןכ לע ,ינשמ םוהיזל ששח םייק .םימח םימב עוגפה רביאה

תונוזלחל םיכייתשמה םיה - יטורחל טרפ ,םיצחרתמה תא תונכסמ ןניא תוכיכרה ינימ בור
.םיימיה תוילוחה ירסחבש םינכוסמל םיבשחנ וללה .םיפרוטה
םיעודי ץראב .היכנוקה לש רצה הקלחב תאצמנה תננושמה (RADULA) תדרגמה תרזעב תישענ העיגפה
.תומ ירקמ לע םג לע וחווד תורחא תוצראמ ךא תושק תועיגפ לש ,םירקמ רפסמ

םוקמו חפנתמ רוזאה ,טעמכ לבסנ יתלבל ךפוה באכה .יסקוטורואנ אוה גוראה טורחה לש סראה
לש יללכ קותש חתפתי םרטב םילוח תיבל עגפנה תא ליבוהלו רהמל שי .השוחת רסח ךפוה העיגפה
המשנה עצבל שי ךרוצה תעשב .קורה תעילבב םיישקו היארב תוערפה וז תוחתפתה םירשבמ .םירירשה
.עגפנה לש ובצמב הבטה כ"דב היופצ תועש 6 רובעכ .תיעוצקמ הרזע לבקתת םרטב דוע הפל הפמ

(תרבוחב - אשונב תונותיע יעטקו ןוזליח-יסרא טורח לש רויא)


תורפס תמישר - לארשיב םיליערו םייסרא םייח ילעב
===================================
.עבטה תנגהל הרבחהו ןוחטבה דרשמ תאצוה ,י"א לש חמוצהו יחה ,(1990) ךרוע ,הירזע ןולא
.285 'ע ,6 'סמ 'כ ךרכ ,"עדמ" ,ףרוט שפשפ לש םייחה חרוא ,(1976) ןורהא בולושו סחנפ יתימא
.בצח תרדס ,הדסמ ,םיברקע תוריהז ,(1980) סחנפ יתימא
.17-16 'ע (9) א"י תיעלס ,םינלטק עבראו השולש תציקע לע ,(1983) סחנפ יתימא
.17 'ע (2) ח"כ ץראו עבט .ןכוסמ שיבכע ,ןשש ,(1986) סחנפ יתימא
.'ז ךרכ ,החפשמה אפור .לארשיב תושכהו תוציקע ,(1977) ךרוע ,סחנפ יתרפא
.20 'ע (1) ו"ט ךרכ "תעדל" - הדגאו תמא - הרדנמלס ,(1984) דג ינגד
.259-256 'ע (6) ח"י "ץראו עבט" .הפקתהו הנגהל סראו לער ,(1976) בקעי ינפד
.132-130 'ע (5) ד"ל "םינתיא" .תוערצו םירובד תוציקעל היגרלא ,(1981) ימר רימט
373 'ע (10) א "ץראו עבט" .םירחא םישחנ המכ לשו עפצה לש תשכהה ןונגנמ ,(1959) רזעלא אבכוכ
.216-211 'ע (5) 'ג ץראו עבט" .ילארשיה עפצה י"ע סרא תשרפה ,(1961) רזעלא אבכוכ
.3 'ע (5) ז"י ךרכ "תעדל" .סראהו שחנה אצומ ,(1987) רזעלא אבכוכ
.71-68 'ע (2) ג"כ "עדמ" .םישחנ יסרא ,(1979) לאכימ הידבוע
.173-163 (4) 'ד "ץראו עבט" .יסראה ןשוכה לש הנגהה תטולב ,(1962) בל ןוזלשיפ
.111 'ע (3) ח"י "ץראו עבט" .םייסראה תיישש ,(1976) ןמרה רניצ
.דחואמה ץוביקה תאצוה .םדא דע םיקרח ,(1978) לאכימ אטסוק
249 'ע (6) 'ז "ץראו עבט" .םיירודכה תחפשממ םישיבכעל רידגמ ,(1965) סחנפ יתימאו ןורהא בולוש
.(5) 'ב "ץראו עבט" .לארשי יברקעל רידגמ ,(1960) סחנפ יתימאו ןורהא בולוש
.246-243 'ע רבמצד ב"י ךרכ "עדמ" .ידע בויסנ תנכהו םיברקעה סרא ,(1967) ןורהא בולוש
.ןתיב הרומזו ןומדקא תאצוה .לארשיב סרא תויח ךירדמ ,(1987) ילתפנ רומירפו ןורהא בולוש
Arnold E. Robert (1973) What to do about Bites and Stings of venomous animals? Macmillan New York.
Bucherl, W.Buchley, E. And Deuluffu V. (1968) Venomous Animals and their venoms. Academic Press. New York.
Halstead, B.W. Auerbach, P.S. and Campbell D. (1990) Dangerous marine animals. Wolfe, Medical Pub. England.
Joger Ulrich (1984) The venomous snakes of the near and middle east, Weisbaden-Reichert Verlag.

