Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

םיליממ רתוי הברה - הפש :רמאמה םשםיליממ רתוי הברה - הפש :רמאמה םש
דלפנזור ןמרש :רמאמה רבחמ
?תוילולימ-אל תופש ןנשי םאה ?הפש רידגנ דציכ :רמאמה אשונ
תרושקת :חתפמ תולימ
היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה
ןמציו ןוכמב םיעדמה תארוהל הקלחמב רבח אוה דלפנזור ןמרש ר"ד (1 :תורעה
.תובוחר ,עדמל  
רתסא לש תילגנאמ המוגרתמ םיחוקל רלק ןלה לש הרפסמ םיעטקה (2  
.ג"לשת ,דבוע םע תאצוה ,"ייח תורוק" רפסל יקסבוקדלו  
םיליממ רתוי הברה :הפש  
דלפנזור ןמרש :תאמ  
עובלג לעי :תילגנאמ המגרת  

םע .הידעלב םייחה תא ראתל השק ,השעמלו ,ונמלועב בושח דיקפת תאלממ הפשה  
רתי תללכהל םיטונו וילאמ ןבומו רורב רבד לאכ הפשה גשומל םיסחייתמ ונא תאז
.ישונאו ילולימ ידבלב ןפואב אוהש גשומכ ,הפשל עגונב

רידגנ דציכ :תוחנמ תולאש המכ לאשנ ,הפשה גשומ יבגל ונתנבה תא קימעהל ידכ
תופש וליאב ?תוישונא-אל תופש ןנשי םאה ?תוילולימ-אל תופש ןנשי םאה ?הפש
?עדמה "רבדמ"
טושפ ןויגיה לש הרדגה  

ןולימב רמאנ ךכו .ןולימה אוה הפשה גשומ לש הרדגה תאיצמל לבוקמה םוקמה  
:ןשוש-ןבא
תעבהל ןהב שמתשמ םדאש םילימה רצוא ,ןושל - הפש :1 'סמ הרדגה  
.ויכרצ  

ןכא וז הרדגהמ .ישונאה רובידל רישי ןפואב תוסחייתמש םילימ ןה ןושלו הפש
.תישונאו תילולימ ידבלב ןפואב איה הפש יכ הלוע

םתדלונ יכ םכנוימדב תוושל וסנ ."הבישח ליגרת" תועצמאב וז הרדגה קודבנ
םישוחהו ,םיידימת הממדו הכשחב םייח םתא .לילצ וא רוא וב ןיאש םלועל
םיארנ דציכ .חירה שוחו םעטה שוח ,שושימה שוח םה םכתושרל םידמועש םידיחיה
םאה ,הזכ םלועב ?הנש רחא הנש ,םוי רחא םוי ,העש רחא העש ,הז בצמב םייחה
?הפש חתפל םתלוכי

,ןלה .תרוויעו תשריח התיה איה .לילצ וא רוא אלב ,הזכ םלועב התיח רלק ןלה
םילבגומ ויה םתיא היסחיו ,הירוה םע הרג ,וזה האמה תישארב ב"הראב הדלונש
ואלמ רשאכ לבא .ןויקינ ילגרהו הניש ,הליכא ומכ ,םייחה לש תויסיסבה תולועפל
הרטמב ןלה םע תויחל האבש ,הריעצ הרומ ,ןבילוס ןא םתיבל העיגה ,םינש עבש הל
.הכשחה ךותמ התוא איצוהל

דמלל התסינ ךכ-רחא .ןלה לצא דובכו תעמשמ ילגרה סוסיב לע ןא הדבע הליחתב
לא תונוש םילימ "תייאל" ידכ הידיב תועונת התשע ןא ."ינדי תיב-ףלא" התוא
ןיידע ,הז בלשב .ם-י-מ ,ן-ח-ל-ו-ש ,ח-ו-ר ,ב-ל-כ ומכ ,ןלה לש הדי ףכ ךות
תא התייאו תועונתה לע הרזח איה ךא ,םילימה לש ןתועמשמ תא ןלה הניבה אל
לע רוזחל התנהנ איהו ,קחשמכ הל הארנ הז .התרומ ןא לש הדי ףכ ךותל םילימה
.הלועפה תיישע םצע דבלמ הרטמ לכ אלב םיידיה תועונת

