Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג 

3 'כותרת: חדשות - גלילאו מס 3 'סמ ואלילג - תושדח :תרתוכ


אריפש יעור :רבחמ
,האופר ,היגולופרג ,יניערג ךותיה ,ימוטא ,ןיערגה תיישעת :חתפמ תולמ
,המרפ תמרואת
ןיזגמה ואילילג לש 3 'סמ ןוילג :ךותמ
היגולוקאלו עדמל ילארשיה
,םילשורי ,411 .ד.ת - ואילילג :רואל איצומ
02-257201 סקפלט ,91003

תושדח

המרפ לש המרואיתה :בקעמ (1

ברקב הרעס , (Wiles) סליוו וירדנא םשב ריעצ יאקיטמיתמ ללוח הנש יצחכ ינפל
,גדירבמייק תטיסרבינואב ונתינש תואצרה תרדסב .םיאקיטמיתמה תליהק
ואר) המרפ לש "הנורחאה המרואיתה" תא חיכוהל ודיב הלע יכ ןעט ,הינטירבבש
.(3 'מע 1 'סמ ואילילג

לש םילודגה םיטמיתמה םיגשיהה דחא תא סליוו לש ויתואצרה תרדסב ואר םיבר
,רתוי רחואמ דעומב יכ החטבה ךות ןורתפה ןפוא תא סיוו הוותה תואצרהב .האמה
.רתויו םידומע 1000 ינפ לע תערתשמה האלמה החכוהה תא םסרפי

םירבוג םיצחל תובקעב ,1993 רבמצד שדוח תישארב .ןכ השע אל סליוו ךא
ראורבפב קר יכו הבורמ הדובע דוע וינפב הרתונ יכ סליוו עידוה ,םיכלוהו
םוסריפמ ענמנ יכ לע תבקונ תרוקיבל הכוז סליוו .האלמה החכוהה תא ץיפי 1994
ןוטסנירפ תטיסרבינואב וירזוע רבחו אוה יכו הייעבה לש קייודמה הייפוא
.הלועפ ףותישל תועצהה לכמ םימלעתמ

יאדוול בורק יכו הנוכנה איה סליוו לש וכרד ןכא יכ םימיכסמ םיחמומה בור
,םלוכל רורב ,תאז םע דחי .םוסריפה תא םיבכעמה םה דבלב םינוש םינכט םיישקש
ןתינ אל ,םיאקיטמיתמה תליהק ללכ ידי-לע התלבקו החכוהה םוסרפ רדעהב יכ
.המרפ לש "הנורחאה המרואיתה" החכוה יכ ןועטל

המלענה רופיצה לש הבוש :ןיערגה תיישעת (2

שדח םלוע"ל החטבהה עקר לע ;תיניערגה היישעתה החרפ םישישהו םישימחה תונשב
ונבנ ,הרקה המחלמה עקר לעו ,הנימזו הלוז היגרנאב רישע םלוע ,"רתוי בוטו
יכ רורב היה םירוכה ינובל .חרזמב ןהו ברעמב ןה - םיבר םייניערג םירוכ
ותומכש באשמ אוה ,םירוכה תלעפהל שמשמה ירקיעה קלדה רמוח ,235-םוינרוא
רוכ היה וב ופפונ יניערגה ןדיעה יאיבנש תונורתפה דחא .תלבגומו תיפוס
רתוי רציימה יניערג רוכ - (Fast-breeder )'ריהמ תיברת רוכ' - שדח סופיטמ
בכרומה ,ברועמ יניערג קלד אוה רוכה לש ותביל .ךרוצ אוהש יפכמ יניערג קלד
.עיקב-יתלב 238-םוינרוא לש תפטעמב ףקומ רשאו ,235-םוינרואו 239-םוינוטולפמ
ותוא םיכפוהו 238-םוינרואב םיעגופ הבילה ןמ םיררחתשמה םינורטינה
םוחה .ךרצנש יפכמ יניערג קלד רתוי ףא רצונ ךכו ,עוקיב-רב 239-םוינוטולפל
.למשח רוציל תוניברוט עינמה רוטיק תקפהל לצונמ ררחתשמה

