Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג 

שם המאמר: מצדה - בין מיתוס למציאות תואיצמל סותימ ןיב - הדצמ :רמאמה םש


תואיצמל סותימ ןיב - הדצמ :רמאמה םש
הדוהי ןב ןמחנ :רמאמה רבחמ
?תקיודמה ותועמשמ יהמ ךא ,רוגש יוטיב - הדצמ סותימ :רמאמה אשונ
הירוטסה :חתפמ תולימ
,היגולוקאלו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג :ךותמ
.1995 רבוטקוא/רבמטפס ,12 ןוילג

היגולויצוסל הקלחמה תווצ לע הנמנ הדוהי ןב ןמחנ 'פורפ :תורעה
אוה וקוסיע םוחת .םילשוריב תירבעה 'נואב היגולופורתנאו םסרפ .תואיצמה לש תויתרבח תוינבהו הייטסה לש היגולויצוס .הלא םימוחתב םירפסו םירמאמ

תואיצמל סותימ ןיב - הדצמ

הדוהי ןב ןמחנ :תאמ
ירוטסיהה רופיסה ךותמ הנבנ - שפנ ףורחו הרובג לש רופיס - הדצמ סותימ

?הרק הז דציכו עודמ .םימיאתמה םיטנמלאה תאצוה ךות


?תודבאתהל הנווכה םאה ,תקיודמה ותועמשמ יהמ ךא ,רוגש יוטיב - הדצמ סותימ

רצונ יתמ ,הז סותימ לש וביט המ ?יודב רופיסל ?אצומ רסחו שאונ בצמל

?עודמו


והשמ - ותועמשמ ,רתויב הצופנהו תירלופופה ותרוצב ,סותימ גשומב שומישה

ילארשיה להקב ררועל לוכי הדצמ סותימ יוטיבב הזכ שומיש .תמא ונניאש

רשקהב תישגר הדמע גיצהל ילארשי ךירצ עודמ יכו .םעז לש תוישגר תובוגת

ובש יתרבחהו יתוברתה עקרה לע והשמ דמלל היושע תאזכ הבוגת יכ הארנ ?הזכש

הרבחה לש םיליבומה םיסותימה דחאל ךפה אוה דציכו ,הדצמ סותימ חמצ

.תילארשיהסויוולפ יפ-לע הדצמ


רורב אלש ףא .סויוולפ סופסוי לש ויבתכ םה הדצמ רופיסל ירקיעה רוקמה

םיינרדומה םירקוחה ברקב םויה הייטנה ,םהילע ךומסל רשפא המכ דע ןיטולחל

יבתכ תא ולטב ,ןכש ,הבושח הדוקנ יהוז .ההובג תונימא תדימ םהל סחייל איה

תוירקיע תולוכסא יתש .ירוטסיהה הדצמ רופיסמ ונל ראשנ אל הברהו ,סויוולפ

הטונ תחא הלוכסא .םשוריפו סויוולפ יבתכ לש האירקה ןפואל רשאב תולבוקמ

שי יכ תנעוט היינשה הלוכסאה .םישוריפ ןתמ ךות ,תילרביל הרוצב םתוא אורקל

ראשינ הז רמאמב .םישוריפ תוחפש המכ םע ,טסקטל תודימצב ויבתכ תא אורקל

.היינשה הלוכסאב םיקבד


רופיסה תא ןיבהל שי .רשקה לכמ קתונמו דדוב רופיס ונניא הדצמ לש הרופיס

הממ קלח התייה הדצמ .תועמשמ הברה רופיסל ןיא ןכ אלמלאש ,יטנוולרה ורשקהב

,הריפסל 73-66 םינשב תימורה הירפמיאה דגנכ לודגה ידוהיה דרמה הנוכמש

ןורחאה קרפה ,השעמל ,התייה הדצמ .םידוהיה לש הליפשמו הרמ הסובתב םייתסהש

.ימורה אבצה ידיב דרמה יוכידב יגרטהו


תורכזומ ןהמ עברא ;תוידוהי תויגולואדיא תוצובק המכ ץראב ויה דרמה תפוקתב

.םיאנקהו ,םיירקיסה :הדצמב תורושק םייתש ןכותמו ,סופסוי ידי לע תובושחכ

דימת אל ךא ,םיאמורה דגנכ ירקיעה המיחלה לועב הארנה לככ ואשנש םה םיאנקה

.םיאנקהו ןיבו םניב רשקה בותכה יפל רורב


ידכ "םיירקיס" יוטיבב תוביקעב שמתשמ אוה ,הדצמ רופיס תא ורואיתב סופסוי

םידוהיה םידרומה יכ קפס השעמל ןיא .םש ויהש םידוהיה םידרומה תא ראתל

ורואית ןלהל .םיירקיסה ויה יאמורה אבצה ידיב השוביכ תעב הדצמ לע ויהש

:(הדצמ תאצוה -1923 תנשמ ינוחמש נ"י ר"ד לש ומוגרת לע יתכמתסה םיטוטיצב)

ברעתהל םהל ורחבו ריעה תוצוח שארב םויה םצעב םישנאה תא םיחצור ויה םה"

