Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

?רודכ אוה םלועהש רמא ימילילג לאגי :רמאמה רבחמ
.לוגע ץראה רודכ יכ ,הנקסמל םדאה ינב ועיגה דציכ :רמאמה אשונ
םירודכ /הירוטסה /ללח :חתפמ תולימ
.היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה
תירבעה הטיסרבינואה ,םיעדמה תארוהל זכרמה ,ילילג לאגי ר"ד :תורעה
.םילשוריב
? ר ו ד כ א ו ה ם ל ו ע ה ש ר מ א י מ  
 
 
לש ויתופקשה .וב םייח ונאש םלועה תרוצ םדאה ינב תא הנרקיס דימתמו זאמ  
עבטב תופצל ,םיקחרמל עונל ותלוכי רופיש םע דבב דב וחתפתה הז אשונב םדאה
ויתודימ ללגב ךא ,רודכל המודה ףוג ינפ לע םייח ונא ,ןכא .תונקסמ קיסהלו
ומב הב ןיחבהל םילגוסמ ונא ןיא יכ ,הילאמ תנבומ תירודכה ותרוצ ןיא תויקנעה
.וניניע

-רודכ" םשב העיפומ איה יכ ,הילאמ תנבומ ץראה לש תוירודכה ,תירבע ירבודל
תואמ שמחו םייפלאכ ינפל העודי התיה אל תאז הדבועש רוכזל יאדכ לבא ."ץראה
תא הלביקש ,םינמזה םתואב השדח הבישח תטישב םינושארה םידעצה ושענ זא .םינש
.עדמ םשה

?רודכ לע םייח ונאש ןויערל םדא-ינב ועיגה םצעב ךיא
וקו ,המוד הנומת וארת ןוויכ לכמ .םי בלב הריס לע םיאצמנ םתאש םכל וראת
ינוויה ןעדמה םג םהיניבו ,םינומדקהש אלפ ןיא .קחרמ ותואב םכל האריי קפואה
ץראהש ובשח ,הריפסה ינפל תישישה האמב יחש ,סוטליממ (Thales) סלאת ,ןושארה
הטישה תא איצמה אוהש ןייצנ סלאת לש ותוכזל .הקסיד - התרוצו ,החוטש איה
םלועל רשקב םילעמש הנעט לכ ,עיצהש הטישה יפל .םויכ ונל תרכומה תיעדמה
וליפא ונל השק םויה .םימיוסמ ןויגיה יללכ תרגסמב החכוה תשרוד ונביבסמש
היעבה ןורתפב תאז הטישב שומיש תוארל הסננ .הזה יוליגה לש ותלודג תא דומאל
.ץראה תרוצ לש
רבד לכמ רתוי הברה לודג רודכה סוידר) קנע אוה ץראה-רודכ ,ונרמא רבכש יפכ
?תאז לכב תוירודכה תא "תוארל" רשפא ךיא ,ךכ םא .(ונתביבסב אצמנש רחא
וטסירא בתכ המ הארנ .תומכחותמ םיכרד אוצמל שיש ,איה ךכל הבושתה
.הריפסה ינפל תיעיברה האמב ךכ לע (Aristotle)

: ץראה תוירודכל םייטרואית םיקומינ
ץראה לש התרוצש הפקשהה םע ובשייתה אל וטסירא קיסהש תונקסמהו תויפצתה חותינ
ץראה :קפסל םוקמ םיריאשמ םניאש ,םיקומינ השולש הלעה אוה .החוטש הקסיד איה
.החוטש הניא
הניפסב םיננובתמ ונא רשאכ וניניעל הלגתמש המ לע ססבתמ ןושארה קומינה
ונלוכל .(30 'מע ,5 'סמ "2000 טעמכ" - 1 הנומת) חותפה םיב ונתאמ תקחרתמה
ונא רשאכ וא ,ונתאמ םיקחרתמ םהש לככ "םינטקו םיכלוה" םיפוגש העפותה תרכומ
התיה ונתאמ תקחרתמה הניפסה יזא ,הקסיד לע םייח ונחנא ןכא םא .םהמ םיקחרתמ
הניפס לע םעפ לכתסהש ימ לכ ךא .הדוקנכ האריתש דע ,טעמ-טעמ ןוטקל הכירצ
.רבדה ךכ אלש עדוי תקחרתמ

