20-ה האמה דגנ תשקו ץחב :רמאמה םש


20-ה האמה דגנ תשקו ץחב :רמאמה םש
סלקלא יקימ :םליצ .תפדוי הלילט :רמאמה רבחמ
השדחה האיניג-האופפ ינב םע שגפמ :רמאמה אשונ
היגולופורתנא .השדחה האיניג-האופפ /היפרגואג :חתפמ תולימ
3 ג"ל תרבוח ,1991 סרמ ,א"נשת ןסינ-רדא "ץראו עבט" ךותמ
.ץראו עבט תכרעמ ,עבטה תנגהל הרבחה :תאצוהב :תורעה
,הנידמה יעדמו ל"בחי םיגוחב ןושאר ראותל תיטנדוטס - תפדוי 'ט
.םילשורי תירבע הטיסרבינוא
םוליצל ס"יבב טנדוטס - סלקלא 'מ

20-ה האמה דגנ תשקו ץחב                      

טנואמל ןופצמ םירטמוליק םירשע קחרמב - העומש ונינזואל העיגה הרקמב  
המכ תוארל ידכ תושעל םינכומ ונייה אל המ ."גניס גניס" םייקתמ ןגאה
,ןכאו ?םירשו םידקור ,תויתרוסמ תושובלתב ,םיטשוקמו םיעובצ םירוחש
.עוריאה םוקמ תא רתאל ,םיבר םיצמאמב ,תוסנל ונלחתה
ונחנאש םוקמה םע הרצק תורכיה ךורענ ,החמשה זכרמל ץופקנש םדוק ךא  
ינרדומה רקחמב .תיאקירפא אל ךא ,הרוחש - הייסולכואה .וילע םירבדמ
קלחו ,הנש 50,000-כ ינפל היסאמ םייאל עיגה הייסולכואהמ קלחש ,לבוקמ
ידיב ןיידע ןיא ,תאז םע .טקשה סונייקואב היזנלמ ייאב ורוקמ ,רחא
לש - "יאקירפא"ה - ההכה רועה עבצ לע םכסומ רבסה םיגולופורתנאה
.הייסולכואה
ןאיריא םע תקלוח ,רבעשל ילרטסוא תוסח חטש ,השדחה האיניג-האופפ  
ןופצמש (םלועב ולדוגב ינשה) קנעה יאה תא (היזנודניאמ קלח) תיברעמה
האופפ םשה .השדחה האיניג יאה לכ ארקנ ילאינולוקה ורבעב .הילרטסואל
םשה אוה "השדחה האיניג"ו ,לזרוקמ רעיש - "הוופפ" תיזלמה הלמהמ רזגנ
אצמש ,סטר הד סיטרוא וגיניא ידרפסה ןפסה ידי-לע 1546 תנשב הל ןתינש
.הקירפאבש האיניג יבשות ןיבל יאה יבשות ןיב ןוימד ןבומכ
רבוד טבש לכו םיטבש 720-ל םיקלוחמה ,םיבשות ןוילימ השולשכ האופפב  
הרזע הברה לע תססבתמ ךא ,הנש 15 הזמ תיאמצע איה .(!)אוה-ותפשב
רוע עבצ םיבשותל ,רומאכ .הילרטסואל התלכלכב הרושק איה רקיעבו ,םירזמ
לש םייאה יבשוי ברקב ןפוד -תאצוי העפות ,םיסג דאמ םינפ יוותו ההכ
אלא ,םרוע עבצב קר אל אוה םינאופפה לש דוחייה .טקשה סונייקואה
תונש ינפל ןבל םדא ואר אל םהיבשותש ,םידבכנ םירוזא וז הנידמבש
.וזה האמה לש םישימחהו םישולשה
ןוילימכ לש הייסולכוא ,1930-ב ,התליג בהז ישפחמ לש תילרטסוא תחלשמ  
יתש ןיבש םימיב .לגנו'ג הסוכמו דאמ יררה רוזאב ,יאה זכרמב הנכשש שפנ
הלגתנ - תומלש תויסולכוא לש ידדה לוסיחב וקסע רבכשכ ,םלוע תומחלמ
.הזכש םלוע םויק לע ,הנושארה םעפב ,זא עמשש רוזא
