Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

ףוגה תפש :רמאמה םשףוגה תפש :רמאמה םש
סירומ דנומסד :רמאמה רבחמ
?םיילולימ-אל םירסמ תרבעהל תושמשמה ,תובר תועונת לש ןרוקמ והמ :רמאמה אשונ
תרושקת :חתפמ תולימ
היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה
ףוגה תפש  

תכשוממ תוננובתה ךותמ ויתונקסמל עיגמ ,עדונה גולואוזה ,סירומ דנומסד  
לע תיפצת" ורפס ךותמ םיעטק ןאכ םיאיבמ ונא ,םדא ינבבו םייח ילעבב תינלבסו
.(1993) בירעמ תירפס תאצוהב "םדאה ףוג
.םלועה לכב ץופנה עדומ-אל ינפוג תותיא איה םיינתומה לע םיידיה תחונת  
דמועה םדא ותוא עצבמשכ ".ינממ וקחרתה" ושוריפש יתרבח -יטנא תותיא והז
,רחא םע החישב עוקש עצבמה םא .קוחרלו בורקל הייחד לש רסמ רדשמ אוה ,ודבל
ידצ ינשמ םירקדזמ םיקפרמה .החישב ברעתהל םהל לא יכ ראשה לכל עידומ רבדה
.תכלל ונילע ןאל ונל םיעידומה םיצח ומכ ףוגה

 

תעשב רתוי ההובג המוק ונמצעל תוושל ידכ וניתועורז תא םיפינמ ונא  
וניתועורז תא םיפינמ ונא .ונלהקמ תואושת לבקל םישקבמ ונאשכ וא ,ןוחצינ
ינפל םיידיה תופכ תדמצהמ הקיתע רתוי הברה וז הלועפ) הליפת תעשב םורמל
.ונינפלש להקה תא קבחל םישקבמ ונאשכ וניתועורז תא םישרופ ונאו ,(הזחה
הניא ןתועמשמש הארנו ,םלועה יקלח לכב טעמכ תוצופנ הז גוסמ עורז תועונת
.תיתוברת הדימלמ תעבונ

 

איה ןהיניבמ רתויב תורכומה תחא .םיינזואב תורושקה תוימוקמ תווחמ המכ שי  
תועבצאה וליאו ,םיינזואב םילדוגאה תוצק םיצעננ הבש "רומחה ינזוא" תעונת
ןובלע והז תובר תוצראב .תורגתהה ןברוק תמועל געלב תועעונתמ החוורל תושורפה
ןפ ששחמ ,וב םישמתשמ םניא םלועל טעמכ םירגובמה םלוא ,םידליה ברקב לבוקמ
חרזמב תמייק תאזה הווחמה לש רתוי תינפקות הרוצ לבא .םייקונית ובשחיי
תא וינזואב ץעונ אוה ,וז העונת השוע רגובמ יברע רשאכש אוה לדבהה .ןוכיתה
תועבצאהו םינפל אלו רוחאל תונופ םיידיה תופכ .םילדוגאה תא אלו תותרזה
תוצראב וז העונת האיבמש רסמה .לייא ינרק לש יללכ םשור רוציל ,בצינב תושרפנ
.ןנרק לעב אוה הנברוקש ,אוה תידועסה ברעו ןונבל ,הירוס ומכ

 

םא ,הקיתעה ןוויב התישארש ןימוי תקיתע הלועפ איה הזחה חול לע דיה תחנה  
וז התיה ינווי דבעל .העובש לש וא תונמאנ לש ןמיסכ השמיש איה .ןכ-ינפל אל
וז העונת הצופנ םויכ .וינודא תדוקפל הפצמ אוהש העיבמה ,תונתייצ לש הווחמ
תעמשה תעב אבצ-ישנא םניאש ימ התוא םישוע םש ,תירבה-תוצראב לכמ רתוי
תחנהל למס - ידמל רורב רוקמה .הליגרה תיאבצה העדצהה םוקמב ,ימואלה ןונמיהה
ונא הלא ונימיב .ומצע בלה למסמ המ ,הז רשקהב ,רורב תוחפ םלוא ,בלה לע דיה
העיפוהשכ ,םדק ימיב היה ךכ אל לבא ,תושוחתהו תושגרה למס תא בלב םיאור
דקומו ותניב - םדאה לש ותייווה תיצמתכ בלה בשחנ ןא .בלל דיה תדמצה הנושארל
ספתנ חומה .םבל חול לע די וחינהשכ ,תילמס ךרדב ,םינומדקה ועגנ תאזב .ותושי
ךישממה ,הז האצומ ללגב .בלה תניב לש התורישב רישכמכ קר םימודק םימי םתואב
תימיטניא הלועפ איה רחא םדא לש והזח לע די ףכ תחנה ,םויכ ונילע עיפשהל
.דואמ םיקיתו םידידי וא םיבהוא ןיב קר בורל העיפומה ,רתויב

 