לש םתריגסל יברעמה םלועב תדהוא-יתלבה להקה תעד האיבה ,ךליאו 70-ה תונשמ
םירוכב ךרוצה םלענ םג םאתהב .םישדח םירוכ לש םתיינב תקספהלו םיבר םירוכ
תונידממ הדיחיה איה תפרצ .עוקיבה-רב 239-םוינוטולפה תקפסא תא ורישעי רשא
איהו .םייניערג םירוכ לש םתלועפמ תקפוסמ (70) הלש למשחה תכירצ בורש םלועה
תיברת רוכ סופיטמ (ינויסנמ לידבהל) ירחסמ רוכ הל שיש הפוריאב הדיחיה ףא
-תוצראב .(תונשנו תורזוח תולקת בקע 1990 תנשב הקספוה ותלועפ רשא) ריהמ
ןמ ןומימ רדעיהב לפרעב טול ודיתעו דבלב דחא ריהמ תיברת רוכ דרש תירבה
.סרגנוקה

.תיביטקאוידר תלוספ לש התורבטצה איה ןיערגה תיישעת לש יאוולה תואצותמ תחא
,םייניערגה םירוכה לש םתלועפ תובקעבו םייניערגה קשנה ילכ קוריפ תובקעב


ויתונוכת דבלמ .2000 תנשל דע םוינוטולפ ןוט 180-כ ,הדבל תפרצב ,ורבטצי
.אצמנבש רתויב םיליערה םירמוחה דחא םג אוה םוינוטולפה ,תויביטקאוידרה

םלוככ םבורו ליאוה ,םיקפסמ םניא ,תיניערגה תלוספה תיעבל םינושה תונורתפה
םינבמבו םירתאב םא ןיבו םישוטנ תורכמ יקמעמב םא ןיב ,ןוסכיאב םיכורכ
תוצעומה-תירבב האולמב תילגנ היעבה תופירחש ריעהל םוקמה ןאכ .רבדל םידחוימ
האצותכ םוינוטולפ לש תומוצע תויומכ םיכלוהו םירבתצמ הב ,רבעשל
םייאבצו םייחרזא םירוכ לש םתלועפו יניערגה קשנה קוריפ לש ,(תילסקודרפ)
.םיבר

(Buchard ),ראשוב ק'ז עידוה הנורחאל .תפרצב ןמתסמ היעבל ירשפא ןורתפ
לע ,תיניערג היגרנאל תיתפרצה תימואלה הצעומב םייניערג םירוכ לע הנוממה
ריעל ךומסבש ריהמה-תיברתה-רוכ - 'סקיניפרפוס'ב םייח תחפהל השדח תינכות
תבילמ עיקב-יתלבה םוינרואה תפטעמ רסות השדחה תינכותה יפ-לע .ןויל
.םוינוטולפה יפדוע לוצינ ךות היגרנא קיפי רוכהו סקיניפרפוסה

תורשע לש םייח-תיצחמ ןמז ילעב םייביטקאוידר םירמוח ויהי רוכה תלועפ ירצות
ןכלו ,םוינוטולפה לש םייחה-תיצחמ ןמז םינש יפלא-תורשע תמועל דבלב םינש
יפל .תרכינ הדימב התוחפ םהב הנומטה תיתביבסה הנכסהו רתוי לק םנוסכיא
רובצמ לש ולדוג תא ןיטקהל ףא וא רומשל ידכ ,םיתפרצה םיננכתמה יבושיח
דחא רוכ םיקהל שי םימ-יררוקמ םיליגר םירוכ השימח לכ לע ,םייקה םוינוטולפה
םוינוטולפ ג"ק 800-700 לסחי טאווגמ 1500-1200 לש רוכ) םוינוטולפ לצנמה
.(הנשב

תובקעב .םינוש "םיקורי" םינוגריא לש הזע תודגנתהב הלקתנ ראשוב לש ותינכות
חיפהל תינכותה לש תרזוח הקידב לע תפרצ תלשממ הזירכה רעוסה ירוביצה ןוידה
םייונש רפסמ תפסותב ,רוכה :תויעמשמ-דח ןה הדעוה תונקסמ .סקינפרפוסב םייח
,הנשב רלוד ןוילימ 100 לע הלוע ותתבשה תולעו רחאמ .חוטב - וב וסנכויש
.1994 ביבאמ ותוא לעפתל הדעווה הצילממ


הנחבמב תושמש :הקיסיפ (3

םימיב םיחרוט ב"הראבש יסר'ג-וינ תנידמבש ןוטסנירפ תטיסרבינואב םיאקיסיפ
.הכ דע ושענש רתויב םיחלצומה יניערג גוזימ ייוסינ לש טרופמ חותינ לע ולא