:תינאופפה היווהה תיארנ דציכ ןיימדל רשפא ,ולא םינותנ רואל  
.20-ה האמה תא ותיחנה הילעש ,ןבאה תפוקת טעמכ לש תרוסמו תוילטנמ
.המיהדמו תקתרמ הנומת :םידוגינב השודג תואיצמ ןאכ הרצונ
ונרחב ,האופפב םות דע םהייח תא תולבל ודעונ אלש ,עגרל םילייטמכ  
,"גניס גניס"ה תחמשב האופפ לש תינועבצה םידוגינה תכרעמ םע שגפיהל
תחא .תונוש תוביסמ תגגחנה ,הלודג הביסמ השעמל וא ,לודג עוריא איהש
לכ וסנכתי זא .האופפ לש תואמצעה םוי ,לשמל ,תויהל הלוכי תוביסה
םידוקיר תללוכה ,העפוה ךורעי טבש לכו ,םירהב ,תיזכרמה ריעל םיירפכה
,םפוג תא םהב ועבצי וינבש ,םינושה םיעבצב ןייפואי טבש לכ .הרישו
תופסונ תוביס .תויתרוסמה תושובלתבו ,םהישאר ורטעיש תונוש תוצונב
,הנותח ,םיבירי םיטבש ינש ןיב המלשה סקט תויהל תולוכי "גניס גניס"ל
.תירשפא החמש לכ - השעמלו
,(...רתויב העורג םוסרפה תכרעמ) תועומש תובקעבו םיבר םישופיח רחאל  
,ןכשה רפכה םע "החלוס" גגחש ,ןטק רפכב "גניס גניס"ל ףוסבל ונעגה
.םינש לש תובירי רחאל
יבשותמ קלח .ןגאה טנואמ ,הלודגה ריעהמ מ"ק 20-כ קחרמב אצמנ רפכה  
.הלודגה ריעב - םקלחו ,רוזאב םירפכ המכל ףתושמ רפס-תיבב םידמול רפכה
שי ,רפכל עיגהל ידכ .ןגאה טנואממ בור יפ -לע םיעיגמ רפסה-תיב ירומ
הרואית תאש - ןויצ תדוקנב תדרלו ,הלודגה ריעהמ סובוטואב עוסנל
שי וז הדוקנמ .דעוימה םוקמה תא םיריכמה ,רבד יעדוי יפמ ריעב םילבקמ

הנגה ךל קפסיש ,םוקמה ינבמ דחאב הוולמ היהתש יוצרו ,מ"ק 2-כ תכלל
."ימוקמ שאר רמוש ונל שי .ונב ועגפת לא" :םליא רבסה ןיעמ - תיתוזח
;הדובעמ ןיטולחל םיתבשומ ויה םירפכה ינשו ,עובש ךשמנ "גניס גניס"ה  
ךרעה-תוחפ גשומה ילוא איה הדובעה .אוה ךופהנ ?והשימב עגפ הז םאה
,ללכב ןיא היישעתו חתופמ אל דאמ רחסמה אשונש ןוויכ .האופפב רתויב
...הברה םיאצומ ויה אל - ןכ ושע ולו ,הדובע ירחא םיצר םניא םישנאה
איה הילעש המדא שי החפשמ לכל יכ ,האופפב םחלל בער םדא ןיא ,תאז לכבו
,ואדיווב וא היזיוולטב ךרוצ ןיא למשח ןיאב .יסיסבה הנוזמ תא תלדגמ
יאוולה"ו ,םיילענב ךרוצ ןיאו םיפחי םלוכ ,קיפסמ דחא םידגב גוז
...רמוחה ירחא וב םיצר אלש ,הזכ םלוע "ונילע
םותבו ,הטיסרבינואב דומלל ךלהו רפכהמ אציש ,םדא השעי תאז לכב המו  
- תחאה :תויורשפא יתש תודמוע וינפב ?ולשמ המדא ול ןיא וידומיל
הייסולכואה ברקב הצופנ דאמ םייח ךרד וזו ,םיכרד דדושל ךופהיש
One Talk''-המ הנהיו רפכל רוזחיש - היינשהו ;Rascals-ה ולא ,תימדקאה
