Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

היגולונכטו עדמל תעה בתכ - 2000 טעמכ

יטנואבה לע דרמהו םחלה ץע:רמאמה תרתוכ
ןוא-רב ףסוי :רמאמה רבחמ
.הירוטסיה - הקינטוב :חתפמ תולימ
1996 ץיק - 12 ןויליג ;היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה

ובתכנ ויתובקעב .הירוטסיהב רתויב םסרופמה ימיה דרמה קפס ילב אוה יטנואבה לע דרמה
סלרא'צו ודנרב ןולרמ ופתתשה םהב עודיבש ,םימסרופמ םיטרס וקפוהו רכמ יברל ויהש םירפס
.ץע ...ללגב שחרתה הזה דרמהש םיעדוי םיבר אל ,תאז םעו .ןוטול

,תיברעמה ודוה ייאל .תודבע לע תססובמה תואלקחה דואמ החתפתה 18 -ה האמב :רבדה היה ךכו
ףילחהל ידכ םידבע יפלא-תואמ תיברעמה הקירפא יפוחמ ואבוה ,תיטירבה הירפמיאל םיכייש ויהש
וא תודבעל ומיאתה אל םינאידניאהש רחאמ תאזו .תווחב הדובעב םיימוקמה םינאידניאה תא
.ותמ םבורו השק תיאלקח הדובעל

.לוזו ןיזמ ןוזמ רוקמ ושפיח םה ?םהידבע תא ליכאהל המב :השק היעב הדמע תווחה ילעב ינפב
סונייקואבש היזנילופ ייאמ איבהל עיצה ,הפוקתה לש םיאנטובה ריכב ,ילגנאה סקנב ףזו'ג ריס
ןיצקה .קוק ןטיפקה לש ישילשה ועסמב ,בר אל ןמז ינפל הלגתה רשא ,םחלה ץע יליתש תא טקשה
.עסמ ותואב םחלה ץע תא הליגש אוה (Bligh) יילב םאיליוו

ומיאתה ועוציב םשלו ,ןויערהמ ובהלתה ,םיעדמל תיתוכלמה הימדקאה ירבח דחוימב ,םיטירבה
םאיליוו ןגסה לש ודוקיפב תווצ וסייגו ,םיליתשה ןוסחאל (Bounty)יטנואב המשו היינא
.םיאנטובו םיננג המכ ופרטצה תווצל .םחלה ץע הלגמ ,יילב

ןוזמ ,תופלצה ,תוכמ :לודג גונעת היה אל יטירבה םיה ליחב תוריש הפוקת התואבש רוכזל שי
דחוימבו םידקפמה .םיב תרשל חוכב וסיוג אליממ םבור .םיאמיה לש םקלח תנמ ויה תולפשהו עורג
.םתוירזכאו םתוחישקב הצמישל םיעודי ויה םיניצקה

גילפהל םשמו ,םחלה ץע לש םיליתש םש ףוסאל ,היזנילופבש יטיהטל גילפהל התיה תינכותה
אל םהמ קלחש החנה ךותמ ,םחלה ץע לש םיבר םיליתש ףוסאל ךרוצ היה .תיברעמה ודוה ייאל
,יטיהטל ועיגה םיבר םילוטלט רחאל .1787 תנשב ךרדל האצי היינאה .ךוראה ימיה עסמב ודרשי
לכמ עפשבו ירט ןוזמ ,חונ םילקאו שמש ,הפי יפורט ףונ :שממ לש ןדע-ןג תווצל הלגתה םשו
תויזנילופה םישנה םהיניעב ןח ואצמ דחוימבו ,השביו םי תוריפ ,םיירט רשבו תוקרי - םיגוסה
...יטנואבה לש תווצה ישנא ןיבל ןהיניב םיבר םייטנמור םירשק ורצונ הרהמ דע .תופיה