יכו ,הלימ תתייאמ ינא יכ יתעדי םרט העש התוא" :הייח תודלותב ןלה הבתכ ךכו
םוי ,זאו ."םיפוקה ךרדכ ,יוקיחב יתועבצא יתועינה קר .םילימ ןוגכ רבד םייק
הביצהו ,הבאשמ תועצמאב םימ באוש והשימ ןא התאר ,תיבל בורק ולייט רשאכ ,דחא
:ךשמהב הרק המ תרפסמ רלק ןלה .םימה םרזל תחתמ ןלה לש הדי תא

היינשה ידי ךות לא ןבילוס תרמ התייא ,תחאה ידי-לע ךפשנ ןנוצה חוליקהש תעב"
תועונתל בשק ילוכ ,הממוד יתדמע .רהמ ךכ-רחאו ,טאל-טאל הליחת ,םימ הלימה תא
לש טטר ינרבע ומכ - חכשנש רבד ןימכ ,שטשוטמב ,יתעדב הלע םואתפ .היתועבצא
םש לכו ,םש ול היה רבד לכ ...ןושלה ירתסמ ינפל ולגנ הכ-יאו :תשדחתמ הבשחמ
טיטרמ ידי וב עגת רשא םצע לכ יכ ,יל המדנ התיבה ונרזחשכ .השדח הבשחמ דילוה
."רזומו שדח תואר-חוכב רבד לכ יתיארש םושמ ,םייח רצועמ

הבתכו ,'גלוק המייס ,רפסה-תיבל הכלה ,תילגנא רלק ןלה הדמל םינשה תוברב
הכישמהש ףא ,"ןושלה ירתסמ" תוכזב תאז התשע איה .תובר תופשל ומגרותש םירפס
.העימשו הייאר וב ןיאש םלועב תויחל

 

ןופלטה איצממ ,לב .ג.או ןבילוס ןא התרומ םע (לאמשמ) רלק ןלההיה רבד לכ" ,ירה - הירבדל בושנ םא ?רלק ןלה לש "תימינפה הייארה" העבנ הממ  
,םילימו תויתוא ,םילמסמ היונב הפשה ."השדח הבשחמ דילוה םש לכו ,םש ול  
,"תוינדי" תויתוא ויה םילמסה ,ןלה לש הרקמב .םיגשומו םימצע תוגציימ םילמהו  
רישכמ איה הפשה ,ונלוכל ומכ ,ןלה ליבשב ,ןכ-יפ-לע-ףאו .תורבודמ םילימ אל  
הרדגהל ונתוא ליבומ הז ןויער .םירחא םע תרושקתלו הריציל ,הבישחל המצוע בר  
.הפשל תנקותמ  

:2 'סמ הרדגה  
םג תויהל הלוכי הפש .ייכרצ תעבהל ןהב שמתשמ םדאש םילימה רצוא ,ןושל - הפש  
ףוג תועונת ,תורבודמ םילימב שומיש ידי-לע .םינפ תועבהו ףוג תועונתמ תבכרומ  
.הריצילו תרושקתל ,הבישחל ילככ הפשב שמתשהל םילוכי םישהא ,םינפ תועבהו  
ןושלה ימוחת תעברא  

ונמצעל המדנ םא ,תאז םעו .תונוש תוילולימ תופש יפלא םויכ תומייק םלועב  
הנקסמל ועיגי םהש יאדוול בורק ,ץראה-רודכ לע ותחני םירחא תומלועמ םירוציש  
םילימב .תחא הפשל ובשחייש ידכ תקפסמ הדימב וזל וז תומוד תופשה לכ יכ  
ברה ןוימדל םיסחייתמ םא ,םיחינזו ידמל םיטעומ םה תופשה ןיב םילדבהה ,תורחא  
תועמשמל םילמס ןיב סחיה לש םיחנומב הפש לכ ןיבהל ,לשמל ,ןתינ .םהיניבש  
םהב תושעלו םילמסה תא םהיפל ףרצל ןתינש םיללכה - ריבחתה ,(semantics)  
.(pragmatics) הפשב םישמתשמ םישנאה הבש ךרדהו ,(syntax) שומיש  