הריכזמה הטיש ,טבשב בער םדא ראשיי אל התועצמאבש הטיש התוא ,"System
םיכרצה יפל להנתמ רפכה .תידדה הרזע לע תססובמו תיצוביקה הטישה תא
לדגמו ויגהנמלו ותרוסמל םאתהב וייח תא יח דחא לכ ;םדאה לש םייעבטה
השעמל אוהש ,ףי'צ שי רפכ לכב לבא ,םהשלכ ןוטלש תודסומ ןיא .ונוזמ תא
.תישממ תוכמס לכ וידיב ןיא - ברה דובכה טעמלו ,תיתרוסמו תילמס תומד
ןפואבש ,רפכב רתויב ליכשמה םדאה ללכ-ךרדב היהי לעופב רפכה גיהנמ
.וירושיכבו ויתועידיב דיקפתה תא ומצעל שכר יעבט
ונלבקתה .םידיחיה םינבלה - ךכל ףסונבו ,םידיחיה םיחרואה ונייה  
ונייה תוינש ךותו ,םינאופפה תא דאמ דע תנייפאמה ,הבר תומימחב הביסמל
.ביבסמש םיכלהמה לכבו הביסמה תנכהב םירועמ
ישפחמ תבזכאל .םהינפ תא ועבצו םירבגו םישנ ודמע תועש שולש  
םודא סיסב וחרמ םישנה ...ריעב תויונחב םיעבצה ונקנ ,"תוילניגרואה"
סיסבב וחרמתה םירבגה .םינבלו םילוחכ םיספ ורייצ וילעו ,םינפה לע
קרב ןתונה ,דחוימ םיצע ןמשב וחרמ ףוגה תא .ןבלב םירוטיע וילעו רוחש
,הלודג הפדצב הרטוע ןנטבו ףושח היה םישנה לש ןוילעה ףוגה קלח .רועל
יהוז .ןדעה ןג רופיצ תוצונ - ןהישאר לעו תויתרוסמ שק תויאצח ושבל ןה
יכ ,תמייק איהש ןימאהל ןתינ ןהישאר יפ-לע קרש ,הרידנ רופיצ התוא
דב תסיפ "ושבל" םירבגה .תירשפא-יתלב טעמכ המישמ וז - עבטב התוארל
לע ורמשש םילע המכ - םהירוחא לעו ,םינפלמ םהילגר לע הלפתשהש ,הגורס
,לוחכ ,םודא - ןהיעבצב תוביהרמ תוצונ ורטוע םהישאר םג .םתועינצ
.םיה ןמ תופדצ ויה םפוגל ףסונ רוטיע .דועו דורו ,בוהצ
הלכמש ,יפורטה םילקאה ירוזאב םידימע רתויה םימצעה דחא הפדצה תויהב  
הילדג ,היתורוצ ,הינוג ללש לשב ,םיינגרוא םירמוח תוריהמב ללכ-ךרדב
סיסבל ,ינחלופו ישיא טושיקל סיסב רמוחל הפדצה הכפה ,הלש קרבהו
.הרצק - ריחס ילכלכ ךרעל התכיפהל דע ןאכמ ךרדהו ,הניגנ ילכ רוצייל
- המשו ,האופפ ינב לש ףסככ הפדצה השמיש ,ןבלה םדאה אוב דע ,ןכאו
ןמ םיקוחרה םירהב רקיעב ,םיה תופדצ לש ןכרע דאמ בר םויה דע .הניק
.םיה
הוולמ ,ךשוממ דוקיר ליחתהו ,םירבגה תרוש לומ לא הדמענ םישנה תרוש  
לש הבוגל תוציפקב המייתסהו המ ןמז הכשמנש ,תיבצק אלו תילוכנלמ הרישב
ליעפה גיהנמה ללכ-ןרדב החנמ םויסה דוקיר תא .םויסה תוא - םידדצה ינש
ורש םישנה .תיקורשמב בצקה תא עבוקה ,(רכזנה ליכשמ ותוא) רפכה לש
לע רזחש ריש ,רישל הליחתה תרחא השיא םעפ לכב - ףצרב םייתרוסמ םיריש
.תודחא םימעפ ומצע
