Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג 

המערב וכל השאר ראשה לכו ברעמה :רמאמה םש

ראשה לכו ברעמה :רמאמה םש
ןוכמ להנמ ,דראוורה תטיסרבינואב 'פורפ ,(Samuel P. Huntington) ןוטגניטנה לאומס :רבחמ
.םיבר םירמאמו םירפס רבחמ .םיימואלניבו םיירוזא םירקחמל הימדקאה ר"ויו םייגטרטסא םירקחמל
.הירד היער :םוגרת
.1997 ינוי/יאמ ,22 ואלילג ךותמ

לאומס .םלועב תורחא תויוברת לע םיידוחייה ויכרע תא תופכל ךירצ וניאו לוכי וניא ךא ,הרקה המחלמב חצינ ברעמה
םא קר רתוי ןיוע םלועב גשגשל לוכי ברעמה יכ ןעוטו ,1993-ב םסרופש "תויוברת תושגנתה" ורמאמ תא חתפמ ןוטגניטנה
.תוילסרבינואה ויתופיאש לע רתווי

אלא ,תילכלכ וא תיטילופ ,תיגולואידיא הניא םימעו םישנא ןיב רתויב הבושחה הנחבהה ,הרקה המחלמה רחאלש םלועב
וז הלאש לש םיבישמ םה יתרוסמ ןפואבו ."?ונחנא ימ" :איה הלומ םידמוע תונידמו םישנאש תיסיסבה הלאשה .תיתוברת
,הפש ,תד ,ןיסחוי תולשוש לע תוכמתסה ךות םמצע תא םירידגמ םישנא .םהיניעב רתויב םייתועמשמה םירבדה דוסי לע
,םימואל ,תויתד תוליהק ,תוינתא תוצובק ,םיטבש :תויתוברת תוצובק םע םיהדזמ םה .תודסומו םיגהנמ ,םיכרע ,הירוטסיה
ידכ םג אלא םהיניינע תא םדקל ידכ קר אל םימעו םישנא תשמשמ הקיטילופה .תויצזיליוויצ םע ,רתויב בחרה רושימבו
ימ דגנכ םיעדוי ונא רשאכ תובורק םיתיעלו ,אל ונחנא ימ םיעדוי ונא רשאכ קר ונחנא ימ םיעדוי ונא .םתוהז תא רידגהל
.םידמוע ונא

הפיאשה תועצמאב ,רבעבכ ,תבצועמ ןתוגהנתה .תימלועה הקיטילופב תוישארה תוינקחשה תויהל תוכישממ םואל תונידמ
לש רתויב תובושחה תויודגאתהה .םייתוברת םילדבהו תויתוברת תופדעה תועצמאב םג תבצועמ איה לבא ,רשועלו חוכל
.תולודגה תוימלועה תויצזיליוויצה הנומש וא עבש ביבס אלא ,הרקה המחלמה לש םישוגה תשולש ביבס ןניא בוש תונידמ
:ןה ולאו

: ת י נ י ס ה
ינפל 1,500 תנש שאמ תוחפל תמייקש ,תנחבומו הדיחי תיניס תוברת לש המויקב םיריכמ םירקוחה לכ
אוה םזינאיצופנוק םנמא .םירצונה תריפסל תונושארה תואמב וז תא וז תוכישממה תויוברת יתש לש ןמויקב וא ,הריפסה
.םזינאיצופנוקמ רתוי איה תיניסה תוברתה לבא ,תיניסה תוברתב בושח ביכרמ

: ת י נ פ י ה
.קוחרה חרזמה לש תחא *היצזיליוויצל ,תיניסה םע ,תינפיה תוברתה תא םיכיישמ םירקוחה ןמ המכ
תיניסה היצזיליוויצה ךותמ הדלונש ,תלדבנ היצזיליוויצכ ןפיב םיריכמ םבור לבא
.םירצונה תריפסל 400 תנשל האמ תנש ןיב החמצו

