Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

(תודיח) הלאש ינמיס :רמאמה םש


 

םיבשחמ לאו םינבא לא ,םיצע לא רבדל :רמאמה םש  
ןומר ירומ :רמאמה רבחמ  
?תיעבט הפש ןיבהל לגוסמ וניא ,ברה ומוכחת ףא לע ,בשחמה עודמ :רמאמה אשונ  
תרושקת :חתפמ תולימ  
םיבשחמ  
היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ  
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה  
יעדמל ןוכמב תיבושיח תונשלב לע הצרמו םיבשחמ החמומ אוה ןומר ירומ :תורעה  
.תירבעה הטיסרבינואב בשחמה  
םיבשחמ לאו םינבא לא ,םיצע לא רבדל  
ןומר ירומ :תאמ  

השקתמ ,תועט לכ ילב הינשב םירפסמ ינוילימ רבחל לגוסמה ,בשחמ עודמ  
תיעבט הפשב שמתשהל תעדלו ןיבהל ,דומלל - תיסחי תולקב עצבמ דלי לכש המישמב  
דיתע תארקל םימדקתמ היגולונכטהו עדמה םאה ?('וכו תילגנא ,תירבע) תוחפל תחא  
.וז היגוסב תקסוע תיבושיחה תונשלבה ?בשחמב תיעבט הפש דוביע לש רתוי בוט  

םתדיל םעו ,החיש תלוכיו הניב תולעב תונוכמ לע םדאה םלח םלועמו זאמ יכ המוד  
םתא חחושל לכונו אובי םויש הווקתה םג הדלונ םיינורטקלאה םיבשחמה לש  
-יאטירסתהו קראלק רותרא רפוסה 60-ה תונשב ובשח - וישכע שממ אל םא .תויעבטב  
האיסידוא"ה שחרתהל לכות 2001 תנשב רחואמה לכל יזא - קירבוק ילנטס יאמב  
רבכ ,הנהו .םדאל תיעבט איהש םשכ בשחמל תיעבט היהת תילגנאב החישהו ,"ללחב  
.ידמל קוחר ןיידע בשחמ ןיבל םדא ןיב תיעבטה החישה ןוזח לבא ,"2000 טעמכ"  
,תונושמ סוד תודוקפ ,תודחוימ תונכת תופש תרזעב ותא םירשקתמ ונחנא התע תעל  
.רבכע תועונתו  
תומימעו תועמשמ-בר  

,דומעה שארב ורכזוהש תויעבה תפיקתל םיכרדה לעו םיישקה לע דומעל ידכ  
:(דוקינ ילב) בשחמל בתכב תתל םיצור ונייהש ,האבה הארוהב המגודל ןנובתנ  

."השגדה םע םירפסמה ינש תא גצה"  

.חישקה קסידה לע ץבוקכ ןותנה ,חבושמ ירבע ןולימ דמוע בשחמה תושרלש חיננ  
תא ראתמה ,גיצה ךרעה תחת אלא ,ךכ ןולימב עיפות אל "גצה" (הלימ) הביתה  
לעופ לש יוויצה תרוצב "גצה" תא ריכהל ידכ .רכז ישילש ףוג ,רבע ןמזב לעופה  
תורתומה לעופה תייטנ יכרד לע ונחומב רוגאה עדי םיליעפמ ,םדאה-ינב ,ונא ,הז  
,(םילימה תורוצ תרות) יגולופרומה עדיה הנוכמש הממ קלח והז .תירבעה הפשב  
לכ ומכ .המודכו ןיינקה ייוניכ ,עודייה ,םשה תייטנ יבגל םיללכ םג וב שיו  
היגולופרומה יללכ תא ןיזהל רשפא ,הרורב םיללכ תכרעמב חוסינל ןתינה רחא עדי  
.בשחמל  

:"גצה" הביתל תפסונ האירק תורשפא ועיצי הלא םיללכ לבא  
,"תא" הביתה ,המוד ןפואב .(בשחמה ךסמ - "גצ" םצעה םש) גצ + (העידיה אה) ה  
םג ,המצעל תדמוע איהשכ ,האירקל תנתינ ,רישי אשומ תנייצמה הלימ התויה דבלמ  
"ינש" הביתה תא םג .(תא) תחכונ הבקנל ףוגה יוניככ םגו (תא) הריפח ילככ  
רפסמ - ינש ,םודא עבצ - ינש :וילא ונווכתהש הזמ םינוש םינפואב אורקל רשפא  
.האלה ןכו ,רדוס  

