Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

םיפייעתמ םיעוצעצ םג :רמאמה םש



...םיפייעתמ םיעוצעצ םג :רמאמה םש
יקסורטפ ירנה :רמאמה רבחמ
.דובעל םיקיספמ םיעוצעצש ךכל תמרוג רמוחה תופייע תעפות :רמאמה אשונ
םוימויב עדמה יקוח :חתפמ תולימ
היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה

יקסורטפ ירנה לש ורפס יפ לע דבועמ :תורעה

 

...םיפייעתמ םיעוצעצ םג  

םרוקמש םילשכמ תועבונ םוימויה ייח לש תוזיגרמהו תונטקה תולקתה ןמ תובר  
,םואתפ םיביזכמ ,לשמל ,הרואת תורונו םיילענ יכורש .הנשנו רזוח שומישב
םניאש םיאנתב םיפרשנ וא םירבשנ ,םיערקנ םה .ונל םיחונ תוחפה םיעגרב אקוודו
הקספה ילב הקלדש הרונ .רבעב םימעפ יפלא ףאו תואמ ולעפ םהבש הלאמ רתוי םישק
סדנהמ לש ותואר תדוקנמ לבא ,ימלועה םיאישה רפסל סנכית ילוא םינש תורשע
הרונה םא קר .דחוימ ןויצל יוארה רבד ךכב ןיא ,רמוחה תופייע לש העפותב יקבה
ןמ אצוי והשמ התודימעב היהי ,הלאה םינשה לכ ךשמב םוי ידמ הקלדוהו התבוכ
טהלה טוח לש הפיצרה תוממחתהה וניא הרונב לבחמה םרוגהש ינפמ תאזו ;ללכה
לש תואצות חול אוצמל רידנ לשמל ךכ .ולש הרוטרפמטב ירוזחמה יונישה אלא ,הבש
.תחא הפורש הרונ תוחפל וב ןיאש טרופס קחשמ

ינפמ קר אל ,רמוחה תופייעמ עבונה לשכל דחוימב םיעיגפ םידלי לש םיעוצעצ
ךרדב םיבצועמ םיעוצעצש םושמ םג אלא ,תועש יבג לע תועש םהב םיקחשמ םידליש
ךכל םורגת ליגרה ןמ ןיסח עוצעצ תיינב .דחוימב ההובג הניאש תודימע תמרב ללכ
הובג היהי וריחמש קפס ןיאו ,ולעפתל השקתי דליו ידמ לברוסמו דבכ היהי אוהש
ךכו ךכ ירחא םיערקנ ימוגה ירודכב םירפתה ,וז הביסמ .קושב וירחתמ לש הזמ
,תיבה ביבס םיבוביס ךכו ךכ ירחא םירבשנ םיינפוא-תלתב תכתמה ירוביח ,תוצפקה
.םינוהנה ךכו ךכ ירחא ףוגה ןמ םיערקנ קיטסלפ תובוב לש ןהישארו

תונורחאה םינשב קושל ואציש םיינשדח רתויה םיינורטקלאה םיעוצעצה דחא וליפא
קחשלמ םיפייעתמ (םהירוהו) םידליהש ינפל הברה - תינכמ תופייעל ןברוק לפונ
השוע ,סטנמורטסניא-ססקט תרצותמ ,(תייאו רבד) "Speak and Spell" קחשמה .וב
.קושב ועיפוהש םינושארה םיינורטקלא-םיילוקה םירזייסתניסה דחאב שומיש
השענו ךלוהה לוקב ,דליה ןמ שקבמ ,קהוב םודא קיטסלפ יושעה ,"לפס-דנא-קיפס"ה
שיקמ דליה .רישכמה לש ונורכזב תועיפומה םילמ תייאל ,ןמזה םע ביבחו רכומ
רמוג דליהשכ .ןובשחמ לש הזל המודה גצ לע תועיפומ הלאו ,תדלקמה לע תויתוא
ול רמוא עוצעצה-בשחמ ;ENTER-ה שקמ לע ץחול אוה ,הלימבש תויתואה תא שיקהל
אל דליה םא .יוגש היה תויאה םא תינש תוסנל וב ץיאמו ,ןוכנ היה תויאה םא
לש ןתולכתה תענמנ ךכו ,ומצע תא הבכמ קחשמה ,תוקד שמח ךשמב שקמ םוש לע ץחול
.וכותב תונקתומה תוללוסה