: ת י ד נ י ה ה
תוחפל תידוהה תשביה-תתב תומייקתמ וז רחא וזב וחתפתהש תודחא תויוברת וא תחא תוברת
ףלאה זאמ תשביה-תת תוברתל יזכרמ ונדועו היה םזיאודניהה .הריפסה ינפל 1,500 תנש זאמ
.הלודג תימלסומ הליהק שי ודוהבש יפ לע ףא ,הריפסה ינפל ינשה

: ת י מ ל ס ו מ ה
הקירפא ןופצ ינפ לע תוריהמב טשפתה ,הריפסל תיעיבשה האמב ברע יאה-יצחב ורוקמש ,םאלסיאה
וכותבו ,דיחא וניא םאלסיאה .היסא חרזמ-םורדלו תידוהה תשביה-תת לא ,היסא זכרמל החרזמ םגו ירביאה יאה-יצחו
.תיסרפהו תיקרוטה ,תיברעה תוברתה ןהבו ,תולדבנ תויוברת תומייק

: ת י ב ר ע מ ה
,הריפסל 700 תנשב ךרעב הליחתמכ תיברעמה היצזיליוויצה תא תוארל לבוקמ
.הקירמא ןופצו הפוריא םה םיירקיעה היביכרמו

: ת י נ ק י ר מ א - ו נ י ט ל ה
הנייפוא אוה .תלדבנ תוהז שי ,ברעמה ןמ קלחכ תובורק םיתיעל תספתנה ,תיניטלה הקירמאל
,הפוריא ברעמב החוור אלש ירטירוטוא ןוטלש תלעב תיטסיטרופרוק תוברתכ
.תמייק התייה אל ללכ הקירמא ןופצבו
,תויטנטסטורפו תוילותק תויוברת ובליש ,היצמרופרה תעפשהב ,הקירמא ןופצ ןהו הפוריא ןה ,דועו
היצזיליוויצה .(הנתשמ וז הדבועש ןכתיי יכ ףא) דבלב תילותק התייה תיניטלה הקירמא וליאו
.הקירמא ןופצב לילכ וקחמנ רשא תויוברת ,תוידילי תויוברת םג תללוכ תינקירמא-וניטלה

: ת י ס ק ו ד ו ת ר ו א ה
היסור לש תויבלסה תויוברתה םע תיסקודותרואה תירצונה תרוסמה תא תבלשמ וז היצזיליוויצ
.תוצעומה-תירב לש התוקרפתה זאמ הינפ השדיח איה .הפוריא חרזמו

: ת י נ ק י ר פ א ה
היפויתא התייה רבעב .תימאלסיאה היצזיליוויצל םיכייש החרזמו תשביה ןופצ
.המצע ינפב היצזיליוויצ
תוחתפתמ הקירפא יבחרב .ברעמה תוברת לש םיטנמלא םזילאירפיאה סינכה םירחא תומוקמב
םורדמ הקירפאש ןכתייו ,תינקירפא-ללכ תוהז םג םיחתפמ םינקירפאה לבא ,תויטבש תויושי
.הקירפא זכרמ הזכרמבש ,תלדבנ היצזיליוויצ ידכל דכלתת הרהסל

הדיחיה היצזיליוויצה אוה ברעמה ,ךכיפל ."תיברעמה תורצנה" רבעב ארקנש המ תא םויה ןייצמ "ברעמה" חנומה
"תוברעמתה" גשומה םג ףרוצ "ברעמה" לא .םימייוסמ יפרגואיג רוזא וא תד םע אלו ןפצמה ןוויכ םע ההוזמה
.היצזינרדומ ןיבל ברעמה ןיב רשוקה העטמ גוזימ אוהש ,(westernisation)