הלבט) האירקו הביתכ ,בשק ,רוביד :םימוחת העבראב הפש לכ ןוחבל רשפא ,ףסונב  
.תונוש תוכרעמ לש תוגוז ינשל וללה םימוחתה תא קלחל ןתינש ךכל בל ומיש .(1  
בתכבש םיכילהתהמ (בשקו רוביד) הפ-לעבש םיכילהתה תא הלידבמ הנושארה תכרעמה  
יכילהתמ (הביתכו רוביד) טלפה יכילהת תא הלידבמ היינשה ,(הביתכו האירק)  
.(האירקו בשק) טלקה  

ןושלה ימוחת תעברא :1 הלבט  

               טלפ  |  טלק  |  
              ------------------------------  
               רוביד |   בשק |  הפ-לעב  
               הביתכ |  האירק |   בתכב  


תמרב ןה םדאה ייחב םילשומ (בשקו רוביד) הפ-לעבש ןושלה ימוחת ינשש רבתסמ  
הלימה המדק ישונאה ןימה לצאש דוס הז ןיא .טרפה תמרב ןהו ישונאה ןימה  
תוחתפתה יכ םינימאמ םיגולופורתנאה .הבותכה הלימל םינש יפלא-תואמב תרבודמה  
םדאה) Homo erectus-ה ,ינרדומה םדאה לש ןומדקה ויבא לצא הלחה תרבודמה הפשה  
זאמ רביד (ןובנה םדאה) Homo sapiens-ה .םינש יצחו ןוילימכ ינפל (ףוקזה  
הפשל ונדיב שיש הנושארה תודעה ,םלואו .הנש 100,000-כ ינפל הנושארל עיפוה  
.הנש 5,500-כ תב "קר" איהו - םירמושה בתכ איה הבותכ  

-ינב לכ לש תיטנגה תשרומהמ קלח איה תרבודמה הפשה תוחתפתהש הארנ ,טרפה תמרב  
"הפשל טקניטסניא" שי ונלוכלש ךכל םויה םימיכסמ ןושלה ירקוח תיברמ .םדאה  
תא יעצמא יתלב ןפואב ןיבהלו דומלל ונל רשפאמה אוהו ,(ונלש פיטונגב עובטה)  
איה" :רלק ןלה לע ןבילוס ןא הרמא ךכו .ונביבס םישנאה םישמתשמ הבש הפשה  
דומלל אלש הלוכי הניא רופיצש םשכ ,דומלל אלש הלוכי אל איה יכ הפש תדמול  
."ףועל  

חילצמ ,רדוסמ דומיל ילבו ומצע תוחוכב ,יהשלכ ךרדב .האלפומ תונמוימ יהוז  
וז תונמוימ חותיפ ,םלואו .הלש קודקדה תא ןיבהלו ולש םאה תפש תא חתנל דליה  
םירחא םישנא םע עגמב אובי דליהש אוה ןושארה יאנתה .םיאנת ינשב יולת  
ליג"ב אוה דליה רשאכ שחרתי הז עגמש - ינשה יאנתהו .וז הפשב םירבדמש  
.ךרעל עברא ליג דעו ותדילמ לחש ,"יטירק  

תרבודמה הפשה דומיל ומכ יעבט הכ וניא (הביתכו האירק) הבותכה הפשה דומיל  
םה ללכ ךרדב ,תרבודמ הפש לש תויונמוימ םיחתפמ םישנאש תורמל .(בשקו רוביד)  
ןוידה לע ססבתהב .בותכו אורק לש תויונמוימ חתפל ידכ תרדוסמ הארוהל םיקוקז  
:הפש לש הרדגהה תא דוע ללכשל םילוכי ונא ,ןושלה ימוחת תעבראב ונלש  

