Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

הפשה תולובג :רמאמה םשהפשה תולובג :רמאמה םש
ןיילק השמ :רמאמה רבחמ
?םלועה לש אלמ רואיתב ןהשלכ תופש לש ןתלוכיב תולבגמ שי םאה :רמאמה אשונ
תרושקת :חתפמ תולימ
היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה
הבישחה חותיפל ,םדא-ןג טקיורפ חתפמו יאקיטמיתמ אוה ןיילק השמ :תורעה
.ךרה ליגב םידלי לצא תיעדמהו תיטמיתמה  
הפשה תולובג  
ןיילק השמ :תאמ  

תוסנל םדאל תרשפאמ ןהמ תחא לכו ,םלועב שי םינושו םיבר םיגוסמ תובר תופש  
שי םאה ןיבהל ןויסינב קסוע הז רמאמ .יהשלכ טבמ תדוקנ ךותמ םלועה תא ראתל
םא .םלש רואית םלועה תא ראתל תרחא וא וז הפש לש התלוכיב תוינורקע תולבגמ
תפש) תירבעב המוד תועמשמ ןהל שי ןכא יכ הארנ "לובג"ו "הפש" םילימב ןנובתנ
םילימה לש המודה תועמשמב ילואש וא ,הרקמ קר הז םאה .(הכרדמה לובג = הכרדמה
?ןורתפל זמרה םצעב רתתסמ
?םיב םינטק םיגד שי םאה  

וספתנש םיגדה לכ לש םבחור .םיב תותשר גידמ םיבשותה ומייקתה ןטק רפכב  
ינב בלב החתפתה גיד לש םינש ךלהמב ,ךכ .םירטמיטנס 5 לע דימת הלע תותשרב
.םירטמיטנס 5-מ רתוי םירצ םהש םיגד םיב ןיא יכ הנומאה וא הסיפתה רפכה

ךייחו עגר בשח אוה .רפכה ינב לש םתנומא לע עמשו םכח רפכל עיגה דחא םוי
תותשרב םירוחה לדוגש הליג ןכא םשו ,ףוחה לא ותוא וכילויש שקיב אוה .ומצעל
...רתוי םירצ םיגד ואצמנ אלש אלפ לכ ןיא ,ךכ םא .םירטמיטנס 5 אוה םיגיידה

תמדוקה האמה ףוסב יחש ילגנא יאקיסיפ ,ןוטגנידא רותרא רס לש ,הז לשמ
איה םלועבש הפש לכ :הלבגמ הפשב שיש תורשפאה תא גיצמ ,תיחכונה האמה תליחתבו
תשרש ומכ ךא .םלועה תא ראתלו ןיבהל ,סופתל םיסנמ התועצמאבש ,תשר ומכ םצעב
םג ךכ ,הבש םירוחה לדוג ללגב ,םיבש םיגדה לכ תא סופתל הלוכי הניא םיגיידה
.םלועה תא ראתלו סופתל התלוכיב תלבגומ תישונאה הפשה

?"תשרבש םירוחה" תא םירצויש םימרוגה םהמ ,תשרל הפשה תא לישמנ ןכא םא

 


הפשה לש תשרה  

תופש םיפלא תשמחכ ןיבמ תחא קר יהוזו ,תירבע איה הז רמאמ בותכ הבש הפשה  
,תיברע ,תילגנא ומכ רובידה תופשמ דבל .םלועב תומייקש תונושה בתכהו רובידה
,םישרחה תפש ,סרומ תפש לשמל ומכ ,תופש לש םירחא םיגוס שי ,תיניסו תיסור
.םירחא םיבר םיגוס דועו םיבשחמ תופש

וא הקיסומ ומכ ,םדאה לש תובר תויוליעפש םצעב הלגנ ,רתוי הבחר טבמ תדוקנמ
,םלועב תופש לש הז בר עפש רואל .הפש לש גוסל בשחיהל תולוכי ,הקיטמיתמ
:תולאשה תולוע

?תונושה תופשה ןיב תולידבמה תונוכתה ןהמ -
?םלועב תופשה ןווגמל תופתושמה תונוכתה ןהמ -

,םילמס 22 שי ,לשמל ,תירבעב .םילמס לש יפוס רפסמב שומיש השוע הפש לכ
הפשה ,יפוס םילמסה רפסמש ףא .תויתוא 26 שי תילגנאבו ,תויתוא םינוכמה
םיפוריצ ףרצל תורשפאהמ תרצונ הפשה תוינוג-בר .יפוסניא העבה ןווגמ תרשפאמ
םירצויש ,םילימ יפוריצ םירצונ ךכו ,םילימה תורצונ ךכ .םילמסה לש םינוש
ביכרהל וחילצה ,תורפסה ינמיס הרשע ףוריצב ,תוירבעה תויתואה 22 .םיטפשמ
לש ירשפא ףוריצ לכ אל ךא .םילימ 1415 - ו םינמיס 6840 ליכמה ,הז רמאמ
םיללכ לש תכרעמ שי תופשה לכב .הפש התואב תועמשמ לעב אוה הפשב םילמס
םיפוריצ 484 שי ,לשמל ,תירבעב .הב םיירשפאה םילמסה יפוריצ םהמ םירידגמה
250-כ קר ךא ,'וכו ...דכ ,דא ,גא ,בא ,אא :(22 X 22) תויתוא 2 לש
םישמשמה םיללכל תואמגוד רפסמ ןלהל .תועמשמ תולעב םילימ םה הלאה םיפוריצהמ
:םינמיס יפוריצ תבכרהל