הביס ךא ,םירפכה ןיב השטינש תוביריה תביס התיה המ קוידב ונעדי אל  
ןמזב .רחא טבש ןב ידיב טבשהמ והשימב העיגפ לכ תויהל הלוכי המחלמל
תא וחקל ,םיוסמ רוזאמ םישנא אלמ סובוטוא םידדוש ורצע ,םוקמב ונתוהש
הרוחבה לש הטבש ישנא .הריעצ הרוחב וסנא ךכל ףסונבו ,םיעסונה יפסכ
ללכ בושח הז ןיאו) םידדושה ועיגה ונממש טבשה דגנ המחלמל ואצי
תמיסחל המרג וז המחלמ .(םטבש ינב ראש םע םירג חרכהב םניא םידדושהש
ןיא האופפב הרטשמל .ברעתהל התסינ הרטשמהו ,תינוריע-ןיב תישאר ךרד
לש טבשה ףסונ וז תחלקל .גרהנ - תוברקה תריזל עיגהש רטושו ,הבר העפשה
תרשרשל ףוסה תאו .םימחולה םיטבשה דחא דגנ המחלמל אציש ,רטושה
,תאז קיספהל לכויש חוכ םוש השעמל ןיא יכ ,תוארל השק - הלאכ םיעוריא
.הקספה לע םימחולה םיטבשה וטילחי םא אלא
תואמ דועו םיגורה העבש" האבה תרתוכה ןותיעב המסרופ ןמז ותואב  
."..םילוחה-יתבב םיאצמנ םיצח תועיגפמ םיעוצפ
הלחה ,תאז םע דחי .רתויב םיצופנה המחלמה ילכ ןיידע םה תותשקו םיצח  
תימצע תרצותמ בורלו ,יביטימירפ דאמ ןיידע - םח קשנ לש הרידח
.ברעמה תרידח תא תנייפאמה השדח תומילא ךרד תלמסמ טלחהב לבא ,תרתלואמ
תנכה לע םידבוע רפכה ינבמ תיצחמו ,םיריזח םיטחשנ םיבר "גניס גניס"ב

םירוכ :"ומומ" תארקנש ,תדחוימ ךרדב עצבתמ ךילהתה .ולושיב לעו םרשב
םהילע ,םילעב ןתוא םיסכמ ,תלזב ינבא וכותל םיכילשמ ,המדאב רוב
.לכה תא םיקילדמו ,תלזב ינבאבו םילעב םיסכמ בוש ,רשבה תא םיחינמ
ןדע ןג םעט - ומעטש ,םינעוט רבד יעדוי .םוי יצח לשבתהל רשבל םינתונ
.טושיקכ ךכ-רחא תושמשמ וינישו ריזחה תומצע .(וניסינ אל ונחנא...)
,ןמוש :ונממ קפומש המ לשבו ולדוג לשב הארנכ - האופפב בר ךרע ריזחל
,םישבכ וא תורפ טעמכ ןיא האופפבש ,ןייצל שי .םיינישו תומצע ,רשב
ושמיש תופדצהשכ םג .וללה םיכרצה תא תקפסמש תירקיעה היחה וז ןכלו
ןכלו ,םיריזחל הייבר תווח ןיא .רתוי בר - ריזחה לש וכרע היה ,ףסככ
ומלשת יכ ,דלי סורדל ףידע - ריזח וא דלי סורדל םכילע םאש ,םירפסמ
עגפ ,ונעמש ךכ ,דחא ילרטסוא ...ריזח רובע רשאמ םייוציפ תוחפ ורובע
תיניצר הביסמ שי רשאכ ,ךכ םושמ .וייחב ךכ-לע םלישו ,ותינוכמב ריזחב
- םיטחשנה םיריזחה רפסמ יפ -לעו ,ריזח םיטחוש ,החלוס וא ,הלודגו
.הביסמה תובישח המ תעדל רשפא
,"תופסונ תועש" ונדבעהשו ןמזה לכ הירוחאמ ונדמעש ,המלצמה תורמל  
.םידוגינ תנומת התוא תא ונל ושיחמהש ,םוקמה ינב םע רשק רוציל ונחלצה
תונש םישיש ירחא) תילגנא ירבוד םבורש ןוויכמ ,היעב התוויה אל הפשה