:3 'סמ הרדגה  
םג תויהל הלוכי הפש .ויכרצ תעבהל ןהב שמתשמ םדאש םילימה רצוא ,ןושל - הפש  
םילימ ,תורבודמ םילימב שימיש ידי-לע .םינפ תועבהמו ףוג תועונתמ תבכרומ  
,הבישחל ילככ הפשב שמתשהל םילוכי םישנא ,םינפ תועבהו ףוג תועונת ,תובותכ  
.הריצילו םירחא םע תרושקתל  

תפשב התשע איהש שומישה יכ רמולו רלק ןלה לש הרופיס תא בוש ןוחבל ןתינ  
-לע "הבישקה"ו "הרביד" ןלה .הפשה ימוחת תעברא רדגב אוה ףא לפונ ,םינמיסה  
- ליירב בתכב שומיש ידי-לע הבתכו הארק איה .םיינדי םינמיסב שומיש ידי  
-ףלאה לש תונוש תויתוא תוגציימ ,דחי תורודסה ,תוטלבומ תודוקנ הבש תכרעמ  
השמתשה איה ןכש ,תילולימ הפשב ןלה השמתשה ,הרביד אל ללכ איהש ףא ,ךכ .תיב  
םישנא רשאכ ,תאז םע .םילימ םיגציימה םילמסכ ליירב תויתואבו תוינדי תועונתב  
ןתינש ,תומעטהבו םינפ תועבהב ,תונוש תועונתב םישמתשמ ללכ ךרדב םה ,םירבדמ  
.תילולימה הפשה לש םיילולימ יתלב םיביכרמכ םתוארל  
תוילולימ אל תופשו םילמס תוכרעמ  

?תוילולימ ןניאש תוישונא תופש ןנשי םאה ךא ;תילולימה הפשב ונקסע התע דע  
תוכרעמ לע םיבורמ םירקחמ ורפסב םכיס ,דרוורה תטיסרבינואמ רנדרג דראווה  
"תבשחמ תכאלמ" לש םיוסמ גוס תאטבמ םילמס תכרעמ לכש רמול ןתינ .תונוש םילמס  
הקידב סיסב לע תישונאה היצנגילטניאה תא טופשל ןתינ אל ,רנדרג תעדל .תישונא  
,"תונוש תויצנגילטניא" לש סיסב לע אלא ,(IQ ,לכשמ תנמ תקידב המגודל) תחא  
חתפל תורחוב תונוש תוישונא תורבח .דרפנב חתפתהל הלוכי תחא לכ רשא  
-יתב ,המגודל .ןהמ קיפהל ןתינש םייוצרה םירצותב תרחובו תונוש תויצנגילטניא  
תוילולימ תויצנגילטניא חותיפב ללכ-ךרדב םידקמתמ ברעמה תוצראב רפסה  
תויצנגילטניא חותיפב אלו ,תוטשפומ תויטמיתמ-תויגול תויצנגילטניאו  
,היצגילטניא לש םינוש םיגוס הגיצמ 2 הלבט . תויבחרמ-תויתוזח וא ,תוילקיסומ  
.רנדרג יפל  

* .תונוש תויצנגילטניא :2 הלבט  

 
 

הריציל תואמגוד םילמסל תואמגוד/היצנגילטניא
םילמס תכרעמ

,םינמור ,הריש :תורפס
םיבתכמ ,תוסמ
?!... ד,ג,ב,א
A,B,C
תילולימ  
םיטרצנוק ,םיריש ,תוינופמיס לוס חתפמ ,םיוות תילקיסומ
,הירטמונוגירט ,הירטמואיג
בשחמ תנכות
...4,3,2,1
SIN, COS
תיטמיתמתיגול
,הרוטקטיכרא ,תומרגאיד ,תונמא
,םיטוטרש ,תופמ ,םיפרג
.םיטרס
,עוביר ,לוגיע
,ןוסכלא ,שלושמ
...עבצ ,וק
תיבחרמתיתוזח
טרופס ,קחשמ ,לוחמ תונוש תועונת תיתעונת  

