Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג 

שם המאמר: חיים רוחשים ביבשת הקרח חרקה תשביב םישחור םייח :רמאמה םש


חרקה תשביב םישחור םייח :רמאמה םש
סנביטס ןיי'ג :רמאמה רבחמ
תססות תיגולוקא תכרעמ תשחור הקיטקראטנא ביבס םוצעה חרקה חטשמב :רמאמה אשונ
היפרגואיג :חתפמ תולימ
היגולוקא     היגולוקאלו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואילילג :ךותמ
.1996 לירפא/ץרמ ,15 ןוילג

הקיטקראטנאל עטמב הפתתשה .תרפוס (Jane E. Stevens) ,סנביטס ןיי'ג :תורעה
.הז רמאמב האיבמ איה רקחמה יאצממ תא .סוחדה יפרוחה חרקה רקחל

חרקה תשביב םישחור םייח                 סנביטס ןיי'ג :תאמ                  
לדוגמ לופכ ולדוגש ,םוצע חרק חטשמ הקיטקראטנא תשבי ביבס רצונ ףרוח לכב    
העיתפמ ,תססות תיגולוקא תכרעמ תשחור ,ביבאב רישפמה ,חרקב .תירבה תוצרא
.תויהת תררועמו

וז חרק תבכש .הקיטקראטנא תשבי תא הסכמ ,ויבוע םירטמ יפלא ,חרק לש הטעמ    
זוכיר ליכמ הז חרק .םיסונאיקואה ינפ לע םיפצה םימוצע םינוחרקל רוקמ איה
חרק אצמנ הקיטקראטנא ביבס םלואו .("םיקותמ םימ") הייתש ימבכ ,חלמ לש ךומנ
,רבמצד - ימורדה ץיקה ישדוחב .םיחולמה סונאיקואה ימב ורוקמש חרק ,רחא גוסמ
שדוחב לבא ,םיעובר םירטמוליק ןוילימ 2.9-כ קר הז חרק הסכמ - ראורבפו ראוני
,ספאל תחתמ סויסלצ תולעמ 40 דע חונצל היושע ריוואה תרוטרפמט רשאכ ,סראמ
לש ופוסב .הקדב םיעובר םירטמוליק 57 לש עצוממ בצקב טשפתהל הז ףצ חרק ליחתמ
םיילפכמ רתוי - םיעובר םירטמוליק ןוילימ 20 חרקה הסכמ ,רבמטפסב ,ףרוחה
הווהמ ,דחא רטמ לע ללכ ךרדב הלוע וניא ויבועש ,חרקה .תירבה תוצרא לש חטשה
.ונמלוע לש רתויב תורזומה תויגולוקאה תוכרעמה תחאל ןכשמ

תא ףרוחב ףיקמה החרקה חטשמ יכ ,םיגולויבה תיברמ ורבס רושע ינפל דע
שמשה ינרקמ הקיטקראטנא תדרפנ רשאכ .םייח תרסחו תממוד תכרעמ אוה הקיטקראטנא
וא ,הקומע ףרוח תנשב עוקשל םייחה ילעב םיצלאנ ,ובשח ךכ ,םיאפוק םיה ינפו
לא הצקה ןמ התנתשה וז הסיפת םלואו .רתוי םינפ יריבסמו םימח תומוקמל דודנל
הגילפה (Weddell) לדוו םי לש חרקה יבחרמ לאש תעב ,1986 ילוי שדוחב הצקה
.ןרטשרלופ תינמרגה חרקה תרבוש


