היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ

םייח-יצע לש "רעי" :םימרגורדנד :רמאמה תרתוכ
גנל-טרמק הרובד :רמאמה רבחמ
היגולויב - היצקיפיסלק - מרגודנד :חתפמ תולימ
1996 ויתס - 12 ןויליג ;היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה


.םייח םירוצי לש ןוזימ תטיש תגציימה ,ץע-תיומד ,תפעוסמ המרגאיד אוה םרגרדנד
תעידיל גולויב איבי דציכ :קתרמ יתרושקת רגתאל יתוזח הנעמ קפסמ םרגורדנדה
?וירקחמב וב דקמתהש יחה רוציה והימ בחרה רוביצה תעידילו םירחא םיגולויב
םינימ רתויב יצחו ןוילימב סלכואמ ץראה רודכש םושמ ,רגתא הווהמ וז היעב
.םייח םירוצי לש םינוז

,תורוצ ,םינבמ לש טרפימ :טושפ ןויער חנומ םייח םירוצי לש יוהיזה תטיש דוסיב
שי .ךכב יד אל לבא .קיודמ רויצ וא םולצת יווילב ,םייח תוחרואו םילדג ,םיעבצ
תוהזל היהי ןתינש ךכ הלאה םיטרפימה תא רדסל רשפאיש ,ןגראמ ןורקיעב ךרוצ
.םירואית יצחו ןויליממ הלעמל אורקל ךרוצ ילב םיוסמ רוצי

ידימלת ,לשמל ,ךכ .ןוצר עיבשמ חרואב וז היעב םיגלויבה ורתפ ,ישעמה רושימב
לש תובר תורשע תוהזל םידמול ץראב םיינוכיתה רפסה-יתבב תיגולויבה המגמה
םירוציה לכ לש םירואיתה לכ תא אורקל םהילע היהיש ילב םיילארשי-ץרא םיחמצ
לבא ,טושפ הארנ לכה המבה תיזחב .םיחמצה לכ ירואית תא אל וליפאו ,םייחה
תויעדמ תוקולחמב יוטיב תאצומה ,תוגה לש הרישע הירוטסיה תשחור םיעלקה ירוחאמ
.םייח םירוצי לש תוהזה תולאשל עגמב תויוושכע


היווהה תרשרש

תיעיברה האמה ןמל תוחפל ,תיברעמה תוברתה לש הירוטסיהב תוכורא תופוקת ךשמב
םייח םירוצי לש תוהזה תלאשל הבושתה ,הרשע-עשתה האמל דעו הריפסה ינפל
.םמוד רמוח ןיבל םניב ינושה תדימל ,רחא ןושל ,םהבש תויחה תדימל הסחייתה
סרג ,הריפסה ינפל תיעיברה האמב יח רשא ,(Aristotle) וטסירא ינוויה ףוסוליפה
םיאב םהירחא ;בושחלו שיגרהל םילוכי םניא םמוד רמוחל רתויב םימודה םירוציהש
שיגרהל םג םילגוסמה םירוציה - ףוסבלו ,בושחל אל ךא שיגרהל םילגוסמה םירוציה
- תובישח הנשמ ,תצקמב הנוש יכ ףא ,המוד הלאש הלביק םימיבה ימיב .בושחל םגו
דימו ,םיכאלמה ודמע םייחה םלוס שארב .וארוב ןיבל יח רוצי ןיב ינושה תלאש
םילבוקמה םייומידה דחא .ארובה לש ותומדבו ומלצב ארבנ רשא ,םדאה - םהירחא
השארו םמוד רמוחב הסיסבש ,היווה תרשרש לש היה םייחה םירוציה םלוע רואיתל
.םימשב

הבכיכ איה ,לשמל ,ךכ .הרשע-עשתה האמל דע םלענ אל היווהה תרשרש לש ןויערה
-Lamarck, 1744) קראמל טסיטב ןא'ז יתפרצה עבטה רקוח לש היצולובאה תרותב
םיגוה לש םחור תרומלו ,םימיבה ימימו הקיתעה תעה ןמ םיגוהל דוגינב .(1829
תאירב ןמל עובק וניא היווהה תרשרשב רוצי לש ומוקמש בשח קראמל הנמז ינב םיבר
ההובג הילוחל וייח ךלהמב "ספטל" לוכי רוציש ,רחא ןושל ;םימיה ץק דעו םלועה
.רתוי