ןהבו ,תורצק תוברח םהידגב תתת םריתסהב ,גגוחה ןומהה ברקב דעומ םויב

סמח םיקעוצ םיחצורה ויה ,םיללח םישנאה ולפנ רשאכו ,םמרח ישנא תא ותימה

ןתנוי .םתולגל לוכי אל שיאו םינומא ישנאל ובשחנ ןכ לעו ,ןומהה לכ םע דחי

םוי ידמ םיבר םישנא וחצרנ וירחאו םהידיב טחשנ רשא ןושארה היה ןהכה

.(152 ימע) "ומויב


רואית ערתשמ טסקטה ךרואל .םייטילופ םיחצרמ לש הרובח ,אופא ויה ,םיירקיסה

לש תילילשה ותעד תעמתשמ ונממו ,הטעמה ןושלב - דחוימב אימחמ ונניאש

.רורב ןפואב סופסוי


תא יכ ןייצמ סופסוי .וישנאו הדוהי ןב םחנמ ידיב הנושארל השבכנ המצע הדצמ

םרחוהו קשנה תיב ץרפנ הז שוביכבו ,"םיירקיס םיארקנה םישנאה וספת" הדצמ

דרמה תליחת תא למיס הדצמ שוביכ לש הז עוריא יכ דואמ ןכתיי .םישבוכה ידיב

.םיאמורב


לש בר הכ רפסמב םיברועמ ויה םילשוריב והשש םיירקיסה ,ליעל ראותש יפכ

יבשותמ קלח תוחפל רשא דע ,םירחאו םידוהי דגנ יטילופ חצרו רורט תולועפ

.תושק םיירקיסה וסבוה םידוהיה ןיבל םניב חתפתהש ברקבו ,םדגנ ואצי ריעה

.הדצמל וחרב ורתונש טעמה יתמו ,תוומל הנועו ספתנ הדוהי ןב םחנמ םגיהנמ

לע יאמורה רוצמה תלטה ינפל בר ןמז השחרתה רבדמל םילשורימ החירבה

סויוולפש) ריאי ןב רזעלא ידיב םיירקיסה וגהנוה הדצמל םתחירבב .םילשורי

ריאי ןב רזעלא .(ירבעה םוגרתב "לשומ"ו ,ילגנאה םוגרתב "ןאריט" הנכמ

הדצמל הטלמנש םיירקיסה תצובק .םחנמ תחפשמל בורק היה ,סופסוי ןייצמ ,ומצע

.יגרטה הפוס דע םש הראשנ


השורדה הדצה תא םשמ ולזגו םיבורקה תומוקמה לע וטשפ" םה הדצמב םתייהש תעב

,םיירקיסה לש תובעותמ רתויה "תוטישפה" תחא תא ראתמ ףא סופסוי ."...םהל

םישוע ותוא רשא, ,תוצמה גח דעומלו" :ידג ןיעב תובשייתהה לע ,חספה גח תעב

ואצי ,םהיתובא ץרא לא םבושו םירצמ תודבעמ םתאצ תעב םתלואג רכזל םידוהיה

רעצמ ריע לע וטשפ ,ןטשל ויהי לבל ,םיאור ןיעמ תואבחתהב ,הלילב םיירקיסה

םקשנ תא תחקל ריעב רשא ליחה ישנא וקיפסה םרטו ,ידג-ןיע המשו תחא

רשא ,םישלחה תא ותימהו ריעה ךותמ םשרגלו םציפהל םיירקיסה ורהימ ,ףסאיהלו

תאז ירחאו ,הלעמו שפנ תואמ עבש ,םידליהו םישנה תא ,חורבל חוכ םהל היה אל

ירחאו ,הדצמ לא םתא ואשנו םירוכיבה לכ תא ולזגו םיתבה ללש לכ תא ואיצוה

'מע) "...ץראה לכ תא ובירחהו רצבמל ביבסמ רשא םירפכה לכ תא ודדש תאז

.(265


.70 תנשב םילשורי ןברוח רחאל דימ ,הארנה לככ ,לחה אל הדצמ לע רוצמה

לשומה תמ ,ןכמ רחאל .רווכמ תא ךכ רחאו ןוידורה תא יאמורה אבצה שבכ הליחת

רצבמה .הווליס סויוולפ הדוהי ביצנכ חלשנ ומוקמבו ,היצניבורפב יאמורה

טילחה הווליס סויוולפ .הדצמ היה ,םידוהי םידרומ ויה ובו דרש רשא דיחיה

תא ... ליהקה" אוה ךכ םשל .הדצמ תא שובכלו דרמל ןורחאה דירשה תא םג קסרל

םיכילהה לכ .(391 'מע) "הזה רצבמב םחליהל אציו תומוקמה לכב רזופמה אבצה

.73-72 םינשה לש ףרוחב לחה הדצמ לע רוצמה יכ חינהל ריבסו ,ןמז וחקל וללה

רוצמב עקשוהש יאמורה ץמאמה םג .73 ביבאל דע ,םישדוח 8-4 ןיב הארנכ ךשמנו

המו הליגר תיאמור רוצמ תכרעמ הלטוה הדצמ לע - ןפוד אצוי הארנכ היה אל

דמעוה הילעש הללוס תיינבו ,ירבדמ רוזאב השק הקיטסיגול היה התוא דחייש

הלודג תיעבט הללוס לע התנבנ ,שיגדהל שי ,וז הללוס .המוחה חוגינל ליא

סליכא בקע ,הארנה לככ התיהשו) יאמורה רוצמה ינפל דוע םוקמב התייהש ידמל

.(הדצמ לש?שואי ךותמ תודבאתה וא הרובג ברק


לש תוצימא תוטישפ סופסוי ראתמ םילשורי לע יאמורה רוצמה רואיתבש דועב

ותוסחייתהב הזכש רואית םוש ןיא ,הרובג ישעמו םיאמורה לע םידוהיה םירוצנה

תא וירואיתמ .תיתועמשמ דואמ הטמשה יהוז .הדצמ לע יאמורה רוצמה רואיתל

רווכמב םלוא ,רהמ יד הלפנ ןוידורה יכ עמתשמ רווכמו ןוידורה תודוצמ שוביכ

