Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג 

שם המאמר: הבעות הפנים וההיפוך שבפנים םינפבש ךופיההו םינפה תועבה :רמאמה םש

םינפבש ךופיההו םינפה תועבה :רמאמה םש
ינורהא ןור :רמאמה רבחמ
.תועבהה רוקמ לעו םינפ תועבה תועצמאב תילולימ-אל תרושקת לע :רמאמה אשונ
תרושקת :חתפמ תולימ
היגולוקאלו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואילילג :ךותמ
1995 רבמצד/רבמבונ ,13 ןוילג
.ןוינכטב הקיטמתמל הטלוקפב לגס רבח ,ינורהא ןור :תורעה

םינפבש ךופיההו םינפה תועבה

ינורהא ןור :תאמ
הינואב גילפה אלול ןיוורד לש ולרוגב הלוע היה המ הבשחמב עשעתשהל רשפא
םגש ,הארנ לבא .סוגפלג ייא לש אלפומה יחה םלועב הזח אל וליאו "לגיב"
.תינרקסה ושפנלו הדחה וניעל קתרמ הלועפ רכ אצומ היה תיב ילענב לוענ ותויהב
ףוגהו םינפה תועבה תא הבורמ תונרקסב ןיוורד ןחב ,הלחמ בקע ותזוחאל קתורמ
תעבה" רפסה - האצותהו .קשמהו דמחמה תויח לשו וירכמ לש ,ותחפשמ ינב לש
,"(The Expression of Emotion in Man and Animals) "תויחבו םדאב תושגרה
-ב (The Descent of Man) ,"םדאה אצומ" ורפס םסרפתנש רחאל הנשכ רוא הארש
ןמ תוקומע תונבות קיפהל ותלוכיב םג אופא תדדמנ רקוח לש ותלודג .1871
.לכל םישיגנה ,םייתרגשה םירבדה

תויגולויזיפו תוימוטנא תונוכת לש היצולובאב קסוע "םדאה אצומ" רפסהש דועב
,תויחבו םדאב תוגהנתה תוינבת לש היצולובאל "תושגרה תעבה" שדקומ ,םדאב
.ןרוקמו ,ףוגהו םינפה תועבה רמולכ ,םיילולימ אל תרושקת יסופדל קויד רתילו
.הזתיטנאה - ךופיהה תעפות ,ןיוורד הליגש תחא העפותב רקיעב ןאכ קוסענ ונא
העונתו ,ןותנ שגר לש ותעבהל תשמשמ תמיוסמ העונתש העפותה תא ןיוורד הניכ ךכ
םג ותוא שורפל הסננו ןויערה תא ביחרנ ךשמהב .ךופהה שגרה תא העיבמ הכופה
.תוישפנה תועפותה םוחתב
ירותסימה ךויחהו לעוגה ,סעכה

 
םינש 12 ןיתמה ,תולעפתה תררועמ המכוחב וימוסרפ תא לכלכל עדיש ,ןיוורד
"םינימה אצומ" תא ,עודיכ ."םדאה אצומ"ו (1859) "םינימה אצומ" םוסרפ ןיב
ול ררבתנשמ ,היצולובאה תרות תא חסינש ירחא הנש 20-כ ,וחרוכ לעב םסרפ
ותוריעצב ךמסוהש ימכ .ומצע ןויער ותואל אוה םג עיגה (Wallace) סאלאווש
לש המושייב ןומט היסנכה תניחבמ יתימאה ץפנה רמוחש בטיה ןיוורד עדי ,הרומכל
ותעד לע הלעה אל שיא 19-ה האמה עצמאבש ,רוכזל שי .םדאל היצולובאה תרות
ןבומ אוה ונימיבש רבד ,םייחה ילעב ראש ומכ םיקוחה םתואל תייצמ םדאהש
הדוקנ חיכוהל הסנמה ,"םדאה אצומ" ורפס לבקתי םרטבש ,ןיבה ןיוורד .וילאמ
םוסרפ ןיבש הפוקתב .םישדחה תונויערה לש "לוכיע תפוקת" םלועל הצוחנ ,וז
,היצולובאה תרות לע חוכיווב יתוברתהו יעדמה םלועה שעג והנשמל דחאה רפסה
םוסרפ םע המכ יפ הבלתה חוכיווה .בר קלח וב לטנ אל ומצע ןיוורדש חוכיו
."םדאה אצומ"

תוגהנתהה לש היצולובאה לע קרפ "םדאה אצומ"ל ףיסוהל ןיוורד בשח הליחת
אלמ רפס התיה האצותה .דרפנ רוביח ךכל שידקהל טילחה ףוסבל ךא ,תישונאה
הרכהל התכזש ,הרות ךנח רפסה ."תויחבו םדאב תושגרה תעבה" :תוקתרמ תונבות
.םייחה ילעב לש תוגהנתהה עדמ - היגולותאה - 20-ה האמה עצמא תארקל קרםשב יתפרצ אפור ידי לע לשמל) ןכל םדוק רבכ הלעוה רפסה לש יזכרמה ןויערה
ידוקפת רוקמ שי תויחהו םדאה ינב לש תוילולימ אלה תועבהל :ורקיעו (ןאשוד
תועבה ןוגכ ,ונל תורכומה תועבהה לכ ,רמולכ .יתרושקת וניאש (ילנויצקנופ)
דיקפת ןהל היהש ףוג תועונתב ןרוקמ ,דחפו ןוהמית ,העתפה ,לעוג ,החמש ,סעכ
.םירסמ תרבעהל ושמישש ינפל דוע ימצע

