Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

?לעופ הז ךיא .םיכמסמ םוליצל הנוכמ - סקוריז :רמאמה םש


םולש-ןב רימא :רמאמה רבחמ
.סקפה רישכמו רזייל תוספדמ ,םוליצ תונוכמ לש הלועפה תונורקע :רמאמה אשונ
םייגולונכט םישודיח :חתפמ תולימ
תרושקת/םיבשחמ  
היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה
םירצומ חותיפב קסועה הקיטפוא-ורטקלא סדנהמ אוה םולש-ןב רימא ר"ד :תורעה
.םילשוריב דליפמולב ש"ע עדמה ןואיזומב
 
םולש-ןב רימא :תאמ  

?ישמ דב תסיפב תיכוכז טומ ףושפש ןיבל םיכמסמ םוליצל הנוכמ ןיב רשקה המ  
םינוויה ועדי הריפסה ינפל תישימחה האמב רבכ .יטאטס למשח - אוה רשקה
יפכ .הכישמ תוחוכ םירצונ הזב הז םינוש םירמוח םיפשפשמ רשאכש ,םינומדקה
רתונ ךכו ,והנשמ לא םירבוע דחא ףוגבש םינורטקלאהמ קלח ,םויכ םיניבמ ונאש
תילמשחה הניעטל .ילילש ילמשח ןעטמ ןועט ינשהו יבויח ילמשח ןעטמ ןועט דחאה
לגעמ"ב םרוזה םרזל דוגינב תאזו ,"יטאטס למשח" םיארוק הלא םיפוגב תרצונש
.רוגס לולסמב םיענ םינורטקלאה ובש ,"ילמשח

.יטאטס למשח לע ססובמ רזיילה תוספדמ לשו םוליצה תנוכמ לש הלועפה ןורקע
,6 'סמ "2000 טעמכ") 1 םישרתב ראותמ םיכמסמ םוליצל הנוכמ לש יסיסב הנבמ
לש הקד הבכשב ץוחבמ הפוצמה ,יטאטסורטקלא ףות יוצמ הנוכמה בלב .(19 'מע
:תואבה תונוכתה לעב דחוימ רמוח

,ילמשח ןעטמב וב םיוסמ רוזא םינעוט רשאכש ךכ ,תילמשח הניחבמ דדובמ אוה .א
.ףוג ותוא ינפ לע הבורקה ותביבסל רזפתמ וניא ןעטמה  
רמולכ) ילילש ילמשח ןעטמ ררחתשמ ,וילע םיריאמ רשאכ .רואל שיגר אוה .ב
תאז הנוכת .רואה םהב עגפש םירוזאב קרו ךא חטשה ינפל ךומס (םינורטקלא  
-וטופכ שמשמה דחוימה רמוחה .(Photoconductivity) תוכילומ-וטופ תארקנ  
.םוינלס ארקנ םוליצה תנוכמ ףותב ךילומ  

יוצמ הילעמ .סורפ לילג תרוצב תיכוכז תשדע תבכרומ ,וילא ליבקמבו ,ףותה לעמ
ליבקמב תבכרומה ,הכורא הרונמ .םלוצמה ףדה תא םיחינמ וילעש תיכוכזה חול
.םוליצה ןמזב םיאורש קזחה רואה הז .ףדה תא הריאמ ,הלעמ יפלכ תנווכמו השדעל

םיכמסמ םוליצל הנוכמ לש הנבמ :1 םישרת  

:תחא הנועבו תעב תולועפ המכ הנוכמה תעצבמ םוליצה ךלהמב
,הרומג הכישחב השענ רבדה .יבויח יטאטס למשחב ןעטנ ףותה לש ינוציחה וקלח .1
חטשמה ינפ לע דיחא ןפואב םירזפתמ םייבויחה םיילמשחה םינעטמהש ךכ  
.(םש ,2 םישרת) םמוקמב םיחיינ םיראשנו  

תישאר הניעט :2 םישרת  

ףותהו השדעה ,הרונמה תא םאותמ ןפואב הזיזמ ,ידמל תבכרומ ,תינכמ תכרעמ .2
.תיכוכזה חול ךרואל  
,השעמל .ףדה ירחא "בקוע" ופקיהש ךכ בבותסמ ףותה ,הדיצה ותעונת ידכ ךות .3
.ףותה לע ,דבלב תחאו ,תחא הדוקנ המיאתמ ףדה לע הדוקנ לכל  

תרצוי השדעה .השדעל ונממ רזחומו תיכוכזל לעמש ףדב עגופ הרונמהמ עקובה רואה
,תירדניליצ השדע וזש ןוויכ .ףותה לש ופקיה לע ףדה לש םינושה ויקלח תומד תא
ךלהמבש ךכל םרוג ףותה בוביס ,תורחא םילימב .ףדה לש יאר תנומת איה תומדה
.ףותה לע ףדה לכ הגרדהב ןרקומ תכרעמה תעונת