...שארה תא םירבוש    

םבלבשכ ,חרקה םלועל םיחמומה יבושחמ םידחא וגילפה חרקה תרבוש ןופיס לע    
תשבי לש הילוש ךרואל ףרוחב תאז-לכב שחרתמ המ רבד יכ ,השוחת תננקמ
ץרפמ ךרואל חרקה הטעמ תא ורקחש םינושארה םיגולויבה .האופקה הקיטקראטנא
םיאופק םידירש לוכה-ךסב אוצמל ופיצ ,םישישה תונשב ,(McMurdo) ודרמקמ
תוריעז תוצא) ןוטקנלפוטיפ הסיסבבש תרשרש ,הטושפ ןוזמ תרשרש לש םיממודו
לש שמשה ינרקמו סונאיקואה ימב םיסמומה ןוזמ ירמוחמ תומייקתמו םימב תופחרמה
,ןוטקנלפוטיפה ןמ םינוזינה םינטק בטוק ינטרס הכשמהב ,(תובורמה ץיקה תועש
,ןוטקנלפוטיפ םוקמב ,הנהו .בטוקה ינטרסמ םינוזינה םיקנויו תופוע המויסבו
,םיליעפו םייח םירוצי לש לודג עפש םירקוחה ואצמ ,זעה רוקב ישוקב ךא דרושש
וגשגש תוצאה .חרקה לש ןותחתה ודצ לע ריעשו הבע דברמ םימעפל םירצויה
תנירקמ זוחא יצחמ תוחפמ תונהנ ןהשכ ,ספאל תחתמ תולעמ יתשכ לש הרוטרפמטב
.םיה יממ השולש יפ םיחולמה םימב תויחו ,חטשה ינפל העיגמה שמשה

גולויבה רפסמ ,"וסרפסא ומכ םיהכ םיתעל ויה חרקה תיתחתמ ונבאשש םימה"
לש בטוקה רקח תוינכתל דרשמה שארב תעכ דמועה ,(Sullivan) ןבילאס סוילנרוק
דע 2000 יפ התלע חרקב םייחה םירוציה תופיפצ" ,תינקירמאה תימואלה עדמה ןרק
הארנ םבצמש ,םיקדייח םג ואצמנ תוצא דבלמ ."חרקל תחתמ םימבש וז לע 5000
םוקמבו ,סל'גנא סול ץרפמל ךפשנה בויבב ןבילאס אצמש הלאמ רתוי ףא ריפש
םיגד לשו םינטרס לש תנווגמ הייסולכוא האצמנ בטוק ינטרס לש הדיחא הייסולכוא
.היוגש קפס אלל התייה ,הטושפ ןוזמ תרשרש הראיתש ,הנשיה הירואתה .םיריעז

תשבי ביבס םיה ינפ לע ףרוחב ףצה חרקה לש תונושארה תויעדמה תוריקחה
,ינקירמאה םיפוחה רמשמ לש הניפס .םינומשה תונש תליחתב וכרענ הקיטקראטנא
התהשו הרקה ךות לא םירטמוליק 240 לש קחרמל הרדח ,הז ךרוצל דחוימב הצפושש
ופצ הניפסה ןופיס לעש םיגולויבה .ביבאב ותגיסנ תעבו ויתסב ותוטשפתה תעב וב
ינטרס ואר םינללוצ .חרקה ירבש ןיב םייחה םי-יבלכבו םיניווגניפב ,םי תופועב
ולחה הז בלשב .חרקה ךותב תוצא לש תועוצרו ,חרקה לש ותיתחתל םידומצ בטוק
אלו ,ףרוחה ישדוח לכב םייקתמ םייח םירוצי לש הז רשוע אמש ,תוהתל םינעדמה
.ופוסלו ותליחתל קר לבגומ


חרקה תא םירבושו    

הכרד השוע הניפסה דועבו .הילע בישהל ושקיב ןרטשרלופה יעסונש הלאשה וז    
,םירבשמל תוניב ,הטמל קחרה .הניפסה רשג לע םירקוחה וסנכתה ,ףצה חרקה לא
חרק ישיבג לש הפוקשו הקד הבכש - הארמל ינונמש חרק לש תוכורא תועוצר וארנ
,חרקה תועוצר .ףצה חרקה חטשמ לובגל דע תועיגמה תועוצר - היבוברעב םימרעומ
,ךימס קרמ ןיעכל ,הניפסה תומדקתה םע ,ופלחתה ,םילגה תועונת םע ועזו וענש
רבכ תוקד ךותב .תופצ "תויתיבח"כ וארנש ,חרק לש תויקסדל הרהמ דע ךפה אוהו
תורשע ןהמ תחא לכ רטוקש ,ולאכ תויתיבח ינוילימ ןיב הכרד הניפסה הסליפ
.תיקנע םימ תולצבח תכרב לש הארמ םיל תוושמ ןהו ,םירטמיטנס

