Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

14 רפסמ ןוילג - 2000 טעמכ

תיתוזחה תונמאהמ טבמ - ףונכ למשחה תייגולונכט :רמאמה םש
ןמרבליז יחימע ר"ד :רבחמה
1997. ביבא ,14 תרבוח ,2000 טעמכ :ךותמ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה - םיעדמה תארוהל זכרמה תאצוהב
,א"ת ,להנימל הללכמה ,תוגהנתהה יעדמל גוחה ,ןמרבליז יחימע ר"ד :הרעה
םילשורי טרוא תימדקאה הללכמהו
.שאל רואה ןיב דירפה ,תישונאה תוברתה לש הירוטסיהב הנושארה םעפב ,למשחה
םייח תוחרוא המצעל הלגיס ךכבו ,בחרנ שומיש הרבחה וב התשע ויתונוכת םושמ
וא הרבחה תחוורל סיוגמ תויהל יושע ,תורחא תויגולונכט ומכ ,למשחה .תושדח
לע םהיתוריציב ונתוא םידמלמ םידחא םינמא דציכ הארנ .התערל לצונמ
.וז הכובס היגוסב םהיתועד

ףוסמ לחה ,יתרבח יוניש תללוחמכ למשחה תייגולונכט לש התמורתב םיזגהל השק
תוחפ הברה עפשומ ,ןצמחל קוקז וניא למשחה .ךליאו (ךרעל 1880) הרבעש האמה
םינוש תומוקממ וליעפהל ,ןטק יזיפ ץמאמב ,ןתינו ,ריוואה-גזמ ייונישמ
למשחב םיבר ואר ,וריחמו ותושימג ,ותוליעי ללגב .הזמ הז דואמ םיקחורמה
;םדאה-ינב ןיב ןויווש-יא ןיטקת ,םלועב בערה תפרחל ץק םישתש היגולונכט
תא רגמי ,ובשח ךכ ,למשח .הרבחה לש םילודגה היבואכמ תא רותפת ,הרצקבו
.הלמה לש ינחורהו יסיפה ןבומב ךשוחה

םינוש םיכירעמו םיגוה םיעבוק ,םינש רתויו האמכ ונמע למשחהשמ ,התע
ךא ,בר יתרבח יונישל ומרגש תויגולונכט לש הדבכנ המישרל ףרטצה למשחהש
קלחב ילואו ,םלועה ןמ םירבוע םניא הרבחה לש היבואכמ ,תוביס לש םקריממ
לש וידיב ילכ אוה רואהש םירובס םידחא םיפוסוליפ .רבג ףא באכה םירקמה ןמ
וא הרבחה תבוטל שומיש וב תושעל לולע וא יושע םדאה ,ילכ לכ ומכו ,םדאה
ןושיאב ,תויחאו םיאפור תווצל רשפאמ הבר המצועב ראומה חותינ-רדח .התערל
דמצ םוקמה ןמ בר אל קחרמב דועב ,הלוח לש ובל לע תועש חורטל ,הליל
,וכוניח ,םדאה םא ,ךכיפל .תפסכה תצירפב קיידל ידכ רואב םירזענ םיעשופ
הרבחה התיה ,היגולונכטב שומישה ןפוא תא םיעבוקש םה םה ויתונוצרו וילגרה
תואנ אל שומישמ הנכסה ךכו ,תוגהנתהה בוציע לע תובר עיפשהל הלוכי
םרות ,תורחא תובר תויגולונכט ומכ ,למשחה ךא .הנטק התיה היגולונכטב
ותוגהנתה יונישל םג ןאכמו ,םייח תוחרוא ייונישל םג ,ראשה ןיב ,קהבומב
.תנאוסה ריעב םדאה לש וזמ הנוש רפכב עצוממה םדאה לש ותוגהנתה .םדאה לש
.דואמ הכובס ךא הבושח היעב ,ןכ םא ,ונינפל