םימוטא יניערג עוקיב לע םיססובמ ונימי לש םייניערגה םירוכהו םוטאה תוצצפ
ןמזב .רתוי םילק םיניערגל ,םוינוטולפ וא םוינרוא ןוגכ ,הלודג הסמ ילעב
.ףדה לגו הנירק ,םוח תרוצב היגרנא לש דואמ הלודג תומכ תררחתשמ עוקיבה
רידא ץוציפ איה האצותהו הרקב אלל "ץורל" ךילהתל םירשפאמ ,םוטאה תצצפב
ךא המוד ךילהת שחרתמ ,םויכ לבוקמה יניערגה רוכב .תיביטקאוידר הנירק רורחשו
,רוטיק תקפהל תלצונמה ,םוח תייגרנא אוה יוצרה יפוסה רצותה .רקובמו ןסורמ
תיביטקאוידר הנירק - םה םייוצר-יתלבה םירצותה .למשח רוצייל תוניברוט עינמה
,הנירקמה תיניערג תלוספ לש תורבטצהו ,תיניערגה הבוגתה ןמזב תררחתשמה
.תיפוסה התוקרפתהל דע םינש יפלא ,םיתיעל

.תושמש לש ןבילב שחרתמה ךילהתה - יניערגה גוזימה אוה רחא יניערג ךילהת
,דחא ןיערגל םיגזמתמו ,הזב הז םיחטומ ןמימ לש םיפוטוזיא ,יניערג גוזימב
רתוי דוע הבר היגרנא תררחתשמ ךכ ךותב .םוילה לש ןיערג תריצי איה האצותהו
.יניערג עוקיבב רשאמ

תונש ףוסב רבכ וחתופ הז ןורקיע לע תוססובמה ןמימ תוצצפו ,שדח וניא ןויערה
אוה ןושארה :תונורתי ינש היגרנא רוצייל הטישכ יניערגה גוזימל .םיעבראה
לש םיפוטוזיא קיפהל תיסחי לק - קלדה רמוח לש השעמל תלבגומ-יתלב הקפסא
.תיביטקאוידר תלוספ תוחפ תריצי אוה ינשה ןורתיה .םיממ ןמימ

ןיבש הייחדה לע רבגתהל שי ,םגוזימל דע ,הזב הז ןמימה יניערג תא חיטהל ידכ
ברקל םיסנמ רשאכ םישחש הייחדל המודב) .םוטאה יניערג לש םייבויחה םינעטמה


- המוצע ךכ םשל תשרדנה היגרנאה .(הזל הז םיטושפ םיטנגמ לש ןמיס-יווש םיבטק
םישמתשמ ,השעמלו .ךילהתה תא לחתאל ידכ דואמ ההובג היגרנא תומכ עיקשהל שי
גוזימל םישורדה םיאנתה תא קפסל ידכ ,עוקיב לע תססובמה ,הליגר םוטא תצצפב
!ןמימה תצצפב

רידא ץחלב םוילהל ןמימ יניערג לש גוזימ שחרתמ ,ונלש שמשה ומכ םיבכוכב
עיגהל ידכ רבגתהל שי םהילע םיינכטה םיישקה .תולעמ ינוילימ לש הרוטרפמטבו
םיצחלל ץראה-רודכב עיגהל תורשפא רדעיהב .םימוצע ירחסמ יניערג גוזימ רוכל
.ההובג הרוטרפמט - היינשה תורשפאל םינעדמה ונפ שמשה זכרמבש וליאל םימודה
ייוסינה ןקתמה לש ותבילב הררש ,תוינש 3/4 ךשמל ,ןורחאה רבמצד שדוחב
הרוטרפמטהמ שולש יפ - סויזלצ תולעמ 100,000,000 לש הרוטרפמט ןוטסנירפב
!שמשה זכרמב

םלועב גוזימה ינקתמ ,ןכלו .וזכ הרוטרפמטב דומעל לוכיה רמוח אצמנב ןיא
ןקתמ - (Tokamak) קמקוט סופיטמ רוכ .המוד היגולונכט לע ללכ ךרדב םיססובמ
טהולה זגה תא םיקיזחמה ,םידמימ ירידא םיטנגמ וביבסמש ,ךעכ תרוצב הדלפ
הרוטרפמטל תממוחמ רוכב םיזגה תבורעת .תונפדב עגי אלש ךכ ןקתמה זכרמב
ךכ ,(רכומה יתיבה לג-ורקימל המודב) וידר-ילגב התנרקה ידי-לע ההובגה
.יניערג גוזימ לבקלו ןמימה יניערג ןיבש הייחדה לע רבגתהל םינעדמה וחילצה
60,000) תוינש עברא ךשמל טאו ןוילימ השיש לע הלועה קפסה רוכה רצי ךכ ךותב
טאו ןוילמ 28 לש קפסההמ ןטק הז קפסה .(טאוו האמ לש תויתיב טהל תורונ
!קמקוטה ללחל וקרזוהש זג לש םרג 60-ב וז היגרנא לש הרוקמ .ךרצ יוסינהשתקיסיפל הדבעמ'ה שארב דמועה ,(Davidson)ןוסדיוד ןור הלות יוסנה תחלצה תא
םיפוטוזיא ינש לש תבורעתב שומישב ,ב"הראבש ןוטסנירפ תטיסרבינואב 'המסלפה
וז תבורעתב ושמתשי יכ חינהל ריבס .הווש סחיב םויטירטו םויריטיד :ןמימ לש
.ומוקי רשאכ ,םיירחסמ גוזימ ירוכב םג

