היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ

ןיסוחי ןליא - החפשמ ץע:רמאמה תרתוכ
ףלוו ידוא :רמאמה רבחמ
היגולאיניג :חתפמ תולימ
1996 ויתס - 12 ןויליג ;היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה

יבחרב םירקוח לש בחר רוביצ לצא ןיינע ררועמ (genealogy) היגולאיניגה עדמ
החפשמ יצע םמצעל םינובו םהיתוחפשמ תודלות תא םירקוחה םיבר םג שיו ,םלועה
עדמ לש םייפארגה םג בורלו םיירויצה םירואיתה לכל הוושה דצה .םיפעוסמ
.ץעה םלועמ םיחוקל םהש אוה היגולאיניגה

םינייצמ ונא .ףנע ,עודיכ ,אוה טבשו ,םיטבש רשע-םינשל קלוחמ היה לארשי םע
םייטפמיס אל החפשמ יבורק .תדלומב םיקומע םישרוש ילעב ,"םיישרוש" םישנא חבשל
םינוכמ םילוגד חור ישנא ."רחא יתחפשמ ףנע"ל םיכיישכ םירידגמ ונא דחוימב
םישנא ."םליצב וסחי"ש םיכוז העפשהו הררש ילעבו ,"תולוכשא ישנא" וניתורוקמב
םינוכמ םיינשקשקו םיינשער םישנאו ,ירפ ינליא םינוכמ (ירפ ןושלמ) םיירופ
ילשא :תירבעה הפשה ייומידב "םלש ינטוב ןג" שי םימכח ידימלתל .קרס תונליא
.דועו םינולאכ םינוסח ,ןונבלה יזרא ;(םילודג תונליא) יברבר

.םהמ תאצל םידיתעה תוריפה ביטל הדועת וניהו היה םיצע לש יתחפשמ סוחיי
םג תחוור המוד החנה .וחירי ירמת ,לילגה יתיז ,ןורבח יבנע ךכב םימסרופמ
הלכה וא ןתחה תא בל םישב תנחובה ,הידוהיה תנתוחה .יתחפשמה סוחייה ןיינעב
תא לידגמ הבוט החפשממ ואצומש ימו ;הלש םידכנה ואריי ךיא םג תבשוח ,םידעוימה
.בחרנ יוטיב ךכל םיאצומ ונא ידוהיה םירפסה ןוראב .אשניהל וייוכיס

,הז טפשמב ."םהיניע רואמ ההכו םימכח לש ןחוכ ששת ןיסחוי רדס זנגנש םוימ"
לש התיצמת תלפוקמ ,הנש תואמ הנומשו ףלאכ ינפל לבבב לארשי ימכחמ דחא רמאש
רפס" קר היה אל ןיסחויה רדס .ימואלהו יתחפשמה ,ישיאה דועיתהו רומישה תייעב
םיישיאו םיתחפשמ םירשק תנבהל חתפמ וב היה .םיבשותה םשרמ קר אלו "תודילה
.תומיוסמ תועד עיבהל וא םישעמ תושעל םיוסמ ןמזב ינולפ םוקמ ינב תא ואיבהש
ןב ללה" :רמאנ שדקמה-תיב ןברוח ינפלש רודב םילשוריב האצמנש ןיסחוי תליגמב
תיצצ ןב ;(ךלמה דוד לש ותחפשממ אב ,רוד ותואבש לארשי ימכחמ ,ןקזה ללה) דוד
ןב היה אוהו ,ןברוחה רודב םילשורי ירישעמ היה תסכה תיצצ ןב) רנבא ןמ תסכה
אבלכ) בלכ ןמד עובש אבלכ ןב ,(ךלמה לואש לש אבצה רש ,רנ ןב רנבא תחפשמל
'ר לש ותשא ,לחר לש היבא םגו ,ןברוחה רודב םילשורי ירישעמ אוה םג היה עובש
,ןונ ןב עשוהי לש ורבחו הדוהי טבש שאר ,הנופי ןב בלכ תחפשממ היה אוה .אביקע
.(םילגרמה רשע-םינשמ דחא