אבצה דגנכ תוטישפו ,םירוצנה לש הצימא תודגנתה םע ,שממ לש ברק חתפתה

לדוג תא םיצעהל רורב סרטניא היה ,ימור ןוירוטסיהכ ,סופסויל .יאמורה

תדימ תא שיגדמ אוה וז ךרדב ןכש ,ימורה אבצה דגנכ םידוהיה לש תודגנתהה

הדבועה .הצימא הכ תודגנתה לע רובגל ותלוכיב ימורה אבצה לש ותרובג

איה ,הדצמ ירוצנ דצמ שממ לש תודגנתה וא ,ברק םוש ריכזמ וניא סופסויש

.הדצמב ברק היה אל סופסוי יפלש ,ךכב הבר תובישח תלעב


תונוכנ וא ,"ףוסה דע" הרובג תוברק לש בר רפסמ םירוזש הירוטסיהה ךרואל

דע יאליפומרתה רבעמב ומחלנש ולש םינטרפסה 300-ו סדינואיל ,לשמל .הלאכל

יווייד לש רמה ףוסה דע הרובגה תדימע ,(ס"הנפל 480) םימחולבש ןורחאה

לרנגה לש םיפדועה ויתוחוכ דגנ (ססקט ,וינוטנא ןאס) ומאלאב םירחאו טקורק

קייו יאב םינקירמאה סנירמה לש הרובגה תדימע ;(1836) הנא הטנס ינקיסקמה

םייוכיסה לכ דגנכ השרו וטגב ידוהיה דרמה ,1941-ב טקשה סונאיקואבש

שמתשנ םא וליפא .ויביוא םע דחי יכ"נתה ןושמש לש הרובגה תומ ,ןבומכו

אלא ,ןושמש חסונ ןורתפב ורחב אל הדצמב םיירקיסה ,תידוהי היגולנאב

.תודבאתהב


רחב אוה ,דובעש וא תוומ איה וינפלש הררבה יכ ריאי ןב רזעלא חכונ רשאכ

תאשל ץלאנו ,חילצה אל ךא ,דבאתהל וישנא תא ענכשל הסינ אשנש םואנב .תוומב

תא וגרה םהו תוומה ףידע יכ םיירקיסה וענכתשה ינשה םואנה םותב .ףסונ םואנ

.ודבאתהו םהידליו םהישנ


ידכ םימואנ ינש תאשל ךירצ היה ריאי ןב רזעלאש ךכ לע דחוימב עיבצמ סופסוי

הדצמל יאמורה אבצה ילייח ורדחשכ ,תודבאתהה תרחמל .דבאתהל וישנא תא ענכשל

התאר רשא לע םעפה וחמש אל ,םיגורהה ןומה תא םש ואצמ" םה ,ךלמה ןומראלו

הקחצ רשא ,הרדאנה םתצעו הבידנה םחור לע וממותשה םא יכ ,םהיביואב םניע

השעמ יכ קפס ןיא .(402 'מע) "הזה לודגה השעמהמ רוחא הבש אלו תוומל

םבל ץמואלו םיפסנל בר דובכ םיאמורבו סופסויב ררוע יתצובקה תודבאתהה

,הרובג לע רבדמ ונניא סופסוי יכ שיגדהל יאדכ .וז הארונ הפולחב םתריחבב

ידיב התשענ אל ,הרובגל ץמואו דובכמ הציפקה .ץמוא לעו דובכ לע רבדמ אוה

התנבוה ,תמאה ןעמל ,וז הרובג .רתוי םירחואמ םינשרפ ידי לע אלא ,סויוולפ

.תילאוטסקטו תיתרבח


,םישנ םש ויה - םימחול ויה םלוכ אל .שיא 967 הדצמ לע ויה סופסוי ירבדל

סופסויש ףא .תעדל השק םש ויה שממ לש םימחול המכ .םינקז ףא ןכתייו םידלי

היה ולדוג יכ חינהל ריבס ,הדצמ לע רצש יאמורה אבצה לדוג תא ןייצמ וניא

ילעב ויה הדצמ ירוצנמ שילש וא תיצחמ קר םא םג .םילייח 7,000-6,000 ןיב

תלועפ רשפאל ףא וא יאמורה אבצל קיצהל םילוכי ויהש ןכתיי ,המיחל תלוכי

.רתיה לש החירבו החסה


.םידלי השימחו םישנ יתש - הדצמ ישנא לש ימצעה חבטהמ ודרש םילוצינ העבש

ולצינש םישנה תחא ידי לע םיאמורל ורסמנ הדצמב ןורחאה הלילה לע םיטרפה

.תיצוביקה תודבאתההמ


לעו לודגה דרמה לע סויוולפ לש ורופיסב םיירקיעה םיביכרמה תא ןחבנ םא

ןודנש דרמב רבודמ ,ךפהה .םש םייק אל טושפ הדצמב הרובג לש רופיס ,הדצמ

ןולשיכ היה ופוס .תומוגע תויהת ררועמ וב ליחתהל ןויגיהה םצעו ,ןולשיכל

ידיב םידוהי לש ינומה גרהב ,םילשוריו ינשה שדקמה תיב סרהב אטבתהש ,רידא

תיגרט תודבאתהבו ,וזב וז ומחלנש םידוהי תוצובקב ,םיימורה תונויגלה

.םוגע רופיס ןכא .תעזעזמ


תא התוויהו הרצק התייה הדצמ דגנ תיאבצה הלועפה ,תיאמורה תוארה תדוקנמ

אל ,חינהל ריבס ,הז עסמ .ידוהיה דרמה דגנכ תכשוממה המחלמב םויסה עסמ

וללכנ אל .תיאמורה הירפמיאה לש הירפירפב שממ לש תובישח לעבכ םדי לע ספתנ

הלעמ סופסוי לש ורופיס תאירק .דחוימ יאבצ ץמאמ וא ןפוד יאצוי תוברק וב

ךכ לכ למסל ךופהל ארונ הכ רופיס היה לוכי דציכ ,איהו תידימ הלאש ןבומכ

.הילאמ תנבומ הנניא הדצמ רופיסב הרובגה ,לכה ירחא ?יבויחהנומת םינוב םייתוברת םינותנ