ידוושה עבטה רקוח .םייח םירוצי לש ןוימה עדמב תניינעמ תוחתפתה הלח םייתניב
םיווהמ היתותרקע רשא ןוימ תטיש איצמה (Linnaeus, 1707-1778) סואניל לראק
.ונימי לש ןוימל סיסב


ותטושו סואניל

טרפימ תא ןגראמה ןורקיעה .תונוכת המכב תנייפאתמ סואניל לש ןוימה תטיש
ךכ רדוסמ םייחה םירוציה ןוימ .םייחה םירוציה ןיב ינושהו ןוימדה אוה תונוכתה
לש תונוש תוגרד תומייקש ןוויכ ךא .דחי םיסנוכמ הלאל הלא םימוד םירוציש
טעמכ הלאל הלא םימודה םירוצי - יכרריה ןוגרא לבקתמ ,םייח םירוצי ןיב ןוימד
הב םיללכנש ,רתוי הבחר הצובק לש הצובק-תת איהש ,תחא הצובקב םידגואמ לכב
ןוימ תוירוגטק רפסמ ןנשי .לכב אל לבא ,המ תדימב הלאל הלא םימודה םירוצי
םייח םירוצי הכותב תללוכה ,הכלממה איה ןלוכמ הבחרה .הלאב הלא תוללכנה ,הלאכ
,לשמל .םיבר םיטרפב הלאמ הלא םינוש ךא תוטלובה םהיתונוכתב הלאל הלא םימודה
הנתוא םגו םיבלכו תורפ םג ךא םיעלותו םיקרח הכותב תללוכה ,םייחה-ילעב תכלממ
יקורפ תכרעמ ,לשמל ,ןהבו ,תוכרעמ המכ הכותב תללוכ הכלממה .םדאה-ינב
םיבלכ הילא םיכייתשמש ,םיינרתימה תכרעמו ,םיקרחה הילא םיכייתשמש ,םיילגרה
ןאכ ךא ,םינתיילוחה - הכרעמ-תת התואל םיכייתשמ םדא-ינבו םיבלכ .םדא-ינבו
.םיפרוטה תרדיסל םיכייתשמ ,םדאה-ינב אל ךא ,םיבלכה .םהיכרד תודרפנ

םירוצי תללוכה ,הכלממה - הסיסבש ,ןוימ תוירוגטק לש היכרריה ,ןכ םא ,הנשי
וכותב ללוכה ,(species) ןימב - השארו ,םיבר םינייפאמב הלאמ הלא םינוש
רתי הלא - גוסהו החפשמה ,הרדיסה ,הכרעמה .לכב טעמכ הלאל הלא םימודה םירוצי
דואמ םינושה םירוצי תללוכ ןיידע הכרעמה רשאכ ,ץימ לש תוירקיעה תוערוגטקה
התואל םיכייתשמה םירוציה ןיב ינושה םצמטצמ גוסה לא םיברקתמש לככו ,הלאמ הלא
.ןוימ תיירוגטק

תללוכ הירוגטק לכש םתשמ ,הלילכמ היכרריה היורק ןוימה תוירוגטק לש היכרריהה
-םויה ייחב םישגופ ונאש תויכרריהה בור) רתוי תומצמוצמ תוירוגטק המכ הכותב
,םינרס המכו המכ לש ףסוא וניא ןרס-בר - אבצב ,לשמל .תולילכמ ןניא ונלש םוי
,םייח םירוצי לש הכלממ .(םירשה תא וכותב ללוכ אל הלשממה שאר - הלשממבו
ןימה וליפא .תורד(ס לש הפוסוא - הכרעמו ,תוכרעמ לש הצובק איה ,תאז תמועל
.םיעזג וא םינז המכו המכ לולכל יושע יגולויבה