,תלקולק תילגנא - ן'גיפ איה םהלש תימואלה הפשהו ,(...ילרטסוא ןוטלש
ריעב ,הטיסרבינואב תיטנדוטס איהש ,הרפיס תורוחבה תחא .הטילקל הלק
הגיגחה ךא .רבד לכל םייברעמ םייח היח איהשו ,יבסרומ טרופ - הריבה
םוש ילבו ,םירופ תושופחת תביסמ ןיעכל ,התיבה התוא הריזחה הלודגה
לע החרמו הינתומל שק תיאצח הכרכ ,הידגב תא הטשפ ,"תיברעמ" השוב
ונדמל .הידומיל לספסל בושת איה םייתרחמ .תרוסמה יפל ,ןמשו עבצ היצלח
םירייתה ,ונל תיארנה הרבחב אקוודו ,תישפוח רפכב הבהאהש ,םג
לבוקמ ותוא ונבשחש רבד - רחואמ ליגב םיאשינ ,תיביטימירפ ,םייברעמה
.יברעמה םלועה יישפוחבש םיטסינרדומה ןיב
התא רשאכ .םינאופפ הברה לש םהידי ץוחלל ונל ןמדזנ ,ךכב יד אל םאו  
.ךדי תא ץוחלל ואובי םלוכו ,עגר ןב היצקרטאל ךפהנ התא ,רפכל עיגמ
הב ורסחש די ונצחל םעפ אלש ,וניליג ,םירפכ המכב םירוקיב המכ ירחא
םדא רטפנ רשאכ .לבא תרוסמ ונינפל ףשח קימעמ רוריב ! תודחא תועבצא
םילגנו'גה ןיכס) הט'צמ םיחקול םה ,בל באכו רעצ םישיגרמ ויבורקו
.תישפנ קר אלו תיזיפ הרוצב באכה תא אטבל ידכ ,עבצא םיכתוחו (הלודגה
םילהונמ ללכ-ךרדב) ריעה ןמ םשל עיגהש ,רתפוכמו בנועמ ,דבוכמ יאקנב
םג תמייק וז תרוסמש ,אלמ הפב הדוה ,(םילרטסואה ידי-לע קנבכ תודסומ
.ךרוצה הרקמב היפ-לע גוהנל ססהי אל אוה םגשו ,םויה
ינש ינפל הארנכ המלענש ,םזילבינקה תרוסמ לע םג ונל רפיס הז םדא  
השק ןכלו ,ולא םירופיסל הפי הקיתשהש ,וטילחה םירנויסימה .דבלב תורוד
רשק תורמל .םייק היהש רורב יכ םא ,הז גהנמ לע םיטרפ עומשל דאמ
ותמוה 40-ה תונשבש ,ברעמב םויה עודי ,םזילבינקה תעפות ביבס הקיתשה
אצמ ךכ .האופפ לש םילגנו'גה בלל ורדחש ,םילרטסוא בהז ישפחמ וז ךרדב
השעש ,תירבה-תוצראמ תעדונה רלפקור תחפשמל ןב ,גולופורתנא םג ותומ תא
םדא תליכא גהנמ .םישימחה תונש עצמאב תחלשמ םע רקחמ תדובע םוקמב
עבקנ ובש ,יסקט-ינחלופ גהונ אלא ,םייראנילוק םימעטמ ,ןבומכ ,וניא
ידי-לע ללכ-ךרדב ולכאנ בלהו דבכה ,חומה .ףוגה ירביאל הנתשמ ךרע
ידי-לע - םירחא ףוג ירביאו ,םיטבשה לש םיינחורהו םייאבצה םיגיהנמה
קר םדא תליכא גהונ םייק ,םירקוחה םירובס ךכ ,םויה .םיטושפ םימחול
.תימורדה הקירמאב סנוזאמאה לש םילגנו'גה בלב ,םיוסמ רוזאב
ויה ,רטפנ םדא רשאכ .תופוג ןושיע איה רבעב הצופנ התיהש תרוסמ דוע  
הרמשנ ךכ .התוא םינשעמו ,הרודמ לעמ ץע תואסנולכ לע ותפוג תא םיחינמ
ויה זאו ,ץובב העיבצ לש ךילהת םג הרבע הפוגה .הטינחבכ טעמכ הפוגה