והז .הדצמ סותימ ורקיעב והמ ,תיקלח ולו ,ונל רורב רבכ וז הדוקנב

איה הלאשה םלוא .הרובג לש רופיסל יתייעב ירוטסיה רופיס ךפה רשא ,רופיס

המ ,ונייה .הז סותימ לע ונלש עדיה עבונ ןכיהמ אלא ,הדצמ סותימ והמ קר אל

?הז עדי ושכר םה דציכו ,הדצמ לע םילארשי םיעדוי קוידב


םייוטיבה תא קימעמ ןפואב ןוחבל ונטלחה ,ולא תולאשל תובושתה תא אוצמל ידכ

הלאשה ,תורחא םילימב .תילארשיה תוברתב הדצמ רופיס לש םינושה םייתוברתה

עדי תורציימ תויוברת ובש ןפואב הדקמתה ונינפב הדמעש תיזכרמה תיגולודותמה

המ .השק התייה אל וז הלאשל הבושתה הדצמ לש הרקמב .ןהירבחל ותוא תוריבעמו

- תילארשיה תוברתה לש ירשפא ןפ לכ טעמכל קמוע תריקס התייה ונישעש

הדצמ רופיס דציכ ונחבו ,הדצמל רשק ול היה רשא - תירוטסיה הביטקפסרפב

,סויוולפ סופסוי לש ורופיס לש םיטנמלאה לכ תא ונחנה דחא דצמ .םש גצוה

ונלוכי וז הרוצב .תילארשיה תוברתה לש רחא ןפ - שדחמ םעפ לכ - ינש דצמו

יכ רורב .סופסוי לש ירוקמה רופיסהמ הייטסה תדימ תא תיתטיש הרוצב ןוחבל

ימוחת תא ןייצא ,לבא ,חותינה יטרפ לכל סנכיהל לכונ אל הז רצק רמאמב

.ונקדב םתואש תוברתה


ובש ןפואהו ,םויה דעו הדסוויה תעמ לארשיב תוירקיע רעונ תועונת עבש ונקדב

תא ;הנידמה םוק םרט תרתחמה תועונתב הדצמ רופיס תא ונקדב ;םש הגצוה הדצמ

,םיידוסי רפס יתב לש דומילה ירפסבו ,ילארשיה אבצב הדצמ לש הרופיס

הדצמ הגצוה ובש ןפואה תא ונקדב ;תוידפולקיצנאו הירוטסיה ירפס ,םיינוכית

ירפסו יכירדמ וקדבנ ;(םישישה תונש תליחתב) הדצמ תוריפח תפוקתב םינותיעב

רתאב םירקבמה רפסמ תא ונקדב ;הדצמ לע םיכרדומ םילויטל ונפרטצה ;םיריית

הדצמ העיפומ דציכ ונקדב .דועו םיטרצנוק ,הווצמ ת/רב תמגוד וב םיעוריאו

,הקיסומב ,ןורטאיתב ,םיטרסב ,(ינוימד עדמ ללוכ) תינוימד תורפסב ,הרישב

.םידלי תורפסבו רויצב לוסיפב


לש ורופיסמ ןיטולחל הנוש וזה תיתוברתה הקידבהמ הלועש יפכ הדצמ רופיס

טוטרש םירשפאמ ולא םינותנ .הדצמ סותימ םינכמ ונאש המ ןכא אוהו ,סויוולפ

.המלש תוברתב הארנ אוהש יפכ סותימה לש ,יתדבוע סיסב לע ,רורבהדצמ סותימ


ןפואה יכ איה חותינהמ תירקיעה הנקסמהש ךכמ םיעתפומ תויהל ךרוצ ןיא

ללכ םאות ונניא וקדבנש םינושה םייתוברתה םייוטיבב גצומ הדצמ רופיס ובש

םיירקיעה םיביכרמהמ המכ יכ ןייצל יאדכ .סופסוי לש וירואית תא רקיעו

יכ הדבועה ,תישאר .יתימה רופיסב תמיוסמ הדימב םירמשנ סופסוי לש ורופיסמ

דרמה ףוסב ועיגה םיאמורה דגנכ לודגה דרמב ופתתשה רשא םידוהי םידרומ

;םידרומה תא סופתלו השבוכל ידכ הדצמ לע רצ ימורה אבצהש ,תינש ;הדצמל

אבצה לומ דומעל וא חצנל יוכיס רתוי ןיאש וניבה םידרומה רשאכ ,תישילש

םיטרפ .םייוזב םידבעל ךופהלו ענכיהל רשאמ םמצע גורהל ורחב םה ,יאמורה

םילכתסמ רשאכ ,ןכאו .הדצמ רופיס לש תויתימה תורוצה לכב טעמכ םייוצמ ולא

לש םתרובגמ םשרתהל דואמ לק - וזכש הרוצב הדצמ לש יתימה רופיסה לע

.םידרומה


ירוטסיהה רופיסהמ ,רתוי ףא ילואו ,םיבושח תוחפ אל ,םירחא םיטרפ ,םלוא

,וזמ הרתי .יתימה רופיסהמ ןיטולחל ללכ ךרדב םיטמשומ סופסוי לש ירוקמה

תיתדבועו תוינוימד תופסותב תורידת םיתעל תוולמ ולא תוינייפוא תוטמשה

(תואתשה תררועמה תויתריציב השענ רבדה ,תודוהל שי ,םיתעל) תוססובמ יתלב

."עדימ" יטירפ לש


ידוהיה דרמה לש חלצומ דואמ יוכידב ןורחא טקא היה הדצמ עוריא יכ הדבועה

הטלחהה ןויגיה לע תוירשפא תובשחמ ולא יא ןאכמו ,יאמורה אבצה ידי לע

שממ לש םינויד םיאצומ ונניא טעמכ .םימלענ טושפ (דרמה לוהינ לעו) דורמל

ריחמה תמועל הזכש דרמ תחלצהל םייוכיסה תכרעהב ,יטילופ-ואיגה ,יאבצה בצמב

.דיספהל היה רשפא המ לש


םיעיפומ וב רשא יתימ רופיס םירקמה בורב םיאצומ ונא ,וז הטמשהל ףסונב

תרציימ תירוטסיהה תמאהמ וז הייטס .םילשורי ןברוח רחאל רצבמב הדצמ ידרומ