GARDNER, HOWARD, FRAMES OF MIND: THE THEORY OF :רפסה לע ססובמ *)  
MULTIPLE INTELLIGENCES. NEW YORK: BASIC BOOKS, 1983  
-ןיבה היצנגילטניאה תא ,תופסונ תויצנגילטניאכ ,רידגמ רנדרג :הרעה  
תימצעה תורכהה תאו (INTERPERSONAL INTELLIGENCE) ,תישיא  
השקו ,םילמס תוכרעמ ןהל ןיא .(INTRAPERSONAL INTELLIGENCE)  
טרפה לש "החלצה"ב רתויב דבוכמ םוקמ ןהל שי ,תאז םע .ןדדמל  
.הרבחבו וייחב  
םילמס תכרעמ לש ןודיעו חותיפ לע תססובמ היצנגילטניא לכ ,רנדרג לש ותעדל  
.תורחא תוכרעמב בורל תבלושמה ,הנותנ  

הקיטנמס תחא לכלש ,תונוש תופש-תת רצייל רשפא "םילמס תכרעמ" לכ תרזעב  
םישרת ומכ ,תונוש תוריצי תריצי םשל ולא תופשב שמתשהל ןתינ .הלשמ ריבחתו  
הטיווסה ,ןונגע י"ש לש "םושלש לומת" ,סרוגתיפ טפשמ ,בשחמ תינכותל המירז  
ןיינבל תילכירדא תינכות ,תימיכ תבוכרת ,םידלי ריש ,"םיזוגאה חצפמ" טלבל  
.םילשורי לש הפמ וא שדח  

:הפשל ונתרדגה תא תונשל לכונ התע  

:4 'סמ הרדגה  
םירסמ ריבעהלו רוציל ידכ הב שמתשהל ןתינ רשא תמיוסמ םילמס תכרעמ איה הפש  
תויתוא :המגודל) םיידוחיי םילמס לע תססובמ (1) :תכרעמ לכ .תועמשמ ילעב  
(2) ;(דועו תועונת ,םירפסמ ,תויתוזח תורוצ ,םיילקיסומ םיוות ,תיב-ףלאה  
תועמשמ גצייל ידכ הב שמתשהל ןתינ (3) ;הביתכ תועצמאב תדעותמ תויהל הלוכי  
תריצי םשל הב שמתשהל ןתינ (4) ;רדגומ םוחתב (דועו ,תושגר ,תושיפת ,תוינכת)  
שי (5) ;(דועו םירויצ ,תואוושמ ,םיריש ,םילימ) תושדח תוריצי לש לודג רחבמ  
.הילמסב שומישה תא םירידגמ רשא ,הל םיידוחיי ריבחת יקוח הל  

 

תורחא םילמס תוכרעמ תועצמאב הריציו הבישח  

.ימינפ רוביד אלא הניא הבשחמ יכ םיבר םיפוסוליפ םינעוט ןוטלפא ימי זאמ  
םיבר םירקוח ,םויכ .םילימ תועצמאב אלא בושחל ןתינ אל ,וז הפקשה יפל  
יד םג איהש אלא ,תירשפא הניה תילולימ-אל הבישחש דבלב וז אל יכ םינימאמ  
לש םינעדמה ילודגמ דחא רפיסש רופיס תועצמאב וז הנקסמ םיגדהל ןתינ .הצופנ  
:(Feynman) ןמנייפ דרא'ציר לבונ סרפ ןתח יאקיסיפה ,האמה  