לא ץורפל היהי ןתינ וב םויה ברק יכ ןימאהל םירקוחה תא הדדוע יוסינה תחלצה
םג .ךרוצ אוהש היגרנאה תומכ תא תוחפל רציי ןקתמה הבש ,ןוזיאה תדוקנל רבעמ
הכזת תושונאהש דע םינש תורשע ורבעי יכ םידומ ןויערב רתויב םילודגה םיכמותה
.ןיפנא ריעזב "תושמש" תריצי לע ססובמה לבגומ-יתלב היגרנא רוקממ תונהל
רשא ,יאקירמאה סרגנוקב 'לודגה עדמה' יבייוא לע םינמינה שי ,םייתניבו
ויהי אל רבכ םה רשאכ ירפ אשיתש היגולונכטב עיקשהל םעט ןיא יכ םירובס
(הז ןוילגב "ססקטב םקוי אלש ץיאמה" :םג ואר) .םיליעפ


?רתוי חוטב יניערג רוכ :ןיערגה תיישעת (4

םיקלד לש קנע תויומכ ישונאה ןימה םויה ףרוש ול השורדה היגרנאה תקפה ךרוצל
ינצמח-וד ןמחפ לש תוכלוהו תולדג תויומכ ררחשמו (םחפ ,זג ,טפנ) םייבצחמ
תוממחתהל איבהל הלולעה ,וז המגמ ךשמה ינפב םויכ םיריהזמ םיבר .הריפסומטאל
תעצוממה הרוטרפמטה תיילע .הממחה טקפאמ האצותכ ץראה-רודכ תריפסומטא
םייטמרד םייונישו םימיה סלפמב היילע השוריפ ,תודדוב תולעמב ולו ,תיתנשה
םיקלד תפירש .רעושי אל ירשפאה םקזנש םייוניש ,םלועב ריוואה-גזמ תוינבתב
םרוגה - תירפוג תוצומחת ומכ ,תורחא תומהזמ תובוכרת םג הרפסומטאל תררחשמ
היגרנאב שמתשהל יותיפה ןבומ .3( דומע 2 ואילילג ואר) יצמוחה םשגל ירקיעה
רכינ קלח תוקיפמ רשא ,ןשארב תפרצ ,תוצרא שיו ,וליא םיעגפממ הפחה תיניערג
.םייניערג תורוקממ ןהלש תילמשחה היגרנאה ןמ

תיניערג תלוספ תרבטצמ םתלועפ ךלהמב :םיבר תונורסח םייניערגה םירוכל ךא
העראש וז חסונ תורומח תולקתל ששח םייק דימת ףסונבו ,הנממ רטפיהל השקש
,ב"הרא ,הינבילסנפב 'ןילימה תשולש יא'ב וא 1986 תנשב הניארקואבש ליבונר'צב
.ןכל םדוק םינש המכ

תלוספ לש הקיעמ תורבטצהמו הרומח הלקתמ ששח אלל תיניערג היגרנא תקפה
םוחתב םיאקיסיפה ילודגמ דחא ומודיקל ץלחנ תעכ ךא .ןשי םולח איה תיניערג
הקיסיפל לבונ סרפ ןתח ,(Rubia) היבור ולרק יקלטיאה ,רמוחה לש דוסיה יקיקלחהבושחה הדבעמה לש דחוימב חלצומ לוהינמ 1983 ףוסב שרפ היבור .1984 תנשל
(CERN) 'ןיערגה רקחל יפוריאה זכרמה' - רמוחה לש דוסיה יקיקלח םוחתב םלועב
.ץיווש ,הבנ'זבש