?ונוכתה המל בשחמה עדי דציכ  
יבושיח קודקד  

הרואכל שי םלשה טפשמל ירה ,םינוש םינפואב תודיחי םילימ שרפל רשפא םא  
האירקה יכרד תא לוספל רשפא דציכ .תוירשפא האירק יכרד לש דואמ לודג רפסמ  
?ןהילא ונווכתה אלש  

לע ללוכ טבמב ,שרופמב ךכ לע םתעד תא ונתייש ילבמ ,תאז םישוע םדא-ינב  
תא םירידגמה קודקדה יקוח ךמס לע רמולכ ,םילימה ןיב סחיהו רדסה לעו טפשמה  
.טפשמה ריבחת  

איהש תויהו "תא" הלימל התונכש ללגב תלספנ ,לשמל ,םצע םשכ "גצה" לש האירקה  
ךכ ,יגולופרומה עדיה תא ונזהש יפכ .המגודב לעופה דיקפתל הדיחיה תדמעומה  
ךכ םשל .רתוי הברה השק המישמ וז ךא ,יריבחתה עדיה תא םג בשחמל ןיזהל לכונ  
םידמול ונא ובש ןפואהמ ונונגסב הנושה ,יטמיתמ חסונב ,תיתטיש הרדגה םירידגמ  
תאו םמויקל םיאנתה תא ,םירתומה ריבחתה ינבמ תא ,רפסה-תיבב קודקד ללכ-ךרדב  
.יבושיח קודקד והז .טפשמב רתוי םילודג םינבמל םהלש ףוריצה תויורשפא  

תונשלבה םהב תקסועש םייזכרמה םיאשונה דחא איה םלוה יבושיח קודקד תיינב  
םיטמוטואה תרותמ ,תונשלבמ תוטישו עדי בלשמה ,ריעצ יעדמ םוחת - תיבושיחה  
.תיתוכאלמ הניבמו תיטמיתמ הקיגולמ ,בשחמה תופשו  

םהלש תרזוח הלעפה ידי-לע לבא ,םיקוח לש יפוס רפסמ שי יבושיח קודקדב  
,וננוצרכ םיכבוסמו םיכורא ,םיטפשמ לש יפוסניא רפסמ ראתל רשפא (היסרוקר)  
ביחרהל רשפא "ידגה תא ףרט לותחה" טפשמה תא .הפשב תמאב םיאצומ ונאש יפכ  
הלעפה ידי-לע ,והשלכ ךרואב הלילע ול ףיסוהל ףאו ,םלשה אידג-דח רופיסל  
ךשנ ותואש ,לותחה" :הקיז יטפשמ לש ימינפ ץוביש ראתמה דיחי קוח לש תרזוח  
רפסמ ףיסוהל לכונ לותחל םג ."ידגה תא ףרט ,...ותואש ,לקמה הכה ותואש ,בלכה  
- "ץימאהו ...ה ,ןכייחה ,רופאה ,הפיה לותחה" - םיראת לש לבגומ יתלב  
תא ריכזהל יואר ןאכ .דיחי קודקד קוח לש תרזוח הלעפה ידי-לע תאז רידגהלו  
תא וחינה תונשלבב תוינכפהמה ויתודובעש ,יקסמוח םעונ ינקירמא-ידוהיה ןשלבה  
קודקד תיינב לש תורשפאלו תויעבטה תופשה ריבחתב יטמיתמ-ילמרופ קוסיעל סיסבה  
.יבושיח  
 
"?ררושמה ןווכתה המל"  

םירפסמה ינש תא גצה" המגודב .םיישקה לכ תא ונרובע ורתפי אל ריבחת יקוח  
,עדוימ םצע-םשכ ,"םירפסמה" הביתה תא הכלהכ חנעיפ בשחמה םא םג ,"השגדה םע  
:ריבחתה תניחבמ תוניקת תויורשפא המכ ןיבמ דיחי שוריפ רוחבל וילע ןיידע  
הריחב .(SCISSORS) םירפסמ וא (STORY-TELLERS) םירפסמ ,(NUMBERS) םירפסמ  
תועמשמ-בר רתופ םדא .(םיעמשמה תרות) הקיטנמס הנוכמה המרב הנבה תשרוד הנוכנ  
ךילהת תוקחל לכוי בשחמש ידכ .רשקהה יפ-לעו תויללכה ויתועידי ךותמ תיטנמס  
ונא ובש םצמוצמה םוחתה לע תוחפל וא ,םלועה לע עדיב ותוא ןיזהל ונילע ,הז  
ץוחמ םקלחב םיאצמנה םיניינע םה הלא .קסיה יללכב ןכו ,ותא חחושל םישקבמ  
וליאל ןיבהל וילע ןיידע ,םירפסמב רבודמש בשחמה קיסה וליפא .ינושלה םוחתל  
בלשב בשחמל םיעודיה ,םימיוסמ םירפסמ ינשב רבודמ םאה .רבודה ןווכתה םירפסמ  
םירפסמ הבו הלבט הנותנ אמש וא ,שיגדהלו גיצהל םישקבמ ונאש ,החישה לש הז  
םיעיפומה הלא תא קר גיצהלו רוחבל ונממ םישקבמ ונאו ,םישגדומ יתלבו םישגדומ  
רסמה םגרותי דציכ ,תינושלה המרב ולוכ ןבוה רבכ טפשמהשכו ?השגדה םע הלבטב  
?םינותנ תגצה לש תישממ הלועפל  