יתמ לש תונשועמה םהיתופוג וחנוה הבש ,תיתחפשמ הרעמל התוא םיריבעמ
שי תופוגש ,ועבקו ,הז גהנמב ומחלנ םירצונה םירנויסימה .החפשמה
קספנ ןושיעה גהנמו ,ולאכ תורעמ דאמ טעמ םויה אוצמל רשפא ןכל .רובקל
.ירמגל הארנכ
לודגה תיבה היה תוחורה תיב ."תוחור-יתב" םירפכב םינוב ויה רבעב  
הזכ תיב לכ .ותיזחב ובצוה קנע תוכסמו םיפלוגמ םידומעש ,רפכב יזכרמהו
ויה ,האופפב םג ,תינאמש הרבח לכבכ רשא ,םירטפנה תוחורל "ןכשמ" היה
םירפכ אוצמל רשפא םויה .אקווד םוי-םויב םייחה םקרממ דרפנ יתלב קלח
.יתרוסמה ודיקפתב ירוקמה תוחורה תיב תא םירמשמ ןיידעש דבלב םיטעמ
יונב אוה ללכ-ךרדבו ,םויה ירהצב םירבח שגפמל הזכ ןיינב שמשמ בורל
.הייסנכה - םירפכ הברהב הספת תוחורה תיב םוקמ תא .לצומו הובג םוקמב
לש הפוקתל םתוא םיסינכמ ויה .תורגבתה יסקט םירענל ךורעל וגהנ רבעב  
רבגש המ לכ רפכה ינקז םתוא ודמיל םשו ,"םירבגה תיב"ל םישדוח המכ
רשפא .ןבולמ רישכמב םבגב תוקלצ עיבטהל וגהנ ךכ .תעדל ךירצ רגובמ
תודע - ולאכ תוקלצ תוססונתמ םבג לעש ,םירגובמ םירבג תוארל םויה

.בורקה רבעב גהנמה לש ומויקל
טנואמ ,תיזכרמה םירהה ריע תובוחרב בבותסהל יד !םידוגינ ,םידוגינ  
םתוא ידי -לע יאדווב חלשנש - ראופמ ןורטקמב ךלהמ ןקז תוארלו ,ןגאה
ילע ,םיקורי םילע םירטעמ ויצלח תא ךא - ישילשה םלועה לש דעס ינוגרא
לכמ רתוי ןיעל תטלוב שובלה תרוסמש ןבומכ .הבר תוינניחב ,לגנו'גה
.םייברעמ םידגבב רבכ םישובלה ,םישנאה לכ ןיב ,תולודגה םירעב אקווד
,םהיצלח תא הסכמ ילמס דבו םילע םירטועמ םהינבשישכ םיכלוהה ,םינקזה
תוארל רשפא םיטעמ םירפכב .ןיטולחל יברעמ ,רומאכ ,הארנש בוחרב םיטלוב
ןיא ךא .ימוי-םוי שובלכ ,תויתרוסמ שק תויאצח םישבולה םידליו םישנ
האופפ ירעב הזכ יתרוסמ שובל תוארל דוע הכזנ אל תוטעמ םינש ךותש ,קפס
הב לקתנ אוהש תוברת לכ תוועמו המדא תסיפ לכ שבוכ ברעמה ;הירפכבו
דומלל רשפא ,תויוברתה שגפמ לש ימוי-םויה טביהה לע .ותוטשפתה ךרדב
,התיהש יפכ תרוסמה תא םימייקמה םישנא יתבבש ,םילרטסואהמ ונעמשש הממ
םירבדהמ קלחש ,תווקל שי תאז םע ..."הרגאינ" יתורישו תוחלקמ רבכ שי
תרוסמה תא ואטבי ןיידע ,תצקמב הרוצ ונשי םא וליפאו .ורמתשי םידחוימה
םישפחתמ ונחנאש ומכ - רבעב התיהש יפכ ,תקתרמהו תינועבצה ,הרישעה
."ןמה ינזוא" םיפואו םירופב
,הנידמה יעדמו ל"בחי םיגוחב ןושאר ראותל תיטנדוטס - תפדוי 'ט
םילשור, תירבע הטיסרבינוא
םול,צל ס"יבב טנדוטס - סלקלא 'מ +
             
 
+