עיצמ אוה .םיקיקלח ץיאמו יניערג רוכ ןיב בוליש :שדח ןוזח לע ריהצמ היבור
רפסמ םוכס והז 232) 232-םוירות רמוחב תיניערג היגרנאל רוקמכ שמתשהל
ץיאממ םינוטורפ ןרקב ותוא ץיצפהלו (ןיערגבש םינורטינהו םינוטורפה
תרפוע לש תכתומ תבורעתב וא ,232-םוירותב ועגפי םינוטורפה .םיקיקלח
232-םוירותה יניערגב ועגפי םינורטינה .םינורטינ תטילפל ומרגיו טומסיבו
םיניערגל ועקבי ,םוינרואב עגפי רשא ,ןורטינ .233-םוינרוא יניערג ורצייו
.תיניערג היגרנא רורחיש ךות רתוי םינטק

לש תדמתמ הנרקהב תנתומ ותלועפש ךכב אוה הז ךילהתב ןורתיה ,היבור ירבדל
לש הברהב תונטק תויומכ ורצווי ,וז הטישב יכ ,איה ותנעט .םינוטורפב רמוחה
םיליגר םייניערג םירוכב תורצונה תויומכהמ םינכוסמ םייביטקאוידר םירמוח
םירמוח לש םרוציי ענמי אל תאז םע דחי .(239-םוינוטולפו ,237-םוינוטפנ ומכ)
ןטק ףסונב .99-םויצינכטו 129-דוי ומכ (!םימב םיסיסמו) םייביטקאוידר
תאצוי תיניערגה היצקאירה וב בצמ - 'תרקובמ יתלב תרשרש תבוגת'ל יוכיסה
םוהיז ךות ותאלכממ ץרופ יניערגה רמוחהו ,הלוע רוכב הרוטרפמטה ,הטילש ללכמ
וניאש ,232-םוירותל םינוטורפ לש תדמתמ הקפסא תשרדנו רחאמ .רומח יתביבס
תיניערגה הבוגתה תא םייסלו םתקפסאמ לודחל ןתינ הלקת תעשב ירה ,עיקב רמוח
.רוכב

תודבעמהמ םיאקירמא םירקוח תצובק ידי-לע רבכמ הז ולעוה םימוד תונויער
ןמווב סלר'צ לש ותושארב םיאקירמאה .וקיסקמ-וינ ,סומלא-סולב תוימואלה
ןיינעל הסנמ ןמואב .הייבור לשותעצהב שממ לש שודיח ןיא יכ םינעוט ,(Bowman)
לש תולעב - ותטיש תמגדהל ינויסנ רוכ תיינבב ב"הרא לשממב היגרנאל הקלחמה תא
.רלוד ןוילימ 540

יטננימוד הכ שיא לש ותסינכ יכ קפס ןיא ,ינשדח וניא היבור לש ונויער םא םג
ול רשאל CERN ב ומוקמ אלמממ שקיב רבכ היבור .תובר ותוא םדקת אשונב רקחמל
.ראלוד 700,000 לש תולעב ינושאר יוסינ ךורעל
(קינזר סכלא 'רד)


ךל ןיזאמ בשחמה ,רבד :םיבשחמ (5

הכפהמב ןושאר דעצ והז .תובתכה לבקמה בשחמ לע ראורבפב זירכהל הרומא .מ.ב.י
.ישונא רוביד תוהזמה תונכות - יקסיעהו ישיאה בושחמה םלועב היופצה האבה
הנכותהה תרשפאמ ,(Sherwin)ןיוורש ןוטלא ,הנכותה קוויש לע יארחאה ירבדל
איה ,תדלקמב תונתחדקב שיקהל םוקמב בשחמל םיכמסמ ביתכהל PC יבשחמ ילעבל
.םיאנותיע וא ןיד-יכרוע ומכ ,םיבר םיטסקט םירציימש ימל דחוימב המיאתמ

תורקי ,תורידנ ויה ישונא רוביד יוהיזל תוירחסמ תונכות ,הנורחאל דע
שארב ודעויו ,םירקיו םידחוימ םיבשחוממ םינקתה ושרד הלאכ תונכות .תולברוסמו
.תדלקמב שיקהל םהמ ענמ יתואירבה םבצמש ולאל הנושארבו

םינש ינפל הרכמנ ,DragonDictate הנוכמה ,הז גוסמ רתויב תרכמנה הנכותה
תדרל יופצ אוהו רלוד 1000 אוה הריחמ םויכ ,קתועל רלוד 5000-ב תורופס
,םימתירוגלאבו םידבעמה תמצועב םידימתמ םירופיש .הנשה ףוס דע רלוד -500ל
לש הבתכה בצקל עיגהל ןתינ םויכ ןכאו - תואיצמל ךופהל םולחל ורשפיאש םה
.םיזוחא 99-95 לש קוידב הקדל םילמ 60

