Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

תומודקה תוימשה תופשה לע :רמאמה םשתומודקה תוימשה תופשה לע :רמאמה םש
ןקיא לאפר :רמאמה רבחמ
.תירבעהו תימראה ,תירגואה ,תודתיה בתכ :תומודקה תוימשה תופשה :רמאמה אשונ
תרושקת :חתפמ תולימ
הירוטסה  
היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה
תומודקה תוימשה תופשה לע  
ןקיא לאפר :תאמ  

םורדב םהירע תא םירמושה ומיקה הריפסה ינפל ישילשה ףלאה תישארב  
םהרבא לש ותדלוה םוקמ ,םידשכ-רוא םהיניבו ,יסרפה ץרפמל הכומסה ,הימטופוסמ
,תירגואה תפש .תודתיה בתכ תא ואיצמה ףאו לגלגה תא וחתיפ םירמושה .וניבא
תודתיה בתכב השמתשה אלש ,תיברעמ-תימש הפש איה הנרמע-לא לת יבתכממ העודיה
,תוימשה תופשה לש ינענכה ףנעל תכייתשמ איה .םייתיבפלא םינמיס 31 הל ויהו
ורזענ תירגואה תנבה םשל םנמאו .ארקמה תפשל הבורקו ,תירבעה הפשה תא ללוכה
ןיבש ןוימדלו ארקמה תפוקת תנבהל תובר העייס תירגואה .תירבעה הפשב םינשלבה
בתכ ינמיסב הרוקמב הבתכנ םייתיחה לש םתפש .תינענכהו תיתירגואה תוברתה
.תודתיה בתכב התוא ובתכ רתוי רחואמ ךא םיפילגוריה

ונכשש תונידמב הצופנ ןושל התיה איה .תירבעל הבורקה תימש הפש איה תימרא
םילשוריל הקשבר הלע רשאכ ,ארקמה תפוקתב .הימטופוסמ לש רחסמה יכרד ךרואל
לא אנ רבד" םירשה ול ורמא ,רושא ךלמל ענכיהל ךלמה והיקזח לש וירשל ארקו
.(ח"י קרפ ,'ב םיכלמ) "ונחנא םיעמוש יכ תימרא ךידבע

םימלש םירפסו לארשי ץראב םעה יפב םג תרבודמ הפשל תימרא התיה לבב תולג רחאל
םג תימרא הכפה ינש תיב ןברוח רחאל .הב םיבותכ לאינדו ארזע ומכ ך"נתב
ןכו תימראב םבורב ובתכנ ימלשוריהו ילבבה דומלתה .םימכח ידימלת לש םנושלל
.אידג-דחו ןובר הי ומכ םיטויפו ירדנ לכ ,שידק ומכ תוליפתו םינוש םישרדמ


 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