הזחל טלוב דוגינב דמוע ישונאה רכזה לש םימעפל ריעשהו חוטשה ,בחרה והזח  
תצורמב החתפתהש ,םינימה ןיב הדובעה תקולחמ עבונ לדבהה .תישונאה הבקנה
םיבוט םיאטרופסל ךופהל וצלאנ םירכזה .םידייצכ ונלש תכשוממה היצולובאה
תיב בייח תואירה חפנב לודיגה .תרפושמ המישנ תכרעמל וקקזנ ךכ םשלו ,רתוי
."הוואג בורמ הזחה תא חפנל" יושע רבגש ךכל הביסה וז .רתוי דבכו לודג הזח
.ולש ינימה ךוישה ינמיסמ דחא טילבמ אוה ,ןכ ותושעב

 

הלעמ יפלכ די ףכ .חורה-בצמ תא תפקשמ תווחמ עוציב תעב םיידיה תופכ תחונת  
הטמ יפלכ די ףכ ,קוביח לש החונת איה המינפ די ףכ ,הניחת לש החונת איה
םיאשונ םלוכש ,םינוש םירשקהב תחא החונת תגצומ ןאכ .המודכו ,העגרהל תדעוימ
איה המידק ןהיתופכב םיידיה תחונת .ברקתת לא וא ,קחרתה - דחא יסיסב רסמ
.רוחאל הפיחדה תעונת תא הקחמ איהש םושמ ,הייחד לש תילסרבינוא הווחמ

 

ינא" רמול תעשעושמ ךרדכ בורל העיפומה ,"תפקשמ"ה וא "םייפקשמ"ה תעונת  
טבמ תציענב םיקסוע םה וליאכ ,םינפה הארמב רומג יוניש תללוחמ ,"ךתוא האור
הנווכ לכ ןיאשכ םג ,תצקמב םייאמ ןויבצ הווחמה תלבקמ ךכ םושמ .רתויב בקונ
יתוכאלמ טבמ םהילעבל םיקינעמ ,המוד הרוצב םילעופ תרגסמ-יבע םייפקשמ .םייאל
.עבק-ךרד "ןכוסמ"
 

תולק ףטלל תויושע םישנ .תיסחי תורידנ תלוזה לש ורטנסב העיגנ לש תווחמ  
.יללכה םיבהואה עגממ קלח אלא הז ןיא לבא ,בוהא רבג לש ונקז םעפל םעפמ
רשאכ ,"רטנסה תפיקז" איה תדחוימ תועמשמ הל שיש רטנסב עגמ לש הדיחיה הרוצה
לופית לא" וא "שאר ימירה" אוה רסמה .השא לש התסל תחת ועבצא דצ תא חינמ רבג
השירדל התוא תכפוה וז הלועפב הכורכה תינשלופה תוימיטניאה לבא ",ךחור
הלועפה ,תאז השועה רבגה תניחבמ .הבהא ךותמ תישענ איהשכ םג ,תצקמב תאשנתמ
.השאה ינפ לש תיבקנה םתוקלקלח תא ,עבצאה עגמ חוכמ ,ול ריכזהל םג תשמשמ

 

.דחפב לבותמ רומוה לכש איה קוחצ תעשב וניפתכ תא םירמקמ ונאש ךכל הביסה  
הז יכ ונעדי אלמלא ,ונתוא םיעזעזמ ויהש םירבד םה ונתוא םיקיחצמה םירבדה
לבא .הלקהב םיקחוצ ונאו ,ונב עוגפל דיתע וניא רבד םוש ."חוטב עוזעז"
ונילע ןגהל ידכ תוממורתמ - תיאמקה ךרדב החידבה לע תוביגמ ןיידע םייפתכה
.הפקתה וא המולהמ וזיאמ

 

איהש םושמ ,ןוחטיב לש הקזח השוחת ונל הקינעמ םייפתכה תתיפל וא קוביח  
לש לודגה םפוגב זחאנה קוניתה תשוחת תא ,םירגובמכ ,עגרל רזחשל ונל תרשפאמ
תוזחאיה לש הצופנה תיטאמירפה תנוכתמה ונל הקפיס ,תוטועפ וניהשכ .וירוה
.ללכב ונל העודיה תחגשמ הבהאו הנגה לש רתויב הקזחה השוחתה תא רגוב ףוגב
ונירוה תא ףתשל ידכ ,החמש יעגרבו ,ןגמ אוצמל ידכ ,הלהב יעגרב תאז ונישע
ונל ןיא םאו ,הלא הינבומ ינשב וז העונתב םישמתשמ ונא ,םירגובמכ .ונרשואב
םיכפהנ ונא ,ןכ ונתושעב .ונמצע קוביחב וז הבוגת םיעיבמ ונא ,קבחל ימ תא
ילמס ןבומב תוכייש תועורזה לבא ,וניפתכ ןה םייפתכה :םישנא ינשל עגרל
.החוטבו המיענ השוחת ונל קינעמו ונתוא קבחמ ,וננוימדבש ,ונתלוז והשימל

 

הבישיה .םינימה ןיב םיטלוב םילדבה אוצמל רשפא הבישיב םיילגר תחונתב  
הבישיה .תויסופיט תוירכז תוחונת ןה ךרבו לוסרק לוכישב וא תוקושפ םיילגרב
החונת איה ,תרחאה לגרה דצ לע תחנומ הנוילעה לגרה ףכש ךכ ,תובולש םיילגרב
.ןימה ירביא לע הנגה לש החונת איה חוכב הפופכ לגר תתיפל .תידעלב תיבקנ

  

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