תפישח ,תאזה העבהה לש םיטלובה היביכר ינשל .(1 הנומת) סעכה תעבה ,המגודל
םינומדקה וניתובא תא ושמיש םה :רורב ידוקפת רוקמ שי ,תובגה תמעזהו םיינישה
הנגהל הדעונ תובגה תמעזהו ,הכישנל ןתוא הניכמ םיינישה תפישח .הפקתה תארקל
ללגב ,ןבומכ ,ןובשחב האב הניא םייניעה תמיצע .יופצה קבאמב םייניעה לע
שי ךכ לע ףסונ .תובגה לע םייניעה תנגה תלטומ ךכיפלו ,ביריב ןנובתהל ךרוצה
שארה תנכהכ ,ראווצה תחשקהו שארה תמרה :תוחפ טלוב ,ישילש ביכר וז העבהל
.הפקתהל

השועש העונתל יוקיח אלא הניאש ,(2 הנומת) לעוגה תעבה איה תפסונ המגוד
םימעפל .הצוחה תחלשנ ןושלהו תודרוי הפה תויווז .ער ןוזמ טולפל שקבמה קונית
.ער חירמ ענמיהל רוקמב הדעונש ,ףא תמרה םג תיארנ

?ותמורת התיה ,ןכ םא ,המב .ןיוורד לש וימי ינפל דוע םיעודי ויה הלא םירבד
תא אצמ אוה .היצולובאה תרות תרגסמב ןריבסהו תועפותה תא ביצה אוה ,תישאר
הזה ןורתיה דדוע דציכו ,ןימה ותוא ינב ןיב תרושקת לש יתודרשיהה ןורתיה
לש ותמורת רקיע לבא .תרושקתל תושמשמה תועונתל תוידוקפת תועונת לש ןתבסה
תיתדיחה העבהה יכ ,ןייצנ בגא תרעהכ .תונושה תועבהל םיפלאמה םירבסהב רפסה
אשונב המכסהו ,ךכ לע וכפשנ ויד לש תורהנ .ךויחה איה הרוקמ תניחבמ רתויב
...הכויחב דוס תנפוצ הזיל הנומה קר אל ,ןכ םא .ןיא
בצעו רווניס ,רעצ

תמרה אוה ירקיעה הביכרמ .רעצה תעבהל ןיוורד לש ורבסה אוה דחוימב הפי
.(3 הנומת) "רעצ לש םימלת" חצמב שרוחש המ ,חצמה זכרמל בורקה תובגה לש ןקלח
תא ןיבהש רפסמ ןיוורד .םייפעפעה םוצמצו הפה לש המ תחיתפ םה םיביכרמ דוע
לא ,הטמלמ וב טיבהש לגר ךלוהב שגפו ,וסוס לע לייטשכ דחא םוי העבהה לש הדוס
.רעצ תעבהל ךלהה תעבה ןיבש ןוימדה ןמ עתפוה אוה .שמשה ינפ חכונ

לש סקלפרל םרוג רווניסה .םירוונתסמ ונא שמשה ןוויכב אצמנה םצע לא ונטיבהב
תא ריאשהל םיסנמ ונא ,םצעב ןנובתהל םיצור ונאש ןוויכמ ,םלוא .םייניע תמיצע
תא םימירמה םירירשה תא םיליעפמ ונא ךכ םשל .ןתינש לככ תוחוקפ וניניע
.חצמה לש יעצמאה קלחה םרומ ךכ .םינוילעה םייפעפעה

.םייניעה תא םוצעל ךרוצה :רעצהו רווניסה תועבהבש ההזה ביכרמב ןיחבה ןיוורד
.םייניע םימצוע ונחנא ונייכבבו ,ותוא הוולמה יכבה ןמ תרזגנ רעצה תעבה
,(הקעצב רושק יכבה תוקונית לצא תוחפלו) םיקעוצ ונא רשאכש ,איה ךכל הביסה
םינפב םד תורבטצהל םרוגש המ ,ראווצה דירו תמיסחל תואירב ריוואה ץחל םרוג
לש םינידעה םימינב עוגפל לולע םדה שדוג .(הקעצ הוולמה הקמסהה ןאכמ)
ונא הביס התואמ .ןוזיאל ,ידגנ ץחל רוציל ידכ םירגסנ םייפעפעה .םייניעה
ימינב םד שדוגל םרוגש ריוואה ץחל רבוג זא םג .תושטעתהה ןמזב םייניע םימצוע
.םייניעה

רעצה שגרל רישי רשק ןיא - חצמה טומיק - רעצה תעבהב טלובה ביכרמל ,ןכ םא
םוצמצ - ןטק דירש קר ראשנ הנממ לבא ,יכבה איה הז שגרל הרישיה הבוגתה .ומצע
אקווד ,ךכ םא ורוקמ רעצה תעבה לש ירקיעה ביכרמה :רמוא הוה .םייפעפעה
.םייניעה תמיצע סקלפר תא רוצעל ןויסינב