םהב עגפ רואהש תומוקמב ?ףותה לעש םייבויחה םיילמשחה םינעטמל הרוק המ
ילמשח ןעטמ ילעב םינורטקלא (תוכילומ-וטופה תעפות בקע) ףותה רמוחמ םיררחתשמ
ירוזא קר וז ךרדב .ףותה לעש םייבויחה םיילמשחה םינעטמה תא םילרטנמה ,ילילש
.למשחב םינועט םיראשנ ,ףדב םיהכ ויהש םירוזאל םימיאתמה ,ףותה לע הנומתה

רדוסמה יבויח ילמשח ןעטמ ףותה לע ראשיי - ףדה לע רוחש עוביר ריוצמ םא
(תינויצרופורפ) תיתנוכתמ ףותה לע תרתונה יבויחה ןעטמה תופיפצ .עוביר תרוצב
"תיטאטסורטקלא הנומת" תלבקתמ םצעב .ףדה לע ספדומה רוחשה עבצה תמצועל
.ףדה לע בותכה לש ,ןיעה ןמ היומס (20 'מע ,םש - 3 םישרת  
הפישח :3 םישרת  

הכישמה חוכ (...עמשמ יתרת) הנומתל סנכנ הז בלשב .הנומתה תא חתפל שי תעכ
לומ בבותסמ ףותה .ףותה לעש םייבויחה םיילמשחה םינעטמה לש יטאטסורטקלאה
הקבא .ףותה לע רתונש ןעטמהמ ךופה ונמיסש ילמשח ןעטמב הנועטה הרוחש הקבא
ןורקימ הרשעכ לש רטוקב םיריעז םירגרגמ תבכרומ ,(Toner) "רנוט" תארקנה ,וז
הכישמה לשב ,רומאכ .רוחש טנמגיפ לעב יטסלפ רמוח לש (רטמילימה תיאמ)
- 4 םישרת) ףותה לעש םינועטה םירוזאה לא תקבדנו תכשמנ הקבאה תיטאטסורטקלאה
.(20 'מע ,םש
חותיפה תדיחי :4 םישרת  

.הקבאה תא וילא ריבעמו ןבל ריינ ףד לע ףותה לגלוגמ ןכמ רחאל
שדחה ףדה לע רצווית ,םלוצמה ףדה לש יאר תנומת איה ףותה לעש הנומתהש ןוויכ
.(21 'מע ,םש - 5 םישרת) םלוצמה ףדה לעש וזל ההזה הרשי הנומת

הרבעה :5 םישרת  

רנוטה יקיקלח .רנוטה יקיקלח תא וילא עבקל ידכ ,םמוחמ ריינה ,ןורחאה בלשב
6 םישרת) המיאתמה הרוטרפמטבש םירמוח ,רמולכ - םייטסלפ-ומרת םירמוחמ םייושע
יורקה ימיכ ךילהת םתוא תוביכרמה תוכוראה תולוקלומה תורבוע ,(21 'מע ,םש -
ךכל הביסה וז .ריינה לע ועוביקלו עבצה בוצייל םרוג הז דילהת .היצזירמילופ
טלפנה םוחה ללגב אלו) ידמל ההובג ולש הרוטרפמטהשכ הנוכמה ןמ אצוי ריינהש
עוביקה בלש ינפל הב עקתנש ףד הנוכמהמ איצוהל םכל ןמדזה םאו .(!הרונמה ןמ
.דואמ "ךלכלמ" ףדהש םתשגרה יאדווב -
עוביק :6 םישרת  

םויסב ,תוארל רשפא זאו ,בר קפסה תולעב קזבה תורונ תרזעב השענ םומיחה םיתעל
רתונ ךמסמה תקתעה רחאל .הנוכמהמ םיאצויש םיקזבה העברא וא השולש ,םוליצה
אוהו ףותה לע רנוט טעמ ראשנ ללכ ךרדב :ףסונ םוליצל רישכמה תא ןיכהל דוע
קלחב .(20 'מע ,םש - 7 םישרת) בגמ וא תודחוימ תושרבמ תרזעב הקונמ
םינעטמה תא הקנמש ,קזח רואל ףותה תפישח ידי-לע השענ יוקינה םירישכמהמ
תדיחיל הרזח ףותהמ לופיל רנוטל רשפאמ רבדהו ,ףותה ןמ םייטאטסורטקלאה
.חותיפה
ףותה יוקינ :7 םישרת  

