Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 
תימואלניבה תרושקתה תייעבו וטנרפסא :רמאמה םש
לדנו ירמע :רמאמה רבחמ
ףוהנמז רזעילא ר"ד רציש תימואלניבה הפשה - וטנרפסא תפש :רמאמה אשונ
תרושקת :חתפמ תולימ
היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה
הדוגאה ר"וי אוה ,תירבעה הטיסרבינואב יאקיסיפורטסא ,לדנו ירמע ר"ד :תורעה
.וטנרפסא תפשל תימואלניבה הימדקאב רבחו לארשיב וטנרפסאל  
תימואלניבה תרושקתה תייעבו וטנרפסא  
לדנו ירמע :תאמ  

רכיכ דיל ,ףוהנמז םילוח-תפוק ףינס תא םיריכמ ביבא-לת יבשות בור  
בוחרב .תושונאל ותמורת התיה המו ףוהנמז היה ימ םיעדוי תוחפ הברה .ףוגנזיד
תבותכה תא אורקל ןתינ םהבש (ךלמה המלש תניפב לשמל) בוחר יטלש שי ףוהנמז
היתחתמו - "וטנרפסא תימואלניבה הפשה רצוי ,(1859-1917) ףוהנמז רזעילא 'רד"
:וטנרפסא תפשב תבותכה התוא

."D-RO L.L.ZAMENHOF, KREINTO DE LA INTERANCIA LINGVO ESPERANTO"  

 

?הצוחנ איה ימלו ,"תימואלניב הפש" ללכב הז המ ,וטנרפסא תפש קוידב יהמ זא
.תימואלניב תרושקתל הדעונש ,(planned language) תננכותמ הפש איה וטנרפסא
ןויערה .םינש האמכ ינפל ,ןילופמ םיניע אפור ,ףוהנמז רזעילא רצי הפשה תא
ינב ןיב תרושקתל שמשתש הפש - תימואלניב הפש רוציל היה ףוהנמז יניעל דמעש
.םינוש םימואל

תופש ףלאמ הלעמל תומייק םלועב ?הצוחנ איה עודמו "תימואלניב הפש" םצעב יהמ
םלועה ימע .תורשעל ןרפסמ עיגי ,תוירקיעה תופשל םצמטצנ םא םגו ,תונוש
המגודל ,םינוש םימע ינב רשאכ .וזמ וז דואמ תונושו - תונוש תופשב םירבדמ
- עדמה וא םיקסעה ,תורייתה םוחתב והשלכ רשק םייקל םיכירצ ,יניסו ילארשי
ףא לש ותפש הניא רשא ,תילגנאה ומכ ,רזע תפש תועצמאב רשקה םייקתי ללכ ךרדב
ןיאש ימל דומילל השק (תרחא תימואל הפש לכ וא) תילגנאה ,וזמ הרתי .םהמ דחא
רשוכש ריבס ןכל .הב הבוט הטילשל עיגהל ידכ תובר םינש תוצוחנו ,ומא תפש איה
.לבגומ היהי םידדצה ינש לש העבהה

הלא לש םתרטמ .םיסנכו תודיעו ןוגכ םיימואלניב םימורופב רתוי דוע טלוב רבדה
םלוא ,םינוש םימואל ינב ןיב תונויער תפלחהו יעצמא יתלב עגמ תריצי רשפאל
תעבקנ ללכ ךרדב .תופשה יוביר לשב עדימה תרבעהו תידדהה הנבהה םימגפנ השעמל
רקיעב הליעומ וז העיבק םלוא ,תוימשרה תופשכ תופש לש ןטק רפסמ וא תחא הפש
םתנבהש ,םירחאה תא הערל הלפמו ,תוימשרה תופשהמ תחא איה םתפשש םימואלה ינבל
,ןכ לע רתי .םיתוחנ - הרז הפש איה םרובעש - תימשרה הפשב םתואטבתה רשוכו
הייליהקבו ,תוימשר תופש שש תומייק ם"ואב) תוימשרה תופשה ןיב םימוגרתה
םישגפמ .בר ףסכ םילועו דחוימ דויצ םיכירצמ ,םילברוסמ (עשת - תיפוריאה
לע רבגתהל היה ןתינ ול םיליעומ רתוי הברה תויהל ויה םילוכי םיימואלניב
,תחא הפשב םישמתשמ סנכה יפתתשמ לכ ויה ול רשפאתמ היה הז רבד .תופשה םוסחמ
,הדימלל דואמ הלק היהתש ,תימואלניב תרושקתל דחוימב תננכותמ היהתש
תיעבט הפש ףא תמייק אלש רחאמ .םואל ףא לש ותפש הניאש הז ןבומב תילרטיינו
הפש - קויד רתיל ,תיתוכאלמ הפש רוציל ךרוצ שי ,הלאה תושירדה לע הנועה
הפשה לע ,ןכ ומכ .תימואלניבה תרושקתה תפש דיקפת תא אלמל ידכ ,תננכותמ
.תיעבט הפש תועצמאב עדימה ןווגמ לכ תא עיבהל תלגוסמו הרישע תויהל תננכותמה