רעצ :3 הנומת
שפות המיבה זכרמ תא וליאו ,רתסנ העונתה לש ירוקמה הדיקפתש ,תאזה הנחבהה
תרות יפל .שממ לש תינאידיורפ הנחבה איה ירוקמה ףחדה דעב רוצעל דעונש והשמ
,ירוקמה ןוצרה לש יוטיבה ונניא הזוריונב ןיעל יולגש המ ,דיורפ לש הזוריונה
תא םסוחה חוכה ןיבל ירוקמה ןוצרה ןיב הרשפ רצות וא ,ותריצע לש האצות אלא
דחפה - היבופארוגאה תעפות לשמל .(ירוטיביהניא) בכעמה חוכה - ויוטיב
אצי םאש ששוחה ,הלוחה לש ויתודרחמ האצותכ םרגיהל הלולע - םיירוביצ תומוקממ
םא ,תיבב תורגתסהה לש יטוריונה (םוטפיס) ןימסתה .םירוסא םישעמ השעי בוחרל
הז ןיא ,ןכאו .ותריצעל יוטיב אוה אלא ,ירוקמה ףחדל תורישי רושק וניא ,ןכ
הכפהמה תא תוושהל בהא דיורפ .תומוד תונבותל ועיגה דיורפו ןיוורדש אילפמ
.הבר הארשה הנממ באש ףאו ,היצולובאה תרות לש הכפהמל ולש

םה דח אל רעצו בצע
בוצע ףוצרפ םירייצמ עודמ .בצעה - ול בורק שגר לש העבהל רעצה תעבהמו
םיכושמ הפה תוצק חמש ףוצרפב עודמ רורב ?הטמ יפלכ םיכושמ הפה תוצקש ןפואב
ונחנאש רבסהה התפמ ?"בוצעה ףוצרפ"ה לש ורוקמ והמ לבא ,ךויחה והז - הלעמ
לש וירבסה לש תיללכה חורל רז ןויער והז לבא .תוזילעל ךופה והשמ רדשל םיסנמ
.ימצע דוקפתב אלא יתרושקת דוקפתב אל שפחל שי רוקמה תא יכ סרוגה ,ןיוורד


ידי לע רעפנ וניפ ,םיכוב ונאשכ .רצענש יכבב ,בוש ,העבהה תא ריבסמ ןיוורד
,תוכבל םיצור ונחנא ,םיבוצע ונאשכ .הטמו הלעמ ויתוצק תא םיקשפמה םירירש
יכ ררבתמ ,הנהו .םדוק דחא בלש םירצוע ונחנא - שממ יכב ידיל םיעיגמ אל לבא
רתוי הליעי תינוצר הטילשל םינתינ הלעמ יפלכ הפה תוצק תא םיכשומה םירירשה
םיחילצמ ונחנא ,יכבה לע רבגתהל םיסנמ ונחנאשכ ,ןכל .הטמ יפלכ םיכשומה הלאמ
םירירשב טולשל םישקתמ לבא ,הפה תוצק תא םימירמה םירירשה תלועפ תא רוצעל
.העבהה ןאכמו ,םתוא םידירומה
תכישמב ליחתמ קונית לש ויכב .תוקונית לצא אוצמל ןתינ תאזה הירואיתל היאר
השקתמ קוניתש איה ךכל הביסה .ולוכ הפה תתפנ ךכ רחא קרו ,הטמ יפלכ הפה תוצק
,יכבמ תורזגנ - בצעו רעצ - תועבהה יתש םא .טלוב ךילהתה ןכלו ,ויכבב טולשל
"רעצ" ןיב לדבהה והמ ,ןבומכ ,איה תיסיסבה הלאשה ?ןהיניב ינושה רוקמ המ
.ראות םש רזגנ אל .ר.ע.צ שרושה ןמ .ךכב ונל רוזעל הלוכי הפשה ?"בצע" ןיבל
.ראות אוה "בוצע" םלוא .לעופ אוה "רעטצמ"


לע םירעטצמ ונחנא :"תבותכ" שי םג רעצל .רתוי יביטקא והשמ אוה רעצ ,רמולכ
.טקייבוא שי רעצל ,רבד לש ורוציק .תיללכ השוחת אוה בצעש דועב ,הרקש והשמ
.ותיא דדומתהל םיטנמו ,וילא םיסחייתמ ונחנאו ,ונתוא דרוט ןדבוא והשזיא
ויניע תא ריאשהל הסנמ רעטצמה ןכלו ,התייאר תא תבייחמ תואיצמה םע תודדומתה
ןיא רבכ ובש ,המלשה לש בלש אוה ,תאז תמועל ,בצע .םלועב ןנובתהלו תוחוקפ
דוע ול ןיאש םושמ ,עקרקב תושובכ וינפו תכלל יושע בוצע םדא .דדומתהל םיסנמ
.םלועב ןנובתהל ךרוצ