.םייח םירוצי לש םתוהזל רשאב תולאש ןווגמ ררוע ינושו ןוימד לש הז גרדימ
םיכירצ המכ דע :ןוגכ תולאשב תושק תוקולחמ ולהנתה הרשע-עשתה האמה ךלהמב
םיבר םירקוח ?ןוימ תוירוגטק ןתואב וללכייש ידכ הלאל אלא תומדל םייח םירוצי
םה .דואמ דע הלאל הלא םימודה םירוצי קר ןימ וצואב לולכל םתייטנב תכל וקיחרה
םיתעל םיאצומש םילדבהל םזגומ ךרע וסחייש םושמ ,תועשעשמ תויועט םימעפל ועט
תא ומקימו ,ןז ותוא ינב וליפאו ןימ ותוא ינב תובקנל םירכז ןיב תובורק
.םייחה םירוציה ןולימב הזמ הז םיקחורמ תומוקמב וגוז-תבו רכז לש םירואיתה

התואב ללכיהל ולכויש ידכ םירבד תויהל םיכירצ םימוד המכ דע הלאשב חוכווה
לש היגולויבב ,הטע אוהש שובלהו ,ןימוי קיתע יפוסוליפ חוכיו אוה ןוימ תצובק
םיבר םיגולויב .תורודה ךלהמב רבטצנש יתבשחמ ןעטמב ףופא היה ,הרשע-עשתה האמה
הלאל הלא םימוד תויהל םיכירצ יגולויב ןימ ותואל םיכיישה םירוציש ובשח
םירוצי לש ןימ ,םתנעטל .ךכ בושחל רתויב תוקומע תויתד תוביס םהל ויהו ,רתויב
תיתד תונשרפ וקינעה םה ,רחא ןושל ;תרדגומ תיהולא תינכות יפל יושע םייח
האמה ךלהמב התרקוימ דבאל הלחה וז הסיפת .םייח םירוצי ןיב ינושלו ןוימדל
רשאב ,םיבושח םינבומב תומוד םא םג ,רתוי תורעוב תויעב וררועתנו ,תמדוקה
.םייהח םירוצי לש תוהזה תלאשל

תא גיצהל רשפא .הז רשקהב תיטנוולר .םואניל לש ןוימה תטיש לש תרחא הנוכת
דחא לכבש םיתמצ תרוש ןיעכ ,תויעמשמ-דח תוטלחה לש הרדיסכ יאנילה ןוימה ךילהת
תכלממל ךייש רוצי :וז תא וז תולטבמה תותרשפא ןיב טילחהל ןייממה לע םהמ
וא םיילגר שש םייח-לעבל ;ןהיתשל אל םלועל ךא ,םייחה-ילעב תכלממל וא םיחמצה
ןוימ תטלחה לכ ,ןכ םא ,גצייל רשפא ,יתוזח חרואב .המודכו ,םיילגר עברא
.(תרבוחב 31 ףדב 'א1 רויא האר) ןימימ רייוצמכ

ןיעכ לבקתמ ,םיוסמ רוצי לצש וגוויסב תוכורכה ,הלאכ ןוימ תוטלחה הברה ףוריצמ
('ב1 רויא) םרגורדנד - ףעוסמ ץע

היכרריהל יתוזח יוטיב וב ןיא .יאנילה ןוימה לש הבושח הנוכת עילבמ םרגורדנדה
רוצי לש ותוהז יבגל ונתסיפת תא תחא טע-תכישמב םכסל רשפאמ אוה םלוא ,הלילכמה
ךלהמה תא ראתמ אוהו ,תוחפ - ימלו רתוי המוד אוה ימל ונל רפסמ אוה .יח
תטישל וכפה םימרגורדנד ,ןכא .רוציה תא תוהזל ואובב ןייממה ךרעש ינורקעה
.םייח םירוצי לש םהינייממ ברקב תלבוקמה יתוזחה גוצייה