גציימ "תילסרבינוא תוברת" חנומה .תילסרבינוא ,הדיחי תוברת לש ןויערה םע תובורק םיתיעל תרשקנ היצזינרדומ
תוברת" םשב התוא תונכל רשפא .תורחא תויצזיליוויצב םישנאה ןמ המכו ברעמב םישנאה בור ברקב תוחוורה תופקשה
תילכלכה הדיעווב םיאנותיעו םילאוטקלטניא ,לשממ ידיקפ ,םיאקנב ,םיקסע ישנא ףלאכ םישגפנ הנש לכב ."סובד
םירפסמב וא םילימב םתסנרפל םיקסועש םיימדקא םיראת ילעב םה םש םישנאה לכ טעמכ .ץיוושבש סובדב תימלועה
.היטרקומדבו קוש תלכלכב ,םזילאודיווידניאב הנומאה םהל תפתושמ ללכ ךרדב .תילגנאה הפשב הריבס הדימב םיטלושו
תיאבצהו תילכלכה המצועה תיברמבו םלועה תולשמממ תוברב ,םיימואל-ןיבה תודסומה לכב השעמל םיטלוש סובד ישנא
,ברעמה תוצראמ ץוח ? הל םיפתוש םלועב םישנא המכ לבא ,דאמ הבושח םנמא איה סובד לש תיליעה תוברת .םלועב
.םלועה תייסולכואמ דבלב דחא זוחאב וא ,םדא ינב ןוילימ 50-מ תוחפב הארנכ רבודמ

הכירצה ירצומו פופה תוברת לש תוטשפתהה תדבועב הלתנ תילסרבינוא תיברעמ תוברת תוכזב רתוי ףא שולק ןועיט
ריתע ןוזמ םע היוהיז תועצמאב תיברעמה תוברתה דודיר ןמזב ובו תורחא תויוברת לש ןנסוחב לוזלז ךכב שי .םיינקירמאה
הציצקה אל ,"הטרק הנגמ"ה ,הלודגה הליגמה איה ברעמה תוברת לש התוהמ .םיססות תואקשמו םייוהד םייסנכמ ,ןמוש
תנעט .חרכהב תודיחא ןניא ןה לבא ,ףתושמה ןמ הברה שי תוינרדומה תורבחל .(סדלנודקמ) "קמ הנגמ"ה ,הלודגה
;יברעמה סופיטה ,דחא סופיטמ תויהל תבייח תינרדומ הרבחש החנהה לע תססובמ תודיחאה
.תנכוסמו תיעטומ ,תאשנתמ איה וז החנה

ךילהת ךא ,הריפסל תיעישתהו תינימשה האמב החמצ תיברעמה היצזיליוויצהש םימיכיסמ תוברתה ירקוח בור
הינייפאמ ויה המ .ינרדומ השענש ינפל בר ןמז יברעמ היה ברעמה .18-ה האמב קר לחה היצזינרדומה
? היצזינרדומ לש ךילהת הרבעש ינפל תיברעמה תוברתה לש םירידגמה

:תיסאלק תשרומ
תשרומה .תיסאלקה תוברתה ןמ הברה ברעמה תוברת השרי ,ישילש רוד םצעב איהש תוברתכ
םג .תימורה תורצנה תאו תיניטלה הפשה תא ,קוחה תא ,םיינוויה םזילנויצרהו היפוסוליפה תא תללוכ תיברעמה תיסאלקה
.הברהב התוחפ הדימב לבא - תיסאלקה תוברתה ןמ ושרי היסקודותרואהו םאלסיאה תויוברת