םיעורפה םהיתומולחל רבעמש םלוע לא וגילפה ןרטשרלופה ןופיס לעש םינעדמה
הדש לבא .ףוסניאל דע ערתשמה ,אופק רבדמל המד םהיניעל הלגתנש ףונה .רתויב
םימה ןמ .תובחר םימ תולעת ותוא וצח םשו הפ .ירמגל דיחא היה אל חרקה
.דוס ןפוצ לפרע הלע ,לעמש ריוואה ןמ רתוי םימחה םימ ,תולעתבש

ןיבו ,חרקה ישיבג ןיב תויחה תוצא ואצמ םירקוחה .םייח ושחר חרקה ירבש ,ןכאו
םינורועסי .בטוק ינטרס םבל תא ודעס חרקל תחתמ .םיקדייח וצרש תוצאה
םי תופוע - רפרפא-ןבל םנוגש ,גלש ינורועסיו ,םינבל-םימוח םייטקראטנא
ילדא יניווגניפ םיפרטצמ םהילאשכ ,תולעתה ךרואל וענ - םיסורטבלאל םיבורקה
.תורוחשה םהיפנכל דח דוגינ תודגונמ תונבלה םהינטבש ,םיירסיק םיניווגניפו
!יטקראטנאה ץיקה תנועבמ רתוי םינמש וארנ םימיסקמה תופועה

םייחה לש םהיתודוס םיכלוהו םיפשחנ ןרטשרלופה עסמ זאמ ופלחש םינשה עשתב
לש םתרזע אלל ןיבהל ולכוי אל חרקב םייחה תא יכ תעדל וחכונ םיגולויבה .חרקב
לע עיפומ אוה ובש עגרה ןמ ,חרקה רצונ דציכ הליחת ודמליש אלבו ,םיאקיזיפ
.סראמ שדוחב ,םיה ינפ

חרקה סונאיקוא לש הזמ דואמ הנוש הקיטקראטנאל ביבסמ םיה ינפ לע ףצה חרקה
לעו ריוואה לע העיפשמה ,השביב ובור ףקומ ינופצה חרקה סונאיקוא .ינופצה
לש הקד הבכשכ חרקה הליחת רצונ הלא תיסחי-םיטקש םימ ינפ לע .הביבסש םימה
,רופא ךפוה העבצ ,ןמז רחאל הבעתמ וז הפוקש הבכש .םיפצ םיחוטש םישיבג
אופקה ריוואה ןמ חרקה תבכש תא דדובמו הסכמ הילע דרויש לק גלש .ןבל ףוסבלו
ותיתחתמ םיחמוצ תאז תובקעבו ,ויתחתמש םימה תא ררקמ חרקה הטעמ .הילעמש
הבעתמ חרקה ,יטקארטנאה ףרוחה ךלהמב .חרק ישיבג לש םיאנו םיכורא םידומע
םינש עברא ךותבו ,ץיקב םג דרוש ונממ קלח .םירטמ ינש טעמכ לש יבועל עיגמו
וכרד השוע ובש חלמה ןכש ,חרקה תוחילמ תתחופ תרבועש הנש לכ םע .ויבוע לפכומ
םינש שולש ןב חרק תרשפהמ םילבקתמה םימ יכ ,םיעדוי םיאומיקסאה .תיעקרקה לא
.ףלאל דחא קלח קר איה םהב חלמה תומכ - הייתשל םייואר םימ םה

