Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג 

?שם המאמר: למה אפריקה שחורה ?הרוחש הקירפא המל :רמאמה םש


?הרוחש הקירפא המל :רמאמה םש
דנומייד דרא'ג :רמאמה רבחמ
.םויכ יעזגה הלרוג תא תפפוח הניא הקירפא לש תיעזגה הירוטסהה :רמאמה אשונ
הירוטסה / היפרגואיג / היפרגומד :חתפמ תולימ
היגולוקאלו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואילילג :ךותמ
.1994 רבוטקוא/רבמטפס ,6 ןוילג

ךייטכלימ לאגי :םגרת (1 :תורעה
תיבב היגולויסיפל רוספורפ אוה (Jard Dianond) דנומייד דרא'ג (2 םירמאמ בתוכ .ב"הראב סל'גנא סול תטיסרבינוא לש האופרל רפסה   .ירלופופ עדמ יאשונב םירפסו   @ Discover: The Walt Disney Company (3


?הרוחש הקירפא המל                       דנומייד דרא'ג :תאמ                      
הריתוהש ןושארה םשורה ,היתודוא לע יתדמלו יתארקש המ לכ תורמל .הקירפא אל הזש ,היבימנ לש התריב (Windhoek) קוהדניו לש היתובוחרב .םמהמ היה יב    
יבמויאה ינב תאו (Herero) וררהה ינב תא הנושארל יתיאר ,התואמצעב התכז רבכמ    
;םתוזחב םירוחשה ןמ םינושה ,(Nama) המנה ינב תא יתיאר ;םירוחשה (Ovambo)    
ינורחא תא יתיאר ריעל ץוחמו ;םיפוריאה םיבשייתמה יאצאצ ,םינבלה תא יתיאר    
תעכו ,הבר ץרא ינפ לע םיצופנ םינפל - (Kalahari) :ירהלקה לש םינמשובה    
דגנל ובצינ םדו רשב םישנא אלא - רפסב תונומת דוע אל .םמויק םצע לע םיקבאנ    
.ייניע    

:קוהדניו לש םיישארה היתובוחרמ דחא ןרקב יתיארש טלשה היה לוכמ םיהדמה םלוא    
םג ךא ,אלש ררבתמ ?הצמשל עודיה הפווטפולה דקפמ ?גנירג .ונושל "גנירג בוחר"    
,גנירג ןמרה לש ויבא ,גנירג ךירנייה לש ומש לע יורק בוחרה :ךכמ קוחר אל    
.היבימנ םימיל ,תיברעמ תימורדה הקירפאב תינמרגה הבשומה לש םידסיימה תובאהמ    
םיפוריא םיבשייתמ לש רתויב תועשורמה תופקתמה תחאב רושק באה גנירג לש ומש    
.1904 תנשב ,וררהה ינב דגנ הינמרג לש המרוחה תמחלמ :םינקירפא םידילי דגנ    
םורדב םישחרתמה םיירוטסיהה תוערואמה רחא ולוכ םלועה בקוע םהבש ,ולא םימיב    
הסנמ איהשכ ,הלש תילאינולוקה תשרומה םע היבימנ םג תדדומתמ ,הנכשה הקירפא    
הקירפאב הווההו רבעה המכ דע ךכ בגא המיגדמו ,השדח תיעזג-בר הרבח םיקהל    
.הזב הז םיבולש    

םינקירפאה םינבלהו ,םירוחשל הקירפא ידילי םיבשחנ ,ברעמה ישנאמ םיבר יניעב    
םהיניעב תיצמתמ הקירפא לש תיעזגה הירוטסיהה .ואב בורקמ הזש ,םישלופל    
ינפל דעש איה תמאה ךא .םידבע רחסב הוולמה ,יפוריאה םזילאינולוקה רופיסב    
דוע .הקירפא לש החטש תיברמ תא ירמגל םינוש םדא ינב וסלכא םינש יפלא המכ    
םיעזגה תשש ןיבמ השימחמ תוחפ אל הקירפאב וגצוי םינבלה םיבשייתמה אוב ינפל    
,םויכ וליפא .הקירפאב םרוקמ םהמ השולשו - ישונאה ןימה ינב םינמנ םמעש    
תשבי ףא .הדבל הקירפאב תורבודמ ונמלועב תורבודמה תונושלה ןמ םיזוחא םישולש    
הל המודה תרחא תשבי ףא ןיאו ,הלש ישונאה ןווגמב הקירפאל תברקתמ הנניא    
.הלש תישונאה הירוטסיהה תובכרומב    

הירוטסיהרפבו תשביה לש תיפרגואגה תוינוגברב ורוקמ הקירפא ימע לש ןווגמה    
יצח לש םיגזוממה םירוזאה ןמ תערתשמה הדיחיה תשביה איה הקירפא .הלש הכוראה    
ןמ המכ הב שי .ימורדה רודכה יצח לש םיגזוממה םירוזאל דעו ינופצה ץראה רודכ    
,רתויב םילודגה םייפורטה םשגה תורעי ,ונמלועב רתויב םישביה תוירבדמה    
הברה ךורא ןמז קרפ הקירפאב ויח םדא ינב .רתויב םימרה םיינוושמה םירההו    
.הנש ןוילימ העבשכ ינפל םש ועיפוה וניתובא-תובא :רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי    
,תישונא הקימניד לש קתרמו ךובס רופיס הקירפא ימע ומשר הז ךורא ןמז קרפב    
:תונורחאה םינשה יפלא תשמח לש רתויב תויטמרדה תוריגהה ןמ םייתש ללוכה    
ןוויכמ .רקסגדמב תיזנודניאה תובשייתההו (Banto) וטנבה ינב לש םתוטשפתה    
תנבהל שי ,תילאוטקא תיטילופ תועמשמ םג תעדונ םינושאר תוכז לש אשונלש    
.ונימי לש הקירפא לש הינפ בוציע יבגל םג תוכלשה וזה הקימנידה    

לא ,הקירפא תא םויכ תוסלכאמה ,תונושה שונאה תוצובק ועיגה דציכ הלאשה תלאשנ    
עברא ינב אלו - םירוחשה הקירפא ינב אקווד עודמו ,םייחכונה ןנכשמ תומוקמ    
לש החטש תיברמ תא םיסלכאמש םה - תוחפ תורכומה ,תורחאה תוינתאה תוצובקה    
?ולא תולאש לע בישהל ,הבותכ הירוטסיה רדעיהב ,ןתינ דציכ ?תשביה    

קר ןיידע הרותפה המולעת ,קתרמ ישלב רופיס איה תינקירפאה הירוטסיהרפה      
,םהיתונושלב ,הקירפאב םויכ םייחה םימעב :הווהב אוצמל ןתינ םיזמר .הקלחב    
םג קפסמ םיזמר .םתושרבש םיתיובמה םייחה ילעבב ,םתייחמל םילדגמ םהש תואובתב    
ותמש םישנאה םהירחא וריתוהש םינוש םיצפחו עקרקב תורובק תומצע תומדב ,רבעה    
הזל הז םירבחמ רחאו דחאל דחא םינחוב ונאש ,ולא םיזמר .ךכ לכ בר ןמז ינפל    
ימע לש םרופיס תא רזחשלו ליחתהל ונל םירשפאמ ,(לזאפ) ףרצת לש םיביכרמכ    
תומוקמה לא םתוא ואיבהש םימרוגה ויה המו ,ועיגה יתמ ,ורגיה ןכיהמ :הקירפא    
.םויכ םינכוש םה םהבש    