היצולובאו ןוימ

םג שי םיגולויבה לש ץעה תיומד המרגאידל לבא ,יעדמ-ינכט חנומ אוה םרגורדנד
תרות יבאל בשחנה ןעדמה שמתשה ובש כשה ,לשמל ,והז .םייחה ץע :רחא םש

בתכש םינמויב (1809-1882 ,Darwin) ןיוורד סלר'צ יטירבה ,תינרדומה היצולובאה
בר ורפס תא םסרפש ינפל הנש םירשעמ הלעמל ,הרשע-עשתה האמה לש םישולשה תונשב
םיקרפל םישמתשמ םירשעה האמה ינב םיגולויב םג .(1859) "םינימה אצומ" העפשהה
קרפ הניכ (Dawkins) סניקוד דר'ציר וננמז-ןב יטירבה גולויבה ,המגודל .הז םשב
."דיחיהו דחאה יתימאה םייחה ןליא" םשב "רוויעה ןעשה" ורפסב

,ב קרפ) תישארב רפסב עיפומ אוה .תיברעמה תוברתב ןועט חנומ אוה "םייחה ץע"
הז דמוע יכ"נתה םייחה ץע .ןדעה-ןג תונליאמ דחאכ ,תעדה ץע םע דחי ,(ט קוספ
םינמאו םיגוה וב ופתתשהש ,תיברעמה תוברתב רע חיש-בר לש וזכרמב םיבר תורוד
.ול רבעמש תויועמשמ לש רישע םלוע ונב םג ךא יכ"נתה חנומה תא ושריפ םה .םיבר
.םימרגורדנדה תועצמאב הז חנומל םהלשמ תויועמשמ ופיסוה םיינרדומה םיגולויבה

םג ונשי .םימרגורדנדה םיררועמש תויצאיצוסאה תחא קר אוה יכ"נתה םייחה ץע
,ןכאו .(וז תרבוחב ףלוו ידוא לש ורמאמ האר) יתחפשמה ץעה וא ,ןיסחויה ןליא
והמ :שדח טביה םייחה םירוציה לש תוהזה תלאשל ףסונ הרשע-עשתה האמה תיצחמ ןמל
ימו הבורקה ותחפשמ םע הנמנ ימ ,ונייהד ,וב רבודמש רוציה לש ןיסחויה ןליא
גציימ ,"םינימה אצומ"ב ורוקמש ,לשמל ,2 רויאבש םרגורדנדה .רתוי ונממ קחורמ
.םייח םירוצי לש ןיסחוי ןליא

ברקב םיבר םיצירעמ הל התנק אלש ,קראמל לש היצולובאה תרות תא ונרכזה רבכ
תרות ,התמועל .תיטסינומוקה תוצעומה-תירבל ץוחמו תפרצל ץוחמ םיגולויב
ויה הלש םינוש םיטביהש יפ-לע-ףא ,רתוי הברה החילצה ןיוורד לש היצולובאה
דע תקולחמב םייונש ורתונ הלש םירחא םיטביהו הרשע-עשתה האמב תקולחמב םייונש
קדצ ןיוורדש ,םיגולויב ןיב תינורקע המכסה הנשי םיחוכיווה לכל רבעמ .םויה
,ץראה-רודכ ינפ-לע םייחה םירוציה ינימ ןיב החפשמ ירשק םימייק יכ ותעיבקב
- "םינימה אצומ" םשה תועמשמ וז .ודחכנ ךא רבעב ומייקתהש םינימ ןיבל םהיניבו
לש תוכשוממ תופוקת ךלהמב םימודק םיניממ ולשלתשה םויכ םייחה םירוציה ינימ
.היצולובא

יאנסה ,םדאה .הדימ התואב הזל הז םיבורק םייחה םירוציה ינימ לכ אל ,רומאכ
םדאה רשאמ רתוי הזל הז םיבורק יאנסהו םדאה ךא ,םיקנוי םלוכ ורוגנקהו
םילדגו ,דואמ םיריעז םידלונ וירוגש סיכ קנוי אוה ורוגנקה .ורוגנקהו
םהירבועו הילש יקנוי םהינש ,תאז תמועל ,יאנסהו םדאה .םמא סיכב םיחתפתמו
ינבמ רתוי הלאל הלא םיברוקמ םיחא הבש ,החפשמל המודב .םמא םחרב םיחתפתמ
םג ךכ ,ינש רדסמ םידוד ינבמ רתוי םיברוקמ ןושאר רדסמ םידוד ינב הבו ,םידוד
.תיתחפשמה םתבריק תדימ יפל םייחה םירוציה תא גרדל רשפא