תודבעמ ונל ויה .רקוו ינרב ומשש רבח יל היהו ,ייוואקור ראפב יתרג יתודליב"  
זא ונייה - והשמב ונדש תעב ,תחא םעפ .םינוש םייוסינ ונעציב ןהבש ,תיבב  
רוביד רשאמ רתוי אל איה הבישח לבא' :יתרמא - הרשע-םיתש וא הרשע-תחא ינבכ  
.'ךמצע םע ימינפ  
'?תינוכמב הבוכראה תידי תיארנ ךיא עדוי התא' ,ינרב רמא '?תמאב וא'  
'?רושק הז המ ,ןכ'  
'?ךמצעל תרביד רשאכ התוא תראית ךיא :יל דיגת וישכע זא .יפוי'  
.תוילולימ וא תויתוזח תויהל תולוכי תובשחמש ינרבמ יתדמל ךכו  

טייר םיחאה .יתוזח ןפואב םיבשוח םיבר םינעדמו םיאיצממש ךכל תודע שי  
הבישחמ הבר הדימב העבנ ןושארה יעונמה סוטמה תאצמהב םתחלצהש ,ובתכ (Wright)  
תויעב םנוימדב "ואר" הליחתש ךכב תובר תוינכט תויעב ורתפ םה .וז ןיעמ  
וליא תורתפנ ויה אל הלא תויעב .יתוזח לדומל ןתוא ומגרת ךכ-רחאו ,תוטשפומ  
.דבלב םיילולימ םילמס תועצמאב ןתוא םירידגמ ויה םה  תכרעמהו תיתוזחה תכרעמה תועצמאב בשח אוה תובורק םיתעלש ,בתכ ןייטשנייא םג  
לש דיקפת ןהל ןיא ,תורבודמ וא תובתכנ ןהש יפכ ,הפשה לש םילימה" :תיתעונתה  
."םייתעונת וא םייתוזח םה ילש הבישחב םיטנמלאה .ילש הבישחה ןונגנמב שממ  

הבישחה לכ טעמכ" :(Penrose) זורנפ ר'גור יאקיסיפה בתכ המוד ןפואב  
לע תאזו ,תילולימ-אל השיפת לש םיגשומב ,יתוזח ןפואב תישענ ילש תיטמיתמה  
תורסחו תוקיר תוילולימ תורעהב ידמל תובורק םיתעל תוולמ תובשחמהש ףא  
םיתעל ,השעמל .םישרדנה תונויערה תא ועיביש םילימ אצמנב ןיא טושפ ...תלעות  
ינמיסמ תובכרומה ,דחוימב וננכותש תומרגאידב שומיש ידי-לע בשחמ ינא תובורק  
עגיימ ךילהת ןכא הז היהי .םייארבגלא םייוטיב לש םימיוסמ םיגוסל תונרצק  
."...םילימל ולא תומרגאיד םגרתל דואמ  

תא ודמלש םישנאל אל סחייתמש ,"בל םכח" יכ"נתה יוטיבה איה תפסונ המגוד  
ומכ ,יתוזחה םלועה לש םיגשומב בשוחש ,ןמואה הכאלמה לעבל אלא "םילימה תמכח"  
.('א ,ו"ל - 'ל ,ה"ל תומש) באילהא וא לאלצב  
תוישונא-אל תופש לע תוחותפ תולאש  

תויודע תומייק ?תוישונא-אל תופש םג ונכתיי םאה ,תוילולימ-אל תופש שי םא  
לותח וא בלככ דמחמ תייח לש םילעב היהש ימ לכ .םייח-ילעב ןיב תרושקתל תובר  
,תועונת תועצמאב ןהיתונווכו ןהיתושוחת תא רדשל תולגוסמ תויח יכ עדוי  
רוקמל קחרמה תא ןהיתורבחל תורדשמ םירובד .םירמוח תשרפה תועצמאב וא ,תולוק  
לע לשמל ומכ ,עדימ תוריבעמ םירופיצ ;םידחוימ "םידוקיר" ידי-לע ףוצה  
םילמנ ;םיריש תועצמאב ,גוודזהל ןתונוכנ לע וא םיוסמ היחמ םוחתב ןתטילש  
תשרפה ידי-לע תיגוויז תוגהנתהלו תואצמתהל רושקה עדימ םיריבעמ םירחא םיקרחו  
.םירמוח  