:1 הנומת  
םלענ הליחת ;הגרדהב וניניעמ תמלענ תקחרתמה הניפסה ,ץראה רודכ תוירודכ ללגב
.ןרותה הצק ךכ-רחאו ןופיסה

איה םיוסמ בלשב לבא ,הנטקו תכלוה איה וליאכ תיארנ תמאב הניפסה ,הלחתהב
ףוסבו ,ןופיסה ךכ-רחא ,הניפסה ףוג םלענ הליחת .קלח ירחא קלח םלעיהל הליחתמ
.ןרותה הצק םלענ
אל ,החוטש ץראה התיה ול .החוטש ץראהש הנעטה םע תבשייתמ הניא תאזה תיפצתה
.הדוקנל הגרדהב תכפוה התיה אלא קלח ירחא קלח תמלענ הניפסה התיה

םאש ,העודיה הדבועה תא ןייצמ וטסירא .םימשל םירושק םיאבה םיקומינה ינש
םהב םיפוצ םא רשאמ הנוש םיבכוכ תנומת םיאור ,םירצממ הלילה ימשב םיפוצ
תאז תמועלו ,ןווי ןופצב םיארנ אל םירצמב םיארנש םיבכוכהמ קלח .ןווי ןופצמ
תוארל םיכירצ ונייה ,החוטש ץראה התיה ול .םירחא םיבכוכ האור ןוויב הפוצה
.רבדה ךכ אלש עודי ירהו ,איהש תיפצת תדוקנ לכמ ההז םיבכוכ תנומת

וק לע תאצמנ ץראה רשאכ ,חריה לע הליטמ ץראהש לצה תרוצמ עבונ ישילשה קומינה
לש ותרוצ היהת המ ."הנבל יוקיל" ארקנ הז עוריא .חריה ןיבו שמשה ןיב רשי
םיפוצה לכ ,וטסירא לש ונמז דע ורבטצהש תובר תויפצת יפל ?חריה לע לטומה לצה
םא רבדה ןכתיי ךיא .םלשומ לוגיעב דימת וניחבה חריה לע ץראה לש לצב ופצש
הליטמש לצה .ומצע תא וטסירא לאש ?הקסיד תיומד ,החוטש ץרא לע םייח ונא
,רומאכ לבא .(הספילא) סוחפ לוגיע ותרוצ םימעפלו לוגע םימעפל אוה הקסיד
לצ דימת ליטהל לוכי דחא ףוג קר .חריה ינפ לע לוגע לצב םישנאה ופצ דימת
רבסה שי וטסירא איבמש םינועיטה תשולשל .(םש ,2 הנומת) ירודכ ףוג - לוגע
!רודכ ינפ לע םייח ונחנא - דבלב דחא ריבס

היה ךכ ,הקסיד ץראה התיה ול  
:יוקיל תעב הלש לצה הארנ  
:2 הנומת  
תוירודכה לע דיעמ ,לוגיע לש קלח דימת אוהש ,יוקיל תעב חריה לע ץראה לש לצה
.ץראה לש

?רודכה לש ולדוג והמ

אלל ,ותוירודכב םיניחבמ ונייה ןכ אל םאש ,דואמ לודג "הארנכ" אוה ץראה-רודכ
וילא בורק שממ קפואה תא האורה ,ןטקה ךיסנה לצא ךכ) "םימכח" םיקומינב ךרוצ
לש ולדוג תלאשל הבושת ןתנ אל וטסירא .(...ומלוע תרוצ תא טלוק תולקבו
יחש ,רחא ינווי ןעדמ יפמ הנתינ הבושתהו בר ןמז רבע אל םלוא ;רודכה
.(הריפסה ינפל 330 Eratoshanes) סנטסותרא ,םירצמבש הירדנסכלאב