ןיב ןוימד תדימ וא ,ינויצולובא ןיסחוי ןליא גצייל ,ןכ םא ,יושע םרגורדנד
םימרגורדנדה ,ןכ םא ,םיגציימ המ .םהלש ןוימה יכילהתב םיכלהמו םייח םירוצי
?ונימי לש םיגולויבה לש

הבריק יסחיב בשחתהל ןיאש םירבוסה םינעדמ םנשי .םילאוש ימ תא יולת
לשמל ומכ ,םירייצמ םהש םימרגורדנדה .םייח םירוצי ןוימ תעב םיינויצולובא
לע תוססבתמה ןוימ תוטלחה לש תומרגאיד םא יכ ,ןיסחוי תונליא םניא ,1 רויאב
אלב םייח םירוצי ןיימל ןיאש תסרוג בורה תלוכסא .םירוצי ןיב ינושו ןוימד
.החפשמ יצע םה םהלש םימרגורדנדהו ,םיינויצולובא הבריק יסחיב בשחתהל

המל רשאב תונוש תודמע יתש תוחפל שי תאז הלוכסאל םיכיישה םינעדמה ברקב
,וא ,(3 רויא) יממ חתפתה ימ קר גצייל םהילע םאה - םייחה ץע יפנע םיגציימש
חרכהב אלש ,םיינויצולובאה םייונישה בצק תא םג ,םינייממה בור םיבשוחש יפכ
.(4 רויא) תופעתסהב םיוולמ

ןורקיעכ םירוצי ןיב ינושבו ןוימדב רזעיהל שיש םירבוס וללה םינעדמה לכ
,הקיתעו הקומע תיפוסוליפ הלאשב דקמתמ םהיניב חוכיווה .םרגורדנדה תא ןגראמה
ןוימד םהמ :הרשע-עשתה האמה ינייממ תא םג רחא שובלב הקיסעה ,רוכזכ ,רשא
ןגראמה ןורקיעל קצומ סיסב שמשל םילוכיה ,םייח םירוצי ןיב "םייתועמשמ" ינושו
?םייחה םירוציה ןולימ לש

ןיא ,(ןיסחוי תונליא םניא הלש םימרגורדנדהש וז) הנושארה הלוכסאה יפ-לע
םירוצי םינייממ רשאכ תרחא הנוכתב ןוימד ינפ לע תחא הנוכתב ןוימד ףידעהל
לע תמכסומה ,העיבקה לע םירערעמ םניא וז הלוכסאב םירקוחה בור .םייח
לע רתי .םימודק םיניממ ולשלתשה םויכ םייחה םירוציה לש םינימהש ,םיגולויבה
םירוציה לש ןיסחויה תונליא ןיבל םירייצמ םהש םימרגורדנדה ןיב ןוימדה :ןכ
םירוציה םלועב היצולובא לש המויק תדבועל תפסונ תודע םהיניעב הווהמ םייחה
ןוימל םיינויצולובא םילוקיש סינכהל קדצומ אלש ,תאז םע ,םירובס םה .םייחה
תויתועמשמכ תונוכת גוויסב תוכורכה תוישעמ תויעב ןווגימ לשב רתיה ןיב ,ומצע
םימוד םירוצי ינשש שי ,לשמל .תינויצולובא הניחבמ תוחפ תותועמשמ וא רתוי
לש האצות ונניא הז ןוימד ךא ,תונוכת רפסמב וליפא וא הנוכתב הזל הז דואמ
הלא תונוכת לש היולת יתלב תוחתפתה לש אלא םירוציה ןיב הבר תיתחפשמ הבריק
םא הלאשב עירכהל דואמ השק תובורק םיתעל .םינוש םיינויצולובא םיפנע ינשב
,הב רבודמש הלוכסאה ןמ ,םינייממהו ,הלא ןיעמ םיכילהת ףקשמ ןכא םיוסמ ןוימד
םוקמ תוחפ םהב שיש םינותנ ,רתוי םייאדו םינותנ לע ןוימה תא תיתשהל םיפידעמ
.וילע חכוותהל רשפאש טופישל