 

האמה ןב ינוויה ףוסוליפהו יאקיטמיתמה ,סרוגתיפ הליג ,לשמל ,הקיסומה םוחתב
יסחי רשאכ םימייקתמ םילילצ ןיב םיינומרה םיסחיש ,הריפסה ינפל תישישה
וז תילגת .'וכו 2/3 וא 3/4 ומכ ,םיטושפ םירפסמ םה םהיניבש תויורידתה
התיה הז קודקדל .םינושה םילילצה יפוריצ תא ליבגמה ,קודקד לש גוסל הליבוה
הינומרהה תרות לע לשמל ,תיברעמה הקיסומה לש התווהתהו הבוציע לע העפשה
החכוהה ךרדב לבוקמה ךילהתה ,הקיטמיתמה םוחתב ,תאז תמועל .הקיטסוקאהו
ולא םיקוח .ןויגיהה תרות יקוח ידי-לע רדגומה קודקדב שומיש אוה תיטמיתמה
.דוסי תוחנה לש תכרעמ ךותמ ןקיסהל ןתינש תוינויגהה תונקסמה ןהמ םירידגמ

 

:םיטפשמה ךותמ ,לשמל
;התומת ינב םה םדאה-ינב לכ -
- םדא-ןב אוה סטרקוס -
.התומת ןב אוה סטרקוס םגש תואדווב קיסהל ןתינ

הפשה דוסיבש קודקדה תא םיווהמ הלאכ םייגול קסיה יללכ לש םצמוצמ רפסמ
.תלבוקמה תיטמיתמה
םיילקיסומ תומלוע תאירבל יסיפה םלועה רואיתמ  

םע .תרושקת לש םיוסמ גוס רוציל הירצוי לש ןויסינב איה הפש לש התדיל  
.המצוע בר רישכמ הב םישמתשמה ידיב שי התושבגתה ךילהת םויס

שומישה תועצמאב ויתובשחמ תא חסנלו ויקוח תא חסנל ,םלועה תא ראתל הסנמ םדאה
.הדיחיהו תחאה תמאה תא רידגהל םיפוסוליפה םיסנמ הפשה תרזעב .הפשב
וליאו ;הריתס לכ רסחו םלש היהיש יטמיתמ םלוע רידגהל םיסנמ םיאקיטמיתמה
לולכמ תא רתויב הבוטה ךרדב הנראתתש תואוושמה תא חסנל םיסנמ םיאקיסיפה
.עבטב תועפותה

אוה ,םילילצה ןיב םיינומרהה םיסחיה לע סרוגתיפ לש תילקיסומה ותילגת תובקעב
רשפא הקיסומב הינומרהה תוהמ תאש יפכש ,ךכל ןווכתה אוה ."רפסמ לכה"ש זירכה
תרזעב ןיבהל ןתינ היהי םלועב תועפותה רתי תא םג ךכ ,םירפסמ תועצמאב ןיבהל
םלועב המולגה תויקוחה תא ראתל תרשפאמ הקיטמיתמה ,ןורקיעב :םיירפסמ םיקוח
.ולוכ

םיתעל וכז - ןבוהטבו טרצומ ,ךאב ומכ - םיניחלמ רפסמ ,הקיסומה לש המלועב
םה הקיסומה תפשב שומישה תועצמאבש םושמ אלא תאז ןיא ."םייהולא" םשב ארקיהל
.םיליגר םדא-ינב לש הריציה תלוכימ בגשנו אלפומ ,םלשומ םלוע רוציל וחילצה

עדונה ורפס תא םסרפש ,ןוטוינ קיזייא רס ילגנאה יאקיסיפב תוארל לבוקמ
לכבש םיאקיסיפה לודג תא ,1687-ב "עבטה תייפוסוליפ לש םייטמיתמ תונורקע"
יקוח .ויתוילגת תובקעב ,"םיהולאה ןב" והונכיש ךכל הכז ןוטוינ .םינמזה
תא ומאת ,(ילאיצנרפידה ןובשחה תפש) תללכושמ תיטמיתמ הפשב חסינש ,הקינכמה
תא רידגהל ןויסינב ,יוקיחל לדומ םינעדמל וויה םינש 300-כ ךשמבו ,ןויסינה
.םקוסיע םוחתב דוסיה יקוח
סופתל הלוכי הניא הפשהש "םיגד"ה  