.השבי לש התעפשהל ןותנ ונניא ,תאז תמועל ,הקיטקראטנא תא ףיקמה סונאיקואה
.תשביל םיכומסה םימיה תא תושיעגמ ,םיירטמורבה םיעקשה תא תובבוסה ,תוחורה
סונאיקואה ןמ םיעיגמה ,םיחולמו םימח םימ םימרוז םיה ינפל תחתמ םירטמ האמ
תא םיטאמ ולא לכ .הקיטקראטנאל םיכומסה םימיה ימימב םיבברעתמו יטנלטאה
העפשה שי חרקה ינפ לעש גלשה לש תדדובמה הבכשל םגו ,חרקה תורצוויה ךילהת
ובור יושע אוהו ,דחא רטמ לע ללכ ךרדב הלוע ונניא חרקה יבוע ,ןכל .המוד
ןיעמ תורצונ ,חרק לש הפיצר הבכש םוקמב .רדס יאב םילטומה חרק ישיבג
ןה לבא ,םילגה תועונת םע תופפוכתמו תושימג ,תוקד ןה הליחתב ."תויתיבח"
םילגה לש םתעונת תא ךכשל תולגוסמ ןהש דע ,רתוי תודיפצו תובע הגרדהב תוכפוה


.רתוי םיטקש םימה םיכפוה ךכו ,םינטקה


םיענו ררררק ףרוח    

.ותורצוויה ךלהמב חרקה ךותב םידכלנ םייחה םירוציהש ,םירובס םירקוחה    
ילג םימרוג ,םיפצה חרקה ישוגל לעמ םיגלשה תופוסל תויארחאה ,תוחורל המודב
םתא םיפסוא הלעמ יפלכ הרזח םתעונתב .םהל תחתמ חרק ישיבג לש תורעסל םיה
םימה תובכשב םיפצה (םימזינגרואורקימ) םיריעז םירוצי הלא חרק ירבש
חרקה ישוג לא תופחסנה תוצאה םאה רורב היה אל םינש רפסמ ךשמב .תונוילעה
תוברתהלו חרקה ךותב לודגל תולוכי ןה םאה וא ,אופקה ןנועמב תומודר תורתונ
הצובק המיקה ,ץיקה יהלשב ,רשאכ ,1992 תנשב קר האצמנ וז הלאשל הבושתה .וב
םי ברעמב ףצ חרק לע הנחמ היסורמו תירבה תוצראמ םיגולויבו םיאקיזיפ לש
לכ לדוגש ,חרק ישוג השולש לש םתעונת רחא בוקעל םירקוחה ולחה ראורבפב .לדוו
יבלש תא דעתל היהת ,ובשח ךכ ,םתמישמ רקיע .םיעובר םירטמ םירשע םהמ דחא
לש ןתעיווגב תוזחל םוקמב לבא .תיטקראטנאה תיגולוקאה תכרעמה לש התסיסג
.ףרוחה תליחתבו ויתסה ךשמב ןהלש גושגשב וזח םה ,תוצא

,יטקראטנאה ףרוחה לש םיאנתב גשגשל תוצאה תוחילצמ דציכ םיעדוי ןיא ןיידע
,םירודס יתלבה חרקה ישיבג םיפסאנ רשאכ ,םתעדל .הרעשה שי םירקוח המכל לבא
ךלהמב .םינטק םימ יסיכ רופסניא ןיב תורשקמה תוילעת לש תשר םירצוי םה
םדקתמה ,חרקל וז תיבובקנ תעלקמ תכפוה ,ריוואה תרוטרפמט תדרוישכ ,ויתסה
םש ,תולעתה ךותל חלמה קחדנ ,םימה םיאפוקשכ .הטמ יפלכ ןוילעה הקלחמ הגרדהב
ישוג ןיבמ םימרוזו ,םיעקוש הלא חלמ-ימ .דואמ םידבכו םיחולמ םימה םיכפוה
םירישע ,רתוי םילק םי ימ םיספות םמוקמ תא .םיה לא ,תולעתה ךרד ,חרקה
.תוצאה תייסולכוא לש המישרמה החימצל םיארחאה םה הלא םירמוח ;ןוזמ ירמוחב
תוילעתהו ,ררקתמ חרקה ,תיפרוחה שמשה רוא טעמתמ רשא דע לודגל תוכישממ ולא
,ןוזמ אלל תורתונ ןהו ,תוצאה לא םיעיגמ םניא בוש םיירט םי-ימ - תואפוק
.ןתושרל ודמעש ןוזמה ירמוח לכ תא ולצינש רחאל