(הזתיטנא) ךופיהה
ןיוורד לש וירבסהו ,םהיילאמ םינבומ םניא רעצהו בצעה תועבה לש םהיתורוקמ
.עשיה רסוח תעבהל היה ןיוורד לש רתויב םישרמה רבסהה לבא .םיניע יחקופ שממ
תללוכ איהו ",תושעל לוכי ינא המ" וא ,"עדוי אל ינא" רמול תשקבמ וז העבה
הנותחתה הפשה תכישמ ,ףתכ תכישמ ,םידדצל םיידיה תמרה ,םיידיה תופכ תשירפ
היביכרממ השולש .דחוימב תיתדיח העבה יהוז .(4 הנומת) תובג תמרהו ,הטמ יפלכ
השקו ,הל קר םיינייפוא ,םיידיה תופכ תשירפו םיידיה תמרה ,םייפתכה תכישמ -
.רישי דוקפתב וניא ןיוורד לש ורבסה ,ןכאו .םיאלממ םהש דיקפתה תא אוצמל
תודגונמ ןלוכ ןה .ךופיהמ תועבונ עשיה רסוח תעבה לש היתועונתש ,הליג ןיוורד
תא ץמוק דדומתהל ןנוכתמה .המ רבד םע דדומתהל ןנוכתמה םדא השועש תועונתל
תא ברקמ אוהש ךות ומצע לע ןנוגמ אוה .תושרפנ םיידיה תועבצא ןאכ - ויפורגא
םמורתמ ראווצה תודדומתה תארקל .םידדצל תושרפנ םיידיה ןאכ - ופוג לא וידי
- ךופה ביכרמ עיפומ "עשיה רסוח"ב .יופצה ץמאמל שארה תא ןיכהל ידכ ,חשקתמו
הכופה תובגה תמרה ,םינפה תועונתל רשאבו .ראווצה תא תררחשמש ,םייפתכה תכישמ
רסוח" תעבהב הטמ יפלכ הנוילעה הפשה תכישמ וליאו ,הפקתהל הנכהב ןתמעזהל
.הפקתהל הנכהב ,םיינישה תפישח ךרוצל הלעמ יפלכ התכישמל הכופה "עשיה
ןנוכתמ בלכ רשאכ .תויחב םג ןיוורד אצמ תויפקתה תועונת לש ןכופיה תעפות תא
,תוימדקה וילגר לע ןכה בצינ ,ובנז תא םירמ ,ותוורפ תא רמסמ אוה הפקתהל
לודג רייטצהל ול םימרוג ולא לכ .וינזוא תא םירמו ,וראווצ תא היבגמו רשיימ
וא) תונפקות יא רדשל הצור בלכ רשאכ ,הנהו .ביריה תא עיתרהל ידכ ,רשפאה לככ
תוימדקה וילגר לע ןחוג ,בנז ליפשמ ,ףוגה לא ותוורפ תא דימצמ אוה (הפונח
ארוקה .הפקתה תארקלש העבהה יביכרמ לש םכופיה םה הלא לכ .וינזוא תא ליפשמו
.לותחה לצא סויפה תעבה םע הפקתהל הנכהה תעבה תא ומצעב תוושהל ןמזומ
אוה ןיא ,לבוקמ יוניכהש ףא ."הזתיטנאה ןורקע" ךופיהה תעפות תא הניכ ןיוורד
םאש ,רמוא ןורקיעה .הנוש יפוא ילעב םישומיש םג ול שי םויכו ,דחוימב חלצומ
תוכופהה תועונתה תא השעת איה ,ןותנ חור בצמב תומיוסמ תועונת תעצבמ היח
תועבהב עיפומ אוה :ןיררוע ןיא ןורקיעה לש ותונוכנ םצע לע .ךופהה חורה בצמב
םשכ ,םלוא .קפסב לטומ אל הלא תועבהב ךופיההו ,תונוש תויח לצא ,תובר
רבסה ןתינ הבה ,תונושה תועבהה לש ידוקפתה רוקמה רחא תוקחתהל וניסינש
ןיוורד ?ךופיהה לש יתרושקת םדקה ידוקפתה רוקמה והמ .הז ןורקיעל םג ידוקפת
.שממ לש רבסה עיצמ וניא ומצע