הקירפאב םיעזגו םישנא
התייה רבכ ,15-ה האמב םיפוריאה תוצראה ילגמ ושגפש תינקירפאה תשביה םיאמגיפב ,םינאיסאב ,םינבלב ,םירוחשב :םינוש םדא יעזג השימחב תסלכואמ    
,םנמא .הנממ ורדענ םהיבורקו םילרטסואה םידיליה קר .(Khoisan) ןאסיוקבו    
דגאמ עזג לכ ;המ תדימב תיפיטוארטסו תיתורירש איה םיעזגל םדא ינב לש הקולח    
- הזמ הז דואמ םינוש םישנא .תוינתא תוצובק לש רתויב תנוגמ הצובק השעמל    
םירצמה וליאו ;"םירוחש" םלוכ - (Ibo) וביאה ינבו םיאסמה ,ולוזה ינבכ    
םיעזגל הקולחה ."םינבל" םה הפוריא לש םידוושהו הקירפא לש םירברבהו    
שונאה תוצובק לכ :וזב וז תועמטנ תונושה תוצובקהש ןוויכמ םג תיתורירש    
איה םינוש םיעזג ןיב הנחבהה ,ןכ יפ לע ףא .תושגפנ ןה םהבש תומוקמב תוגזמתמ    
תא קלחל גהונל המוד איה .תישונאה הירוטסיהה תנבה תא הלקמה החונ המכסומ    
"תיסלק"ה הפוקתה ,"קוראב"ה תפוקת ןוגכ ,תופוקת יפל תיסלקה הקיסומה תונונגס    
תחא לכבש ןווגמה תא יוטיב ידיל האיבמ הנניאש הקולחב ,"תיטנמור"ה הפוקתהו    
.תורחאב התוגזמתה תאו ,ולא תופוקתמ    

ועיגהש ינפל דוע םבורב ושחרתה הקירפא לש םילודגה ןיסולכואה ייוניש    
'מע ,6 'סמ "ואילילג" - הפמ ואר) תשביה לא םינושארה םיפוריאה םיבשייתמה    
תאו הרהסה םורד תא ללכש ,רתויב לודגה חטשה תא וספתש םה םירוחשה .(21    
ועיגה הקירמא לש םירוחשה לש םהיתובא תובא .הרהסל םורדמש הקירפא לש התיברמ    
לש החרזמ תא םג וסלכא םהל םימוד םישנא ךא ,הקירפא לש יברעמה ףוחה ןמ רקיעב    
ויה ולא .םורדב הקירפא םורד לש יחרזמ םורדה ףוחל דעו ןופצב ןדוסמ ,תשביה    
ינופצה ףוחה ינכוש ,הקירפא לש םינבלה םג ויה ולאכו ,םירכיא וא םיעור םבורב    
,םירצמ - ולא םינקירפא ןופצ ןיב תועטל םנמא השק .הרהסה ןופצו תשביה לש    
םג םתומכ ךא ,ןיעה ילוכתו םינידנולבה םידוושה ןיבל - לשמל ,םינקורמו םיבול    
רתוי קלחה םרעשו רתוי ריהבה םרוע ןוג ןכש ,םינבלל ללכ ךרדב םיבשחנ ולא    
תוצובקב םיאמגיפה ויח רבכ תע התואב .םמורדמ םינכושה םימעה ןמ םתוא םילידבמ    
חרואב םתויה ףא לע .ינקירפא זכרמה םשגה רעי יבחרב ,וזמ וז תוקוחרו תונטק    
םהינכש םע הדובע וא רחסמ ירשק םג םיאמגיפה ורשק ,םיטקל-םידייצ יתרוסמ    
ךא ,רעש ילזרוקמו רוע ירוחש םה םיאמגיפה ףא ,םהינכשכ .םירוחשה םיאלקחה    
,םחצמו ,םירוחשה ןמ רתוי הברה המוק ינטק םג םה .רתוי םיריעש םפוגו םהינפ    
.רתוי םיטלוב םהינישו םהיניע    

  
15-ה הפמב הקירפא לש םדאה יעזג תפמ
םינבל םדא ינב :םויה לש הזל הבר הדימב המוד
תא-םירוחשו השביה לש ינופצה הקלח תא וסלכא
ןאסיוקהו םיאמגיפה יטבש .רתונה חטשה תיברמ
.םידדובמו םינטק םיסיכ ךותל וקחדנ


יתש השעמל ויה 15-ה האמב .לוכמ תוחפ ונבורל תרכומש הצובקה ילוא םה ןאסיוקה
ןאסה ינבו ,םיטוטנטוה םשב םירכומה ,המוקה יהובג םיעורה ,יוקה ינב :תוצובק
ןניא יוקה תויסולכוא תיברמ .םינמשובכ םירכומה ,םיטקל-םידייצה ,רתוי םינטקה
םמע ואיבהש תולחמב וקבדנ וא ,ןמוקממ ורקענ ,ורונ ןבור .דוע תומייק
,ןאסה ינבמ םיבר םג .םהב ועמטנ תורתונה תויסולכואהו ,םיפוריאה םיבשייתמה
םהמ םיטעמ קרו ,תולחמב וקבדנ וא ,םמוקממ ורקענ ,ורונ ,םיטקל-םידייצה
םייואר םניאש ,היבימנ לש רבדמה ירוזאב םדוחיי לע רומשל ןיידע םיחילצמ
.("ועגתשה םילאה" טרסב םינש רפסמ ינפל וחצנוהש םישנאה ולא) יאלקח דוביעל
ריהב םוח םרוע עבצ :םירוחשה םינקירפאה ןמ םתוזחב ידמל םינוש ןאסיוקה
.רתוי לזרוקמ וליפא םרעשו ,(בוהצכ םיתעל ראותמ)

:העיתפמ תוחפה איה הקירפא לש םינבלה לש םתצופת ,וראותש תויסולכואה ןיבמ
,הפוריאו ןוכיתה חרזמה לש םיכומסה םירוזאב םג םייח המוד תוזח ילעב םישנא
ןוכיתה חרזמה ,הפוריא ןיב ,בושו ךולה ,םדא ינב וענ הירוטסיהה לכ ךלהמבו
לש ,הקירפא לש םירוחשה לש םתצופת איה הילאמ תנבומ תוחפ .הקירפא ןופצו
קר .רבעב תשביב וללוחתהש תוכופהתל זומרל ידכ הב שיו ,ןאסיוקה לשו םיאמגיפה
ןתינ ,םתצופת יפ לע .םירוחש ןוילימ 120 ןיב םויכ םירוזפ םיאמגיפ ףלא 200
אוב םע קרו ,ינוושמה רעיה יבחר לכב םידייצ םיאמגיפ ויח רבעב יכ רעשל
לש ןאסיוקה םג .תונטק תוצובקל ולצפתהו םמוקממ ורקענ םה םירוחשה םירכיאה
העפוה לעב םע רובע עיתפהל דע ןטק חטשב םייח ,םיאמגיפה ומכ ,הקירפא םורד
,רתוי הבחר הצופת רבעב התייה ןאסיוקל םג יכ אופא ןכתייה .םיידוחיי הכ הפשו
,?תוינופצה םהיתויסולכוא תומלעיה םע המצמטצהש