,(Diekmann) ןמקיד דרהרג רמוא ,"םיקדייח לש הליעפ הייסולכוא םג ונאצמ"
רחאל" .הינמרג ,ןבאהרמרבבש בטוקהו םיה רקחל רנגוו דרפלא ןוכממ גולויב
לע הלוע חרקב םיקדייחה תוליעפ ,ואפקוה - המדנ ךכ - וב םייחהו חרקה רצונש
לוטיל תוצאה תובש ,םמחתמו בש חרקה רשאכ ,ץיקהו ביבאה ךלהמב .תוצאה לש וז
."םיקדייחה ידימ הרוכבה תא

,(Fritsen) ןסטירפ סירכ ,טסוגואבו ילויב םימוד םייוסינ ךרע אל שיאש ףא
ןימאמ ,1992 לש רקחמה תווצב ףתתשהש הינרופילק םורד תטיסרבינואמ גולויב
חרקה "תויתיבח" םימ םילודג םיקלח .ףרוחה לכ ךשמב תכשמנ תוצאה תחימצש
;הממיב תועש 24 תב ,תטלחומ הכשחב ףרוחה ךלהמב יורשה רוזאל ץוחמ םיערתשמ
.הממיב רוא תועש עברא דע שולשמ ףרוחה ישדוחב םג םינהנ םילודג םיקלח ,יכ-אל
לש םירוזחמ םימייק :הז אוה" ,ןסטירפ רמוא ,"ותוא ןיבמ ינאש יפכ ,ךילהתה"
."םיאפוק תורקה תופוקתה ךלהמבש ,םי-ימב הפצה שי תומחה תופוקתב ;רוקו םוח
תוצאה תחימצ שודיח תא תופצהה תורשפאמ ,שמשה רוא םהילא עיגמש תומוקמב
.חרקב ןוזמה רוצייו


ןוזמ תורשרשו םישנא ,םינטרס לע    

בער תארקל םיכורע חרקה עורז םיה תא םיסלכאמה םירוציה תיברמ ,םוקמ לכמ    
םהשכ עבטב ופצנ םה" :םפוג לישהש תא לוכאל וליפא םילוכי בטוקה ינטרס .ירשפא
רקחל ןוכמה ןמ תרקוח ,(Ross) םור ןיבור תרמוא ,"םהיפב םהילשנ תא םיזחוא
תיזכרמ הילוח םה הלא םינטרס .הרברב הטנסבש הינרופילק תטיסרבינוא לש םימיה
לש םינתייוולה יפלא לשו םיה יבלכו םיניווגניפה ינוילימ לש ןוזמה תרשרשב
רחא םייח-לעב לכ לש וז לע הלוע בטוקה ינטרס לש תללוכה הסמויבה .הקיטקראטנא
םלקשממ השימח יפ - תונוט דראילימ 1.35-ב התוא םיכירעמה שי :תומדא ילע
םוקמב ;קנע תויסולכואב םייח הלא םינטרס .םדא ינב דראילימ השימח לש ללוכה
200 לש קמועל דע ,םי לש םיעובר םירטמוליק 120 הסכמה הייסולכוא התפצנ דחא
דרוי םתמישנ בצקו ,ףרוחה ישדוחב רבד טעמכ םילכוא םניא םירגובהש ףא !םירטמ
.הליכאו החונמ םוקמבכ חרקב תובורק םיתעל םישמתשמ םה ,ץיקבש הזמ שילשל דע
,הארנה לככ ,יולת (םינטרסה תוחתפתהב םדקומ בלש - הווראל) תויגפה לש ןמויק
םלרוג .ףרוחב דורשל תולגוסמ תויגפה ויה אל וידעלב .סור תרמוא ,ףצה חרקב
.וז הרבס ששאמ תונורחאה םינשב בטוקה ינטרס לש דעותמה