תואה תא םגרתמה לוק סיטרכו ןופורקימ תללוכ .מ.ב.י לש רובידה תשיכר תכרעמ
תקדוב ,כ"חא .בשחמה ןורכזב םינסכואמה םילטיגיד תותואל (רוביד) יגולנאה
,Hidden Markov Modelling -כ העודיה תיטסיטטס הקינכט לע ךמתסהב ,הנכותה
םילמ 90,000 -מ (ןמצע םילמה) תועמשמה תא הקיפמו ,ותמצועו לילצה תורידת תא
תא ריכהל דמלת תכרעמהש תנמ לע ,הנושארה םעפב .חישקה ןנוכב תונסכואמה


תכרעמה .המגודל םיטפשמ רפסמ תכרעמל אירקהל שמתשמה שרדנ ,ולוק ינייפאמ
.עבקנ םרט ןכרצל הריחמו ,הלעמו 486 דבעמ תשרוד


?שממ הב שיה - היגולופרג :היגולוכיספ (6

לש ףירח יוניגב תיטירבה תיגולוכיספה הדוגאה האצי ,ןורחאה רבמבונב
תיעדמה תורפסב ומסרופש םייוסינ םירקחמ לע הכמסנ הדוגאה .היגולופרגה
.הינטירבב תויתכלממ חוקיפ תויושר רפסמל הרבעוה העדוההו תיגולוכיספה

תונפל אנ" :ישיש םוי ינותיע לש "םישורד"ה תועדומב הנותחתה הרושב רצק ןויע
,םירודמ םתואב .היגולופרגה לש התצופת תדימ לע דומעל תנמ לע ויד ,"די בתכב
ןחבמ םיללוכה םדא-חוכ ןוימל םינוכמ לש תמוסרפ תועדומ אוצמל ףא ןתינ
םירואל וכפהש םיגולופרג שי .םהיתוחוקלל םיעיצמ םהש הקסיעהמ קלחכ יגולופרג
.שממ לש תויתרושקת תויומד - םימתו

םהיתולעמ לע דומעל התרטמש תיגולופרג הקידב ,תפרצב רקיעב ,הפוריאב יכ ררבתמ
הדוגאה .רתויב תלבוקמ ,םייסנאניפ תודסומב רקיעב ,םידמעומ לש (םהיתונורסחו)
הרטמ ךותמ וכרענש םירקחמ םגש ,יעמשמ-דח ןפואב ,תנעוט תיטירבה תיגולוכיספה
תודוגאה לש ןהיתונעטל ןיכומיס לכ ואצמ אל ,היגולופרגב ךומתל תרהצומ
.ןהינימל תויגולופרגה

םדא לש ותוישיא לע דומעל ,דיה בתכ תניחב ידי-לע ,ןתינ יכ םינעוט םיגולופרג
הרתי .הזב אצויכו המזוי ,תוצירח ,רשוי ןוגכ ולש תוידוחיי תונוכת רתאלו
,ץלחל ףאו ,רחא וא הז דיקפתל ותמאתה תדימ לע דומעל ןתינ םתנעטל ,תאזמ
.בתוכה לש ועוצקימו ונימ תא ,דבלב דיה בתכ תניחבמ

ינחבמב קדבנל ןתינש ןויצה ןיבל םיגולופרג לש םטופיש ןיב וושה םירקוח
תא תולגל ,דיה בתכ תניחב ידי-לע ,ןתינ םנמא םאה וקדב םג םה .םינוש תוישיא
תכמותה תיעדמ תודע לכ ןיא :תיעמשמ דח איה םתנקסמ .בתוכה לש ועוצקימ
.םיגולופרגה לש םהיתונעטב

ומצע גיצמ םדא וב ןפואה ןמ קלח אוהו ,וילעבל ינייפא די בתכ לכ יכ קפס ןיא
דיה םע בותכל שקבתמ אוה םא םג םדא לש ודי בתכ תא תוהזל ןתינ .ותביבסל
הלוכי תנמוימ ןיע .וקפרמל דמצומה הביתכ ילכ תרזעב וא ,וילע תפדעומ-יתלבה
תלחמ ןוגכ םיינורכ םיבצמ לש םמויקו ישפנ ץחלל םינמיס בתכב תוהזל םג
םיטסילוהוכלאל תינייפואה השק הערפה) ףוקסרוק תנומסת וא ןוסניקרפ
איה אלא ,אדירג תירוטומ הלועפ הניא הביתכ יכ יאדוול בורק .(םיינורכ
ךמות הז לכ .תיזכרמה םיבצעה תכרעמב ידמל תוהובג תויבצע תוינבת לש םייוטיב
.םינוש םיבצמבו ןמז ךרואל וילעב תא ןייפאמו ,ישיא אוה דיה בתכ יכ הנעטב