תופש לש לילב

הילא בורק ,הקירפא לש יחרזמ םורדה ףוחה ןמ דבלב םירטמוליק 400 לש קחרמב
ישימחה םדאה עזג אצמנ רקסגדמב .רקסגדמ יאה ןכוש ,תרחא תשבי לכל רשאמ רתוי
םה םישגלמה יכ ,רבתסמ .לוכמ הלודגה תישונאה המולעתה וב הרושקו ,הקירפא לש
לש םתפש .היסא חרזמ םורדמ םיזנודניאו םירוחש םינקירפא לש תבורעת םרוקמב
לש יזנודניאה יאב תרבודמה (Ma'anyan) ןיינאמה תפשל דואמ הבורק םישגלמה
יפלא לש סוידרב .רקסגדממ םירטמוליק 6,000 -מ רתוי לש קחרמב ןכושה ,ואנרוב
,ולא םישנא .םיזנודניאל ,שולק ןפואב ולו ,המודש רחא םע ףא ןיא םירטמוליק
,יאה לא םינושארה םיפוריאה ועיגהש תעב רקסגדמב םיססובמ ויה םתוברתו םתפש
ווש .תישונאה היפרגואגה לש רתויב לודגה אלפה והז ,ייניעב .1500 תנשב
העשב תאזו .םיוונידנקס םש אצומו ,לשמל ,הבוקל עיגמ סובמולוק תא םכשפנב
ויה םילוכי דציכ .םהיתונושלב םירבודה ,םינאידניאב תסלכואמ הבורקה תשביהש
,ןפצמ אלבו הפמ אלב תוריסב יאדווב וטיישש ,ואנרוב לש םירוטסיהרפה היבשות
?רקסגדמל עיגהל
!
;וישרוש לע םע יפב תרבודמה הפשה ןמ דומלל ןתינ דציכ דמלמ רקסגדמ לש הרקמה
לוגדה ןשלבה .םהינפב אורקל ןיאש םיזמר םייובח הקירפא ינב לש םהיתונושלב
1,500 -כ לש לודגה ךבסה תא יכ 1963 תנשב הארה (Greenberg) גרבנירג ףזו'ג
המאתה לש המ-תדימ .תוחפשמ עבראל ןתקולח תועצמאב טשפל ןתינ תוינקירפא תופש
תינוציחה ןתעפוה יפ לע תורדגומה םדאה תוצובק ןיבל ולא תוחפשמ ןיב תמייק
(Nilo-saharan) תוירהס-תויטולינה תונושלה ירבוד ,לשמל ךכ .(הפמ ואר)
תונושלה ירבודו ,םירוחש םה (Niger-kongo) תויאוגנוק-תוירגינה תונושלהו
יפב ןה תורבודמ ,תאז תמועל ,תוינאיסא-ורפא תופש .ןאסיוק ינב םה תוינאסיוקה
,תוינקירפא אל תונושל תצובקל תכייש םישגלמה לש םתפש .םינבל יפב ןהו םירוחש
םידיחיה םה םיאמגיפה ?םיאמגיפה רבדב המו .תויזנולרטסואה תונושלה תחפשמ איה
תרבוד םיאמגיפ תצובק לכ :םהלשמ תידוחיי ןושל םירסחה הקירפא לש םיעזגה ןיבמ
לש תיאמגיפה הסרגה ,תאז םע .םירוחשה םירכיאה - הינכש יפב תרבודמה הפשב
יאדוול בורק .םיידוחיי םילילצ םג םימעפלו ,הל תודחוימ םילימ םג תללוכ הפשה
הדימב םלועה ראשמ םידדובמ ויה ,ינוושמה םשגה רעיב ויחש םיאמגיפה ,רבעבש
םג ומכ ,ולא תופש לש ןתומלעיה .םהל תודחוימה תופש תחפשמ חתפל ידכ תקפסמ
םיאמגיפה ץרא לש השוביכ לע תודיעמ ,ונימיב םיאמגיפה לש תעטוקמה םתצופת
תופש תא ןמצעל וצמיא ורתונש תונטקה םיאמגיפה תוצובק .םירוחשה םירכיאה ידיב
םילילצו םילימ תומדכ ,םידירש קר ורתונ תוירוקמ תופש ןתואמו ,םישלופה
.םירופס םיידוחיי

יטמרד העמטהו שוביכ ךילהת לש ותושחרתה לע הדיעמ ןאסיוקה תונושל לש ןתצופת
לכ טעמכ .םירוציעכ ןהב םישמשמש השיקנה ילילצב תומסרופמ ולא תופש .רתוי דוע
תואצוי .דבלב הקירפא םורדל ןתצופתב תולבגומ ונימי דע ודרשש ןאסיוקה תונושל
,הינזנטב תורבודמה (Sandawe) הוודנסהו (Hadza) הזדהה תונושל קר הז ללכמ
ילילצ תועפושהו רתויב תובורקה ,ןאסיוקה תונושלמ םירטמוליק 2,500-כ לש קחרמ
לש תויאוגנוק-תוירגינה תונושלה ןמ המכב םג וטלקנ השיקנ ילילצ .השיקנ
הלדנמ ןוסלנ לש ותפשש ,(Xhosa) הסוסקהו ולוזה תופש ומכ ,תימורדה הקירפא
יתשב םג תועיפומ ןאסיוקה תונושלב ןרוקמש םילימ וא תושיקנ .ןהילע תינמנ
רתוי וליפא תקחורמה ,הינקב םירוחש יפב תורבודמה תוינאיסא-ורפא תופש
וערתשה םינפל יכ ,אופא הארנ .ןאסיוקה לש םייחכונה םנכשמ תומוקממ הינזנטמ
,ןאסיוקה םג יכו ,הנופצ קחרה ,םהיתונושל םג ומכ ,ולא םישנא לש םהיתוצרא
קר תודעכ םהירוחאמ םיריתומ םהשכ ,םירוחש םימע ידיב ועלבנ ,םיאמגיפל המודב
.תינושלה םתשרומ לש םידירש