ודגנכ רזעהו רירשה
.חורה בצמב לחש ךופיהה תא תלוזל רדשמ תועונתה ךופיהש רבסהל תותפתהל לק
חינמ אוה .ידוקפת רבסה הז ןיא ,תישאר .םיישק ינשב לקתיי הזכ רבסה לבא
תועונת ךותמ אלו ,תרושקת יעצמאכ ,רמולכ - רסמ תרבעהל ךרדכ החתפתה העבההש
לוכי ןכא לוממ בצינש םייחה לעבש רעשל השק :ינש ישוקו .ןהלשמ דיקפת ןהל שיש
הניחבמ .עשיה רסוח תעבה תא ,לשמל ,ןחבנ .תועונתה לש ןכופיהב ןיחבהל
םיידיה תשירפש ,ןצומיקל הכופה תועבצאה תשירפש ןיעב סופתל השק ,תינוציח
תפישח תעונתל הכופה הטמ יפלכ הנוילעה הפשה תכישמשו ,ףוגה לא ןתכישמל הכופה
םינחובשכ יעמשמ דח אוה ךא ,רוריבב ןיעל רכינ וניא הלא לכב ךופיהה .םיינישה
.םיטסינוגטנאה םירירשה - םידגונמה םירירשה דוקפת תא
- "ודגנכ רזע" שי רירש לכל ,תוגוזב םירדוסמ ףוגב םיינוצרה םירירשה תיברמ
תא םיצמקמה הלאל םיטסינוגטנאה םירירשה .הכופה ותלועפש ,טסינוגטנאה רירשה
ולעפוה עשיה רסוח תעבהבש אדוול ידכ .תועבצאה תשירפל םיארחא ,לשמל ,תועבצאה
תרוצ יפ-לע תאז שחנל רשפא יא .תימוטנא הקידב הצוחנ םיטסינוגטנאה םירירשה
.תינוציחה העבהה
ילעב לש העינכה יסקט ורקחנ דחוימב .קמועל ךופיהה תועבה ורקחנ ןיוורד זאמ
םיבאזה דחא חכונשמ :םימסרופמה ןמ אוה םיבאזה לש העינכה סקט .םייח
הבורק העונת) ובירי ינפל וראווצ תא ףשוחו ושאר תא ליפשמ אוה ,ותותיחנב
תא לצנמ ונניא ביריה .(ליעל ונראיתש יפכ ,בלכ לש הפונחה תעונתל דואמ
חצנמהש ךכב םייתסמ סקטהו ,ףושחה ראווצב ויניש תא ץעונ וניאו ,תונמדזהה
אוה אלה ,סויפו העינכ סקט שי םדאל םג .םימד תוכיפש אלל ,תוגיהנמב הכוז
איה תוננובתה .ולומש - םדאב הרישיה תוננובתהה לע רתוומ דקה םדאה .הדיקה
.תודדומתה תארקל הנכהב יזכרמ ביכר
טעמל ,ךופיהה תועבהל ידוקפת רוקמ לע םיעיבצמ םניא םה םג םישדחה םירקחמה
ןגרבניט וקינ ידי לע רקחנ רשא ,םיפחש לצא העינכה סקטב תמיוסמ העונת
תא הנפמ אוהש ךכב ותעינכ לע דיספמה עידומ םיפחש ינש ןיב ברקב .(Tinbergen)
הזכ בצמב .ולש רתויב השיגרה הפרותה תדוקנ תא ףשוח ךכבו ,חצנמה לא ופרוע
תא לצנמ וניא חצנמה ,ןאכ םג .ףרועב תחא הריקנב וגרוהל חצנמה לוכי
,ןגרבניט עיצה הזה סקטל ."םולש יכרד"ב קבאמה תא םייסמ סקטהו ,תונמדזהה
תא ,תינרדומה היגולותאה דוסיי לע לבונ סרפב ץנרול דרנוק םע דחיב הכזש
ףחדה - םיפחד ינש ןיב הרשפ רצות איה ףרועה תינפה :אבה ידוקפתה רבסהה
הנפומ שארה וליאו ,הפקתהב ומכ ,המידק הנפומ ףוגה .חורבל ףחדהו ףיקתהל
שורפ והז ,םוקמ לכמ ;ןוכנ הז רבסה המכ דע רורב אל .החירבב ומכ ,רוחאל
.התוללכב ךופיהה תעפות תא ריבסמ וניאו ומצע ינפב דמועה
אוה תועבהב ךופיהה לש ורוקמ ,יתעדל .ךופיהה תעפותל יללכ רבסה עיצהל ינוצרב
,תמיוסמ הלועפ עצבלמ ומצע דעב רוצעל הסנמ םייחה לעב .(היציביהניא) בוכיעב
הלועפל םישמשמה הלאל םיטסינוגטנאה םירירשה לש םתלעפהב איה ךכל םיכרדה תחאו
לעב לש תונפקות :המגודל .קיזהל לולע םיוסמ ףחד םהבש םיבצמ םנשי .היוצר אלה
עונמל ךרדהו ,קזניהל לולע ףקותה הזכ הרקמב .ונממ קזחש ונימ ןב דגנכ םייח
תלעפהב אוה ,ילש רבסהה רמוא ,ךכל םיכרדה תחא - ףחדה תריצעב איה קזנה תא
.םיטסינוגטנאה םירירשה
,בטיה רכומ בוכיעו ךופיה ןיב רשקהו ,בחרה רשקהב שדח וניא הז ןויער ,השעמל
ןפואב יוטיב ידיל אב אוה היגולויזיפב .םיגולויזיפל ןהו םיגולוכיספל ןה
תוא ,יטמוטוא ןפואב ,דבב דב חלשנ ,םיוסמ רירשל ררועמ תוא חלשנ רשאכ .רורב
השעמל) .לועפל ונממ עונמל ידכ ,יטסינוגטנאה רירשל (ירוטיביהניא) בכעמ
םיררועמ תותוא קרו ךא םילבקמ םיינוצרה םירירשה ,םינתיילוחה לכבו ,םדאב
םיליעפמה בצעה יאת לע ,ןכל םדוק דחא בלש םילעופ םיבכעמה תותואה .(םיליעפמ)
.("רירשל םיבכעמ תותוא" גשומב שמתשנ ,רוציק םשל ,םלואו .םירירשה תא
הלועפה ,תעב הב םילעופ ויה הזל הז םיטסינוגטנא םירירש גוז םא :ןבומ ןיינעה
.אושל הבר היגרנא זבזבמ היה ףוגה ,ןכ לע רתי ;תעצבתמ התייה אל היוצרה
,רמוא הז ןיא .טסינוגטנאה רירשה תלועפ בוכיעב הכורכ רירש תלועפ ,רמולכ
תוא ליבקמב חלשנ ,םירירשה דחאל (היציביהניא) בוכיע תוא חלשנש םעפ לכבש
הלועפ תושעל ףחדה רשאכ .םיינשה ןיב רשק םייק לבא .ידגנה רירשל ליעפמ
הלועפהש חיטבהל לוכי ףוגה ,היוצר הניא וז הלועפש רורב רשאכו ,קזח תמיוסמ
רירשל בוכיע תוא :ליבקמב תותוא ינש תחילש ידי לע ,עצבתת אל היוצר יתלבה
.טסינוגטנאה רירשל הלעפה תואו היוצר יתלבה הלועפה עוציבל יארחאה
לש רשקהב ידעלב ןפואב טעמכ תועיפומ ךופיה תועבהש ,הדבועב אצמנ רבסהל קוזיח
תחא המגוד קר יתעדב הלוע ,השעמל .תונפקותה - בוכיעל רתויב דעומה ףחד ותוא
הנודנש ,רעצה תעבה איה אלה ,תודדומתהל הנכהל וא ,תונפקותל תכייש הניאש
תורושק תואמגודה ראש לכ .(ךופיה לש ינייפוא הרקמ הנניא איה םגו) ליעל
רתוי בושח בוכיעה ,תונפקותה יבגל עודמ רורב .הפקתהמ וא תודדומתהמ תוענמיהב
הרומח הנכס םע קזח ףחד לש הזכ ףוריצ ןיא הרקמ םושב :רחא ףחד לכ יבגל רשאמ
דוע ןיאש אוה רתוי דוע רורבש המו .וייוכיס תא הנוכנ ךירעי אל םא טרפל
הרוק ךופיההש הדבועהש ,יל הארנ ךכ םושמ .תרושקת תושרודה תוביסנב הזכ ףוריצ
.בוכיעב רושק ךופיההש ךכל הבוט היאר אוה תונפקות לש רשקהב קר (טעמכ)
ול שכרו תוינפקות תועונת לש ךופיהה חתפתה ךיא ריבסמ ראותמה בוכיעה ןונגנמ
לעב רשאכ .םייחה ילעב לצא העינכה יסקט וחתפתה דציכו ,תיתרושקת היצקנופ
יפ לע .ףוקתלמ ענמיהל טילחמ אוה ,ונממ קזח ולומ דמועה ביריהש הלגמ םייח
ןבומב) "ודמל" תורודה ךשמב .ךופיה תורבוע הפקתהל הנכהה תועונת ,ונרבסה
תואכ וחנעפלו ,םהיבירי לצא הזה ךופיהה תא תוהזל םייחה ילעב (ינויצולובאה
קזחה דצל םג - ענמנ תומיעהש ךכמ חיוורמ שלחה דצה קר אל ,הז בצמב .העינכ לש
לופיתש אלב ברקב הכוז אוה ךכש םושמ ,הפקתהמ תוענמיהב יתודרשיה ןורתי שי
םיסקטל בוכיעה תועונת וחתפתה הזה ידדצ-ודה ןורתיל תודוה .ושאר תורעשמ הרעש
.ןימ ותוא ינב לכ םיריכמ םהיללכ תאש