,(Xerox) סקוריז תינקירמאה הרבחל ךייש םיכמסמ םוליצ תונוכמל ירוקמה טנטפה
- 22 דומע האר) םיכמסמ םוליצל ףדרנ םש "סקוריז" חנומה היה תובר םינש ךשמבו
םיכמסמה םוליצ תונוכמ .(ילאומש םייח תאמ "וב הצר אל שיאש רישכמה - סקוריז"
םייתייעב ויה ,רנוטה תוקבאל ושמישש םינושארה םירמוחה רקיעבו ,תונושארה
תיברמ תולגוסמ םויכ .דחוימ םוליצ ריינב שמתשהל ךרוצ היה ןכ לעו ידמל
יאנתב) םייטסלפ םירמוחו םיפקש לע ללוכ ,ריינה יגוס לכ לע םלצל תונוכמה
תכרעמ תנקתומ תובר תונוכמב .(עבצה לש העבטהה םוחב דומעל םילגוסמ ולאש
,הניטקהל וא הנומתה תא לידגהל תרשפאמו תירדניליצה השדעה תא הפילחמה תיטפוא
תונומת םוליצ ףא תורשפאמה תונוכמ רתויו רתוי תוצופנ ןורחאה ןמזבו
.תוינועבצ

תוגציימה תוקבאב םימעפ שולש :םימעפ עברא הקתעהה תלועפ תישענ ולא תונוכמב
.תירוקמה הנומתבש רוחשה עבצה לש הקתעה - תחא םעפו דוסיה יעבצ תשולש לש
:חפסנ  
ינרדומה סקפהו רזיילה תספדמ  

ךרדל המוד הרוצב םיסיפדמ םיינרדומ הלימיסקפ ירישכמו רזייל תוספדמ  
ףותב עגופה רואהש ךכב אוה םהיניב לדבהה .םיכמסמ םוליצל הנוכמה לש הקתעהה
יטאטס למשחב ןועטה ףותה .קתעומה ףדהמ רזוחה ליגר רוא אלו ,רזייל ןרק אוה
ילמשחה ןעטמה תא תלרטנמו ובחורל ותוא תקרוסש רזיילה ןרק לומ בבותסמ
םינועטה םירוזאל רנוטה תקבא תקבדנ ןאכ םג .תעגופ איה םהבש םירוזאהמ
ןעטמה תא קורפל רשפא רזיילה ןרק תעונת לש קיודמ ןונכת ידי-לע .ףדל תרבעומו
ןאכ םגש ןבומ .ספדומה ףדה תא בצעל םיצור ונא ובש ןפואב קוידב ףותה ןמ
ןתינש רתויב קדה וקה יבועו קוידה תדימ .יאר תנומתב ףותה לע "בותכ"ה עיפוי
תוכרעמה לש קוידה תדימב םייולת (תספדמה לש הדרפהה רשוכ ,רמולכ) סיפדהל
לככ .המצע ןרקה יבועבו ,רזיילה ןרק תא תוזיזמו ףותה תא תובבוסמש תוינכמה
םיטרפ סיפדהל לכונ - רתוי הקד ןרקהש לככו רתוי בר קוידב תוענ תוכרעמהש
.רתוי םינטק
תודוקנ 300-מ רתוי לש הדרפה רשוכב תוסיפדמ ונימיב רזיילה תוספדמ בור
שיו ,מ"מ 0.1-מ תוחפ לש יבועב םיווק ושוריפש ,(DPI: Dots Per Inch) 'ץניאל
אל אוה תוכיס תוספדמ ינפ לע ולא תוספדמ לש ןנורתי .600 DPI - ל םג תועיגמה
הקירפהו הניעטה ךילהת - הטקשה ןתלועפב םג אלא ןהלש הדרפהה רשוכב קר
תספדמב תוכיסה תשיקנל דוגינב) לילצ לכ םיעימשמ םניא םייטאטסורטקלאה
תוריהמ .ריינה תעונתו ףותה בוביס לש אוה עמשנש דיחיה שחרהו ,(תוכיסה
התואב םיענ ףותהו רזיילה ןרק - ףדה לעש םינמיסה תומכב היולת הניא הספדהה
םיליממ "רוחש" דומע וא דבלב תחא תוא ובו דומע םיסיפדמ םה רשאכ תוריהמ
ךרוצל ,בר ןורכיזל תקקזנ איהש ,איה תספדמה לש תירקיעה הלבגמה .תונומתו
ףדב תויוצמ מ"מ 0.1 רטוקב תודוקנ המכ בשחל וסנ .םיבר םינידע םיטירפ תספדה
.תספדמל םישרדנה ןורכיזה יאת רפסמ ךרעב הז .דחא 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