:תיברעמ תורצנ
הנממ הלעמל ןיאש תובישח שי ,תיטנטסטורפה ןכמ רחאלו תילותקה הליחת ,תיברעמה תורצנל
."תיברעמה תורצנה" םשב תיברעמה היצזיליוויצה התנוכ הלש ןושארה ףלאה בור ךשמב .תיברעמה תוברתה לש ןייפאמכ
םירומה ,םיקרוטה ןמ םתוא הלידבהש ,תויתליהק לש תחתופמ השוחת הררש םייברעמה םיירצונה םימעה ברקב
.בהז שפחל ידכ קר אלו ,לאה ןעמל תאז ושע םה ,16-ה האמב םלועה תא שובכל ברעמה ישנא ואצי רשאכ .םיטנזיבהו
תויטילופה תואצותהו ,םילותקלו םיטנטסטורפל תיברעמה תורצנה תא הקליחש ,היצמרופר-הרטנוקהו היצמרופרה
.תיניטלה הקירמאמו תיחרזמה היסכודותרואה ןמ תורדענ ,ברעמה תוברתב ןהלש תוילאוטקלטניאהו

: תויאפוריא תופש
ןיב ןיחבמ םרוגכ תשמשמ הפשה .תדה ןמ קר ותובישחב לפונה ,הלעמב ןושאר םרוג איה הפשה
תיסורה ,תינירדנמה ,תידוהה תינפיה .ובש תונושלה יובירב תורחאה תויוברתה בורמ הנוש ברעמה .תרחאל תחא תוברת
לבא ,תיניטלה תא השוריב לביק ברעמה םנמא .תורחאה תויצזיליוויצה לש תויזכרמה תונושלכ תורכומ תיברעה וליפאו
תופש לש תובחרה תוירוגטקה תחת תפפור הרוצב וגווסש תוימואל תופש וחתפתה םמעו ,וב וחמצ םימואל לש ןווגמ
התניפ תיניטלה .תיחכונה ןתרוצב ולא תופש ובצעתה רבכ 16-ה האמה תוביבסב .תוינאמרגו תוינאמור
.תילגנאה התוא הקחד 20-ה האמבו ,ברעמל תפתושמה תימואל-ןיב הפשכ תיתפרצל ךרד

:תינוליחל תינחור תוכמס ןיב הדרפה
ןמ דרפנב תויסנכה ומייקתה תיברעמה הירוטסיהה לכ ךרואל
רורב ןפואב תודרפנ הנידמהו תדה ויה תידניהה תוברתב קר .לבוקמ םזילאוד ויה ,הנידמהו הייסנכה ,רסיקהו לאה .הנידמה
.רסיקה לש רטוזה ופתוש אוה לאה היסקודותרואב ;לאה אוה רסיקה ןפיבו ןיסב ;רסיקה אוה לאה םאלסיאב .ךכ לכ
.תיברעמה תוברתב תוריחה תוחתפתהל רעושת אלש הדימב המרת תינוליחל תינחור תוכמס ןיב הדרפהה

: קוחה ןוטלש
קוחה ןויער תא וחתיפ םייניבה ימי יגוה .םימורה ןמ השורי איה קוחה ןוטלש לשו קוחה לש תויזכרמה
לש תרוסמ החתפתה הילגנאב ;םתוכמסב שמתשהל םירומא םיטילשה ויה ויפ לע קרו ,יעבטה
,רידת קוחה ןוטלש רפוה ,17-הו 16-ה האמב םזיטולוסבאה תפוקתב .(common law) לבוקמה קוחה
החינה קוחה ןוטלש תרוסמ .תונשקעב דרש ןוטלשה חוכל ינוציח ןוסיר לש ןויערה לבא
.שוכר לע תויוכז ללוכ ,םדאה תויוכז לע הנגהלו יתקוחה רטשמל סיסבה תא
.בושח תוחפ הברה םרוג קוחה היה תורחא תויוברתב