"שפנה ירירש"ו ךופיהה
תועבהה ןיב ןוימדה ךכ לע דיעיו ,שפנה לש יאמק םוחתל תוכייש םינפה תועבה
םינונגנמ יכ איה העודי הדבוע .םייחה ילעב לש םהיתועבה ןיבל תוישונאה
תופצל רשפא ןכל .רתוי םייביטימירפ םינונגנמב םישמתשמ ,שפנה לש םיהובג
לש תוהובג תויצקנופב םג ךופיה ןיבל (היציביהניא) בוכיע ןיב רשקה תעפוהל
איהו ,םידגונמ תוחוכ ונכתיי שפנבש החנהה לע ססובמ אוה - רכומ הז רשק .שפנה
.הזילנאוכיספה תרגסמב רקיעב הרקחנ
"?תושעל הלוכי ינא המ" :4 הנומת
ארקנש ,הנגהה ינונגנממ דחאב היוצמ היגולוכיספב ךופיהה תועפות ןיבמ תרכומה
ןונגנמ תא ראתל ןתינ יללכ ןפואב .(reaction formation) "הבוגת תרוצת"
"הבוגת תרוצת"ב .םירוסא םייוואמ לש םמויק עא שיחכהל "ינא"ה לש ךרדכ הנגהה
תושגר הל שיש םא ,לשמל .םירוסאה םייוואמה לש ךופיה ידי לע השענ רבדה
לע רתי תנגה :הכופה הבוגת ידי לע הלא תושגר שיחכת ,הנב יפלכ םיינפקות
.טסיאורטלאל ךופהל יושע תוגלפומ תוירטנצוגא תויטנ לעב םדא ,לשמל וא .דליה
השענ ךופיה ותוא ובש ,השחכהה ןונגנמ אוה "הבוגתה תרוצת" לש החפשמ בורק
ידיל םיעיגמ םניא םירוסאה תונוצרה .הלילש לש ךרדב ,רמולכ ,תיגשומה המרב
.םישחכומ קר אלא ,תולועפב ךופיה
.הנגהה ינונגנמ תריקחל םדוק הברה דוע בוכיעל ךופיה ןיב רשקה תא הליג דיורפ
ותב דחוימבו וכרד יכישממ ידיב השענ רקחמה רקיע .וימי ףוסב קר םתוא רקח אוה
תא רקח רשאכ בוכיע ןיבל ךופיה ןיבש רשקה לע דיורפ דמע הנושארל .הנא
.םולחה לש תוירקיעה תוקינכטה תחא אוה ,ררבתמ ,ךופיהה .תומולחה ינונגנמ
םתס אלו .הלאשמ דימת ליכמ םולחה ,דיורפ יפל ."םולחה תוקינכט" ןהמ ריבסאו
תוחוכ םימייק שפנבש אלא .הקוחר תודלי תלאשממ הבואש םולחה תלאשמ .הלאשמ
תונויערב הרושק וא ,הרוסא תויהל הלולע איה ירהש ,וז הלאשמ תאלעהל םידגנתמה
.יולגב התגצהל תדגנתמ ("רוזנצ"ה הנכמ דיורפש המ) תרקבמה תושרהו ,םירוסא
תוקינכטה .ובש תונויערה תא םולחה ןונגנמ הווסמ ,וזה תודגנתהה תא ףוקעל ידכ
."םולחה תוקינכט" תוארקנ האווסהל תושמשמה
:תורחא תוקינכט םג תומייק לבא ,םילמסב שומישה איה רתויב העודיה הקינכטה
לא ישגרה לקשמה תטסה) הקתהה ,(תחא תומדל תויומד המכ לש ןגוזימ) יוביעה
וניא ירקיעה ןויערה) הטמשהה ,(המבה יתכריב בצומ רקיעה דועב ,לפט והשמ
םולחב ,לשמל .וכופיה ידי לע ןויערה תגצה ושוריפ ךופיה .ךופיההו (ללכ רכזומ
.הב חילצהל םוקמב הניחבב לשכנ וא ,וירחא ףודרל םוקמב והשימ ינפמ חרוב התא
תורישי וב עיפומ המ תולגל אוה םולח חונעיפב רתויב השקה רבדהש ןעוט דיורפ
םש םג :רעצה תעבהב ,ךכל רשקב ,רכזיהל יאדכ .ךופיהה ךרד לע וב עיפומ המו
לש הקידב הצוחנו ,ךופיהה ךרד לע עיפומ ,חצמה טומיק ,רתויב טלובה טנמלאה
.תאז ףושחל ידכב שממ