תואמ ךשמב "לפס-דנא-קיפס"ה לש םינושארה םימגדה דחאמ הנהנ ,ןביטס ,ינב
קיזחהש קיטסלפה ריצמ ENTER-ה רותפכ עתפל קתינ דחא ריהב םויש דע ,תועש
ליעפהלו רעפנש רוחה לא הנטקה ועבצא תא רידחהל לגוסמ ןיידע היה ןביטס .ותוא
.ותחשוה רבכ רישכמה ינפש ףא ,םכחה עוצעצה ןמ תונהיל ךישמה ךכו ,גתמה תא
-הו T-ה םג םייח וקבש ךכ-רחא דימו ,שלתנ E תואה שקמ םגו בר ןמז רבע אל לבא
וישכע המד ולש םישקמה חול לבא ,םוגפה עוצעצב קחשל ךישמה םנמא ןביטס .O
באושש הלא טעמל ,תינש םיקבדומה םישקמו תורסח תויתוא לש ךובמל רתויו רתוי
...ויברק לא עלב יתחפשמה קבאה

 

תוחיכש תויתוא  

תוחיכש ןיב דואמ קודהה םאתימה היה הלאה םילשכב יבל תמושת תא ךשמש רבדה  
-ה שקמש עיתפמ הז ןיא .ולשכו ופייעתהש םישקמה ןיבל תילגנאה הפשב תויתואה
הז אוהש ךכ ,הלימו הלימ לכ ירחא םישמתשמ ובש ינפמ ,רבשנש ןושארה היה ENTER
- תילגנאה הפשב רתויב תוחיכשה תויתואה עבש ךותמ .רחא שקמ לכמ רתוי שמשמש
ןיב ויה (E, T, O, S, R) שמח - (ןימיל לאמשמ) E, T, A, O, I, N, S, R
ונחנא םא .הרהמב ולשכ Y-ו P תויתואה םג ,העתפהה הברמל .ורבשנש תונושארה
םגש תוכיא ,תוכיא התואב ורצוי "לפס-דנא-קיפס"ב תויתואה ישקמ לכש םיחינמ
ולשכש םישקמה זא יכ ,םינש ןתואב תונימז ויהש רוצייה תויגולונכט תא המאת
תוחיכש ןיבש םאתימה .רתויב הברה תופיכתב וצחל םהילעש הלא תויהל ויה םיבייח
.וז הרעשה ששאמ םישקמה לשכ ןיבל תרבודמה תילגנאה הפשב תויתואה

םיחנומב ריבסהל רשפא התוא םגש רבתסמ ,Y-ו P תויתואה לש הרזומה הריבשל רשא
הסנמ אוה רשאכש חינהל רשפא ,ינמי אוה ינבש ןוויכ .דחוימב ףוכת שומיש לש
אוה ,םישקמ לע הציחלב ותאנהל קחשמ אוהשכ וא ,ריכמ וניאש הלימ לש תויא שחנל
ולשכש תויתואה שמח ,ןכאו .תדלקמה לש ןימי דצב תומקוממה תויתוא ףידעמ
I-ה שקמ לש העיתפמה ותודרשיה תא .תדלקמה לש לאמש דצב תועיפומ ןניא תונושאר
תא וליאו ;ינב וב השעש טעומה שומישל וא ,וקזוחב תירקמ הגירחל סחייל רשפא
,ההובג הניא תילגנאה הפשב ןתוחיכשש תויתוא ,Y-הו P-ה ישקמ לש עיתפמה לשכה
רתיה-שומישל וא ,הלא םישקמ ינש לש םקזוחב תירקמ הגירחל יוטיבכ ריבסהל רשפא
- ותחפשמ םשב םג ,Stephen - יטרפה ומשב םג העיפומ P תואה) םהב השע ינבש
םג תשמשמ איהו ליאוה ,Y תואל רשא .(Pollux - ולש לותחה םשב Petroski
.הלימ לש ביתכ שחנל הסנמ התאשכ "תישומיש-בר" תוא איה ,העונתכ םגו רוציעכ
תא לאוש קחשמה ,"לפס-דנא -קיפס"ב Y-ה שקמ לע םיצחולש םעפ לכב ,ןכ לע רתי
.םלועב םידליה לכ לע הבוהאה הלאשה עודיכ איהש ,"Why?" דליה
חקלב - לשכה  