לש םייפרגויב םיטרפו יפוא תונוכת לע שיקהל הרמויה דגנכ םינעוט םירקוחה
.ןחבנה טסקטה תא תוביכרמה תויתואה לש יללכה רדסהו ,לדוג ,תייטנמ בתוכה
ןיבל ןניב סחיהו תויפרגילקה תונוכתה לש תומיכ לכ תיגולופרגה תורפסב ןיא
.תושקובמה יפואה תונוכת

חותפו ץורח ,רשי דמעומה" :ראות-תומש ידי-לע תנייפאתמ תיגולופרגה תעדה תווח
רואית והז ."תודרחל הטונ ךא ןוימד-לעב ,יתריצי דמעומה" וא ,"תושדח תויווחל
,בורל ,לגוסמ" :ומכ םירואית .ארוקה לש ונוימדל בר חתפ ריאשמה ,יתורפס
'תישונאה היווח'ל ,השעמל ,םיסחייתמ ,"םישדח םימויא וא םירגתא םע דדומתהל
.איה רשאב

הנומט ,םיגולופרגב םבהי תא םימש םדא-חוכ ילהנמ עודמ הלאשל הבושתה ,ףוסבלו
.היגולוכיספב איה ףא הארנה יפכ

?םיקרח תרבדהל ןיאקוק :תואלקח (7

קלח - םיקיזמ ידי-לע הנש ידמ םידמשומ םלועב םייאלקחה םילודיגה ללכמ שילש
רוציי תבייחמ םלועה תייסולכוא לש הלדוגב הדימתמה היילעה .םיקרח םהמ דבכנ
םילער םלוככ םבור - םיקיזמ-ילטוקל השירדל סיסבה והז .ןוזמ לש ךלוהו רבוג
.הרבדהה-ירמוח ינרצי לש םיחרופה םהיקסעלו ,םינכוסמ

,יברעמה םלועב שומישל םירסאנ םיקרח-ילטוקכ םישמשמה םילאקימיכ רתויו רתוי
תא אציל איה ,רתויב הלקהו ,הנושארה :תויורשפא המכ תודמוע םינרציה ינפב
תכלוהו תרבוג ןוזמל השירדה םש - ישילשה םלועה תוצראל הרוסאה םתלוכרמ
חותיפ איה היינשה תורשפאה .םיגהונ םה ךכ ןכאו - הכומנ תיתביבסה תועדומהו
שומיש - תיגולויבה הרקבה איה תישילשהו ,הביבסל רתוי םייתודידי םירצומ
.םיעוגנה תודשל םיגצומה קיזמה לש םייעבט םיביואב רקובמ

- 'תשעותמה תואלקחה לש הלודגה החטבה'כ ,החותיפ םע ,הבשחנ תיגולויבה הרקבה
.םינכוסמ םילערב שומיש אלל (םיקרח רקיעב) םיקיזמ לש תרקובמ הדמשהל הטיש
הנומטה החטבהה תא השמימ םרט הטישה ,תמייוסמ החלצה תורמל יכ ררבתה םלוא
חתיפ םהב םירקמ ויה - הביבסל שדח ןימ לש ותגצה תואצות תא תוזחל השק :הב
."רמש" םהילע םילודיגל ףא וא םיליעומ םיקרחל ןובאת "חרוא"ה

ב"הראב ,סטסו'צסמ תנידמ לש יללכה ח"היבמ ותווצו (Nathanson)ןוזנתנ סמיי'ג
שמשל לוכי ,הקוקה חמצ לש וילעמ קפומה ,ןיאקוקו ןכתי יכ ,הנורחאל וחוויד
לש םהילע ,םירחא םייפורט םיחמצל האוושהב יכ ררבתמ .יעבט םיקרח ריבדמכ
.םיקרח ידי-לע םיפקתומ םניאו טעמכ הקוקה יחמצ

,םילעב ןיאקוקה לש הובגה וזוכיר איה וז תודימעל הביסה יכ םירעשמ םירקוחה
תעפשה תא ונחב וב יוסינ וכרע םירקוחה .שביה לקשמה ןמ דחא זוחאל עיגמה
םילחזה ,םהירבדל .תוינבגע יחמצ םיפקותה םילחז לע ןיאקוק לש םימוד םיזוכיר
.ןיאקוקב ולפוטש םיחמצהמ וקחרתהו ,ירירש דער וחתיפ ,רתי תוליעפ וניגפה
.םילחזה לש םתומל ואיבה ףא רתוי םיהובג םיזוכיר