לש רצות אוה ירה .ךופיהה דלונ ךיא ןיבהל רתויב לק ,םולחה ינונגנמ לכמ
לע לעפומה בוכיעה .םיבכעמה תוחוכה ןיבל םירוסאה םייוואמה ןיב טקילפנוקה
."רוזנצ"ה יניעב רשכ השענ אוה הכופהה ותרוצבו ,ותוא ךפוה ירוקמה ףחדה
הליגו ,םולחה תוקינכט לא דיורפ רזח "תומולחה רשפ" םוסרפ ירחא םינש שמחכ
םג .(1905 ,"עדומ אלל התקיזו החידבה") החידבה :רחא םוחתב שדחמ ןתוא
ךכ םשל תשמתשמ איה םגו ,רוסא רסמ ונל ריבעהל הסנמ ,דיורפ ןעוט ,החידבה
.םולחה תוקינכטו החידבה תוקינכט ןיב הלודג הפיפח שי ,השעמל .האווסה יעצמאב
תשמתשמ החידבה םג (.םילמסב תשמתשמ הניא החידבה :םילמסב שומישה טעמל)
,םולחה תוקינכט םג ומכ ,החידבה תוקינכט .ךופיהבו הטמשהב ,יוביעב ,הקתהב
םה :הילטיאב יתיארש םיסייכ םידלי לש םהישעמ תא לכמ רתוי יל תוריכזמ
תא םיסייכמ םה היתחתמו ,הבדנ שקבל לוכיבכ םתוא תשמשמה ,ןוטרק תסיפ םיקיזחמ
ידכ אלא ,והשמ איצוהל ידכ אל האווסהב תשמתשמ החידבהש אוה לדבהה .םנברוק
.רוסאה רסמה תא - והשמ סינכהל
רכומה יטסירומוהה שומישה .תוחידבב ךופיה תוהזל לק ,םולחב בצמל דוגינב
ררועל ילבמ תונפקות עיבהל ךרד איה הינוריא .הינוריאב יוצמ ךופיהב רתויב
תרשפאמ םירבדה לש ארבתסמ-אכפיהה תגצה לבא ,רבעומ ינפקותה רסמה .תודגנתה
...חבש ירבד םייוצמ ,ירה ,הבו ,רמאנה לש תינוציחה הרוצל סחייתהל ונל
ןומהה תא תיסהל תוסנל היה לוכי ,ריפסקייש לש "רסיק סוילוי"ב ,סוינוטנא
שחרש דובכה םע דדומתהל ךירצ היה זא לבא .הרישי ךרדב םג סוטורב דגנכ יאמורה
,"אוה דובכ שיא סוטורב ךא" הרימאה לע רזוח אוה תאז תחת .סוטורבל ןומהה
.תודגנתהב לקתיהל ילבמ רסמה תא ריבעהל חילצמו
החידבה ,יאקיטמתמכ) חבש ירבדב תיווסומה "הרוגחל תחתמ הכמ"ל המגוד דוע הנה
הטלוקפה ירבחל הביסמ ךרוע הטיסרבינואה אישנ :(דחוימב ילע הביבח וזה
וילע םיביבח םיאקיטמתמה הטיסרבינואה ישנא לכמ עודמ םהל ריבסמו ,הקיטמתמל
ךכ רחא ."הפשא חפו ריינ ,טע הז" ,ריבסמ אוה ,"םיכירצ םהש המ לכ" .רתויב
ףא םיקוקז םניא םה .םיפוסוליפה קר םהילע םילוע" :ףיסומו ,אעמק רהרהמ אוה
."הפשאה חפל
לע וא ,הלועפל ףחד לע לועפל יושע בוכיע .הלילש אוה בוכיעל יגשומה ליבקמה
,יגשומ טופיש דעב רוצעל םיצור ונא רשאכ .רוסא ןוצר לש חטשה ינפ לע ותאלעה
.ותוא םיללוש ונא