ףוס-ףוס האצי איה רשאכ .וקדהתה יאה ינב םע םירשקהו ,םיבר םישדוח יטיהטב הראשנ היינאה
.תולפשהו תוכמ לש רטשמל ורזח םה :םהילע האונשה היצאוטיסב בוש םמצע תא םיאמיה ואצמ ,ךרדל
.םיכרה םיחמצל םגו תווצל םג וקיפסי אל םימהש ששח היהש םושמ ,דואמ וערוה םיאנתהש דוע המ
,תווצל היתשה ימב יטסרד בוציק בצק אוה :רתויב תירזכאו היופצ התיה יילב ןגסה לש ותטלחה
...יפורטה ץיקה עצמאב

וטלתשה ,ןאיטסירק ר'צלפ ,ןושארה ןיצקה לש ותושארב ,תווצה ישנא .הדירמל ולשב םיאנתה
,םחופיטו םפוסיאב השק הכ ולמעש ,םהילע םיאונשה םיחמצה תא המיה וכילשה ,היינאה לע
םילוכי ויה םה .ול םינמאנ וראשנש םיטעמה תווצה ישנא םעו םדקפמ םע תושעל המ וטבלתהו
- וספתיי םאו ,היילתל ץרחנ םידרומ לש םניד אליממ ירהש ,וישנאו יילב תא לסחל ןבומכ
!םי ידרומל הנינח ןיא

היה הארנ אל ,ןוזמו םימ טעמ םע ,החותפ הריסב םיל םדירוהל וטילחה רבד לש ופוסב ךא
םש ,יטיהטל הרזחב וגילפה םידרומה .םייחב ראשיהל והשלכ יוכיס וישנאו יילבל שיש שיאל
,תאשל הלכי יטנואבהש לככ ,ןוזמו םימב ,םייח-ילעבב ודייטצה ,תושדחה םהיתושנ תא ופסא
...עדונ יתלבה לא וגילפהו

ררבתה םייתנש רובעכ .םגישת אל יתוכלמה םיה ליח דיש וויק רשא ,םידחא םידרומ וראשנ ףוחב
...היילתה דומעלו טפשמל ולבוהו וספתנ םה ,ןישנוע תיינא העיגה :הרמ תועט התיה וזש

טוונו יאמי םג אלא ,רזכאו חושק קר אל היה יילבש ררבתה ?וישנאו יילבל הרק המ ,םייתניבו
הבשומה ,הוואיב םיחטבמ ףוחל החותפה הריסב םולשב וישנא תא ליבוהל חילצה אוה :הלועמ
!הירוטסיהב רתויב ךוראלו השקל םויה דע בשחנש עסמב ,םיימי םילימ יפלא הקוחרה תידנלוהה

תואס לשומל הנומ ןמאנ תוריש לש םינש רחאל :הירוטסיהב יילב ןגס לש ומוקמ םת אל הזב
יילב ,ןכא .ודגנ םיריסאה ודרמ ,ןמז רובעכ .הילרטסואב םיריסא תבשומ זא התיהש ,סלוו
.לרימדא-ןגסל הנמתנו הילגנאל רזח ןכמ רחאל !חושק סופיט תמאב הארנכ היה

וחיני אל םיטירבהש ועדי םה ?ןאיטסירק ר'צלפ לש ודוקיפב ,םידרומלו יטנואבל הרק המו
תיראש תא תולבל ולכוי םשש הווקתב ,וב בשייתהל רכומ אלו חדינ יא ושפיח ןכ לעו ,םהל
חדינ ינקלוו יא ,ןריאקטיפ יאה - הזכ םוקמ ואצמ םה ,ןכאו .היילתה דומעמ דחפ ילב םהימי
רובעכ ,הרקמב קר הלגתה יאה .םבשומ תא יאב ועבקו יטנואבה תא ופרש ,ףוחל ולע םה .םי בלב
לכ םיאשונ םויה דע םלוא ...םידרומהמ והשימ םייחב ראשנ אל רבכ רשאכ ,םינש האמ טעמכ
.ץע ללגב ...ודרמש ,םהיתובא תובא ,םי ידרומ לש הרובח התוא לש החפשמ תומש יאה יבשות

 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