ירפוזכא-טנס הד ןאוטנא ,ןטקה ךיסנה :3 הנומת

ךכל בל םש אוה .שמשה רואב םינוש םיפוג םיליטמש לצב ןנובתהל גהנ סנטסותרא  
הנוש היה לצה .לצ היה אל םיפוגלש הרק אל םעפ ףא הירדנסכלא וירוגמ ריעבש  
הנועה םג .םיירהצה תעשב רצקו ,החירזהו העיקשה תעשב ךורא :םינוש םינמזב  
קחרמב תנכושה ריע ,העיס ישנאלש ,סנטסותרא עדי תאז םע .לצה ךרוא לע העיפשמ  
יבשות .תילכתב תונוש תויפצת ויה ,(ןאוסא - םויה) הירדנסכלאל םורדמ בר  
ןיא ,(ינויב 22) רתויב ךוראה םויה ,הנשב םיוסמ םויבש ךכל בל ומש הנייס  
העשב .םשאר לעמ קוידב זא תאצמנ שמשה רמולכ ,םיירהצב ללכו ללכ לצ םיפוגל  
.רתויב קומעה רובה תיתחתל וליפא רדוח שמשה רוא ,וז תמיוסמ  

םיאור ונא ןכלו ,רמא ,רודכ ינפ לע םייח ונחנא .רבסה ךכל תתל עדי סנטסותרא  
לעמ קוידב תאצמנ שמשה רשאכ .הנייסבו הירדנסכלאב הנוש ןפואב םיבכוכו םימש  
היוצמה ,הירדנסכלא לעמ קוידב תאצמנ איה ןיא ,לצ םש הליטמ הניאו הנייס  
.לצ שי הירדנסכלאב םיפוגל ןכ לעו ,הל ןופצמ  

סוידרה תא בשחל ידכ הז עדימ לצנל ךרד אצמ אוה .ךכב קפתסה אל סנטסותרא לבא  
בצינ הירדנסכלאב .תודידמ יתש ךרע אוה ךכ םשל .(םש ,4 הנומת) ץראה-רודכ לש  
ליטמש לצה ךרוא תא דדמ סנטסותרא .םינוערפה ימימ הובג (ןבא דומע) קסילבוא  
הדידמה .םיירהצה תעשב ,ינויב 22-ב ,הנייסב לצ ןיאש ןמזב קוידב ,קסילבואה  
םתואב הלק אל המישמ התיה תאז) הנייסל הירדנסכלא ןיבש קחרמה לש התיה היינשה  
טעמו הלאה םינותנה ךמס לע .(תועיספב דדמנ מ"ק 800-כ לש קחרמ רשאכ ,םימיה  
אוה ,הדידמב ישוקה ףא לע .ץראה-רודכ סוידר תא סנטסותרא בשיח ,הירטמואיג  
!דבלב 5%-כ ,דואמ הנטק התיה ולש תועטהו ,בושיחה תא עציב  

4 הנומת  
ץראה-רודכ סוידר תא סנטסותרא בשיח םתרזעבש םינותנה  

ץראה תוירודכב שומיש  

,(Columbus) סובמולוק רפוטסירכ לא ,15-ה האמה לש דרפסל ,המידק הציפק השענ  
איה ץראהש וטסירא ןעט זאמ הנש 1800-כ ורבעש תורמל .םלוע הלגמו םי-שיא  
ןיידעש תופמב טלב רבדה .החוטש ץרא לש לדומב שמתשהל םישנא וכישמה ,רודכ  
.םיה ידרוי תא ועטה הלא תופמ .חוטש ירושימ םלוע וארה  

(14-ה האמה) עודיה םלועה לש החוטש הפמ  

ילנקסוט ולואפ יקלטיאה ףרגואיגה לצא הילטיאב סובמולוק דמל ותוריעצב  
תופמ ,רתוי תוקיודמ תופמ ורייצש םינושארה דחא היה רשא ,(Toscanelli)  
ךפה ילנקסוט לש ותעפשהבש חינהל רשפא .ץראה תוירודכ תא ןובשחב ואיבהש  
תימי ךרד תולגל :סובמולוק לש ושפנ תאשמל רודכה ביבס הברעמ עונל ןויערה  
.ודוהל השדח  