:תיחרזא הרבחו יתרבח םזילרולפ
לש ותעדל .דאמ תיטסילרולפ תיברעמה הרבחה התייה םלועמו זאמ
לע תוססובמ ןניאש תוימונוטוא תולדבנ תוצובק לש ןתדמתהו ןתיילע" אוה ברעמה תא ןייפאמש המ ,(Deutch) שטייוד לרק
םיריזנ ירדסמב ,םירזנמב הליחת וססבתה ,תיעיבשהו תישישה האמב ןתישארש ,ולא תוצובק ."ןיאושינ וא םד ירשק
התייה הנש 1000-מ רתוי ךשמב .תורחא תויודגאתה לש ןווגמ וללכו הפוריאב וטשפתה ןה ןכמ רחאל לבא ,תודליגבו
בור .ידמעמ םזילרולפ םילשה יתודגאתהה םזילרולפה תא .תורחא תויוברתמ ותוא הלידבהש ,תיחרזא הרבח ברעמב
לש תרכינ לבא הנטק הצובקו לודג םירכיא דמעמ ,תיסחי ימונוטואו קזח הלוצא דמעמ וללכ תויפוריא-ברעמה תורבחה
בורב שרוש תוכהל םזיטולוסבאה לש ותלוכי תלבגהב דחוימב הבושח התייה תילדואפה הלוצאה .םירחוסו םילכור
לש התשלוחל ,תיחרזאה הרבחה לש התולדל ףירח דוגינב דמוע הזה יפוריאה םזילרולפה .םייפוריאה םימואלה
תוצראבו ןיסב ,היסורב ליבקמב ומייקתהש תויזוכירה תויטרקורויבה תוירפמיאה לש ןחוכלו היטרקוטסיראה
.תוינאמ'תועה

:םייגוציי תודסומ
תא וגצייש םירחא תודסומו םיטנמלרפ ,תוזוחא לש החימצל איבה יתרבחה םזילרולפה
תודסומל ויה היצזינרדומה ךלהמבש גוציי תורוצ ושמיש ולא תודסומ .םירחוסהו הרומכה ,הלוצאה לש םיסרטניאה
היה זא וליפא לבא ,דואמ לבגוה םחוכש וא לילכ ולא תודסומ ולטוב םזיטולוסבאה תפוקתב .תינרדומה היטרקומדה
םג וחתפתה ימצע ןוטלש ןעמל תועונת .תיטילופה תופתתשהה תבחרהל יעצמאכ הייחתל םוקל ,תפרצב הרקש ומכ ,םחוכב
המרב גוצייה םלשוה ךכ .הזנה ירע תירב ןוגכ "תויאמצעו תוקזח םירע" לש תויצרדפנוקל וליבוהו תימוקמה המרב
.תימוקמה המרב הימונוטוא לש תמייוסמ הדימ תועצמאב תימואלה

: םזילאודיווידניא
םזילאודיווידניא לש העדות תחימצל ומרת ליעל וניוצש תיברעמה תוברתה ינייפאממ םיבר
,15-הו 14-ה תואמב דוע חתפתה םזילאודיווידניאה.ויתויריחו טרפה תויוכז לש תרוסמו
,"הילויו ואימור תכפהמ" הנכמ שטייוד לרקש תוכזה ,תישיאה הריחבה תוכזו
רתויב ינעה שיאל" - לוכל תויוכז ןויווישל תועיבת וליפא .17-ה האמה תוביבסב הלבקתה
.ףרוג ןפואב ולבקתה אל םא םג ,וחסונ - "רתויב רישעה שיאל ומכ שממ םתויחל םייח הילגנאב
תוצובקב קסעש רקחמב .20-ה האמה תויוברת ברקב ברעמה לש ןייפאמ ראשנ םזילאודיווידניאה
וללכנ םגדמב וללכנש תויברעמה תונידמה 20 ךותמ 19 ,תונוש תונידמ 50-מ תומוד הייסולכוא
.םזילאודיווידניאה םוחתב דוקינה ברמ תא ורבצש תונידמה ןיב