וטלימ ישוקב ,םילשוריב השק הכ ומחל רשא "םינכסמה םירוביגה" לש תימדת

תרצונ ךכ .דרמה תולועפב םשמ וכישמה הדצמל עיגהל וחילצהשמו ,ריעהמ םמצע

.יאמורה אבצה םע תמעתהל םינכומו תח אלל םייושעה םינשקע םימחול לש תימדת

המחול זכרמל התייה הדצמ יכ ןוימדה ילעב םינייצמ םייתימה םירואיתהמ קלחב

לכ ןיא וז "הרעשה"ל .םיאמורל וקיצהו םידרומה וטשפ ונממש ,םיאמורה דגנ

.יתדבוע סיסב


אל טעמכ "םיירקיס" יוטיבה .הדצמ לע היה ימ ןייצמ ונניא יתימה רופיסה

םייוטיב םג אוצמל ןתינ ,לבא ,"םיאנק" אוה רתוי ץופנה יוטיבה .וב רכזנ

"םיאנק" יוטיבב השע ןידי לאגי .'וכו "הדצמ יניגמ" וא "הדצמ ימחול" ומכ

ויה םיירקיסהו םיאנקה יכ ירמגל רורבש תורמל ,תאז ,רתויב בחרנה שומישה תא

םיאנקה ,לודגה דרמה תניחבמ .ירקמ ונניא הז רבד .תונוש תוצובק יתש

לע ןידי לש ורפסב .םיירקיסה רשאמ תויבויח רתוי הברה תויומדכ םירייטצמ

.תחא םעפ ולו תרכזומ הנניא םיירקיס הלימה ,הדצמ


הכימ) הז ןיינעל ורפסב סחייתמ הנביל הכימ גולואיכראה דציכ תוארל ןיינעמ

האצוהה ,ןוחטיבה דרשמ .הישנאו הדצמ לש רופיסה ,ןורחא זועמ :(1986) הנבל

ןוכנה יוניכה" :רתאל ךירדמכ ,הדצמ לע ץראב ספדנש ןורחאה רפסה והז .(רואל

.('םידדוש' וא) 'םיירקיס' היהי והיתתמ ןב ףסוי יבתכ ךמס לע הדצמ ישנאל

הדיחיל והיתתמ ןב ףסוי ידיב טקננ 'םיאנק' םויכ רוגשה יוניכה - וזמ הרתי

לש הרובח ,יתימה רופיסב ,םלוא .(14 'מע) "םיירקיסה ןמ שוריפב הנוש

ידג ןיעב חבטהו דושה השעמ יעצבמו םידוהי לש םייטילופ םיחצרמ ,םיטסירורט

."םיאנק"ל "םיירקיס"מ תכפוה


תינחצרה הטישפה רקיעבו םיכומס םיבושיי לע הדצממ םיירקיסה ושעש תוטישפה

.וארבנ אלו ויה אל וליאכ ,יתימה רופיסהמ םימלענ טושפ ,ידג ןיע לע


ךפוה ,םישדוח 8-4 ןיב סופסוי יפל ךשמנש ,הדצמ לע יאמורה רוצמה ךרוא

הדצמ ירוצנ תרובג תא תכפוה רוצמה ךשמ לש וז "הכראה" .םינש שולש לש רוצמל

.תיאורהו תשגדומ רתוי הברהל םתמיחלו


ךכמ עמתשמהו) רוצמה תעב הדצמל ביבסמ תוברק לכ ראתמ ונניא סופסויש הדבועה

םירופיס .סותימה ירצוי ידי לע יוניש הרבע (םחליהל םיירקיסה תלוכי יבגל

יאמורה אבצה ןיב הדצמל ביבסמ ,םישק ףא ,תוברק לע םיחוודמ םיבר םייתימ

םירוצנה לש "תוטישפ" וליפא םיריכזמ םייתימה םירואיתה תצקמ .םירוצנה ןיבו

.'וכו ולש המחלמה תונוכמב "העיגפ" ,יאמורה אבצה לע


תולגרמל והשלכ ברק וד שטינ המוחה תצירפ לש ןורחאה בלשב יכ דואמ ןכתיי

םידמוע םיירקיסה תאו ,ץרופ יאמורה אבצה תא ראתל טושפ השקש םושמ ,המוחה

יאמורה אבצה הסינ ובש ,השק ברק ללוחתה יכ תודע םוש ןיא ,לבא .השעמ ספאב

.שממ לש תודגנתה לע רבגתהל


םייוטיבב "תודבאתה" הלימה תפלחהב ,תודבאתההמ םלעתהל תונויסינ טעמ אל שי

הז וגרה םיירקיסה יכ הדבועה תשגדהב וא ,"יאוריה תוומ" וא "ררחשמ תוומ"

.(תודבאתהכ גצומ ונניא רבדה ,הרואכל ,תינכט) הז תא


ידכ םימואנ ינש תאשל ץלאנ ריאי ןב רזעלא יכו ,וססיה םיירקיסהש הדבועה

םייתימה םירופיסה בורב .תענצומ ללכ ךרדב ,הז תא הז גורהל וישנא תא ענכשל

הנבהב ןכש ,ינויגה רבדה .דחא םואנ סחוימ ריאי-ןבלו ,סוסיה לכ רכזומ אל

רשאכ אלש יאדווב ,וססהי אל םירוביגה יכ יוארה ןמ הרובג רופיס לש תיתימ

.תוריחכ גצומש המ לומ תודבע איה הפולחה


תורוניצב ורתתסה יכ ולצינ הדצמב חבטה רחאל ודרשש הלא יכ רפסמ סופסוי

תייפכבו חוכב שומיש לע זמרמ תורתתסהב ךרוצהש ןכתיי .ןיינבל תחתמ

.תיצוביקה תודבאתהה


םידבעל ךופהל וא :םייתשמ תחאכ תגצומ הדצמב םיירקיסה ינפב הדמעש הריחבה

חוכה תגירה לשמל ומכ ,תורכזומ ןניא תורחא תויורשפא .הז תא הז גורהל וא

חסונב) םהבש ןורחאה דע םיאמורב המחלמל םחולה חוכה תאיציו ,םחול אלה

תורשפא ןתמו תמיוסמ הדוקנב חוכה זוכיר ,ןיפולחל וא .("ןושמש תררב"