תומלש תא הסרהש השלחה הילוחה התיה קיטסלפה ירותפכ תופייעתה אקווד עודמ  
תיזכרמה היעבה תא תגציימ וז הלאש ?ינב לש רתויב שידחה ינורטקלאה עוצעצה
שארמ ופצ אל ,יל המודמכ ,קחשמה יבצעמ עודמ .םיסדנהמהו םיבצעמה ינפב תדמועה
םיביכרה לש הזמ לודג םהייח ךרואש םישקמב ושמתשה אל עודמ ?היעבה תא
,רמוחה תופייע לש היעבה לע רבגתהל םיעצמא וטקנ אל עודמ ?קחשמב םיינורטקלאה
םיינכמ םיבוציע לש םהייח ךרוא תעיבקב תערכמ התיה דימתמו זאמש היעב
וא רשג תסירק ירחא תולאשנש הלאמ ןתוהמב תונוש ןניא הלא תולאש ?םיינבמו
אוה ךא ,לוכסתו רעצ לש תועמדל םורגל יושע םידלי קחשמ לש לשכ .סוטמ תוקסרתה
םיכורש םייופצ ובש דיתע ,דיתעל םיחקל ונממ קיפי דליהש רועיש תווהל לוכי םג
רגבש דליה לש וילענ יכורששכ ,ךכ-רחא םינשו .בורל תופורש תורונו םיעורק
ריבס ,לשמל הבושח השיגפ תארקל שבלתמ אוהשכ ,םיאתמ תוחפה עגרב קוידב וערקיי
"?המל" לאשי אוה :םויה לש וזל ההז היהת ותבוגתש

יפמ יל עדונ ,ינב לש "לפס-דנא-קיפס"ה לע הנושארל יתבתכש ירחא רצק ןמז
לש םתונוכנ .ותחשוה ןהינפש תודלקמ םע רדתסהל וצלאנ םהידלי םגש ,םיארוק
לכ תושעל וצלאייש יפכ - תופולח םהל רתלאלו םירובשה םישקמה תא לובסל םידליה
איה תאזה תונוכנה - םלשומ יתלבה םמלועב םילשכב וא םירבשב ולקתיישכ םהייח
וליג םהידלי יכ יל וחווידש םירוה ויה .קחשמה לש הביבחה תויבבלל דובכ-תוא
ושמתשה םהו ,הנשיה תדלקמה לש םירוחל הפי סנכנ ןורפיע הצקב עובקה קחמהש
הליג תמאב ימ יתיהת ימצע ינא .םירוחה לא םהיתועבצא תא בותתל םוקמב םיקחמב
ינפמ - "לפס-דנא-קיפס"ב קחשל םיבהואש םירוהה וא ,םידליה - הזה "ליגרת"ה תא
,רובשה שקמה םוקמב ץרפנש רוחל תולקב סנכיהל הלוכי דלי לש עבצא לכ טעמכש
...ידמ תובע ןהש יאדו - אבאו אמא לש תועבצאה לבא
רפושמ בוציע  

ובש ,"לפס-דנא-קיפס" לש שדח םגד ונשכר ,ורבשנש םיברה םישקמה תובקעב  
ריצל רבוחמ םהמ דחא לכש ,םידרפנ םישקמ דוע אל :הנוש בוציע תלעב תדלקמ
לעמ החותמ ,שימג קיטסלפ תכיתח לע תספדומה המלש תדלקמ אלא ,יאמצע קיטסלפ
טרסמ ןטקה רזיחה םש לע ,E.T. Speak and Spell ארקנ שדחה םגדה .םיגתמה
תויתואה יתש רוזאב קיטסלפה תעירי רחא בורקמ בקוע ימצע ינא .עודיה עונלוקה
דמוע תופייעה דש םאה תוארל ,רתויב תוצופנ תויתוא ןהש ,T-הו E-ה ,הלאה
.תינש תוכהל

לק רתויב תולברוסמה תועבצאה לעב רגוב םדא וליפאו ,יוקינל הלק השדחה תדלקמה
ןתינ הבש ךרדל תינייפוא המגוד איה תדלקמב תאזה תוחתפתהה .הילע שיקהל ול
ןונכתה ןמ תוקחרתה ךכב שיש יפ-לע-ףא ,ינומה רוציי לש םיטירפב תולקת ןקתל
,קושל ןושארה רבדמה בשחמה תסנכה לש תובהלתהה טהלב ,ןושארה בלשב .ירוקמה
םישקמה תייעב רשאכ ךא ;רצומה בוציעב םייסיסב םיטביה המכמ ןרציה םלעתה
ולגתנש תוינכמה תולקתה ןוקיתל תוריהמב לעפ ,ובל תמושתל האבוה םירובשה
.קחשמב