לואשל עדוישו
הרוק אל םאה .תישומיש היגולוכיספב קרפ ןיעמ ,עשעשמ והשמב םייסל ינוצרב
לאשנה לש תובוטה ויתונווכ ףא לעו ,והשמ םילאוש םתאש תובורק םיתיעל םכל
:םינענ והשימ לש וליגל םילאוששכ תובר םימעפ ?הקופיס לע האב הניא םכתונרקס
ןב ילוא ,טרוטקוד רמג קר אוה לבא ,אל ,40-35 ןב ילוא ,הא ,הא ,אוה ,ןבואר"
שי .םיינקספ תויהל םהל השק ."יוויח תבכע" שי םישנאל יכ ?ךכ הז עודמ ."30
.ילוש אוה רבודמה אשונה םא םג ,תורמסמ תעיבקב תודגנתה ררועמו ינפקות והשמ
,ימתס וליפא ,עדימ תגשהש הדיעמה ,"עדוי אל ינא"ה תעונתב רבכ תאז ונשגפ
קלח .םירפוסל בטיה תרכומ תאזה "יוויחה תבכע" .שממ לש תודדומתה תויהל הלולע
,הרישב .ארוקה לש ותרוקיב לע רבגתהל דעונ תיתורפסה הביתכה לש הקינכטה ןמ
.רישה לש ינרוצה דצה לא תעדה תחסה אוה ,לקשמהו הזירחה לש םידיקפתה דחא
תקינכטל ליבקמ רבדה .בגא ךרדב ,םיבושח אקוודו ,םירבד רומאל לבוקמ הזורפב
.םולחב "הקתה"ה
תבכע" לע רבגתהל לאשנל רוזעל לכונ ךיא .ןבואר לש וליג תלאשל רוזחנ הבה
לא :לשמל .רחא קיפאל בוכיעה תא טיסהל איה תחא תירשפא ךרד ,ולש "יוויחה
אל ידכ ידרוסבא אל לבא) ירשפא יתלב ליג ךל רחב אלא ",ןבואר המכ ןב" לאשת
",25 ןב ןבואר" :לשמל .הלאשב ותוא גצהו (תיניצר ךתנווכש םשורה תא דבאל
התאו ".רתוי וא תוחפ ,37 ןב אוה ,תעגתשה" :ומכ הבושת לבקתש ,חינהל ריבס
םא ,םדא לש וליג ךירעהל םיעדוי ונא ללכ ךרדב .תלבקש הכרעהה לע ךומסל לוכי
המ .ונלבלבל ,ימדקא ראות וא יתחפשמ בצמ ומכ ,ינוציח עדימל םינתונ ונניא
ללוש אוהש עגרב .הבכעה תא וילא טיסהש ,ןויתפ לאשנל תתנ ?ןאכ הרק םצעב
,תובכע אלל הלאשה לע תונעל ררחתשמ אוה ,ול תעצהש ידרוסבאה שוחינה תא ףקותב
לא ,הלופעל ועסתש האבה םעפב ,ךכ םא .רחא והשמ לע רבכ הלעפוה הלילשה ירהש
:ונעיתו "!רטמוליק 80 ,הלופעל קחרמה והמ" אלא ,"?הלופעל קחרמה והמ" ולאשת
.(הפיחב תובתכנ ,ריבסהל שי ,הלא תורוש) "45 ילוא ?םואתפ המ"

 

הרזח

(םישדח תונוילג) ואלילג רתאל | שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