ךרואל ,םיתעל ירה ,תונוש תופש לש ןתוכזל םידמועה םיבורמה םיגשיהה ףא לע  
רואית םלועה תא ראתל תופש לש ןתלוכיב םיינורקע םיישק ולגתנ ,הירוטסיהה
.םלש

וא םימלש םירפסמ ידי-לע רואיתל ןתינ תואיצמב טקייבוא לכש ורעיש םינוויה -
םילדג םנשיש התליג סרוגתיפ לש ותצובק .םימלש םירפסמ ןיב םיסחי ידי-לע
לשמל ומכ ,םימלש םירפסמ ינש ןיב סחי תועצמאב םראתל ןתינ אלש םיירטמואיג
ולגתנ ךשמהב .תחא הדיחי ךרואב ויבצינ ינשש תיווז רשי שלושמב רתיה ךרוא
.ולאכ םירחא םיבר םילדג

הב ןיאש תימויסקא תכרעמ שי םא יכ חיכוה לדג טרוק ירטסואה יאקיטמיתמה -
ןתינ יזא ,הקיטמתיראה תא הכותמ ץלחל ידכ היד הרישע איהו תוימינפ תוריתס
תכרעמ ךותמ החכוהל םינתינ התלילש אלו איה אלש ,הנעט הכותמ רוזגל
תועצמאב ןרתפל ןתינ אלש תויעב ןווגמ הליכמ הקיטמתיראה ,רמולכ .תומויסקאה
.םוחתה ותוא תא תורידגמה תומויסקאה
ןייטשגנטיו לש ותקיתש  

תשרב "םירוח" שי הפש לכלש הנבהה תא ךכ םא תוקזחמ תורחאו ולא תואמגוד  
םיעבונ ולא .םלועה תא ןיבהל וא סופתל הסנמ איה התועצמאבשו תשרופ איהש
:לשמל ומכ ,םיינורקע םיישקמ

;םינמיס לש יפוס רפסמ קר שי הפשב -
;יתורירש ביכרמ דימת שי הפש לש קודקדב -
:טפשמה לשמל) תימינפ הריתס תוליכמה תועיבק עובקל ןתינ הפשה תועצמאב -
.("ןוכנ וניא הז טפשמ"  

דילי ףוסוליפה תא האיבה הפשה תולובג תא קיודמב רידגהל הפיאשה ,תאז רואל
רמאמ" םסרופמה ורפס תא 1922 תנשב רואל איצוהל ןייטשנגטיו גיוודול הירטסוא
תא אטבל התלוגסו הפשה חותינ :םייזכרמ םיאשונ ינשב ןד רפסה ."יפוסוליפ יגול
תעדל .תיטמיתמה ןויגיהה תפש לש דחוימה היפוא תריקחו ,ילמיס ןפואב תושממה
םילוכיש םיטפשמה לש יגול רוריבב הצמתמ היפוסוליפה לש הדיקפת ,ןייטשנגטיו
תודבוע םיעיבמה ,"םיימוטא" םיטפשמ םה ולא .תועמשמ ילעב םהשו רמאיהל
םיטפשמה רושיק ידי-לע םירצונש ,םיבכרומ םיטפשמו ,םישוח ינותנ לע תוכמסנה
טפשמ אוה "םשג דרוי וישכע" טפשמה :המגודל .תונוש תויגול תולועפב םיימוטאה
לעב בכרומ טפשמ אוה "לוחכ אוה םיה לש עבצהו םשג דרוי וישכע" טפשמהו ,ימוטא
.תועמשמ

ןייטשנגטיו .םיבכרומהו םיימוטאה םיטפשמה לולכמ אוה ,ןייטשנגטיו תעדל ,עדמה
ןיבש הקיזה ,לשמל .ןושלה תועצמאב םאטבל ןתינ אל ללכש ,םיבר םיסחי לע עיבצמ
רבעמ איה ךכבו ,וז ותרדגהב םלועל רבעמ איה תושממה היווהה ןיבל הפשה
,וילע רבדל רשפא יאש המ" :םסרופמה טפשמב רפסה םייתסמ ןכ לעו .עדמה תולובגל
."קותשל שי - ויתודוא לע

םייפלאכ ינפל סטסקוס לש ותראה תא תצקמב הריכזמ ןייטשנגטיו לש וז הראה
םיעבות סטרקוסו ןייטשנגטיו ."עדוי אל ינאש עדוי ינא" :םינש תואמ עבראו
הבשחמהו הפשה תשרל דעבמ םיקמוחה ,"םינטק םיגד" םתוא ונכתייש רוכזל ונתיאמ
.תישונאה

 


 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