הנוש לקשמ םיסחיימ החפשמ יצע םניה םהלש םימרגורדנדהש םינייממה ,םתמועל
שי תונוכת יסופיט וליא הלאשב דקמתמ םהיניב חוכיווהו ,תונוש תונוכתב ןוימדל
לקשמ םיסחיימ תויופעתסהב קר תניינעתמה הלוכסאה ישנא .תורחאה ינפ לע ףידעהל
,תומודק תופתושמ תונוכתש םושמ ,תיסחי תרחואמ ןהלש היצולובאהש תונוכתל דחוימ
ןוימ ךשמהל תומרות ןניא ,ןומדקה םהיבאמ םיחמצה לכ ושריש תונוכתה לשמל
םיוולמ םניאש םיינויצולובאה םייונישה בצקב םג םיניינעתמה םינייממה .םיחמצה
תוטישב םישמתשמ ףאו ,םיפסונ םיסופיטמ תונוכתל םג לקשמ םיסחיימ תויופעתסהב
.ןיסחוי תונליא םניא םהלש םימרגורדנדהש םינייממה ידיב וחתופש


םישדח רקחמ ילכ

םיינויצולובאה ןיסחויה תונליא יטטרשמ ידיב ונתנ היגולויבב תושדח תויוחתפתה
לע םיססבתמה םיינויצולובא החפשמ יצע טטרשל ןתינ םויכ .המצוע יבר רקחמ ילכ
יתשרותה עדימה וב םולגש רמוחה ,DNA-ה ןוגכ תויגולויב תולוקלומ לש האוושה
ןיב ינושהו ןוימדה תלאש ,הז הרקמב .(5 רויא) םינובלחה לשו ,רודל רודמ רבועה
ינושו ןוימד לש הלאש אלא ,הרוצ וא עבצ ,לדוג לש הלאש הניא םינוש םירוצי
לע ,המ תדימב תוחפל ,רבגתהל תורשפאמ הלא האוושה תוטיש .תולוקלומ לש בכרהב
.םינוש םיינויצולובא םיפנעב תומוד תונוכת לש היולת יתלבה תוחתפתהה תייעב

קיזחהל תובוט תויעדמ תוביס שי ןוימב םיקסועה םירקוחה ןמ דחא לכל ,ךכ וא ךכ
היעבה לש הקמוע תא ןה םיפקשמה ,רתוי םירעוס םיחוכיו םילהנמ ןכא םהו ,ותדמעב
ןוימ :םהינפב תדמועה המישמה תובכרומ תא ןהו המיע םידדומתמ םהש תיפוסוליפה
.םייח םירוצי לש םינימ יצחו ןויליממ הלעמל

תלאשב דוע םיקוסע םניא םייח םירוצי ןוימב םויכ םיקסועה םירקוחה ,םוכיסל
ודירטה ובש ןפואב אל תוחפל ,םלוע ארובל וא םמוד רמוחל יח רוצי ןיב ןוימדה
םלוע תסיפתב דוע םייובש ונא ןיא ,ןכ ומכ .תומדוק תואממ םיגוה הלא תולאש
תוקולחמ ךא .תונוש ןוימ תוצובקב הגוז-ןבו הבקנ גוויס ןוגכ תויועט הדילומה
תופתתשמו ,ינרדומה ןוימה עדמב יוטיב תואצומ שדח שובלב תוקיתע תויפוסוליפ
רומאש המל רשאב תרחא הסיפת גציימ םהמ דחא לכש ,םימרגורדנד לש רעי בוציעב
.םייח םירוצי לש יוהיזבו תוהזב קסועה ןוידב ללכיהל