,תויאוגנוק-תוירגינה תונושלה תחפשמב הרושק רתויב הלודגה תינושלה תילגתה
וקל םורדמש הקירפא לש התיברמבו הקירפא ברעמ יבחר לכב םויכ תוצופנ רשא
רבדב זמר לכ תתל ידכ וז תבחרנ הצופתב ןיא וליאכ ,הארנ ןושאר טבמב .הוושמה
םורדמש הקירפא לש וטנבה תונושל יכ הארה גרבנירג םלוא .החפשמה לש היתורוקמ
-תת-תת-תת-תת) החפשמ-תת השעמל ןה ,המצע ינפב החפשמל םינפל ובשחנש ,הרהסל
-תוירגינה תונושלה תחפשמ לש (קוידה ןעמל ,החפשמ-תת-תת-תת-תת-תת-תת
-תוירגינה תונושלה 1,032 ןיבמ תיצחמ טעמכ ןה ולא תופש םויכ .תויאוגנוק
ירבוד ללכמ תיצחממ רתוי םה וטנבה תונושל ירבוד ןוילימ 200-ו ,תויאוגנוק
דע וזל וז תומוד הכ ןה וטנבה תונושל 494 .תויאוגנוק-תוירגינה תונושלה
.תחא הפש לש םיבינ 494-כ לותיהב וראותש

.ריאז ןופצמ תיאמגיפ השיא

ןתיברמו ,תויאוגנוק-תוירגינה תונושלה תחפשמב תופסונ תוחפשמ-תת 170-כ שי
בחרנה הצופתה םוחתמ ןטק קלח קר אוהש רוזא ,הקירפא ברעמל ןתצופתב תולבגומ
-תוירגינה תונושלה םג ומכ ,רתוי תוינייפואה וטנבה תונושל תיברמ .החפשמה לש
ןורמק לש ריעז חטשל ןתצופתב תולבגומ ,רתויב ןהילא תוברוקמה תויאוגנוק
תחפשמ לש הישרוש יכ ,ןאכמ הלוע .הזכרמו הירגינ חרזמ לש םיכומסה םירוזאלו
החפשמה-תת לש הרוקמ יכו ,הקירפא ברעמב םיצוענ תויאוגנוק-תוירגינה תונושלה
תיברמ לא ולא וטשפתה םשמו ,הירגינבו ןורמקב ,רוזאה חרזמב וטנבה תונושל לש
הלצפתה תוטשפתהה תליחת זאמ ףלחש ןמזב .הוושמה וקל םורדמש הקירפא לש החטש
וז הבר הדימב וקחרתה אל ןיידע ולא ךא ,תונב-תופש 494-ל המודקה וטנבה תפש
םה - וטנב ירבוד ללוכ - תויאוגנוק-תוירגינה תונושלה ירבוד לכש ןוויכ .וזמ
ימ עובקל ,דבלב תינוציחה םתעפוה לע תכמתסמה ,תרחא ךרד לכ טעמכ ןיא ,םירוחש
.ןכיהלו דדנ םהמ

קסיהה סיסבבש הבשחמה ךרד תא ריהבהל ידכ הב שיש ,האבה המגודב ןנובתנ הבה
ןופצב םויכ םייח תילגנא איה הנושארה םתפשש םישנאה לש םתיברמ .ל"נה ינושלה
דנליז-וינב ,הילרטסואב ,הינטירבב ,םלועה ביבס םירוזפ םירחאו ,הקירמא
הפשה לש הרוקמ יכ ,בושחל היה רשפא הדבל וז הדבוע ךמס לע .תורחא תוצראבו
.םירחאה םלועה יקלחל םיבשייתמ ידי לע האבוה םשמו ,הקירמא ןופצב תילגנאה
יבינ לכו ,הלשמ ילגנא בינ וללה תוצראה ןמ תחא לכל .תרחא איה ,ןבומכ ,תמאה
-תת ראש .תוינוטבטה תופשה תחפשמב תחא הצובק-תת קר םיווהמ וללה תילגנאה
ןופצל ןתצופתב תולבגומ - תידנלוההו תינמרגה ,תויוונידנקסה תופשה - תוצובקה
קר תרבודמ ,תילגנאל רתויב הבורקה תינוטבטה הפשה ,תיזירפ .הפוריא ברעמ
לש היתורוקמ רחא הקחתמה ןשלב .הינמרג ברעמו דנלוה לש הריעז ףוח תעוצרב
יברעמ ןופצה ףוחב תילגנאה לש הרוקמ יכ הנוכנ ךכמ קיסהל לכוי תילגנאה הפשה
רמול םינשלבה םיעדוי המוד ןפואב .םלוע יקלח ראשל הטשפתה םשמו ,הפוריא לש
םהל שישמ הברהב תבחרנ הצופת רבעב התייה ןאסיוקלו םיאמגיפל יכ קר אל ,ונל
.וטנב ירבוד ויה םהילגר תא וקחדש םירוחשהש םג אלא ,םויכ


תומהבו תואובת

םיאמגיפה לש םהילגר תא קוחדל וטנבה ירבוד ולכי דציכ ריבסהל ידכ
םינוש םימעש םיחמצבו םייחה ילעבב - תויאר לש הנוש גוסב ןנובתנ ,ןאסיוקהו
םיבינמ הערמו תואלקחש ןוויכמ ?ונתוא דמלל ולא םילוכי המ .םתייחמל םילדגמ
ףוסיא וא רב תויח דיצ םיבינמש הזמ הברהב לודגה תוירולק רפסמ המדא םנוד לכב
וזמ הרשע יפ תוחפל הלודג םירכיא וא םיעור תויסולכוא לש ןתופיפצ ,רב יחמצ
םרפסמ לע הברהב תולעל יושע םינושארה לש ללוכה םרפסמש ךכ .םיטקל-םידייצ לש
תא שרגל וא דימשהל םילגוסמ םה דציכ ריבסהל ידכ וז הדבועב יד .םינורחאה לש
תועובעבא ומכ ,תולחמ ינפב רתוי םינסוחמ םירכיאה תאז דבלמ .םיטקל-םידייצה
אלש ,םיטקל-םידייצ .םיתיובמ םייח ילעבב תועגופה תולחמב ןרוקמש ,תבצחו
םה רשאכ םהינומהב םיתמ ,תיבה תויח םע עגמ תועצמאב המוד ןפואב ונסחתה
יגהונ לע ,תיאלקח הרבחב קר ,ףוסבלו .םירכיאה םתא םיאיבמש תולחמב םיעגפנ
םינוש םישנא :תוחמתהל תונמדזה תרצונ - הפופצה תובשייתההו הלש ןוזמה תריגא
אלו ,םיאלקחה ,ךכו .םיטרקורויבל וא םיחפנל ,םיכלמל ,םילייחל ויהו ועצקמתה
ןוגראה תאו רידסה אבצה תא ,הבורה תאו ברחה תא ואיצמה ,םיטקל-םידייצ
ויה םילוכי דציכ ןיבתו ,םתוניסח תאו ברה םרפסמ םצע תא ךכל ףסוה .יטילופה
.םיטקל-םידייצה לש םהילגר תא קוחדל הקירפא לש םירכיאה