בטוק ינטרס לש תויגפ ורקח ,(Quetin) ןיטווק ןודגנל הלעב םע דחי ,סור ןיבור
ימוליצ וליג 1992 ףרוחב .םיפרוח השיש ךשמב הקיטקראטנא לש יברעמה ףוחה לומ
אצמנ ליגרכ ובש ,שדוח - רבמטפסבו ,תיסחי םדקומ רבשיהל לחה חרקה יכ ןייוול
תויגפ ,הנהו .גוזה ינב לש רקחמה רוזאמ ןיטולחל חרקה םלענ - ואישב חרקה
ןלרוג לע םג עיפשמ בטוקה ינטרס לש לרוגה .הנשה התואב ןלוכ ודמשוה םינטרסה
התייה חרקה תומכ םהבש ,םיבקוע םיפרוח רפסמ תובקעב .רתוי תולודגה תויחה לש
לש םרפסמב היילעל איבמש המ ,םינטרסה עפשב הלודג היילע הלח תיסחי-הלודג
.סור תרמוא ,ילדא יניווגיפ

תנידמ לש הטיסרבינואה ןמ גולויב ,(Fraser) רזיירפ ליו רמוא ,תאז םע
לש םתומל םורגל יושע ,תיסחי הלודג חרקה תומכ ובש ,"בוט" ףרוח ,הנטנומ
םיריעז םינטרסב ףיקע ןפואב יולת םינסמחה לש םמויק .בטוקה ןסמח ילזוג
ידכ חרקב םיחתפל םיקוקז הלא םיריעז םינטרס .(Copepods) םיילגרטשה תצובקמ
םיטעמ ,םצעתמ חרקה םא .תוברתהלו ןוזיהל םילוכי םה םש ,םימה ינפ דע עיגהל
.םיחיגמ דבלב

יגד לש םיציבה :םיילגרטשה לש הייברה-חולל םאתומ ףיסכה יגד לש םתייבר דעומ
לש םרפסמ םא .םיילגרטשה עפשב םישחור ולחה םימהש רחאל דימ תועקוב ףיסכה
ןוזמ יד היהי אל םיגד לש שדוג אללו ,ףיסכה יגד ודחכיי ,ןטק םיילגרטשה
.בטוקה ינסמח לש םהיחורפא תלכאהל


תוישוק ומיעו - עיגה ביבא    

םייחה ילעב לש ףרוחה ייח ,וחנעופו ורקחנש ,ולא תואמגודמ דבל ,םלואו    
,םיניווגניפ .ןירותסמב םיפופא ןיידע ףצה חרקב םנועמ תא ועבקש םילודגה
םה ןכ-ומכ ;הייבר םוקמכ וא החונמ ךרוצל חרקב םישמתשמ םינורועסיו םי-יבלכ
הלא םייח ילעב םאה .חרקה תא תוצוחה תולעתב ,םינתייוול תייוולב ,ןוזמ םידצ
וזיאב ?דחא םוקמב עבק ךרד םיהוש םהש וא ,ףרוחה ךשמב םוקמל םוקממ םידדונ
-ילעבב םיסלכואמה םימחתמ שי םאה ?הנשל הנשמ חרקה םיב םיאנתה םינתשמ הדימ
רבדמ-תואנ ,תוירבדמ ומכ ,השביב םינושה לודיגה-יתב תמגוד ,םיינייפוא םייח
?בשע תוברעו