המכ .השביב איה םשל הרישיה ךרדהשו הפוריאל חרזממ תאצמנ ודוהש עדי סובמולוק  
הקירפא תשבי תא ףוקעל ךרד שפחל םייזגוטרופ םייאמי וליחתה ןכל םדוק םינש  
היסאו הקירפא תושביה ןיב ימי רבעמ היה אל .םיה ךרד ודוהל החרזמ עיגהל ידכ  
.המורד הלחתהב תונפל םתוא בייח הזו (התרכנ אל ןיידע ץאוס תלעת)  

הלדוג תא עדי אל שיאו ,ףוחה תברקב קר תוניפסה וטש הלאה תונויסנה לכב  
ןכמ רחאל םינש המכ .םייק ןכא החרזמ ימיה רבעמה םאו הקירפא תשבי לש יתימאה  
ךורא עסמ ירחאו ,הקירפא תא ףוקעל (Vasco Da Gama) המאג הד וקסו חילצה  
.תאז ךרדב ודוהל עיגה עגיימו  

אוה .םייזגוטרופה םיאמיה לש הזמ תילכתב הנוש היה סובמולוק לש הבשחמה ןוויכ  
עיגהל תורשפא תויהל תבייח ,ךכ םאו ,לוגע אוה ץראה-רודכש עדיה לע ססובמ היה  
.החרזמ אלו הברעמ םיענ םא םג ,ודוהל  

ךרדב הלגיש חינה ילואו ,חותפה םיב ךרדה ךרוא תא בשיח אל הארנכ סובמולוק  
ול היה אל ,חותפה םיב היהת ךרדה לכש החנהב ,ןכ אל םאש .םיעודי םניאש םייא  
.םימיה םתוא לש תונטקה תוניפסב ודוהל עיגהל יוכיס םוש  

ודגנתהש דרפסב העפשה ילעבו םידמולמ םע םיבר םיחוכיו ירחא ,תרחא וא ךכ  
התרזעבו ,דרפס תכלמ הלבזיא לש התכימת תא סייגל סובמולוק חילצה ,ועסמל  
תא הנושארל תוצחלו הברעמ תאצל ידכ ,תווצ ישנא 88 ןהבו תוניפס שולש ןגריא  
.יטנלטאה סונייקואה  

ןהש םימהו ןוזמה תומכו תונטקה ויתוניפס .ותומכ םיבר ןיאש חתמ רופיס הז היה  
הכ עסמל השורדה ,םי בלב תכשוממ הייהשל ןפוא םושב םיקיפסמ ויה אל תאשל ולכי  
.רק בושיח ךותמ אלו ,תונתפאש ,ףחד ךותמ וכרדל אצי סובמולוקש רורב .ךורא  
תוטסל אלו הברעמ ליבוהש ביתנ לע רומשל קר ול רשפיא ימי טווינב ולש עדיה  
היהשכ ,םיישדוחמ רתוי לש עסמ רחאלו ,ודוה תא אצמ אלש תורמל ,ולזמל .ונממ  
- תרחא תשביב סובמולוק עגפ ,התיבה רוזחל ושרדו וב ודרמ וישנאו שאוימו שתומ  
הרהמ דעש תורמל .1492 תנשב הרק הז .ןבומכ ,הקירמא  
םייאל םינש ךשמב וארק ,ודוה הניא השדחה ץראהש ררבתהו תועטה התלגתה  
האלה רודחל תונויסנ המכ ירחא ."תיברעמה ודוה" םשב םהילא עיגה סובמולוקש  
הברעמ ךרד חותפל ץורמה ןמ סובמולוק שרפ ,המנפל עיגה םהמ ןורחאבשכ ,הברעמ  
.ףוסבל ועינכהל וחילצה וכרדב ודמעש םיישקה .ודוהל  