םישנאה ויה ימ ?םיתיובמ םיחמצו םייח ילעב הנושארל ועיפוה הקירפאב ןכיה
שמח ולדיג הקירפא יבשות ?תשביה לא םתוא ואביי וא הנושארל םתוא ותייבש
הצובקה תא .15-ה האמב ,םינושארה םיפוריאה הילא ועיגהשכ ,האובת תוצובק
ןופצב .היפויתא תמרל דע המורדו - הקירפא לש הנופצב קר ולדיג הנושארה
תואובתה ןכל .ףרוחב םידרוי םימשגה תיברמ ,ינוכית-םי םילקאמ תינהנה ,הקירפא
,הטיח ןהב ,ולא ףרוח תואובת .ףרוחה ימשג אוב םע החימצלו הטיבנל תומאתומ
הנש םיפלא תרשעכ ינפל ןוכיתה חרזמב הנושארל ותיוב ,תוינטקו ןפג ,הרועש
וחינהו - הקירפא ןופצל וטשפתה ןאכמ ,(ונל םירכומ םהש ךכל הביסה קוידב וזו)
םירחא םירוזאלו הפוריאל םשמו - המודקה תירצמה תוברתה לש התיילעל תיתשתה תא
.גזוממ םילקא ילעב

,רבדמל םורדמ .תואלקח וב ןיאש טעמכו םימשג דואמ טעמ םידרוי הרהס רבדמב
המ ,ץיקב םידרוי להסה ימשג ךא .םיעיפומו םימשגה םיבש (sahel) להסה רוזאב
,רבדמה תא תוצחל ןדיב הלע ול םג ,ןוכיתה חרזמה לש ףרוחה תואובתמ ענמש
- תוינקירפא תואובת לש תישילשהו היינשה הצובקה ןאכ ואצמנ ןמוקמב .טלקיהלמ
.רוזאה לש רתוי עובקה םויה ךרואלו ץיקה ימשגל תומאתומ ןהיתש

חרזממ ,להסה בחורל םיצופנ ויה םרוקמבש ,םיחמצמ תבכרומ היינשה הצובקה
ןגדה ינימ - ןחודה תאו הרודה תא תללוכ איה .ותיוב םג ובש הארנו ,ברעמל
םושמושה ,הנתוכה תא ןכו - הרהסל םורדמש הקירפא לש לודג קלחב םיירקיעה
ילעב םירוזאב התוא םילדגמ םויכ יכ דע ,בר הכ אוה הרודה לש הכרע .ןולמהו
.ולוכ םלועב שביו םח םילקא

 
,יסטוטה טבש תונב תורוחש םישנ
,וטנב ןושלב רבודה
.הדנגוא-הדנאור לובגב


תותיובמה תואובתה לש רבה תורוצ תא אוצמל ןיידע רשפא ןתרוכמ היפויתאב
תא ,תיפויתאה ןחודה תריב תא םעפ-יא ומעט ונתאמ םיבר אל .תישילשה הצובקבש
םחלה ,הר'גניאה תא וא ,יטוקרנה (תא'ק) ת'גה חמצ זא ,ונה חמצמ קפומה ןמשה
יאלקחל תודוהל םיכירצ ונלוכ ךא .ףט םשב יורקה רגרג-קד ןגדמ יושעה ,יפויתאה
חמצ :בטיה םיריכמ ונלוכש םיחמצה דחא תא ונרובע ותייבש לע המודקה היפויתא
.ולוכ םלועל םשמו ברע יאה יצחל היפויתאמ עיגה רשא ,הפקה

.הקירפא ברעמ לש חלה המילקאב התיוב תוינקירפא תואובת לש תיעיברה הצובקה
םילודיג .םש קר טעמכ םילדג ןיידע ,ינקירפאה זרואה םהב ,ולא םילודיגמ המכ
תיברמ לא רבד לש ופוסב וטשפתה ,קותמ המדא חופת לש גוס - םאי-ה ומכ ,םירחא
- הלוקה זוגאו ןמשה לקד - םיפסונ םילודיג ינש .הרהס םורדמש תשביה חטש
סעלנ ,ליכמ אוהש ץירממה ןיאפקה לע ,הלוקה זוגא .תורחא תושביל םה םג ועיגה
ונממ קפומה הקשמה תא הכפה הלוק-הקוק תרבחש ינפל הברה הקירפא ברעמ יבחרב
.ינקירמא תוברת למסל

םילקאל םה םג םימאתומ תוינקירפא תואובת לש הנורחאה הצובקב םילולכה םיחמצה
הקירפא יבחרב םיצופנ ויה ,ינאיסא םרוקמש םירחא תעקפ ילודיגו ,תוננב .חל
הפוחב ץופנ היה ינאיסא זרואו ,םינושארה םיפוריאה ועיגהשכ הרהסל םורדמש
.היסא חרזמ םורדב אלא ,הקירפאב ונניא ולא םיחמצ לש םרוקמ .תשביה לש יחרזמה
המודקה הקירפא ןיבש םירשקל זמר שי ןאכ םג ,רקסגדמב תיזנודניאה תוחכונב ומכ
.היסא ןיבל

,להסב ,הקירפא ןופצב - הקירפאב םרוקמש םילודיג לש תוצובקה עברא לכ
תונושלה ירבודש אופא אלפ ןיא .תשביה ןופצמ ואב - הקירפא ברעמבו היפויתאב
ויה םילוכי ,הוושמה וקל ןופצמ איה םתדלומ ץראש םישנא ,תויאוגנוק-תוירגינה
הלא .הוושמה וקל םורדמש ןאסיוקה תאו הוושמה וק לש םיאמגיפה תא םמוקממ שרגל
רב יחמצ ןיא הקירפא לש המורדבש ינפמ טושפ ,המדאה תדובעב םילגרומ ויה אל
ןב יאלקח ןויסינ ילעב ויהש ,םינבלה םיאווחהו וטנבה וליפא .תויבל םימיאתמה
הקירפא םורדב םילדגה רבה יחמצמ חתפל תורידנ םיתעל קר וחילצה ,םינש יפלא
.םייאלקח םילודיג

המישרב ןיא .םיתיובמה םיחמצה תמישרמ הברהב הרצק הקירפא לש תיבה תויח תמישר
,ונגהו הרבזה .הקירפא לש םימסרופמהו םילודגה םיקנויה ןמ דחא וליפא וז
רקבה לש םהיתובא תובא .הנממ םירדענ םלוכ - ואתהו ףרי'גה ,םטופופיההו ףנרקה
םג ךא ,הקירפא ןופצב םג וטטוש םנמא תיבה לותחו בלכה ,ריזחה לשו תיובמה
ראש .הנושארל ותיוב ןכיה תעדל השקש ךכ ,(5 'מע 5 ואילילג ואר) היסא ברעמב
תועיפומ ןהלש רבה תורוצ ןכש ,רחא םוקמב יאדווב ותיוב הקירפא לש תיבה תויח
למגה ,היסור םורדב תיוב סוסה ,היסא ברעמב ותיוב זעהו שבכה .היסאוריאב קר
הז ללכמ אצויה דיחיה .היסא חרזמ םורדמ עיגה לוגנרתהו ,ברע יאה יצחב הארנכ
.הקירפא ןופצב ,םינימאמ ךכ ,תיוב רשא ,רומחה אוה

לש םיכרצמה לסב םילולכה ,םיבר םיבושח םייאלקח םילודיגו םיתיובמ םייח ילעב
םרטב ,הל הצוחמ ןהו הקירפא ךותב ןה ,הכורא ךרד תרבכ אופא ורבע ,הקירפא
רתוי לזמ ינב ויה םימיוסמ םימע .םויכ םתוא םילדגמ םהבש תומוקמה לא ועיגה
.םהינכש לע טלתשהל ידכ הז ןורתי ולצינ םה יכ רעשל רשפאו ,םירחאמ