תופש"ש רורב ,ונרדגהש הפשה ינייפאמ יפל םתוא םיקדובש ירחא ,ןכ-יפ-לע-ףאו  
תוריבעמ ןהש ףא .תולבגומ תופש ןהשו ,"יתפש-םורט" בלש תוגציימ "םייח-ילעב  
ינמיס םייחה-ילעב תפשל ןיא ,ריבחת לש גוס ןהל תויהל לוכיו םינוש םירסמ  
תוללושמ ןה תיסחיו ,ריבעהל תולוכי ןהש רסמה גוסב ידמל תולבגומ ןה .בתכ  
יתלבו םישדח םיפוריצ הברה תריצי תרשפאמ ,ונתרדגה יפל ,תיתימא הפש .תושימג  
,םינוש םיטאמירפ דמלל ןתינש םיארמש םייוסינ ועצוב יכ ןייצל ןיינעמ .םייופצ  
,רשקתל ידכ תישונא םינמיס תפשב החלצהב שמתשהל ,תולירוגו םיזנפמיש לשמל ומכ  
םייח-ילעבל שיש םנמא םיארמ םירקחמה .םישדח םיטפשמו םילימ רוציל ידכ וליפאו  
.ידמל תמצמוצמ הפש יהוז ךא ,םדא-ינב לש הפש שוכרל תלוכי  


.תינקירמא החפשמ ידיב תקונית התיהשכ הצמוא ,הקירפאמ המותי הזנפמיש ינ'ג  
םע רשק רוציל ךכב החילצהו ,םישריחל םינמיסה תפש תא הדמלש םושמ המסרפתה ינ'ג  
.םינוש םיאשונ לע היתועד תא םג םימעפלו היתונוצר תא עיבהל ,הביבס םישנאה

 

תונש זאמ ."תישונא-אל הפש" הרדגהל םינועה םירחא "םידמעומ" שי ,םלואו  
,DNA ללוכש "יטנגה ןפוצה" תא תיביסנטניא הריקח םירקוח םיגולויב ,םישמחה  
גוצייל תנתינ וז "םייח תפש" . םינובלח תיינב יכילהתו ,םינג לש הרקב ,RNA  
רופסניא תריצי תרשפאמו (T, C, A, G םידיטואילקונה לשמל) בתכ ינמיס ידי-לע  
?הפש איה DNA םאה .םינובלחו תוינימא תוצמוח לש םיפוריצ  

הגצה איה תירוזחמה הלבטה ?הפש איה הימיכש בושחל ןתינ םאה .הימיכל רובענו  
.םהיתונוכת יפל םיימוטא תודוסי לש (םירפסמו תיב-ףלא לש םילמס םע) תיתוזח  
חוסינבו ,םילימ - תובוכרתב תוארל רשפא םאה ,תויתואה םה תודוסיהש חיננ םא  
'פורפ .תינוסיחה תכרעמה לע ובשח ,ףוסבלו ?הפש וז םאה ?קודקד - תימיכ הבוגת  
יומידב שומיש ידי-לע וז תכרעמ ראתמ ,עדמל ןמציו ןוכממ גולונומיא ,ןהכ ןורי  
רשקתל ידכ םיטשפומ םידוקב םישמתשמ תינוסיחה תכרעמה לש םיאת ,ותעדל .הפש לש  
.הפשכ ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפת תא תוארל ןתינ םא לאוש אוהו ,םהיניב  

,תירלוקלומ היגולויבב םיכילהת ומכ) םייעבט םיכילהתש רמול םילוכי ונא םאה  
?םהיתובוגת תא ןגראל ידכ םיימינפ םידוקב םישמתשמ (תינוסיחה תכרעמבו הימיכב  
,ןהכ 'פורפ ןייצש יפכ .תפסונ הריקח תשרדנו ,הרורב הניא וללה תולאשל הבושתה  
תוארלו ונמצעב תוטשל םילגוסמ ונא" ,תישונאה הפשל "םירוכמ" םדאה-ינבש רחאמ  
."םוקמ לכב הפש  
עדמב םילמס תוכרעמ  