םירג ויה םינב ,תומודק תופוקתב .םימרוג המכמ העבנ יתחפשמה סוחייה לע הדפקהה
.תויתחפשמה המדאה תוקלח דוביעב םיכישממ ויהו םהירוה תיבל ךומס ללכ ךרדב
וא תומדאה ןמ קלחב םיפתוש ושענ ךכו ,הלא םע הלא םינתחתמ ויה החפשמ יבורק
שרוי ימ ,תונושה תוחפשמה ןיב יתחפשמה רשקה גוס והמ תעדל היה בושח .םיסכנה
ךרוצל ימל ברע ימו ,הרצ תעב ימ לש ותמדאב לפטל יארחא ימ ,ןוסא הרקמב ימ תא
.החפשמ בורקל וא ונבל באמ השוריב ורבע םינוש םיירוביצ םידיקפת .בוח ןוערפ
תונסקנפ ולהינ םה םגו ,וירחא וינב-ינבלו וינבל ןהכה ןרהאמ רבע הנוהכה דיקפת
ידיקפ ומכ ,רתוי ךרע-תולק תורשמב םג ךא ,םינהוכה תחפשמ סוחיי יבגל תקיודמ
היה ךא םא תאזו ,ןבל באמ ללכ ךרדב תרבוע הרשמה התיה ,םירעבו םירפכב ןוטלש
.דיקפתל יהשלכ המאתה הלגמ ןבה

יבחרב תויתייסנכ תוליהקמ תונוש ןניא תוידוהיה תוליהקה ךכבו) תויתד תוליהק
יארחאה .הליהקב ועריאש תוריטפו תונותח ,תודיל לש קיודמ םושיר ולהינ (םלועה
דדנש ימ .המעטמ הנוממה וא תיתדה תוכמסה ,להקה שאר ללכ ךרדב היה םושירה לע
וא בשחוממ עדימ רגאמ ,תוהז תדועת םהב התיה אלש םימיב) םוקמל םוקממ רבעו
הבו ,אב הנממש הליהקה ןמ רושיאב דייטצה (רוביצה תוינפל םינפה דרשמ לש הכשל
תקיחמ .ומא דצמ ןהו ויבא דצמ ןה ,רוחאל תורוד השולש דע וסוחיי םיתעל בתכנ
וא אשניהל ול הרשפיא אל איה .וייחב "ותרובק" השעמל התיה הליהקה סקנפמ םדא
ךורב לש ותקיחמ תמסרופמ .ותוהז תא חיכוה ןכ םא אלא ,רחא םוקמב םשריהל
ואישכ ,םדרטסמא תליהק רפסמ ,17-ה האמה ןב ,רמומה ידוהיה ףוסוליפה ,הזוניפש
.ול ךרענש יודינה סקט לש


ךמצעב תאז השע

םע .תורוד ירודמ החפשמה תובא תא ראתמה ,ןיסחוי ץע תוקיזחמ תובר תוחפשמ
ןיסחוי ץע שרי אלש ימל הרזעל תוטיש חתפל ךרוצ היה ,אשונב קוסיעה תובחרתה
ךיא ,םיליחתמ יממ העיבקב אוה לודגה ישוקה ,ללכ ךרדב .הלחתה תדוקנ שפחמו
ךכ "הנומתב בלתשא ינא הפיא"ו ,םיפנעב ימו עזגה לע םושר היהי ימ םיטילחמ
ודלווייש םידליל ,(ויהי רשאכ) ילש גוזה-תבל וא גוזה-ןבל םג םוקמ ראשייש
הדובעכ ,ףסכ תנותח תארקל - תפסונ הרטמ שי יתחפשמ ץע לכל טעמכ .םידודה ינבלו
.היסנפל האיצי וא רפסה-תיבב