םייגולואיכרא םיאצממ

תורוגשה תונושלה לע יתכמסנ םא ןיב .דבלב תופיקע תויודע יתגצה התע דע
םייחה ילעב לעו םייאלקחה םילודיגה לע םא ןיב ,םיינרדומ םדא ינב לש םהיפב
,תיב תויחו םדא ינב תומצע - םתמועל ,םייגולואיכרא םיאצממ .םילדגמ םהש
תודע םידיעמ - םיקיתע םינבמ ידירשו ,לזרב ילכו ןבא ילכ ,סרח ילכ ידירש
תואובתה לעו םנוזמ לע ,קוחרה רבעב ויחש םדאה ינב לש םתוהז לע הרישי
ורקחש םיגולואיכרא .רקסגדמ לש המולעתה ןורתפב םיעייסמ ולאכ םיאצממ .ולדיגש
תיעישתה האמה ינפל דוע וילא ועיגה םיזנודניאה םיבשייתמה יכ וליג יאה תא
ףחסנש דדוב ונאקב קר רבודמה ןיא .תיעיברה האמה תישארב וליפא ילוא ,הריפסל
ידירשו הנקמ ,תכתמ ילכ ידירש םיללוכ רתויב םימודקה םיאצממה ;ףוחה לא
.םייאלקח םילודיג

בתכש ,םיה ידרויל קיתע הכרדה רפס לש ומש אוה "יארתיראה םיב םיפוח טיש"
ודוה ןיב םיחרופ רחסמ ירשק םיראותמ רפסב .הריפסל האמ תנשב ךרעב ,ירצמ רפוס
,סרח ילכ - םייגולואכרא םיאצממ לש עפש .הקירפא לש יחרזמה ףוחה ןיבל םירצמו
םילכ ,הקירפא חרזמ לש ףוחה יבושייב ואצמנש - הניסרח ילכו תיכוכז ילכ
ךרד הלהנתהש הפנע רחסמ תוליעפ לע םידיעמ ,ןיסב וליפאו ןוכיתה חרזמב םרוקמש
חורה בושנב .םאלסיאה תחירפ תישאר תע ,תיעישתה האמה תליחתב ידוהה סונאיקואה
חרזמ ןיב תורישי ידוהה סונאיקואה תא חולצל םירחוסה ולכי םיאתמה ןוויכב
ודוה ןיב םג ליעפ ימי רחס הפוקת התואב להנתה הדימה התואב .ודוהל הקירפא
וז ךרדב תישאר ועיגה םיזנודניאה םיבשייתמהש תויהל לוכי .היזנודניא ןיבל
םהילא ורבח םש ,הקירפא חרזמל ,הברעמ רחסמה יביתנב וכישמה ךכ רחאו ,ודוהל
ןיב שגפמה לש ויתובקע תא יכ הארנ .רקסגדמ תא וליג םה דחיבו ,םינקירפאה
,הדוסיב תיזנודניא איהש ,םישגלמה לש םתפשב אוצמל ןתינ םינקירפאל םיזנודניא
הרבסב ישוקה .הינק ףוחב תורבודמה וטנבה תונושלמ תולואש םילימ הב תובולש ךא
תורבודמה תופשב תועיפומ ןניא תוליבקמ תויזנודניא םילימש ,ךכב אוה וז
ומכ ,הניגנ ילכ המכל טרפ - תיזנודניא העפשה לש םירחא תובקע םגו ,הינקב
םניא טעמכ - םדוק ורכזוה רבכש תויזנודניאה תואובתלו ,רטיסהו ןופוליסקה
ךרד אל ,ועיגה םיזנודניאה םיבשייתמה יכ ,אופא ןכתייה .הקירפא חרזמב םירכינ
ךרד תורישי - ןמאיי אלכ עמשנ רבדהש המכ דע - אלא ,הקירפא חרזמו ודוה
לש רחסה יביתנב ובלתשה רתוי רחואמ קרו ,רקסגדמ תא וליג ,ידוהה סונאיקואה
.וז הלאשל הבושת ונידיב ןיא התע תעל ?הקירפא חרזמ

תשביב ופשחנש ,רקסגדמב ואצמנש ולאל םייפואב םימוד םייגולואיכרא םיאצממ
יתלבה ,תורחאה תויודעהש תורעשהה ןמ המכ ששאל ידכ םהב שי ,המצע תינקירפאה
הקירפאב תונושלו םימע לש תיחכונה הצופתה ,רמאנ רבכש יפכ .תולעמ ,תורישי
הקירפא לש רתוי םישביה םיקלחה יבחרב רבעב וצופנ ןאסיוקהש ,ךכל תזמור
תאצמנה ,(Zambia) היבמזב ולעפש םיגולואיכרא ,ןכאו .הוושמה וקל םורדמש
ינב לש ולאל תומודה תולוגלוג ופשח ,ןאסיוקה לש יחכונה הצופתה לובגל ןופצמ
לש ןאסיוקה ורצייש ולא תא םיריכזמה ןבא ילכ םג ןכו ,םיינרדומה ןאסיוקה
.םשל ועיגה םינושארה םיפוריאהש תעב הקירפא םורד

 
תוצובקה שמח ואב םהמש תומוקמל
ולדוגש תואובתה לש תוירקיעה
תערכמ תובישח התייה הקירפאב
.הלש המודקה הירוטסיהה בוציעב


ךמס לע ,לשמל .םייגולואיכרא םיאצממב תוכמתנ ןניאש תורעשה ,תאז תמועל ,שי
רעיב הבחר הצופת רבעב התייה םיאמגיפל יכ ,רעשל ןתינ תורישי יתלבה תויודעה
םנמא :וז הרבס רשאל ידכ םיגולואיכראה ידיב ןיא .הקירפא זכרמ לש חלה םשגה
.ואצמנ םרט םיקיתע םידלש ךא ,םדא ידי השעמ םיקיתע םיצפח רעיב ואצמנ

,רמאנ רבכש יפכ ?הקירפאב הייערבו תואלקחב קוסעל םדא ינב וליחתה יתמו ןכיה
טלתשהל םדא ינב לש תחא הצובק לש התלוכי תנבהל חתפמה ןומט וז הלאשל הבושתב
יושע תיברעמה תוברתה לש הירוטסיהה לע ןומאה ארוקה .תשביה לש התיברמ לע
ץרא ,םירצמ לש סולינה קמעב הקירפאב ןוזמה רוציי לש ותליחת יכ ,בושחל
התייה הריפסה ינפל 3000 תנשב רבכ יכ ,רבדה ןוכנ םנמא .תודימריפהו םינוערפה
םיאצממה ךא ,תרחא תינקירפא הרבח לכמ רתוי הברה תמדקתמ תירצמה הרבחה
קמעב אל ,ואצמנ ןוזמ לש רוציי לע םידיעמה רתויב םימדקומה םייגולואיכראה
.הרהסב אקווד אלא ,סולינה