(1879) VOLAPUK ןהיניב ,תוימואלניב תופשל תובר תועצה ולע םינשה ךשמב
רזגנ הפשה םש ,המגודל) יוגיהה לע לקהל ידכ ונושש תוילגנא םילימ לע תססובמה
וטנרפסא - זאמ ועיפוהש תועצה לש תיקלח המישר .(PUK=SPEAK ,VOLA=WORLD -מ
LINGWO INTERNACIONA ,(1906) UNIVERSAL ,MUNDELINGUA (1904) ,(1887)
,(1928) NOVIAL ,(1917) ROMANAL ,(1911) SIMPLO ,(1907)
הרטמב וטנרפסאמ ורזגנש ,ESPERANTIDO-ו IDO םג ןנשי .(1957) MONDIAL
לע תססובמה "Interlingua" ,הקיסומ ילילצ לע תססובמה ,Sol-Re-Sol ;הללכשל
םויכ םג השעמל תרבודמהו חתפתהל הכישמהש הדיחיה םלוא ;תורחא תוברו ,תיניטל
.וטנרפסאה תפש איה םישנא יפלא תואמ יפב

וניאש העבה רשועו תינושל תושימג םע םוצמצו תוטשפ לש בוליש תנתונ וטנרפסא
,תויעבט תופשב .הפשה ןונכת ידי-לע רשפאתנ הז רבד .תויעבטה תופשבש הזמ לפונ
הרוצב אקווד ואל ,םינש תואמ ךשמב החתפתהו הבותכה הפשל המדק רובידה תפש
היהיש ךכ תוננכותמ תופש תונבל ןתינ ,תאז תמועל .רתויב הטושפהו תינויגהה
לע סימעהל ילבמ ,שרדנה העבהה רשוע לכ תא רשפאל ידכ יחרכהה םומינימה ןהב
,קודקד יללכו םיניינב ,תויטה ,ללכה ןמ םיאצוי ,םיכבוסמ םיללכ הב שמתשמה
.תרבודמה הפשל םמיאתהל ידכ תויעבטה תופשב םיצוחנה
?הלק הכ איה עודמ :גלזמה הצק לע וטנרפסא  

שורדה ןמזה ךשמ יכ וארה םירקחמ .הדימלל דואמ הלק הפש םנמא הניה וטנרפסא  
שורדה ןמזה ןמ הרשע יפ דע הנומש יפ רצק וטנרפסאב תמיוסמ המרל עיגהל ידכ
?תאזה תולקה דוס המ .לשמל תילגנא ,תימואל הפשב דומילב המר התואל עיגהל
:ךכל םיירקיע םימרוג השולש תונמל רשפא

;(תבתכנ איהש יפכ קוידב תיגהנ הלימ לכ) יטנופו לק יוגיהה .א
;ללכה ןמ םיאצוי ילב ,םיקוח רשע-השישמ בכרומו ,יתיצמתו טושפ קודקדה .ב
םישרוש 10,000-כ ללוכו ,תויעבט תופש לש הזמ הברהב ןטק םילימה רצוא .ג
.(תילגנאב םילימ 200,000-כ תמועל) דבלב  