,םיקנויב .םיקרח החוד ןיאקוקש ךכל יארחאה הלועפה ןונגנמב הצוענ העתפהה
ןיבש םיתמצה ןה תוספניס .תיזכרמה םיבצעה תכרעמב תוספניס לע לעופ ןיאקוק
-םייבצע םיכוותמ תועצמאב רבעומ ולא םיתמצב עדימה ,בצע יאת
תא שירפמ (יטפניס-םדקה בצעה) עדימה ריבעמ בצעה הצק .םירוטימסנרטורינ
,ותלועפ רמג םע .יטפניס-רתבה בצעה תא ליעפמ ,ורותב ,הזו יבצעה ךוותמה
םייבצע םיכוותמ לש םקוליס תא ענומ ןיאקוק .הספניסה ןמ יבצעה ךוותמה קלוסמ
םתגיפסל עירפמ אוהש ךכ ידי-לע ,ןימאפוד ןוגכ ,יטפניסה חוורמל ושרפוהש
לש תורכממה ויתונוכתל יארחאה ןונגנמה והז .יטפניס-םדקה בצעל הרזח
.ןיאקוקה

.ןימפוטקוא - ידוחיי רטימסנרטורינ לש הרזח ותגיפס תא ענומ ןיאקוק ,םיקרחב
דערהו רתיה תוליעפל יארחאה אוה יטפניסה חוורמב רבטצמה ןימפוטקואה ףדוע
.ירירשה

לע לעפת רשא ןיאקוק לש תימיכ תרזגנ אוצמל םדיב הלעי יכ םיווקמ םירקוחה
.םיקנוי לע העפשה לכ תרסח היהת ךא תויקרחה תוספניסה

תומצע יוחיאל יגולויב "טלמ" :האופר (8

יגולויב "טלמ" החתיפ יכ תנעוט ,(Creative BioMolecules) תיאקירמא הרבח
אפורה שמתשמ ,םויה גוהנה לופיטב .םהילאמ םיחאתמ םניא רשא םירבש יוחיאל
םצעה תווצק יתש ןיבש רעפה רושיג םשל הלוחה לש ופוגמ תחקלנה םצע תסיפב
.הרובשה

תקפומה רוביח תמקר תפסותב ,OP-1 ומשש ,ישונא רוקממ ןובלח לע ססובמ "טלמ"ה
תקלוסמו רוביחה תמקר תקרפתמ ןמזה םע .'1-סופיטמ ןגלוק' הנוכמהו רקבמ
.ףוגהמ

,הרבחה ר"וי ,(Cohen)ןהוכ סלרא'צ תנעטל .הקבא תרוצב רמוחה תא לבקמ חתנמה


הסימתב הקבאה תא בברעמ ,רבשה םוקמ תא ףשוח חתנמה ,חותינה תעב"
ןיבש חוורה תא אלממו ,טלמ לש םקרמ לעב רמוח תלבקל דע ןיתממ ,תיגולויסיפ
".םצעה תווצק

ךות לא םדה ןמ ((Mesanchimal) םילמיכנזמ עזג יאת םידדונ ,םירופס םימי ךות
רפסמ) ףסונ ןמז רחאל .תיסוחס המקר םהמ תחתפתמ תועובש המכ רחאל ."טלמ"ה
םצע תרצונו (היצקיפיצלק) ןדיס תעיקש לש ךילהת תיסוחסה המקרה תרבוע (םישדוח
.תיעבט

םצע ןיב ןיחבהל ןתינ אל יכ םירקוחה ואצמ ,םיפוקב וכרענש םימידקמ םייוסינב
תורשע המכ ;םדא-ינבב עירכמה יוסינה ךרענ ולא םימיב .המילחהש םצעל תיעבט
לופיטה תא ורבע תוחפל םישדוח 9 ךשמ ומילחה אלש םירבשמ ולבסש םילוח
.'הכ תואצותהמ םיצורמ דואמ ונא' ןהוכ תנעטל .ינשדחה

תא תוביכרמה תומקרה תחא - ןיטנד לש תוחתפתה םג דדועמ שממ רמוחה ותוא
המקרל תוחתפתהה ןוויכ תא טוונמה אוה רמוחבש ןובלחה יכ הארנ .םיינישה
ןיטנד ונחמיצ אל םלועמ' :רמוא ןהוכש יפכ .אצמנ אוה הב הביבסל המיאתמה
.'םיינשב םצע תמקר וא תומצעב 

הרזח

(םישדח תונוילג) ואלילג רתאל | שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