.םירוצנהמ קלח תחירבל


תורוקמה לכמ הלוע אוהש יפכ הדצמ סותימ תא שדחמ תונבלו זתנסל הצרנ םא

רופיסה תא לבקנ ,תופסותהו תוטמשהה םעו תותימאב שומיש םע ,סותימה ירצוי

:אבה


אבצה .הדצמל וחרב ודרשש םיאנקה ,םיאמורה ידיב הברחנ םילשוריש רחאל

אבצב הרובגב ומחל םיאנקה .רצבמה לע רצו הדצמל המחלמ עסמ ךרע יאמורה

ברק .םירצה תוחוכה לע וטשפ ונממש ירבדמ הלירג זכרמ םויק ךות יאמורה

.םיאנקה תודגנתה לע ורבגתה םיאמורה ופוסבו ,םינש שולשכ ךשמנ הז םינתיא

יתש םהינפל יכ וקיסה ,חצנל הווקת לכ הרתונ אל יכ םיאנקה וחכונשמ

ליפשמ םויק ךות תוחפשלו םידבעל הכיפהו יבשב הליפנ - תחאה :תויורשפא

תוריחב ורחב םיאנקה .תוומ וא - תויאמורה םיעושעשה תוריזב תיפוסה םתגירהו

.תוומבש


- תנווכמו תיתטיש הרוצב - םירחא תקחדהו םיטנמלא המכ תרימש ידי לע ,ךכ

ףאו ,ירוקמה רופיסה ןיבו וניב רשק הברה ןיא .הדצמ לש הרובגה רופיס הנבנ

היה אל ,הרובג רופיסכ ,הדצמ סותימ יכ ןייצל יואר .תויהל היה לוכי אל

ןיב הדצמה תגספ לע רפוס רשא רופיס היה אוה .םיגזוממ םינולס לש רופיס

ךורא עסמ ללוכ םשור ברו יטמרד סקט םויק ךות םיתעלו ,תוקיתעה תוברוחה

תא עיבשה ןוירשה ליח .תיטמרד הגצהו החירזב הייפצ ,שא תובותכ ,קוצל

דצה ףרוצ הבש ,וז הטיש .הז גוסמ סקטב בר ןמז ךשמב הדצמ לע וינוריט

הרזע ,ירוטסיה רופיס לש היצזיטמרד ידכ ךות ,הדצמב רוקיבה םע יתייווחה

סותימה לש תיתוברתה הרבעהב הרזע ןבומכו ,הנומא יאו קופקפ לש ךילה עונמל

.רודל רודמ
סותימה ןומזת


לש תיתרבח הינבה ,ורקיעב ,אוה הדצמ סותימ יכ הדבועה תא ססבל השק אל

ךשמ ,הקיחדה תיסקודותרואה תודהיה .תינוליחה תונויצה ידיב הרובג רופיס

.רופיסה םע חונ ירמגל השיגרה אל תיתדה תונויצה םגו ,הדצמ רופיס תא ,םינש


םיהבגל ספטלו תונביהל לחה הדצמ סותימ יכ תוארל לק ,תירוטסיה הניחבמ

לש 20-ה תונשב .רפסה יתבבו רעונה תועונתב דמלנ אוה .תיחכונה האמה תישארב

םעה דחא ןיב חוכיווב אשונ התייה הדצמ .הלודג הפונת הדצמ סותימ לביק האמה

ר"ד ידיב סופסוי לש תירבעל ןיוצמה ומוגרת רוא האר 1923-ב ;יקסבצ'ידרבו

הרוצב סויוולפ תא אורקל היה לוכי תירבע ארוק לכ ,ךליאו וז הנשמ .ינוחמש

הקלח .ולש תמסרופמה הדצמ תמאופ תא ןדמל קחצי םסרפ 1927-ב .הרורבו הטושפ

הנממ םיטוטיצו ,םידימלת לש תורוד לש תורגבה תוניחבב הבוח רמוחל ךפה ףא

בואש "לופית אל הדצמ תינש" יוטיבה .הדצמ לע םייטמרדה םיסקטב ושמיש

.וז המאופמ תורישי


תויומד המכ ולעפ םישולשה תונש עצמא דע םירשעה תונש עצמאמש הפוקתה ךשמב

ףסוי 'פורפ היה דחאה .הדצמ סותימ ןוזח תעמטהל ופחד רשא ץראב תובושח

ןמטוג והירמש היה ,בושח רתויה ילואו ,ינשהו תירבעה הטיסרבינואהמ רנזולק

ירופיסל העוויש הכרד תישארב תינויצה העונתה ,רורב ןפואב .ןענ ץובקמ

םיימשיטנאה םיפיטוארטסהמ המכ רותסל ךרוצה תובקעב תאז .םיידוהי הרובג

רפסמה ,הזכ רופיס .לארשי ץרא םע םילועה לש םרבע תרישקו ,הפוריאב וחוורש

הדצמ רופיס .ולומ דומעל השקש רופיס אוה ,הנש 2000 ינפל תח אלל םימחול לע

.םתדלומ רובע "ףוסה דע" םחליהל םינכומ ויהש םידוהי ויה דימת יכ שיגדה

ירופיסל הקקדזה העונתה ישאר ודקשו ולמע הילעש תינוליחה תינויצה תוהזה

םע 40-ה תונש תישארב ואישל עיגהו רבגתהו ךלה הז ךרוצ .הדצמ גוסמ הרובג

תוחוכ לומ תפסונ הדצמ םויק לש תורשפאה .ץראל תירשפא תיצאנ השילפב םויאה

תא ואר ולא םינש ,ןכאו ,זא בושייה ישאר יניעל הדמע קפס אלל םייצאנ השילפ