לש הרדגהה התיה ונלש אצומה תדוקנ - "?הפש רידגנ דציכ" הלאשב ונלחתה  
תא ונבחרה ןכמ רחאל .תילולימו תישונא ידבלב ןפואב איה הפשש ,טושפה ןויגיהה  
םיבר םיגוס םימייקש הארנ .םילמס תוכרעמ לש ןויערה תא לולכתש ידכ ,הרדגהה  
הפשש ךכל הבר תוריבס הנשי יכו - תוילולימ-אלו תוילולימ - תופש לש םינושו  
.ישונאה םלועל ץוחמ םג תמייק  

עדמב ולש עדיה תא םדקי םדאהש ידכ ?היגולונכטלו עדמל תאז לכ רשקתמ דציכ  
,תונוש תופש לש ןווגמ דמלי אוה םא דואמ ליעוי ,רוצייו איצמי ,היגולונכטו  
(רמאמה ףוסב הרעה האר *) תויתוזחה םילמסה תכרעמ לע תוססובמה ולא תא דחוימב  
תוששאמ זורנפו ןייטשנייא ,טייר םיחאה ,ןמנייפ לש תואמגודה .תויטמיתמהו  
.וז הנעט  

בשחמה יעדמ ,ץראה-רודכ יעדמ ,הקיסיפ ,הימיכ ,היגולויב - עדמ לכ דומיל  
תוניירוא חתפנש יאדכ ןכל .תונושו תובר םילמס תוכרעמ לע ססובמ הקיטמיתמו  
,תיבחרמ תיתוזחה תכרעמבו תיגול-תיטמיתמה תכרעמב דחוימב ,םילמס תוכרעמ המכב  
תארוהש יאדכ ,ןכ ומכ .תוילקיסומהו תויתעונתה ,תוילולימה תוכרעמל ףסונ  
.הזה ןורקיעה לע ססובת םיעדמה  

,םהב ןנובתהל יוארה ןמ ,עדמב םיוסמ םוחתב ךילהת וא יעדמ גשומ םידמול רשאכ  
ונאשכו .רשפאש לככ תובר םילמס תוכרעמ לש הביטקפסרפה ךרד ,רשפאש המכ דע  
חתפל בושח .ןהמ תחא לכב "ןושלה ימוחת תעברא" תא םשייל יוארה ןמ ,תאז םישוע  
תועצמאבו ,טלפה םוחת תא ןהו טלקה םוחת תא ןה ,הדימלה ךילהתב ,הדימ התואב  
.תיעדמה ונתנבה תא םירפשמ ונא ךילהת וא ןויער ותוא לש "םיבורמ םיגוציי"  

ןתינ ותויה אוה םוקיה יבגל הנבהל ןתינ תוחפה רבדה"ש ןייצ ןייטשנייא טרבלא  
תופשב קר אלו ,תופש לש םינוש םיגוסב םישוע ונאש יתרוקיבה שומישה ."הנבהל  
,וב םייח ונאש םוקיה תא ןיבהלו רוקחל קימעמה וננויסנל ינויח ,תוילולימה  
,הקיטנמסה ,םיבותכה םינמיסה ,םילמסה - הפשה ינייפאמ .םאתהב גהנתהלו  
יאקיסיפה רמאש יפכ ,וז ךרדב .וניצמאמב ונל ועייסי - ריבחתהו םיפוריצה  
תא ריכהל ליחתמ ,םדאה לש ותומדב ,עבטה" :(WEISSKOPF) ףפוקסייו רוטקיו  
."ומצע  
םידומיל תינכות הרקחנו החתופ עדמל ןמציו ןוכמב םיעדמה תארוהל הקלחמב *  
ודמלש ןג ידלי ."םגא תינכות" - םגא בקעי ןמאה לש תיתוזחה הפשה לע תססובמה  
תיעדמהו תיטמיתמה הבישחה ימוחתב םהיגשיהב טלוב רופיש רכינ ,וז תיתוזח הפש  
.םירחא םימוחתבו  


 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