םיגולואיכראה ידיב וכראותו והוזש םיכורח םיערז וליפא םהב םיחמצ ידירש
ונניא בשע וליפא יכ דע שבי הכ אוה םויכש ,הרהס רבדמב יכ עובקל םהל ורשפא
םיבר םימגא ,רתוי חל םילקא הריפסה ינפל 4000 דע 9000 םינשב ררש ,וב חמוצ
רקב ולדיג הרהסה ישנא .ויבחרמב וטטוש תובר רב תויחו ,ובחורל םירוזפ ויה
ךכב .הרודהו ןחודה תויבב םג ולחהו ,ןאצ לדגל וליחתה ,סרחב ולשיבו םתייחמל
ינפל 5200 תנשב קר ןוזמ רוצייב ולחהש ,םינומדקה םירצמה תא וליפא ומידקה םה
.היסא ברעמ לש ףרוחה תואובתו הנקמה ינימ םירצמל ועיגהש תעב ,ךרעב הריפסה
ינפל 2500 תנשב ךרעבו ,היפויתאלו הקירפא ברעמל תואלקחה הטשפתה ךכ רחא
.היפויתא לובגל הכומסה ,הינק לש הנופצל רקבה לודיג עיגה הריפסה

תופשב םינושה האובתה ינימ רואיתל תושמשמה םילימה תא םיוושמה ,םינשלב
יקלח לא תואובתה לש ןתעגה ךוראתל תפסונ ךרד םיעיצמ ,תוינרדומה תוינקירפאה
הרודה תאו ןחודה תא ותייבש הרהסה ישנא יכ ,ררבתמ לשמל ךכ .םינושה הקירפא
ותייבש םישנאה ;תוינרדומ תוירהס-תויטולינ תופש ולשלתשה הנממש ןושלב ורביד
תופש ולשלתשה הנממש הפשב ורביד הקירפא ברעמ לש תוחלה תובבוח תואובתה תא
אלל ויה תומודק תוינאיסא-ורפא תופש ירבודו ;תוינרדומ תויאוגנוק-תוירגינ
םגש רשפאו ,הקירפא ןופצל תוינוכית חרזמ תואובת לש ןתאבהב םיברועמ קפס
,ךכ לע תועיבצמ תורחא תוינושל תויודע .היפויתאב ןרוקמש תואובתה תויבב
הקירפאב םינש יפלא ינפל הרבוד ,המודק ןאסיוק תפש ,תחא הפש דוע תוחפלש
.(לכאמ יחמצ ותייב אל ןאסיוקהש ןוויכמ ,רחא רוקממ תואב וללה תויודעה)
הב ורבוד רבעב םג יאדווב ,תופש 1,500-כ הקירפאב תורבודמ םויכש ןוויכמ
םאו ,ודחכנ ןהב ורבידש םימעהש םושמ םא ,זאמ ומלענ תורחאה תופשה לכ .רתוי
.םיאמגיפה ומכ ,תירוקמה םתפש תא ודביאש םושמ

תונושלה תוחפשמ עברא יכ ,דמלמ תוינושלהו תויגולואיכראה תויודעה בוליש
-תוירגינה ,תוירהס-תויטולינה תונושלה ירבוד :הרקמה תוכזב קר ודרש ורתונש
םהל רשפאתה םהבש ןמזבו םוקמב ויח תומודקה תוינאיסא-ורפאהו תויאוגנוק
םתייסולכוא לודיגל איבהש רבד ,םתייחמל םיחמצו םייח ילעב לדגל ליחתהל
תא םהילע תופכל וא םינכש םימע לש םהילגר תא קוחדל ךכ בקע םהל רשפיאו
םדודיב תוכזב רקיעב ודרש ורתונש םירופסה ןאסיוקה תונושל ירבוד .םנושל
תא לדגל וטנבה ירבוד םירכיאה ולכי אל םהבש תימורדה הקירפא לש םירוזא םתואב
.םהילובי

וטנבה יאלקח לש םתוטשפתהש ןכתיי יכ ,ךכ לע תועיבצמ תוינושלה תויודעה
- רתוי םיחלה ףוחה תורעי לא ,המורד תינקירפא ברעמה הנאווסה ןמ - םימודקה
וטנבה תונושל לכב םויכ תוצופנה םילימ .הריפסה ינפל הנש 3,000 רבכ הלחה
םימאתומה םילודיגו רקב תע התואב ויה רבכ וטנבה ידיב יכ ,ךכ לע םג תודמלמ
תואלקח לע םתלכלכב וכמתסה אל םהו ,תכתמ ילכ םהידיב ויה אל ךא ,חלה םילקאל
תולחמב דבא םהל היהש רקבה טעמ .ןוזמ ףוסיאבו דיצב ,גידב םג וקסע אלא דבלב
לש ינוושמה רעיה רוזא לא םתוטשפתה םע ךא ,רעיה לש הצ-הצה יבובז וריבעהש
קוחדל ולחה זא .הלדג םתייסולכואו ,קרי תוניג םמצעל ארבל ולחה וגנוקה ןגא
לא םתוא ףודהלו ,רעיה ילושב ויחש םיאמגיפה םיטקל-םידייצה לש םהילגר תא
.רעיה קמוע


רגסנ לגעמה

לא רעיה לש יחרזמה הצקה ןמ וטנבה וחיגה הריפסה ינפל ןושארה ףלאה תליחתב
ןאכ .הקירפא חרזמ לש םילודגה םימגאהו רבשה קמע לש רתוי םיחותפה םיפונה ךות
תוינאיסא-ורפאה תונושלה ירבוד םיעורהו םירכיאה לש ךותיהה רוכב ושגפ םה
הרוד ,ןחוד ולדיגש - םתומכ םירוחש םישנא הארנה לככ - תוירהס-תויטולינהו
,וטנבה לש םדי .םיטקל-םידייצה - ןאסיוקב ולקתנ ןכו ,םישביה םירוזאב הנקמו
התייה ,חל םילקאל תומיאתמה תואובת תינקירפא ברעמה םתדלוממ םתא ואיבה רשא
ויהש םיינקירפא חרזמ רעי יחטש תואלקחל רישכהל םתלוכיב היה :הנוילעה לע
וטנבה ועיגה הריפסה ינפל תונורחאה תואמב .םירחאה םהינכש רובע ידמ םיחל
.הקירפא חרזמ לש ףוחה לא םתומדקתהב

םהיתומש םע דחיב ,הרודה תאו ןחודה תא םמצעל וטנבה וצמיא הקירפא חרזמב
םינאיסא-ורפאהו םירהס-םיטולינה - םהינכשמ שדחמ ודמל םה .םיירהס-םייטולינה
התואב לחוה ורוצייבש ,לזרב דוביעב םג ולחהו ,רקבה לודיג דוס תא - םירוחשה
,חלה םילקאל תומאתומה תואובתה םע דחיב ,לזרבה .הקירפא לש להסה רוזאב תע
דומעל הלכי אל הוושמה וקל םורדמש הקירפא רשא יתיישעת-יאבצ בוליש ורצי
תב היגולונכטה םע דדומתהל וטנבה לע היה ןיידע הקירפא חרזמבש דועב .וינפב
םיפלא תשולש ,ץרא הערתשה םורדמש ירה ,םיימוקמה םירכיאה לש לזרבה תפוקת
ויה אלש ,םיטקל-םידייצה ןאסיוקה ינבב קר תסלכואמ התייהש ,הכרוא םירטמוליק
תובשייתהה יכילהתמ דחאב ,םינש תואמ המכ ךותב .תואובת אלו לזרב אל םהל
לש יחרזמה ףוחבש לטנל דע וטנבה ועיגה ,הירוטסיהרפה העדיש רתויב םיריהמה
.הקירפא םורד