"תקבדומ"ה רתוי וא תחא הרבה) תויליחת לש תכרעמ ,םישרושה טועימ ףא לע
יללכו (הלימה ףוסל "תקבדומ"ה רתוי וא תחא הרבה) תויפוס ,(הלימה תליחתל
100,000 לעמ לכה ךסבו ,תונוש םילימ 40 דע דחא שרושמ רוציל םירשפאמ ףוריצ
.יניטל ורקיעב ב"אה םגו ,תויניטלה תופשה ןמ םבורב םיחוקל םישרושה .םילימ
:תומויסה יפל תוהזל ןתינ םינושה רבידה יקלח תא

.(ודנל) LANDO - ץרא לשמל ,O תואב םימייתסמ םצע תומש
.תוצרא - (יודנל) LANDOJ :J תואה םג תפסונ םיבר תרוצב
- (יינוב) BONAJ ,הבוט/בוט - (הנוב) BONA לשמל ,A תואב םימייתסמ םיראת
.תובוט/םיבוט
.בטיה - (הנוב) BONE לשמל ,E-ב םייתסמ לעופה ראות
םש) דומלל - (ינרל) LERNI :םינמזב קר ,םינושה םיפוגב הנתשמ וניא לעופה
ת/דמול ה/תא - VI LERNAS ,(רבע) יתדמל - (סינרל ימ) MI LERNIS ,לעופה
.'וכו (דיתע) דמלי אוה - (סונרל יל) LI LERNOS ,(הווה)

:םיפרצב שומישל תואמגוד
EJ תמויסה .ער - (הנובלמ) MALBONA לשמל ,תועמשמה תא תכפוה MAL תיליחתה
םידמולש םוקמ ושוריפ (וינרל) LERNEJO לשמל ,הלועפ תעצובמ ובש םוקמ העמשמ
שרושה ןמ :לשמל ,תומודיקו תומויס המכ ףרצל םג ןתינ .רפס-תיב רמוא יווה ,וב
-תיב השוריפש (וירביללמ)MAL-LIBER-EJ-O הלימה תא רוציל ןתינ (שפוח) LIBER
.אלכ

 
תיתרבחו תיתוברת העפותכ וטנרפסא  

םיסרוקב תופתתשה לעו דומיל ירפס תריכמ לע תוססובמה תוכרעה יפל  
.םינוילימ דע םיפלא-תואמב םלועב וטנרפסאה ירבוד רפסמ תא םיכירעמ ,וטנרפסאל
;תונידמ תורשעב םימייקה ,םיימואל םינוגרא :םינוש םינוגראב םירבח םהמ םיבר
,םירפוס ,םינעדמ ,םירומ ,םינטפשמ ,םיאנותיע ,םיאפור - םייעוצקמ םינוגרא
ןוגכ ,םידחוימ תוניינעתה ימוחת לש םינוגראו ,םירחא םיבר דועו םיבשחמ יחמומ
םיינפוא יבכור ,םיאטמחש ,וידר יבבוח ,םיאלוב ,םיפוצ ,םינמא ,רעונ ינוגרא
-מ הלעמל םירבח (UEA) ימלועה וטנרפסאה ןוגראב .םייתד םינוגרא ףאו ,דועו
.רתויו תונידמ האממ שיא 30,000

תפומ תוריצי המכ ףוהנמז םגרית ,רציש הפשה לש העבהה רשוכ תא שיחמהל ידכ
הכשמנ וז המגמ .םיירוקמ םיריש המכ רביח םגו ,וטנרפסאל (ך"נתה ןהיניב)
הריש ,תירוקמו תמגרותמ תורפס לש םיכרכ יפלא-תורשע םימייק םויכו ,וירחא
.םינטק םיטועימו םימע לש תופשמ וטנרפסאל םימוגרת םיניינעמ דחוימבו ,הזורפו
תינוטסאה הפשב תוריצי ,לשמל :יתוברת רשגכ וטנרפסא תשמשמ םידחא םירקמב
םידלי תורפסו תיעוצקמ תורפס םג שי .וטנרפסאל םוגרתה תועצמאב תינפיל ומגרות
רמז תוצובק שי ,וטנרפסאב תועיפומה ןורטאית תוקהל םג תומייק .וטנרפסאב
וידר תונחתו ,וטנרפסא תפשב םיעיפומ תע יבתכ האמ לעמ .וטנרפסאב קור תקיסומו
ןקיתווה ,השראו וידר ןהיניב ,וטנרפסאב םיעובק םירודיש תומייקמ תובושח
.ןי'גייב וידרו