תנווכמ הניאו ,ברעמה תוברת תא םירידגמה םינייפאמה תא הצממ הניא הלעמלש המישרה
.תיברעמה הרבחב םוקמ לכבו דימת ומייקתה ולא םינייפאמש זומרל
קוחה ןוטלשמ יתטיש ןפואב ומלעתה תיברעמה הירוטסיהב םיברה םיצירעה :ךכ רבדה ןיאש רורב
םינייפאמה ןמ דחא אל ףאש ןועטל תנווכתמ הניא םג וז המישר .םיגציימה תודסומה תא ולטיבו
ודוהבו ןפיב ;תוימאלסיאה תורבחל יסיסב קוח םיווהמ העירשהו ןארוקה :ועיפוהש רורב .תורחא תויוברתב עיפוה וללה
תודיחיה תויברעמ-ץוחה תולודגה תורבחה ןה ךכמ האצותכ ילואו) ברעמה לש הלאל תוליבקמ תוידמעמ תוקולח ויה
לבא ,ברעמל ידוחיי אוהש דחא םרוג ןיא טעמכ ,וניוצש םימרוגה ןיבמ .(רכינ ןמז ךרואל יטרקומד רטשמ םייקתמ ןהבש
.ברעמב ינרדומ המ אל לבא ,יברעמ המ םירידגמ םה דחי .ול דחוימ ןכא םהלש ףוריצה
.תורחא תויוברתמ ברעמה תא הלידבמה ,טרפה תוריחל תוביוחמה תא ודילוה םה
.םלועה לשו ומצע לש היצזינרדומב ליבומ תויהל ברעמל ורשפאש םימרוגה םג םה

תיסחי ,תאז םעו .תואבה םינשב םג ראשיהל דיתע אוה ךכו ,רתויב הברה המצעה תלעב היצזיליוויצה אוה ברעמה
ןניאש תורבח ,ולש םיסרטניאה לע ןגהלו ויכרע תא ססבל הסנמ ברעמהש ןמזב .הדיריב אצמנ וחוכ תורחא תויצזיליוויצל
- תוימאלסיאהו תוינאיצופנוקה תורבחה דחוימב - תורחא ;ברעמה תא תוקחל תוסנמ ןקלח .הריחב ינפל תודמוע תויברעמ
רחאלש הקיטילופה לש יזכרמ ריצ .ותוא "ןזאל"ו ברעמה לומ דומעל ידכ יאבצהו ילכלכה ןחוכ תא לידגהל תוסנמ
ןניאש תויצזיליוויצ לש ןתוברתו ןתמצע ןיבל ברעמה לש ותוברתו ותמצע ןיבש ןילמוגה יסחי אוה הרקה המחלמה
.תויברעמ

ונימאהו ,היצזינרדומ לש ךילהת םהיתונידמ תא ריבעהל םתעדב םישוחנ ויה קרוטאתא לאמכ אפטסומו לודגה רטפ
ורצי םה .יברעמה וליבקמב יתרוסמה שארה יוסיכ תפלחה ידכ דע וליפא ,תיברעמה תוברתה ץומיא אוה רבדה שוריפש
ןיב) היסור ןה םויכ םלועב תויזכרמה "תועורק"ה תונידמה .תיתוברתה ןתוהזב ןוחטיב תורסח ,"תועורק" תונידמ
.היסאמ קלחל ךופהלו ברעמה ןמ קתניהל הסנמה - הילרטסואו ,וקיסקמ ,היקרוט (ברעמל תיליפובאלסה היסקודותרואה

יוטיבב תתצמותמ םתפיאש .ברעמה תוברת תא וחד לבא ,היצזינרדומל ופאש תויברעמ-ץוח תורבח לש םיגיהנמ ללכ ךרדב
,רופגניס ,ןפי .הרבעש האמה ןמ םינפי םייתרבח םינקתמ ועבטש ,("woken, yosei") "תיברעמ היגולונכט - תינפי חור"
קפס ילב תרבוע ןיס .תויברעמ תורבחל ךופהל ילבמ תוינרדומ תורבחל וכפה ,ןריא התוחפ הדימבו ,תידועסה-ברע ,ןאווייט
.תוברעמתה לש ךילהתב תאצמנ איה ןיא טלחהב לבא ,היצזינרדומ לש ךילהת