סונאיקואה-ימב הרשפהה-ימ םיבברעתמ ,ףרוחה לש ופוסב חרקה רישפמ רשאכ
.םיה יממ החולמ תוחפ טעמ איהש ,הייבוע םירטמ 15-כ ,םימ לש הבכש םירצויו
ןמ רתוי בר ןמז רואל ףשחנ הבש ןוטקנלפהו ,תיסחי תעגור וז הנוילע הבכש
םילגהו םימרזה תעפשהב תודימתמ לוברע תועונתל ןותנה ,חותפה םיבש ןוטקנלפה
ורוקמש ,קבא םיליכמ חרקה תרשפהמ ורצונש םימה .םירטמ 100 לש קמועל דע
ךשמב חרקב רוצא היהש קבא ,הקירמאו הפוריא לש תשורחה יתבבו הלי'צ ירושימב
תבכשב גשגשמ - ול ןשדכ אוה ,לזרבב רישעה ,קבאהש - ןוטקנלפה .םישדוח השיש
תכרעמה ללכ לע םיעיפשמ ,גוסנה חרקה לש וילושב םישחורה ,הלא םייח .וז םימ
.האבה ףרוחה תנוע אוב דע תשגרומ םתעפשהו ,ימורדה סונאיקואה לש תיגולוקאה
הברה לודג םיימורדה םיסונאיקואב םיניווגניפהו םיה יבלכ ,םינתייוולה רפסמ"
םירקוחה יבושיח יפ לע - תרצונה ינגרואה רמוחה תומכ ןיזהל תלגוסמש הממ רתוי
תמייקתמה ,תוצא תוליעפ .ןסטירב רמוא ,"סונאיקואב הזתניסוטופה יכילהתב -
םיכילהת ;חרקה תגיסנ תובקעב תוצאה לש םוצעה גושגשהו ,ףרוחה ישדוחב םג חרקב
לע םיעיפשמ ךכו ,ינגרואה רמוחה תקופת תא הברהב הארנה לככ םילידגמ הלא
.ימורדה סונאיקואה לש תללוכה הסמויבה

- ויתסב רצונ אוה ובש הזמ לופכ בצקב ףצה ףרוחה חרק םלענ רבוטקוא שדוחמ לחה
אלא תרתונ אל ראורבפב .הקד לכב םיגומנ חרק לש םיעובר םירטמוליק 114-כ
חרקה רישפמ עודמ רורב היה אל בר ןמז .תשביה יפוח ךרואל חרק לש הרצ העוצר
בל ומש ,ביבאה תישארב הקיטקראטנאל וגילפהש ,םיאקיזיפ .ךכ לכ ההובג תוריהמב
םינמסמש ,םיהכ םיווק ךרואל רבשנ ,ךרד םהיתוניפס וסליפ וכרדש חרקהש ,ךכל
ןהבש תובכשהש ,חרקה ןמ ואצוהש תומיגדב ,ואצמ םג םה .תוצא תוריתע תועוצר
,ןמקיד דרהרג רמוא ,"אופא ןכתיי" .רתויב תוכרה תובכשה ויה תוצאה וחמצ


ונא .וילע םיעיפשמ םג אלא ,חרקה ןמ םיעפשומ קר אל הקיטקראטנאב םייחהש
ןפוא תא םינשמ ,םוח םיטלופו שמש רוא םיטלוקה ,םייחה םירוציה יכ ,םינימאמ
םייגולויבה םינותנה תא תעכ לילכמ ןמקיד ."םייח םה ובש חרקה לש ותרשפה
קויד תא ריבגהלו םילדומה תא רפשל ידכ ,חרקה תרשפה לש םיילקיזיפ םילדומב
ליכמ ונניא חרקה ,תימורדה חרקה תשבי תא םיבבוסה םימיב יכ ררבתמ .תויזחתה
.ססותו יח םלועל תיב הווהמ אוה - חרק קר

ךייטכלימ לאגי :םגרת    


++  
         
++  

 

הרזח

(םישדח תונוילג) ואלילג רתאל | שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