וטנרפסאה ינוגרא םימזוי ,תימואלניב תרושקת תפש שמשל הדעונ וטנרפסאש רחאמ
סרגנוקב .תונוש תוצראב וטנרפסא ירבוד ןיב םירשק םידדועמו ,תודיעוו םישגפמ
תורשעמ םיריעצ יפלא םיפתתשמ ,תרחא הנידמב הנש ידמ ךרענה ,ימלועה וטנרפסאה
םילייטמ םיבר .םירחא םימואלניב םיסוניכ תורשעב םיפתתשמ םיבר םיפלא .תונידמ
תפשב טעל םירבח םע םיבתכתמ וא תורחא תוצראב וטנרפסא ירבוד לצא םיחראתמו
םהו ,וטנרפסא תועצמאב וריכהש "םיימואלניב תוגוז" טעמ אל םימייק .וטנרפסא
.םא-תפשכ וטנרפסא םידמולה םידלי םג םנשיו ;החפשמה תפשכ הב שמתשהל םיכישממ

םישמתשמה לש ברה רפסמהו ,וטנרפסאב ישעמ שומיש השענ םהבש םינווגמה םימוחתה
הימדקאה .תחתפתמו היח הפשל התכיפהל ואיבה םלועה יבחר לכב וז הפשב
הדיחא תוחתפתה לע תרמושו הפשה תוחתפתה ירחא תבקוע וטנרפסאל תימואלניבה
.םלועה לכב תרקובמו
 
וטנרפסאל רבחמה םגרתש ,גנילפיק דראידור לש "םיה םע קחישש ןטרסה" רפסה תפיטע

?ףוהנמז לש ונוזח םשגוה אל עודמ  

תמייקמו ,םלועה יבחרב םישנא יפלא-תואמ יפב תרבודמ וטנרפסא יכ וניאר  
הזחש הרטמל הפשה העיגה אל תאז םעו .םיקודה םיימואלניב םירשקו תוברת  
לכב שמשתש הפש - םינוש םלוע יקלח ןיב תרושקת תפש תווהל :הפשה רצוי ,ףוהנמז  
.תרושקתבו עדמב ,תורייתב ,רחסמב - םינוש םימוחתב םינוש םימואל ינב ןיב עגמ  
ואלימש תופשה ומכ .תילגנאה הפשה הזה דיקפתה תא תאלממ הלדגו תכלוה הדימב  
איה) םיבר תונורסח תילגנאל שי ,(תיתפרצה המ תדימבו תיניטלה) רבעב הז דיקפת  
קר וא ללכ תרבודמ הניאו תילרטיינ הנניא איה ,יוגיהלו דומילל תיסחי השק  
רבח ,ןפיו ןיס ,יתפרצה ,ידרפסה שוגה) םילודג םיינושל םישוגב תמצמוצמ הדימב  
.(הפוריא חרזמו םימעה  

הפש שמשל התמאתה תניחבמ הברהב םיבוט םינותנ שי וטנרפסאל ,הרואכל  
ןהמ .תילגנאה ומכ ,בחרנ ןפואב הב שומישה טשפתה אל תאז לכבו ,תימואלניב  
ךלוהה ךרוצה לשב רצונש ינושלה ללחה תא האלימ תילגנאה הפשה ?ךכל תוביסה  
-םייטילופ םיאנת לש בוליש לשב ,תימואלניב תרושקת תפשב תושונאה לש רבוגו  
-תוצרא לש תילכלכה המצועה) םיילכלכו (תיטירבה הירפמיאה תוטשפתה) םיירוטסיה  
,םלועה תומחלמ ןיבש הפוקתב גושגשל התכזש ,וטנרפסאה תעונתש דועב ,(תירבה  
.יטסינילטסהו יצאנה םירטשמה ידי לע ןיטולחל טעמכ הדמשוה  