תועפות וביחרהו ולקה םיינרדומה תרושקתהו הרובעתה יעצמאו ,דימת ומייקתה תוברתל תוברתמ הלאשהו ןילמוג יסחי
לש היצקיפיניסל האיבה איה תאז םוקמב ;ןיס לש "היצזידוה" המע האיבה אל ןיסב םזיהדובה תשרשה לבא .ולא
תודדועמ ןה תובורק םיתעל ,תיתוברת תוברעמתה תובייחמ ןניאש דבלב וז אל תילכלכ תוחתפתהו היצזינרדומ .םזיהדובה
תקתנמ םירז קוסיע ימוחתלו תולודגה םירעל םישנא תעונת ,טרפה תמרב .תוימוקמה תויוברתה לש ןתייחת תא - ךפהה תא
ול תקפסמה וז איה תדה תובורק םיתעלש תוהז רבשמ תרצויו רוכינ לש תושגר הדילומ ,םיימוקמה םייתרוסמה םילבכה תא
.םתשרומב ןוחטיב חתפל םישנא תדדועמ ךכבו הנידמה לש יאבצה החוכ תאו הרשוע תא הלידגמ םג היצזינרדומה .הנעמ

ןויבצ תשבול חרכהב טעמכ איה תויברעמ ןניאש תורבחב .היצזינרדומה לש הרישי האצות איה תימלועה תיתדה הייחתה
איהש םושמ םירחא םירקמבו ,תינרתח תירצונ איהש ןוויכמ תיחדנ תיברעמה תוברתה םירקמה תצקמב .יברעמ-יטנא
ידיל האב תימאלסיאה הייחתה .תויתאיסאהו תוימלסומה תורבחב דחוימב תשגדומ תורוקמה לא הבישה .תנוונמו תינוליח
,הליבומ תילאוטקלטניאו תיתוברת ,תיתרבח העונתל תכפוה איה תובר םימעפו ,תוימלסומה תונידמה לכב יוטיב
15 התייהש יפכמ רתוי תימאלסיא התייה ,ןריאמ ץוח ,תימאלסיא הנידמ לכ השעמל 1996-ב .קומע הקיטילופב המושירש
,ללכה ןמ אצוי ילב ,םיווהמ םה ,ןוטלשה תא םיבצעמ םיימאלסיאה םייטילופה תוחוכה ןיא ןהבש תונידמב .םדוק הנש
.םהיתורבח לש (westoxification) "תוברעמתהה לער" דגנ םיאצוי םישנא ימלסומה םלועה יבחר לכב .הלשממל היציזופוא
ןהיתויוברת ןיב תואימחמ יתלב תואוושה וכרעו ,םיירוקמה ןהיכרע תא שדחמ תולגל היסא חרזמב תורבחה ולחה ליבקמב
,ילכלכה גושגשב ואנקתה ,םירחא םייברעמ-ץוח םימעל המודב ,ןה םינש תואמ ךשמבש יפ לע ףא ,תיברעמה תוברתל
וז החלצה ירוחאמ דמועה דוסה תא ושפיח ןה .ברעמה תורבח לש תיטילופה תוביציבו יאבצה חוכב ,יגולונכטה םוכחתב
תיטמרדה תילכלכה םתוחתפתה תא םיסחיימ םיתאיסא-חרזמה םויכ .םלצא םליחהל וסינו ,םייברעמה םיגהנמבו םילגרהב
אלא ,ברעמה ומכ תויהל וכפהש םושמ אל ,םתנעטל ,וחילצה םה .םה-םתוברתב םתוקבדל אלא ,ברעמה תוברת ץומיאל אל
ןהיגיהנממ םיבר ושע ,ברעמל סחיב תושלח ןמצע ושיגרה תויברעמ-ץוח תורבחשכ .ברעמה ןמ םינוש וראשנש םושמ