,המישרמ הז םוחתב תיעדמה תומדקתהה .הלא תושק תויעבב תקסוע תיתוכאלמה הניבה  
.םיברו םילודג ןיידע םיישקה לבא  
הנכות ירצומו םימושיי  

ןווגמב תוליעומו תוישומיש בשחמ תוינכות רבכ תומייק ,םיישקה תורמל  
תולטמ עוציבב רזע ילככ ןהו בשחמל םדא ןיב רתוי תיעבט תרושקתל ןה ,םיאשונ  
םילגוסמה םילכל בר שוקיב ,לשמל ,שי "עדימה תדרטסוטוא" ןדיעב .תוינושל  
.תעדה לע תלבקתמ המרב טסקט רציילו חתנל םילגוסמ הלאו ,עדימ תצמתלו רזחאל  
הדלקה תואיגש רתאל םילגוסמה הנכות ירצומ ןרובעב םימייק רבכש תופש שי  
הלימה תמרב תויא תקידבב םיקפתסמ םה ןיא .תינונגס תרוקיב בתוכל עיצהלו  
ויה אל ךכ יכ ,םילילמתה ידבעממ המכב תבלושמה הנכות השועש יפכ ,הדיחיה  
."שגדה םא םירפסמה יתש טע גצה" טפשמב האיגש לכ םיאצומ  

 

.בשחמ תרזעב םוגרת אוה הפשה םוחתב רתויב ינתפאשה םושייה  

תופולח המכ עיצהל תועדוי םידימלת שומישב תואצמנה תוינורטקלא תוינולימ  
םג ןה .ןותנה רשקהב ןוכנה םוגרתב רוחבל תולוכי ןניא ךא ,הנותנ הלימל םוגרת  
יפל םימגרותמה םיטפשמה לש ןוכנ בוציע םעו טפשמה ריבחת םע ללכ תודדומתמ אל  
תוכרעמ ידי-לע תיסחי החלצהב רבכ תועצובמ הלא תומישמ .דעיה תפש לש היללכ  
םיעטקב בשחמל רוזעל שיו ,ןיטולחל יטמוטוא וניא םוגרתה .תונוש הנכות  
וא טסקטה םוחת לע יללכ עדי םישרודש וא םירחא םיעטקב ורמאנש םירבדב םיעגונה  
.םלועה לע  
?םירק תולילב רה ןיא  

יישקמ קלחו ,הבותכ הפשל םירושק םלוכ ויה הכ דע םהב ונקסעש תרושקתה יגוס  
לא רבדנ םא הרקי המ .דקונמ יתלבה ירבעה בתכה לש תועמשמה-ברמ ועבנ הנבהה  
?ול בותכל םוקמב בשחמ  

,בתכב םיעיפומה תועמשמ-בר וא תועמשמ-וד לש םינוש םיגוס םנמא ענומ רובידה  
ךיא .(הגהה תרות - הקיטנופ) יטנופ הרוקמש ,רחא גוסמ תועמשמ-בר סינכמ לבא  
ןכותה תניחבמ הומת - רחא עבמ ןיבל "םירק תוליל הברה ןיא" עבמה ןיב ןיחבנ  
ןיא" עבמה ןיבל הלא ינש ןיבו ,"םירק תולילב רה ןיא" - תינושל הניחבמ אל ךא  
רובידב ירהו ?לשמל ,בכר יגימצ לע החישב רמאיהל לוכיה ,"םירקת אלל הברה  
!רתויב םימוד השולשה לכ םיעמשנ ףטוש  