םייסרא םישחנ
==========
Viapra palastinae ןומרח עפצ (יוצמ עפצ) י"א עפצ
Viapra bornmuelleri ןווגמ העפא
Echis coloratus לודג ןכע
Cerates cerastes ןטק ןכע
Pseudocerates fieldi בגנה ןופיפש
Walterinnesia רוחש ןתפ
Atractaspis engaddensis (רוחש ןועפצ) ידג-ןיע ףרשםיברקע
=====
Androctonus crassicauda בנז-בע ןלטק
Androctonus bicolor ינוג-וד ןלטק
Leiurus quinquestriatus (בוהצ ברקע) בוהצ ןצקע

םישיבכע
======
Loxos celes (ןשש) ןסרא
Latrodectus tredecimguttatus הרוחש הנמלא
Latrodectus pallidus הנבל הנמלא
Letrodectus revivensis תיביבר הנמלא

לגר-יברמ
=======
Scolopendra (יסרא לדנ ,לגר םיעברא) לדנבר
Archispirostreptus syriacus רוחש לגר בר

םיקרח
=====
Holotrichius innesi רוחש רורפע
Ectomocoris melanogaster (ףרוט שפשפ) ןטב-רחש ןפרוט
Meloe (האופר תישופח) תינאופר
תיפחרצק
Blaps (תירורחש) ספלב
Poekilocerus bufonius יסרא ןשוכ
Thaumetopoea wilkinsoni (הכולהתה יאווט) ןרואה ןכולהת
Vespa orientalis (רובד) תיחרזמ הערצ
Vespula germanica תינמרג הערצ
Apis mellifica שבדה תרובד

עגמל םיליער םייח וד
==============
Bufo viridis הקורי הדפרק
Salamandra המותכ הרדנמלס

םייסרא םיגד
=========
Taeniura lymma (םי לותח) םיריפסה ןטבחמ
Aetobatus narinari (םי ףלטע) דקנ ןחט
Dasyatis pastinaca ףא-דח ןוגירט
Trachinus draco ידש ןוקרד
Scorpaena porcus םישקשק ןטק ןונברקע
Scorpaenopsis gibbosa ןבג ןברקע
Scorpaenopsis cirrosa ללבודמ ןוברקע
Pterois volitans רודה ןורהז
Pterois radiata ןירקמ ןורהז
Dendrochirus brachypterus ריפנס-תרצק תירוהז
Inimicus filamentosus העיתרמ תינונבא
Synancejia verucosa םשוגמ ןונבא


הליכאל םיליער םיגד
==============
Arothron (אחפנ ובא) תיחופנ
Chilomycterus spilostylus יצוק-דח גדופק
Canthigaster ןונינפ
Paradachirus marmoratus הליער תינילוס

םייסרא תוילוח ירסח
==============
Millepora ("שא גומלא") ןברוצ
Triactis producta (םי תנשוש) תפחלשמ תינברוצ
Rhizostoma pulmo היוצמ הזודמ
Anemonia sulcata (םי תנשוש) תברוצ תיגנוד
Eurythoe complanta (תיפיז בר תעלות) תרקוד תיתיכוכז
Conus textile (ןוזליח) יסרא טורח
Asthenosoma varium (םי דופק) יסרא ןתיחופלש
Acanthaster planci (םי בכוכ) ינצוק ןבכוכ
Desmacella rubra (גופס) םודא ןומסד 

הרזח

שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