םיטעושה וטנבה ינומה ילגר תחת םיסמרנכ ןאסיוקה תא רייצל ינטשפ הז היהי
הקירפא לש ןאסיוקה .רתוי תבכרומ הנומתה התייה השעמל .רתלאל םידחכנו ,המורד
.וטנבה תומדקתה םהידע העיגה םרטב םינש תואמ םתייחמל םישבכ ולדיג תימורדה
ירוזאב בשייתהל ורחב רשא ,םירכיא טעמ קר יאדווב ללכ וטנבה לש ץולחה ליח
רתוי םישביה םירוזאה תא וריתוהו ,םאי-ה תועקפ לודיגל םימיאתמה ,םיחלה רעיה
יתש ןיב יאדווב ומקרנ ןותיחו רחסמ ירשק .םיטקל-םידייצהו םיעורה ןאסיוקל
םיאמגיפה ןיבל םיאלקחה וטנבה ןיב םויכ םימייק םהש יפכ שממ - תויסולכואה
.םיטקל-םידייצה

 
תורבודמה תונושלה לש ןתצופת
הירוטסיהה לע תדמלמ הקירפאב
.ןתוא םירבודה םימעה לש


םתלכלכב בלשל ולחה וטנבהו לודגל וטנבה תייסולכוא הלחה רשאכ ,הגרדהב קר
םיחטשב םג בשייתהל ולחה םה ,רתוי שביה םילקאל םימאתומה םינגדו רקב ילודיג
םצרא םינפל היהש חטשה תיברמ תא םמצעל ושבכש דע ,םייונפ ןושאר בלשב וריתוהש
ילילצ המכ ,לוחב םירובק ןבא ילכו תולוגלוג אלא ולאמ ורתונ אל .ןאסיוקה לש
וטנבה יטבשמ םיבר לש תינאסיוקה םתוזחו ,תוינאסיוק אל תופשב םירוזש השיקנ
.הקירפא םורד לש

לכונש לכ .םיעדוי ונניא ?ומלענש ןאסיוק תויסולכוא ןתוא לכל הרק םצעב המ
םינש יפלא תורשע ךשמב ןאסיוקה ינב ויח םהבש תומוקמבש ,אוה תואדווב עובקל
ןיבל לזרב ילכ יאשונ םירכיא ןיב םישגפמ ,םיינרדומ םינמזב .וטנב םויכ םייח
לש םינאידניאהו הילרטסוא לש םידיליה ומכ ,ןבא ילכ יאשונ םיטקל-םידייצ
וחקלנ וא וחבטנ םירבג :םינורחאה לש הריהמה םתדחכהב ומייתסה ,הינרופילק
םמע ואיבהש תולחמב ועווג םינימה ינש ינבו ,םישנל וחקלנ תורענ ,םידבעל
תימורדה הקירפא לש םירוזא םתואב ודרש ורתונש םיטעמה ןאסיוקה ינב .םירכיאה
טבש ינב ,רתויב םיימורדה וטנבה .וטנבה ינב לש תואלקחל םימיאתמ םניאש
,הקירפא םורד לש ימורדה הפוחבש (Great fish) שיפ טיירגה רהנב ורצע ,הסוסקה
דוביעל יואר יתלב וניא ומצע ףכה םנמא .ןואטפייקמ תיחרזמ םירטמוליק 800
ךא ,תינרדומה הקירפא םורד לש האובתה םסאכ שמשמ אוה רבד לש ותימאל .יאלקח
םילדגמ וטנבהש דועב ,ףרוח ימשג םה םימשגה - ינוכית-םי םילקא וב ררוש
םינושארה םידנלוהה םיבשייתמה ועיגה רשאכ ,1652 תנשב .ץיק תואובת
הסוסקה ינב ונכש ןיידע ,ןוכיתה חרזמב ןרוקמש ףרוחה תואובת םמעו ,ןואטפייקל
.שיפ טיירגה רהנל רבעמ קר

תויטילופ תוכלשה - ןנשי ויידעו - ויה ולא הרואכל תוילוש תוינטוב תודבועל
לש ןאסיוקה תויסולכוא תא םידנלוהה םיבשייתמה ודימשהש רחאל .תכל תוקיחרמ
ץראב םינושאר תוכז םהל שי ירה וטנבה תא ומידקהש ןוויכמ יכ ,ונעט םה ףכה
םידנלוהה םיבשייתמה .ןבומכ ,ומלעתה םה ודיחכהש ןאסיוקה לש םהיתויוכזמ .וז
ינב םיעור לש תורוזפ תויסולכוא םע קר דדומתהל םיכירצ ויה 1652 תנשב
.לזרב ילכב םידיוצמה םירכיא - וטנב לש תופופצ תויסולכוא דגנ אלו ,ןאסיוק
םה ,שיפ טיירגה רהנל דע ,החרזמ םינבלה םיבשייתמה ומדקתהשכ ,1779 תנשב
ףרח ,םיבשייתמה .םישקו םירמ תוברק תפוקת הלחהו ,הסוסקה ינבב הנושארל ולקתנ
לש עצוממ בצקב ומדקתה ,ףכבש םסיסב ךותמ תוסייג םתרזעל סייגל םתלוכי
וענכוה ,םינש האמכ וכשמנש תומחלמ עשת ירחא קר .דבלב הנשל יצחו רטמוליקכ
ויה ןכא ףכב ותחנש תונושארה תורופסה תוניפסב ויהש םידנלוהה םא קפס .הסוסקה
.וזכ תשקיע תודגנתהב זא רבכ ולקתנ וליא ,רשג שאר וב םיקהל םילוכי

 
ירבוד םירוחש
-תיטולינ ןושל
ינב - תירהס
.הינקמ יאסמה טבש


,םקלחב תוחפל ,אופא םיצוענ תינרדומה הקירפא םורד לש הידגרטה לש הישרוש
םייואר רב יחמצ ויה אל ןאסיוקה לש םצראב יכ ,איה הרקמה די ךא .הרקמב
יכו ;ץיק תואובת הנש םיפלא תשמח ינפלמש םהיתובאמ ושרי וטנבה יכ ,תויבל
יפכ שממ ,ןכא .ףרוח תואובת הנש םיפלא תרשע ינפלמש םהיתובאמ ושרי םיפוריאה
הקירפא לש הווהב ,היבימנ לש התריבב יתיארש "גנירג בוחר" טלשה יל ריכזהש
.רבעה לש החמנ יתלבה ומתוח עובט


++


++

 

הרזח

(םישדח תונוילג) ואלילג רתאל | שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