לש לודג ףסוא ךותמ הדימל לע תססובמ בשחמב הרובד הפשב לופיטל תניינעמ הטיש  
בשחמל שי רשאכ .םא-תפש םישכור םידלי ובש ךילהתה תא ריכזמ רבדה .תואמגוד  
הינפל דימ ועמשוהש םילימה תא ןחוב אוה ,(הלימ לש קלח וא) הלימ יבגל קפס  
תוטיש .יטסיטטסה "ונויסנ" ךותמ הז רשקהב רתויב הריבסה הלימה יהמ רעשמו  
.הבותכ הפש יבגל םג תוישומיש תויטסיטטס  

רבכו ,תוריהמב הנורחאל תוחתפתמ רוביד יוהיז לש תורחאו הלאכ תויגולונכט  
יוהיז תוכיא גישהל ידכ לבא .רכינ םילימ רצוא תוהזמה בשחמ תוכרעמ תומייק  
ולוק תא ותוא "דמלל"ו בשחמה תא הליחת ןמאל ללכ ךרדב רבודה שרדנ הבוט  
.םילימ ןיב תולק תוקספה תושעל - ומצע רובידה תעשבו ,ואטבמו  

החיכומ התובכרומו ,תישונאה תלוכיה לש רתויב אלפומה יוטיבה ילוא איה הפשה  
,ןייטשנגטיו גיוודול ףוסוליפה םהבו ,תועד-יגוה ."המהבה ןמ םדאה רתומ" תא  
ןיא .יעדמ חוסינ וחסנל רמוחו לק ,הפשה ןויגה תא ןיבהל םדאהמ רצבנ יכ וסרג  
,לקספ ןוגכ ,תונכת תופש .תיעבט הפש בשחמה תא דמלל םדאל השקש ,ןכל ,אלפ הז  
תופשה לש םידברה לכב תמייקה תועמשמה-ברמ תוישפוח ןה יכ ,ךורע ןיאל תוטושפ  
םימוחתבו תיבושיח תונשלבב ולחש תומוצעה תויוחתפתהה ןכ-יפ-לע-ףא .תויעבטה  
תוברקמו ,הפשב יתטיש קוסיע קוסעל תורשפאמ תונורחאה םינשה תורשעב הל םיבורק  
.המישרמ תינושל תלוכי תולעב בשחמ תוכרעמ לש ןתיינבל ונתוא  

ולענו םינבל םיקולח ושבלש ,הלוגס ידיחי םיחמומ קר ,םיבשחמה ימי תישארב  
,זאמ .רשק ותא רוצילו בשחמה רדחל סנכיהל םישרומ ויה ,קבא תוניסח םיילענ  
ךופהתש ,האבה בושחמה תכפהמ לבא .רתוי הברה םיצופנו םייתודידי םיבשחמה ושענ  
חחושל לכונ רשאכ קר שחרתהל לכות ,דיקפת לכב םדא לכל ינויח ילכל בשחמה תא  
עצבל לכויו ונתוא ןיביש תופצל ושוריפ בשחמ םע חחושל .תויעבטב בשחמ םע  
,םינבאה לאו םיצעה לא םירבדמש יפכ ,וילא רבדל םתס ירהש .וילע ליטנש תומישמ  
...םלועמו זאמ ונלוכי  

-----------------------------------------------------------------------  

.תירבעל דבועמ ,"הזילא" תינכות םע הרענ לש החיש עטק :הבית  

.םימוד םינבה לכ :(הרענ) נ  
?ןבומ הזיאב :(בשחמ) מ  
.רחא וא הז ןיינעב םיקיצמ דימת םה :נ  
!?המגוד לע בושחל הלוכי תא :מ  
.תאכודמ דימת ינאש רמוא ילש רבחה ,ןכ :נ  
.תאכודמ תאש עומשל רעטצמ ינא :מ  
.הרזע הכירצ ינא תמאב ילוא :נ  
?הרזע ילבקת םא הנתשי ךתעדל המ :מ  
.ירוה םע רדתסהל רתוי לק יל היהי ילוא :נ  
.ךתחפשמ לע דוע יל ירפס :מ  
.ול המוד תצק התא .לשמל ,יבא :נ  
?האור תא ןוימד הזיא :מ  
.יתא חכוותמ אל התאו ינפקות אל התא :נ  
?ינפקות אל ינאש בושחל ךתוא איבמ המ :מ  

םימיוסמ טפשמ ינבמו חתפמ תולימ שפחמ אלא ,וחיש-תב תא ןיבמ שממ אל בשחמה  
.שארמ תונכומ תוינבת יפל םהילע ביגמו  

-----------------------------------------------------------------------  


 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