אלל ,תקדצומ התייה סותימה תריצי .רתויב הלודגה ותמצועב הדצמ סותימ שוביג

שבגל ץראב זא ידוהיה בושייה ירבחל ורזע רשא תוילנויצקנופה תוביסהמ ,קפס

ךכ .םידקת ירסח םיירוטסיה םיעוריא לומ - תימואלו תישיא - תיצוביק תוהז

לש ןטק אל רפסמ לש תוהזה בוציעב יזכרמו בושח ביכרמל הדצמ סותימ ךפה

הנכומו הרבעב בטיה העוטנ ,שאר תפוקז ,תימואל ,האג תוהז .לארשיב תורוד

סותימל יכ ,ןבומכ ,רורב ."ףוסה דע" ףא ךרוצ היהי םא - התמדא לע םחליהל

הברה ונממ ועפשוה םימדקומ םיילארשי תורוד ןכש ,קזח "ירוד טקפא" שי הדצמ

תישגרה הבוגתה תא ריבסמ םג הדצמ סותימ לש הז ןפ .םירחואמ תורודמ רתוי

.רמאמה תישארב הרכזוהש יפכ סותימה תפישחל תילילשה


לש ותווצ ידיב ,60-ה תונש תישארב הדצמב תוירקיעה תויגולואיכראה תוריפחה

יעדמ סוסיב ןיעמ ול ונתנש המוד ףאו ,סותימה שוביגב ורזע ןידי לאגי 'פורפ

םימיה תשש תמחלמ .ותכיעד תלחתה תא ואר םג 60-ה תונש ,תאז םע דחי .הרואכל

,יברעמה לתוכה) םירקבמל םיבושחו םישדח םירתא לש בר רפסמ לש החיתפהו

תילארשיה הרבחב תכל יקיחרמ םייוניש המכ םג ומכ ,(דועו תובאה ירבק ,אלמג

הדצמ הדביא וב רשא ךילהת ורצי ,םייכרעו םייתרבח ,םייטילופ ,םיילכלכ -

.תינוליחה תונויצה לש הרובגה ןואתנפב שודק רתאכ התובישחו התועמשמ תא

שקובמ תוריית רתאל ,הרובג לש שדקממ ,לגרל היילע לש שודק רתאמ הכפה הדצמ

םבורו ,םיריית םה םויכ הדצמב םירקבמה לש עירכמה בורה יכ קפס ןיא .רתויב

.םילארשי םניא עירכמהתומגדה המכ


.תומגדה רפסמב שמתשא ונינפל ודמעש םירמוחהמ והשמ םיגדהל תנמ לע


1964-ב .רתויב יטננימוד הדצמ סותימ רופיס היה דמולהו דבועה רעונה תעונתב

תוריפחה םא הרקי המ היה ששחה .השק ירשפא בצמ לומ וז העונת הדמע

יפכ הדצמ לע יתימה רופיסה זא וכירפי הדצמב זא וכרענש תויגולואיכראה

,23 תרבוח) 1964 תנשמ "הלעמב" העונתה ןואטבב .העונתה ירבח וב ונימאהש

הכפה - המשב תורושקה תויתרבחהו תוישיאה תויווחה לכ תוכזב" :בותכ (64 ךרכ

ןוטלש ילגרהל דבעתשהל אלו הדימ שוח דבאל אל רקיעה ...!תישונא תמאל הדצמ

"...הנממ םג םילודגה םירבד שי היגולואיכראל דובכה לכ םע יכ :תוכמסב


םיאצממה םאש עיצמ בתוכה יכ ןיבהל ידכ םימעפ המכ הז דגיה אורקל ךירצ

שי זא - דמולהו דבועה רעונה תעונת ירבח תנומא תא ורתסי םייגולואיכראה

.עדמה ינפ לע הנומאה תא ףידעהל


,םיארוק יבתכמ םעפ ידמ םסרפל גהנ ,"ןחבמב" םילועה תונחמ תעונת ןואטב

םירואית ינש טטצל ,המגדהה ךרוצל יתרחב .הדצמל םילויטמ תויווח וראיתש

תונש ,1950 תנשמ אוה ןושארה עטקה .םהיניב האמ עבר טעמכ לש רעפב הלאכש

דדוב" :א"ת ןופצמ תרגבתמ ,ירומ דוד איה עטקה תבתוכ ,הדצמ סותימ לש איש

םידקופ ךיינב הנה ,הדצמ .םירוביגה זועמ אוה םימשמו רדוק ,קוצה בצינ

המויא הכ ךתוא ונתוארב טטרה ונזחא ,ךיירוביג רכז םע דחייתהל םיאב ,ךתוא

תגאשב יצרפ - ירמהו באכה בור תא ךברקב ירצאת עודמ ,ימלאת עודמ .תרדוקו

ךיינבו רבדמה ,םוקיה ואציו ,ךייתוסירה ןיב קרשתו חורה אובתו םירידא

.(15 'מע ,41 יאמ) "!ימלאת לא ...רורחשה לוחמב


,טסקטב תעבומה המצועלו בצקל ,םילימה תריחבל ,יטאופה ןוטל בל םישל יאדכ

1986-ב ,הנהו .םינש ןתואב הדצמב היווחה ירואיתל ינייפוא דואמ עטק והז

:ןוטילפ - ןימאהל השק - םימסרפמו הדצמב א"ת תנומוקמ יתיאו לבוי םירקבמ

ןכלו ידמ חותמ לבכה :תוילותיה תובושת .הדצמ לע לבכרה תעפשה :ןודינה"