לש תינושארה הרטמה ,םימדוק תורודב החפשמה תודלות לע הברה םיעדוי ןיא רשאכ
רמוחהש ששח שי ,הלאכ םירקמב .רשפאה לככ בר רמוח ףוסאל איה ןיסחויה ץע ךרוע
רבדה ךכ אל .יתחפשמה "עזגה" ףשחיי אל ךכו ,םידדצל ידמ הבחר תוסרפתה סרפתי
סוחייה ןמ קלחכ תנמוסמה תרדגומ תוישיא ומכ ,הרורב אצומ תדוקנ שי רשאכ
תורודה לאו תוישיא התוא לא עדימה ףוסיאב םירתוח ,רבדה ךכ םא .יתחפשמה
תשר הז אשונב םג ונתרזעל האב ןכלו ,ילוא ,ךבוסמ עמשנ .הנממ ופעתסהש
םיצע" תוהזל השק םש חמוצה החפשמה יצע לש ךובסה רעיב .תימלועה טנרטניאה
רעיה תוחרק ונרעצלש עדוי ונמע תודלותב ,טעמב ולו ,יקבש ימו ,"םיידוהי
לש עפש תכרעמב אוצמל ןתינ ,ןכ-יפ-לע-ףאו .םיבלבלמה םיצעה לע תובורמ תותורכה
,תוסחוימ תוחפשמ לע עדימ םיקפסמ ,החפשמ יצע תיינבב םיחמתמה עדימ ירגאמ
טעמכ ב"הראב םיבשותה םשרמ תומישר םהב שיו ,תינקירמאה הלוצאה ברקב רקיעב
תומוקמב םיאושינל ומשרנש ימ לש תומש םגו םירטפנ תומישר ,הדסוויה תנשמ
.םינוש

ומכ טעמכ ,החפשמה ץע תא לדגל ךיא ךתוא םידמלמ ,הקירמאב ומכ הקירמאבו
םה הבש ריעה ,ךל םיעודיה החפשמה ינב םושירב םיליחתמ .הניגב ץע םילדגמש
עדימה תא .וכייתשה םה הילאש (תסנכה -תיב וא הליהקה ונלצא) הייסנכהו ,ולדג
םימושר רבכש תומש םתוא לש םירבח ,החפשמ ינב לצא אדוול יאדכ ,רבטצהש ינושארה
המיב םג םיקפסמ םינקירמאה .'וכו םירפסב ,םיבתכמב ,םיימשר םיכמסמב ,ךלצא
טעמכ .טנרטניאה תשר תועצמאב םייגולאיניג םיאשונב עדימ תפלחהלו םיחוכיוול
לש הבוח ןגל רבעמ תדועת תרומת ךלש אבא לש אתבס לש הנומת" - "םיפלק"ב ומכ
."היינשה יתשא לש ינש דוד ןב לש תוחא לש הדוד

םשו ,תינומרומה תכה לש הזכרמ אצמנ ב"הראב הטוי תנידמבש יטיס קייל-טלוס ריעב
הירוטסיהה תיירפס" המשו םלועב הלודגה תיגולאיניגה היירפסה םג תאצמנ
לש תיתליהק תינכותמ קלחכ ,הנש האממ הלעמל ינפל המקוה היירפסה ."תיתחפשמה
שי (http://www.everton.com) אשונה תא םיזכרמה םירתאה דחאב .תימוקמ הייסנכ
-תוצרא אישנ לש וא ,תיטירבה הכולמה תחפשמ לש לשמל ,החפשמ יצעל תואמגוד
ונאצמ ,םימוסרפה רודמב .תומש ינוילימ תוללוכה ןיסולכוא תומישר םגו ,תירבה
ןיכהל דומלל רשפא ,הזכ ךל ןיא םאו ,"ךלש החפשמה ץע לע ספטל ףיכ הזיא" םש
.ותוא

רפסב סנכל ,הנש הרשע-שמחכ ינפל ,ומצע לע לטנ םילשוריב ררוגתמה ד"בח דיסח
.ידאלמ ןמלז רואינש 'ר ,ד"בח תודיסח דסיימ ,ןקזה ר"ומדאה לש ויאצאצ תא דחא
סרכה בע רפסה .ןירפלייה רזעלא לאומש ברה רביחו טקיל רשא "םיאצאצה רפס" והז
תחפשמ ינבמ - תוחפו רתוי םימסרופמ תומש םהבו ,תורוד הרשעמ הלעמל ףיקמ
ןיחונמ ידוהי םסרופמה רנכל דעו ,ד"בחב תורומדאה סכ לע ובשיש ,ר"ומדאה
אישנה ,ןילביר תחפשמ ,ןישח םיטפושה תוחפשמ ומכ ,ץראב "תוסחוימ" תוחפשמלו
הרשע-שמח ךשמבו ,תומש יפלא םיסנוכמ רפסב .םירחאו הדלז תררושמה ,ר"זש חונמה
.הז ןוסח ןליאל תורומזו םילע ,םיפנע דוע ופסונ ,רואל אצי זאמ ופלחש םינשה