,דרפס ךלמ תורישב דבעש יזגוטרופ ,(Magellan) ןאלגמ דננידרפ ,רחא יאמי  
חרזממ םיאצמנש םינילבתה ייא לא עיגהל ידכ ,הברעמ האלה עונל ןויסינב ךישמה  
םע דרפסמ וכרדל ןאלגמ אצי ,1519 תנשב ,סובמולוק רחאל הנש םירשעכ .ודוהל  
תא ףוקעל ידכ המאג הד וקסו גילפהש יפכ) המורד הנפ הליחתו ,תוניפס שמח  
עיגהשכ .הברעמ ךישמהל םירחאו סובמולוק לש תונויסנה לע עדי ןאלגמ .(הקירפא  
תא ףוקעל ידכ ,המורד הנפ אוה תימורדה הקירמא תשבי דע ןאלגמ  
עדי אל דחא ףאש רוכזל יאדכ לבא ,הטושפ תיארנ תינכותה .הברעמ ךישמהלו תשביה  
ימי רבעמ םייקש ןועטל לוכי היה אל דחא ףא ,תאזמ הרתי .הקירמא לש הלדוג תא  
!הקירמא תשבי ביבס  

תועגיימ םינש שולש רחאל .תואלתו תונכס אלמ ,השקו ךורא היה ןאלגמ לש ועסמ  
הילעו ,שמחה ךותמ ,(ןוחצינ) "הירוטקיו" ,תחא הניפס קר דרפסל הרזחב העיגה  
,ךרדב גרהנש ,ןאלגמ ילב ורזח םה .עסמל ואציש 218 ךותמ ,םישנא לש ןטק ץמוק  
ייאל עיגהל הכז ,םינפ לכ לע ,ןאלגמ .ול אל המחלמל עלקנשכ ,םיניפיליפב  
םייח ונאש השעמל חכוה הנושארל ךכ .הברעמ גילפהשכ :םלחש יפכ חרזממ םינילבתה  
.רודכ ינפ לע  
?חרכהב המ ,רודכ  

?רודכ חרכהב איה התרוצ המל :איה ץראה לש תוירודכל רשקהב הלאשנש האבה הלאשה  
,םינמזה לכב םסרופמהו לוגדה ןעדמה התוא קפיס .1667-ב הילגנאמ העיגה הבושתה  
תועונת לע םינותנה תא קירבמ ןפואב חתינ אוה .(Newton) ןוטוינ קזייא רס  
םויק תחנהב םריבסהו ,(Kepler) רלפק יקוחב וראותש ,שמשה תכרעמב תכלה יבכוכ  
.םוקיב רמוח ירגרג ינש לכ רשקמה ,(היצטיוורג) הכישמ חוכ  

םיפוג רצויו וידחי דכולמ אלא רזופמ וניא םוקיב רמוחה עודמ הליג ןוטוינ  
.ימלועה הדיבכה קוח ארקנ ןוטוינ חסינש קוחה .םידיפצ  

רבחמה רשי ינוימד וק ךרואל הז תא הז םיכשומ ללחבש םיפוגה לכ ,קוחה יפל  
תרוצב שוג תורצוויהל תמרוג הכישמה ,רמוח הברה שי םיוסמ רוזאב רשאכ .םהיניב  
הדימב ןוויכ לכב תישענ הכישמה בקע רמוחה תסירקש ,איה ךכל הביסה .רודכ  
ידי-לע תצחלנה ,רודכה זכרמב הדוקנ לע םיבשוח םא תאז ןיימדל רשפא .הווש  
לש ולדוג רשאכ גשומ ביצי בצמ .ןוויכ לכב הווש הדימב ,רמוח לש םיאלמ םידומע  
םייושעה ,םידומעה לקשמ ,ןכ אל םאש .הווש אוה זכרמהמ ןוויכ לכב רמוחה דומע  
ךכ .לקשמ-יוויש בצמ תגשהל דע רמוח תמירז רצוויתו ההז היהי אל ,רמוח ותואמ  
הרקמב) רודכ תרוצב אוה דואמ לודג רמוח שוג לש ביציה ובצמש הנקסמל םיעיגמ  
,ףקת וניא הז קומינ ,םידיאורטסא ומכ ,דחוימב םילודג םניאש רמוח ישוג לש  
.(םיירודכ חרכהב םה ןיאו  