לש תולבגמב בטיה אצמתמ ינא .ןושארה שקמה רבשנשכ ידמל סועכ יתייהש רכוז ינא
תסירק ןוגכ םילשכ ונכתיי ךיא ריבסהל יתיסינ תובר םימעפו ,םייסדנה םינונכת
,תאז םעו .שיא לע תיעמשמ-דח המשא לופיתש ילבמ - סוטמ תוקסרתה וא ןיינב
.תונחלס לש הדימ התוא שוחל יתחלצה אל "לפס-דנא-קיפס"ה לש םיבצעמה יפלכ
ןיבל םינוילימב םירצוימה םיצפח ןיב חותיפבו ןונכתב לדבה שי ןכ-יפ-לע-ףאו
ךרדב רבוע ינומה רוציי רצוימה ינורטקלא וא ינכמ טירפ .םיידוחיי םהש הלא
ןיינב תיינבב רבודמשכ .ןכרצל עצוהש ירחא םג - ףסונ חותיפו תוכיא תרקב ללכ
רוציי ספ רופישב וא עוצעצ לש רפושמ םגד רוצייב ומכ לועפל תורשפא ןיא ,לודג
לש םינושארה םיבלשה ןמ רבכ ןיקת תויהל בייח הזכ ןיינב .תינוכמ לש םלש
,"לפס-דנא-קיפס"ה יבצעמ לע םג יתונחלס תא ליחהל ילע היה ,וז הביסמ .ותמקה
םילולע םייחרזא םיסדנהמ םגו םיילמשחו םיינכמ םירצומ לש םיבצעמ םגש ינפמ
תואה תא שיקי דליש םימעפה רפסמ תא הנוכנ ךירעה אל טושפ והשימ ילוא .תועטל
לע םיסאמנ םיעוצעצה בור ,לכה ירחא ?ותוא םמעשל ליחתי שדחה עוצעצהש ינפל E
רתוי הברה אוהש ,הז עוצעצמ תופצל יעבט .םירבשנ םהש ינפל הברה םידליה
"תוישונא-לע" תונוכת וב ויהיש ,יתודליב םעפ-יא יל היהש עוצעצ לכמ םכחותמ
...תומזגומ הלא תויפיצש ןבומ לבא ;חצנ-תודימע ןוגכ

םתעד לע ולעי וניניבמ םיטעמ קר ,םילקלקתמ ךורש וא הרונשכ םינבצעתמ ונאש ףא
סמות .תאז השעי אל דחא ףא ילואו ,יוקל םדוקפיתש ןועטלו תונחל םתוא ריזחהל
בטיה םיעדומ ונחנאו ,ןנכיתש הרונל םיאתמה טהלה טוח תא בר ןמז שפיח ןוסידא
ןפואב טעמכ ,םיעדוי םג ונחנא .ול הדות יריסאו יגולונכטה וגשיהלו ותונשקעל
תורשפ תושעל ונילע היהי םלועל ערקיי אלש ךורש רצייל ידכש ,יביטיאוטניא
גוסל ידמ רקי וא דבכ ,הבע תויהל יושע הזכ ךורש .ונילע תולבוקמ ןניאש
ךורשהש ןוכיסה םע םילשהל תונוכנ רתוי הברה ונב שי .םילעונ ונאש םיילענה
םידקהל לכונש ךכ ,ערקיי יתמ אבנל ךרוצה םע וא ,ונל םיאתמ תוחפה עגרב ערקיי
רחבנ ,דחוימב םינינא וא םיינדפק םיסופיט ונא ןיא םא .דעומ דועב ופילחהלו
דחיילו ,ונתוא םיבבוסה םיצפחב "הנכס" לש תמיוסמ הדימ םע םילשהל םתסה ןמ
למשחה תורונ לש וא םילבתמה םיילענה יכורש לש תענומ הקוזחתל הטעמ בל תמושת
לבא ,ולקלקתי הלאשכ "?המל" לואשל םילולע ןיידע ונחנא םנמא .ונלש תונקדזמה
.ונילע תלבוקמ ףאו ונל העודי רבכ הבושתה

רודלפ הדע :תילגנאמ המגרית  


 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