רתוי תיאדכל התוא ךפוה םיימואלניב םירשקב תילגנאב בחרתמו ךלוהה שומישה  
,םישנא םינכומ ןכל .תיסחי השק התויה ףא לע - תלבגומ הדימב םא םג - דומילל  
.הדומילו תילגנאה תארוהב םיבאשמו ןמז רתוי עיקשהל ךוניח תוכרעמו םינוגרא  
תודחואמה תומואה תמגוד ,תופש המכב םישמתשמה םינוש םיימואלניב םינוגרא  
תופשה לכל םימגרתמ תללוסב קתע יביצקת עיקשהל םיפידעמ ,תיפוריאה הייליהקהו  
תופש תורבודה תורבחה תונידמה לש ץחלה לשב - םכחותמ םוגרת דויצבו תוימשרה  
קלח םיווהמה ,םיינכטה םיתורישה תא םיקפסמהו םימגרתמה לש סרטניאה לשבו ,ולא  
.הלאה םינוגראב םיקסעומה ןמ דבכנ  

םע - וטנרפסאה תפשו ,תימואלניבה תרושקתה תייעב הרתפנ ךכב םאה :הלאשה תלאשנ  
?םשגתה אלש הפי ןויער רתווית - היתונורתי לכ  

תופידע ןתונה ,ינושלה ווק-סוטטסה םייקתיו יחכונה בצמה ךשמיי דוע לכ ,יתעדל  
תפשכ וטנרפסא לש תבחרנ תוטשפתהל םוקמ היהי אל ,תורחאה ןמ תחא תימואל הפשל  
תורטמל הב שמתשמה ,תיסחי ןטק םישמתשמ רוביצ לש ותלחנ ראשית איהו ,תרושקת  
.יתוכיא םג םא ,םצמוצמ גוחב םיימואלניב םיתוברתו םייתרבח םירשקו תוריית  
,ילכלכה - ימואלניבה תוחוכה ךרעמ הנתשי רשאכו םא תונתשהל יושע הז בצמ  
םע דחיו ,תולודגה תופשה ןיב רתוי בר ןוזיא לש ןוויכב - יפרגומדה וא ינידמה  
תילרטיינ הפשב הריחבה השעית זא וא - תחא תרושקת תפשב ךרוצה רכויו לדגי תאז  
הדיחיה הפשה ,וטנרפסא .םויכ איהש יפכמ תואיצמה תביוחמו רתוי תיאדכ ,הלקו  
תדמעומה היהת ,השעמל תרבודמו היח הפש םג איהש הדיחיהו הלאה םינותנה תלעב  
.הז דיקפתל תיעבטה  
לארשיב וטנרפסא  

לארשי רירגש תכרב ךותמ וילע דומלל רשפאו ,וטנרפסאל דחוימ רשק לארשיל  
:הניווב 1992-ב ךרענש ,77-ה ימלועה וטנרפסאה סנכל הירטסואב  

תרבודמה תירבעה הפשה :וטנרפסא םע םיפתושמ םינייפאמ ינש תוחפל שי לארשיל"  
- רחא ידוהי רצי ובש ןמזב ךרעב הדוהי-ןב רזעילא ידיב התייחוה לארשיב  
ומכ םש ותוא לארשי לש ימואלה ןונמהלו ,וטנרפסאה תפש תא - ףוהנמז רזעילא  
".(הווקתה וטנרפסאב - La Espero) וטנרפסאה תעונת ןונמהל  

,ץראב תומוקמ המכב הפשה דומילל םיסרוק תמייקמ וטנרפסאל תילארשיה הדוגאה  
.תובתכתהב סרוק ללוכ  
תמייקתמ םשו ,(03-589902 'לט ,1289 ד"ת - ביבא-לתב אצמנ הדוגאה זכרמ  
.עובש ידמ תיתרבחו תיתוברת תוליעפ  


 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