"דומעל דומעמ" םורזל לכויש ידכ ילזונ היהי רמוחהש הז לדומ "שרוד" ,הרואכל  
הנבמ םוש ,רמוח לש הלודג קיפסמ תומכב רבודמ םא ךא .תירודכה הרוצה תגשהל דע  
קומינ ותוא תרזעב .םורזל ליחתמו ,רידאה ץחלה דגנכ דומעל לוכי וניא קצומ  
הדיבכה .דואמ הלודג הסמ ילעב םהש םיבכוכב םירה םימייק אל עודמ ריבסהל ןתינ  
.תמלשומה תירודכה הרוצה תא "לבקל" םתוא תצלאמ (היצטיוורג)  

8 הנומת 7 הנומת
לש ימצע בוביס אלל .םינוויכ ינשמ רודכה זכרמ לע םיצחולה רמוח ידומע .7  
.ההז םידומעה ךרוא ,רודכה  
םינוש םינוויכב רמוחה ידומע ךרואו םיבטקב סחפתמ אוה ,בבותסמ רודכה רשאכ .8  
.ההז וניא  

...חרכהב אל ,רודכ  

אוה םאה ?בבותסמ אוה רשאכ רודכל הרוק המ :תפסונ תניינעמ הלאש לאש ןוטוינ  
לוכי אל ץראה-רודכש ,ונראיתש לדומה לע ךמתסהב ,התיה ותבושת ?ירודכ ראשיי  
ךלוה רודכה םיבטקה ירוזאב ,בוביסהמ האצותכ .ןיטולחל םלשומ רודכ ראשיהל  
ךות) לקשמ-יוויש לש בצמבש ןיבה ןוטוינ .הוושמה-וק ירוזאל האוושהב סחפתמו  
,ץראה-רודכ זכרמ לע ולקשמב ץחולה ,הוושמה-וק רוזאב רמוח דומע ,(בוביס ידכ  
.בטוקה םע ץראה-רודכ זכרמ תא רשקמה רמוח דומע רשאמ רתוי ךורא תויהל בייח  

דמתה חוכ .תבבותסמ תכרעמב םימייקה (היצרניא) דמתה תוחוכ תרזעב תאז ריבסנ  
העונתב אצמנה המ רבד הצוחה ךשומה חוכ אוה (ילגופירטנצ) סוידר ךרואל לעופה  
ןוויכב ,הצוחה באשנ בבותסמ רודכ יונב ונממש רמוחה ,הז חוכל תודוה .תיבוביס  
.המינפ ותוא םיכשומה הדיבכה תוחוכל סחיב ךופה  

תמועל הוושמה-וק רושימב אצמנש רמוחה דומע ליעפמש ץחלה תתחפהב אטבתמ רבדה  
קר לקשמ-יוויש לבקתמ ,בוביס לש בצמב ,ךכ םא .בוביסה ריצ ךרואל אצמנש הז  
.בטוקבש רמוחה דומע רשאמ רתוי ךורא אוה הוושמה-וק רושימבש רמוחה דומע רשאכ  
בטוקל ינופצה בטוקה תא רבחמה וקה) בוביסה ריצ ךרואל םיאצמנה םידומעה  
,שדח לקשמ יוויש רצונ ךכ .ילגופירטנצה חוכהמ ללכ םיעפשומ םניא (ימורדה  
.רודכ קוידב וניא רודכה רשאכ  