תיברעמ הטילשל םתודגנתה תא קידצהל ידכ ,תוריחו היטרקומד ,םזילרביל ,תימצע הרדגה לש םייברעמ םיכרעב שומיש
ןהלש םיסרטניאה םודיקל םהב ושמתשה םדוקש םיכרעה םתוא תא תונגמ ןה ,תושלח ןה ןיא רבכשכ ,וישכע .תילבולג
ברעמה יכרע לש םתכישמ םג תדרוי ךכ ,הגיסנב תואצמנ ברעמה תומצעמש םשכ ."םדאה תויוכז לש םזילאירפמיא"כ
רוד דלנורש המ אוה וזה המגמה ייוליגמ דחא .תוחפ םייברעמו רתוי םיינרדומ םישענ םלועה לש םילודג םיקלח - ותוברתו
-ץוחה תונידמב ןהו םעפ לש תויברעמה תובשומב ןה ."םישרושה לא הבישה תעפותל ינשה רודה" םשב הניכ (Dore)
תא ולביקש םישנא ,תואמצעל ןושארה רודה וא ,"היצזינרדומה תא סינכהש רודה" ינב ויה ,םויה לש תויאמצעה תויברעמ
וללהש םושמ המ תדימב ;תוילסרבינואה תויברעמה תופשה תחאבו ץוח תוצראב תויברעמ תואטיסרבינואב םתרשכה
.הקומע היהתש ריבס םלצא םייברעמה םיכרעה תגיפס ןכ לעו ,םשרתהל םיחונ םירענכ ץראל ץוחב הנושארה םעפב ורקיב
תואטיסרבינואב ,תיבב ותלכשה תא לבקמ ,רתוי הברה לודג וינב רפסמש רוד ,היצזינרדומל ינשה רודה ,ךכל דוגינב
רשק תוקפסמ" ולא תואטיסרבינוא .תימוקמה הפשה איה ןהב הארוהה תפשש תואטיסרבינוא ,ןושארה רודה ינב ודסייש
רודה ,םדוקה רודה ןוטלש תא םיניוע ולא תואטיסרבינוא ירגוב ."תיזכרמה תימלועה תוברתה םע רתוי הברה שולק
."תוידילי-תוימוקמה היציזופואה תועונת לש ןמסקב םיבשנ" םה תובורק םיתעל ךכו ,ברעמב רשכוהש

השולש ויה הקיינרדנב ןומולוסו יל ירה ,הני'ג ילע דמחומ .וז המגמל ותוהז תא םיאתהל ץלאנ ןושארה רודה ןמ קלח םג
הני'ג .םהיתורבחב לילכ "םיברעושמ" םינבו םיניוצמ ןיד יכרוע ,ןיא-ןלוקנילו 'גדירבמייק ,דרופסקוא לש םיקירבמ םירגוב
הקיינרדנב ."ץאוסל חרזממ יעזג יכה ילגנאה" :תיטירבה הלשממה ירשמ דחא לש ויתולימב ,היה יל .עבשומ ינוליח היה
,םאזע ידיאקל ךפה ינוליחה הני'ג .םהיתובא תוברתל םתשולש ורזח ,םהיתונידמ תא גיהנהל ידכ ,תאז םעו .ירצונכ לדג
;םזינאיצופנוקב ךמתו ,דמולמ ןירדנמ ,וי ןאוק ילל ךפה יל ירה ;תינטסיקפה הנידמל סיסבכ םאלסיא לש ןויערל יאנק ףיטמ
.תיזלהניסה תונמואלל הנפו םזיהדובל ותד תא רימה ירצונה הקיינרדנב


רמאמה ךשמהל


 

הרזח

(םישדח תונוילג) ואלילג רתאל | שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