דע החרזמ הדצמ תא ךושמי לבכה ."הזיפ-הדצמ" היהתש דע היייטנל םורגי

וגאד םיאמורה ."לופית אל הדצמ תינש" :"םינצינ" תבכשב ונעי ךכ לעו לופיתש

:םיעצמא וטקנו ךכל


ןזאל ידכ השצמ לש יברעמה דצב ןתוא ומרעו תוארטסילב ינבא הלעמלמ ופיעה"

,הל תיברעמש םירהל הדצמ תא תרבחמה רפע תללוס ונב ...החרזמ הכישמה תא

הדצמ תליפנל ומרגש םיאמורהש דרוסנא רצונ .החרזמ תוטנל הל תרשפאמ הניאו

.(8-10 'מע ,156 ראוני) "תינשב התליפנ תא םיענומ ,(הנושארה םעפב)


םשכ ,1950-ב בתכיהל לוכי היה הזכ עטקש יוכיס לכ ןיא יכ תוארל השק אל

ומכ ןיא ,1986-ב םיאתמו ינויגה עמשנ היה 1950-מ עטקה יכ חינהל היה השקש

.העונת התואב הדצמל סחיב לחש יונישה תא םיגדהל ידכ ולא םיעטק ינש


.םמצע םירפוחה ידי לע אצממ לש ושוריפ הנתשה דציכ קודבל וניסינ ,םויסל

ןומראה לש הנותחתה הגרדב ואצמנש םידלש ידירש השולשב ונדקמתה הז הרקמב

."8 סוקול" םיגולואיכראה ידי-לע ןמוסש הדצמב ינופצה


לש ותושארב הדצמב תויגולואיכראה תוריפחה רקיע ולהונ 60-ה תונש תישארב

תוימוי תובישי יגולואיכראה תווצה םייק תוריפחה ךשמב .ןידי לאגי 'פורפ

תימויה הבישיה לוקוטורפב .םינוידה יקיתעת ומשרנ רתוי רחואמו ,וטלקוה רשא

ךכו .הלאה םידלשה ידירש תשולש וקדבנ ,1963 רבמבונב 26 םוימ תווצה לש

:לוקוטורפב םושירה עיפומ


-18 ליגב הרוחב איה תאז...השא לש דחא...םידלש 3 ואצמ 8 סוקולב :סאה ר"ד"

- לכ םדוק רבג אוה...ישילשה דלשה... 12-11 ןב דלי לש דלש שי ןכ םגו 17

. "ןכ םג ריעצ יד ,22-20 ןיב ולש ליגהו


,ליגה ילדבה ללגב ןבו םא תויהל םילוכי םניא - השאהו דליהש רורב...:ןידי"

לש באה תויהל לוכי הארנכ--רבגה ,החפשמ הפ התיה תמאב םא זאו

10 םשו 23 השעת הפ..הנש לש סונימ-סולפ שי !יביבחי ןהה תופוקתב...ןבה

"...רדסב לכהו


.תוחפל תאזה השאהמ אל אוה ןבה לנא ,גוז תויהל םילוכי טלחהב השאהו רבגה"

"ולש חא וא הלש חא תויהל לוכי


:ןידי 'פורפ בתוכ ,(אצממה רחאל םייתנשכ) 1965 תנשב


,ןורחא רתונש םחול ותוא תחפשמ לש םה הלא םידלשש ,תואדווב רמול ןיא םנמא"

םה הלא םידלשש קפס לכ ,המודמכ ,ןיא ךא...ןומראה תא תיצהו ותחפשמ תא גרה

"..דרמה ישנא לש

ץרא תריקחל הרבחה תאצוה הנושארה תוריפחה תנוע - הדצמ :1965 ,ןידי לאגי)

.(22 דומע ,היתוקיתעו לארשי


הממ םיעטק ןלהלו ,אשונב םימעפ שולש דוע ןידי 'פורפ אטבתמ ךליאו ןאכמ

:בתוכ אוהש


היה ילואש ,םירשעה ליגב רבג לש דלש ;םידלש השולש לש םידירש וניליג"

לש דלש ,השא ידירש ולגתנ ,תוגרדמה יבג לע ,םוקמ תבריקב...הדצמ ידקפממ

לש ויתומצע תא ונילגש ןכתיה...דלי לש היה ישילשה דלשה ...הריעצ השא

"...?ותחפשמ ינבו (הדצמב ןורחאה) םחולה (ה)...

(54 'מע .הזה ןמזב םהה םימיב :הדצמ :1966 ,ןידי לאגי)


י"א תריקחל הרבחה סנכב ,1973 לירפא 11 ,הדצמ ימורמב ןידי אשונש םירבד

:עבטה תנגהל הרבחהו ,היתוקיתעו


בושח דקפמ :ינופצה ןומראב ונאצמש םימחולה תשולש ידירש תא ריכזא ךכ"

"...והיתתמ-ןב ףסוי ירואיתכ שממ ,םדליו ותשא ,רתויב

.(16 'מע ,לירפא 16 ,בירעמ .הדצמ תליפנל הנש 1900 :1973 ,ןידי לאגי)


לירפאב ןידי לש ומואנ תמועל 1993 רבמבונב אצממל הבוגתה תא תוושהל ןיינעמ

.1973


סותימ - ירוטסיהה רופיסה יבג לע הנבנ הדצמ סותימ דציכ וניאר ןכ-יכ הנה

.תינבנה תילארשיה הרבחה לש היכרצ תא תרשל אבש ,שפנ ףורחו הרובג לש:1995-מ ירפס לע ססובמ הז רמאמ

The Masada Myth: Collective Memory and Mythmaking in Israel: The

University of Wisconsin Press.

רמאמ תביתכ ךרוצל רפסב שומיש ריתהש ןיסנוקסיו תטיסרבינוא סופדל הדומ ינא

.הז

.ריווא ימוליצ - סורטבלא :תונומת++


++


 

הרזח

(םישדח תונוילג) ואלילג רתאל | שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