אילפהל ברוקמ בושיח עציב אוה ,םיקיודמ םינותנ ןוטוינ ידיב ויה אלש תורמל  
בתכ הז ןיינעב ויתונקסמ תא .ץראה-רודכ לש םייתימאה וידממ תא בטיה ךירעהו  
-ב רואל אציש ,(היפיצנירפ) "עבטה תייפוסוליפ לש םייטמיתמ תונורקע" ורפסב  
ועציב ףא םייתפרצ םינעדמ .ורוד ינב לש תמעזנ הבוגתל ומרג ולאו ,1687  
וחיכוה אל ,תולשוכ ויהש ,תודידמה .הסוחפ ץראהש ותנעט תא םיזהל ידכ תודידמ  
ןכא םהירוחאמש ןויגיההו ויבושיחש עודי םויכ ךא ,ןוטוינ לש ותנעט תונוכנ תא  
.םיססובמ ויה  

12,713.82 אוה בוביסה ריצב רטוקה ?ץראה-רודכ לש םייתימאה וידממ ךכ םא םהמ  
טעמכ" לע םייח ונא ,ונייהד .מ"ק 12.756.78 אוה הוושמה וקב רטוקהו מ"ק  
.מ"ק 40-כ קר ,לודג וניא םירטקה ןיב לדבהה רשאכ ,"רודכ  
:חפסנ  

,םעפ אל ונייצ םידלי לצא הבישחה תוחתפתהלו עדמה לש הירוטסיהל םיחמומ  
לש תופקשהה תוחתפתה ןיבל תויעדמה תופקשהה תוחתפתה ןיב םיוסמ ןוימד םייקש  
.םלועה לע םידלי  
חוטשו לוגע אוה םלועהש דלי לש הפקשהל אמגוד  

הביסה .דואמ לבגומ אוה םימוחתה ינש ןיב ןוימדהו ,ללכ טושפ וניא הז אשונ  
םוש אלל התשענ תושונאה לש תיעדמה תוחתפתההש ,איה םהיניבש לדבהל תירקיעה  
,עדמ םידמול ונימיב םידלי וליאו ,ודבל לכה תא תולגל ץלאנ םדאה ,ץוחבמ הרזע  
.תונוש םיכרדב ,הכרדה תרזעב  
החוטש ץראהש ונימאה םינומדקה  

םינרקס ,דחוימב םימכח םישנא וליג רודכ תרוצ ונמלועלש יוליגה תא ,ןכאו  
,םעבטמ םינרקס םה םידלי .תרגוב הבישח ילעב רמולכ ,םירגובמ ...םגו ,דחוימב  
,תינרדומ הביבסב םיחתפתמ םידלי ,םויכ .יתוהמ ןפואב הנוש םהלש הבישחה לבא  
תוחתפתהב טלוב ןפואב "תברעתמ" וז .תחתופמ תיעדמ-תיגולונכט הביבס תעפשהב  
.ויתופקשהו ותבישח תיינב לע העיפשמו דליה לש עדיה  

זמר הב ןיאש) הרישיה תיפצתה ,ץראה-רודכ תוירודכב רבודמ רשאכ ,תאז םע)  
תוראשנ םידלי לש תומדקומה םהיתופקשהש ,הקזח הכ העפשה העיפשמ (תוירודכל  
הלודג איה ץראהש םינימאמ םה :םינש 2500-כ ינפל םישנאל ויהש תופקשהל תומוד  
.החוטשו  

לבקמו םלועה תרוצ לע ויתועד תא הנשמ דליה ,רבוצ אוהש עדיה בקע ,ןמז רובעכ  
םנמא .(12-ל 9 ליג ןיב ללכ ךרדב לח יונישה) רודכ אוה םלועהש הדבועה תא  
םניאש ,םיטלחומ םיגשומכ "הטמ-הלעמ" לש הסיפתה .טושפ וניאו דח וניא יונישה  
םישנאה ךיא" :םילאוש םידלי .דואמ העיפשמ ,ץראה ינפ לע םוקמל םוקממ םינתשמ  
םילפונ םניא םה המל" ;"?הטמ יפלכ שארה םע םיכלוה םה םאה" ;"?הטמל םש םייח  
.םיכנחמה לש םבל תמושתל תויואר הלא תולאש - "?הטמל  


 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