Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 
ישאר ףד
תילאוטריו הירפס
םיינורטקלא תע יבתכ
2000 טעמכ


השק הפש ןובשח :רמאמה םשהשק הפש ןובשח :רמאמה םש
ילאומש םייח :רמאמה רבחמ
.תופש ןיב םילדבהמ םיעבונ הקיטמתמב םיגשיה ילדבה :רמאמה אשונ
תרושקת :חתפמ תולימ
היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה
םילשורי דליפמולב ש"ע עדמה ןואיזומב יעדמ ץעוי אוה ילאומש םייח :תורעה
."םוטאה יפ" הקיסיפל ןועברה ךרועו  
 
ילאומש םייח :תאמ  

םידלי רשאמ רתוי הברה הקיטמתיראב םינייטצמ םיניס םידליש עודי בר ןמז הז  
.הכ דע תונעל םירקוחה ושקתה ךכ לע ?הז לדבהל םרוגה והמ ךא .םינקירמא
ירוזימ תטיסרבינואמ (Geary) יריג דיווייד גולוכיספה הלעה הנורחאל
םידליה ןיב הקיטמיתמב םיגשיהב םילדבההש ןויערה תא ,ב"הרא ,היבמולוקב
.תופשה ןיב םילדבהה ...מ טושפ םיעבונ םיניסה םידליה ןיבל םינקירמאה

ןיסב וצגנה םירעב ןגה ליגב םידלי 51 ונחב ןיסמו ב"הראמ םיתימעו יריג
ןכ-ומכ ;םיטושפ הקיטמתירא יליגרת ורתפ םידליה .ב"הראב ,ירוזימ ,היבמולוקו
ורכז תורפס המכו ,תורפס ורכז ובש ןמזה ךשמ רמולכ) תורפס רוכזל םרשוכ דדמנ
ןוגכ ,תוטושפ תויטמיתמ תויעב ןורתפב םתבישח ינפוא וקדבנו ,(ןותנ ןמזב
.רוסיחו רוביח

ןורתפב םקפסה :םיאשונה תשולש לכב םינקירמאה תא ומידקה םיניסה םידליה
תורפס 6.7) תורפס רתוי ורכז םה רצקה חווטב ;השולש יפ הובג היה םיליגרת
רבחל וטנו ,(םינקירמאה םידליה ברקב דבלב 4.1 לש עצוממ תמועל ,עצוממב
ךרדה ,תועבצא תריפסמ רתוי הברה הליעיו הריהמ הטיש - ילולימ ןפואב םירפסמ
.היבמולוקמ םידליה בור וטקנש

דומיל תוטיש לשב קרו ךא םריבסהל ןיא ריעצ הכ ליגב ךכ-לכ םיטלוב םילדבה
םידליה ,םתעדל .םירקוחה םירובס ,םיינקירמאהו םייניסה רפסה-יתבב תונוש
םירצק תיניסב רפסמה תומשש הדבועה בקע רקיעב הקיטמיתמב םינייטצמ םיניסה
םירפסמ רוכזל םיניס םידימלתל תרשפאמ וז הדבוע .תילגנאב רפסמה תומשמ רתוי
הטיש - תועבצאה עויסב אלו הפ-לעב םיבושיח בשחלו ,ךר ליגב רבכ רתוי םיבר
.רתוי תיטיאו תלברוסמ איהש

 

לק ,הינרופילקב הזוח-ןס תטיסרבינואב תיגולוכיספ ,(MIORA) הרוימ ןריא תעדל
וא תינפי ,תיניס ומכ ,היסא חרזמ-םורד לש תופשב םירפסמ לש םהיכרע תא ןיבהל
םייתייסא םידלי .תיתפרצ וא תילגנא ןוגכ ,תויברעמ תופשב רשאמ - תינאירוק
תופשב םיללכהש ינפמ ,האמ דע םג רופסל דואמ רהמ םידמול ,רשע דע רופסל ודמלש
;"דחא-רשע" ,תירבעל ילולימ םוגרתב ,אוה תינפיב 11 ,לשמל .דואמ םיטושפ הלא
."תחאו רשע השולש" וניה 31-ו ,"רשע ינש"כ אטובמ 20

דועו םירשע םימעפ עברא" ,תירבעל ילולימ םוגרתב ,אוה תיתפרצב 91 ,תאז תמועל
םירפסמה ןויצל תודרפנ םילימ שי תיתפרצב - תוחפ אל לברסמש המו) "הרשע-תחא
תינוציק המגוד יהוז .(תירבעב רסירת יוטיבל המודב ,הרשע-שש דע הרשע-תחא
תונושה תופשה לש ןתוסחייתהב םוצעה רעפה תא בטיה תאטבמ איה ךא ,דחוימב
!םירפסמ יוטיבל

םירפסמה תועמשמ תא םייתייסאה םידליב העימטמ וזה הריפסה תטישש הרובס הרוימ
תפרצ ,ב"הראמ םידלי הנחב איה .תויפוריאה תופשב הריפסה תוטיש רשאמ רתוי בוט
דחי ופריצ טושפ םה ,וגל ינבא תרזעב 42 רפסמל עיגהל ושקבתה רשאכ .הידוושו
תוצובק עברא ורדיס ,תאז תמועל ,םייתייסא םידלי ;דחא-לכ 1 ךרעב םידידב 42
תעדל ,דיעמ הז רבד .םידיחי םיינש דועו תחא לכ םידידב הרשע תונב
לע םג הלקמ וז הנבהו ,ןובשחב רתוי הבר תיביטיאוטניא הנבה לע ,םיגולוכיספ
.קוליחו רוסיח ןוגכ ,רתוי תושק תולועפ עוציב

יתשש ,איה ךכל הביסה .רקחמה תונקסמל תוריהזב סחייתהל םיצילממ םירחא םירקוח
תוברתב .ןתוברתב םג אלא ןתפשב קר אל וזמ וז תונוש וקדבנש תויסולכואה
דומילל םיסחיימש תובישחהמ הברהב הלודג רפסה-תיבב דומילה תובישח ,תיניסה
האוושה ירקחממ .םיגשיהב לדבהל םרוגה הזש ןכתייו ,תינקירמאה תוברתב
לארשי ידליל הקיטמיתמב םיגשיהב ןורתי ןיאש הלוע םינוש םירחא םיימואלניב
םירשע םימעפ עברא" םירמואה) לשמל ,תפרצ ידלי לע ("תחאו םיעשת" םירמואה)
וא תיתפרצב רשאמ רתוי הטושפ תירבעב הריפסה תטישש ףא ,("הרשע-תחא דועו
.תורחא תויברעמ תופשב


 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