םינושה הידדצמ המכ רתוי בוט ןיבהל םיארוקל רשפאל יתרטמ וז הרצק הבתכב
,עודיכ .רויצה תונמאב יוטיב ידיל האב איהש יפכ הרבחהו למשחה תייגוס לש
םיאטבמ אלא ,םישיגרמ וא םיבשוח םה המ םילימב ונל םיבתוכ םירייצה ןיא
,(רתוי הברה ךותמ) תוריצי עבש יתרחב .היציזופמוקו עבצ ,םושיר יווקב תאז
ךכ ,הריצי לכב .ןמאל ירקיעה הארשהה רוקמ תא וויה הרואתהו למשחה ןהבש
םג .ןמאה לש ויתונווכמ המכ לע דומעל ,תינדפק תוננובתה ךות ,רשפא ,הארא
הקיזל תירוקמו תיאמצע הדמע שבגלו תוריציב טיבהל םינמזומ םיארוקה םתא
.הרבחה לע ויתוכלשה ןיבל למשחה ןיבש
,18831965-) רליש סלרא'צ,Charles Sheeler - החיש" ותריציב ,(ב"הרא
השעמ ןיבל (קוצמ ,םימש) עבטה ינתיא ןיב שיגפמ (*1 הנומת) "ץראו םימש
הטמלמ התיה רליש טיבה הנממש טבמה תדוקנ .(רכסהו למשחה תכרעמ) םדאה ידי
הריציב םיארנ למשחה תכרעמו רכסה ,קוצמה לש והצק ספא קרש ךכ ,הלעמ יפלכ
ההבוגמ םעפתהל ןנובתמה לש ונוימדל ריאשמ רויצה .םילוחכה םימשה עקר לע
ידכ םיקזחה רהנה ימ תא ףלאמה ןוטבה שוג לש ותורידאמו למשחה תכרעמ לש
עבטה ןיבל היגולונכטה ןיב "החישה" תא תראתמ הריציה .למשח ונל רצייל
לכה דועב ,הננע לכמ םייקנ םימשה .תוילירטס דע הייקנ ,ידמל הייקנכ
תטלוב .הביבסה םוהיזב תובורק םיתעל ךורכ חוכ תונחתב למשח רוצייש םיעדוי
לש וישעמ ירפ תא קר טילבהל ןמאה הצר ךכב ילוא .םדאה לש ותורדעיה הריציב
יושע דבלב עבטהש יפכ ,ותולודג לע םידיעמה דבלב םהש ,היגולונכטה רצוי
.ורצוי לדוג לע דיעהל

הארשה ןתנש ביטומ אוה םידומע לע םיאשינה םילבכב למשחה םרז תרבעה
םהש שיו ,תישארב יפונב םיעיפומ הובג חתמ ידומעש שי .םידחא םירייצל
,יקסנידנק יליסו האר) םיירפכ םיחטש ,תבכר יספו םיכרד לש םכרואל ,םיצוח
יקסנידנק 3.( הנומת ,ריינק לאונמע האר) םיינוריע וא (2 הנומת
,18661944-)Vasilii Kandinsky, תייגוסל ותריציב יוטיב ןתונ (היסור
ריחמלו ,הנומתה תמדיקב (למשח ידומע ינשו תבכר) תיגולונכטה המדיקה
רפסמ) המדיק התוא בקע תיאלקח-תירפכה הרבחה םלשל ךרטצת ותואש יתרבחה
זכרמב .(הריציה לש ירוחאה עקרב םביבס םידבועמ םיחטשו םיירפכ םינבמ
,ולש גהנה אתו רטקה לש ותיזח תייטנ יפלש הכורא תבכר ,רומאכ ,הנומתה
לש השוחת םיקינעמ ,לצה תייטנ ןוויכ םע דחי העיסנה ןוויכ לא תולק םיטונה
תדמוע תויגולונכטה המדיקהש רבס יקסנידנק ,יתעדל .העיסנה ןוויכב הרהד
ךא ,שמש יפוטש רויצב םיעיפומ רפכה יתב .תירפכה הרבחה תא ףוטשל
תא רבכ םיריתסמה ,םירוחשה םיננעה ידי-לע תונתשהל דמוע האנה ריוואה-גזמ
םיינשה ןיבש קחרמה ןמ ומויק לע קיסהל ןתינש) ישילשה למשחה דומע
,תיסחי בר לדוגב תריוצמה) םותכב הרענה תיתודידי המכ .(הנומתב םיעיפומש
תמדיקל הנבלה התחפטמב תפפונמה ,םוקמה תב ,(הריציב תטלוב הניא תאז לכבו
םג הסכי תבכרה לש לצה .תויתפכיאהו תונולחה תלוטנ ,הרוחשה ,תטעושה תבכרה
! רתויב רצק ןמז ךותב התוא

,18961962-) ריינק לצא םגImmanuel Knyaer, םה תבכרהו למשחה (הינמרג
יתרבח הנבמ ,ינוריע עקר לע םעפה ךא ,הריציב םייזכרמ םיביטומ
ילבכ 30 -כ חותמל חרט ןמאה .הבר הדימב והובציע רבכ הלא תויגולונכטש
ךכבו ,דומע לכ לעש תונבלה רוביחה תודוקנ רפסמכ ,םידומעה ינש ןיב למשח
הרופאו הנטק םימש תסיפמ ץוח .ריעה לש םילדה םיתבה תא ןיקזהלו דייגל
יתבל הבורק תבכרה .תחיופמהו הפופצה ,תיתוכאלמה הביבסה תשגדומ ,ץעו
,ריעב תקסוע הריציהש ףא .היריידל הדורי םייח תוכיא הביתכמ ךכבו םירוגמה
ומכ ,ריינק .תונולחה דחאמ תיארנה תישונא תוליעפ וא בוחרב םדא שפנ ןיא
םירצוי תיגולונכטה המדיקה וא למשחהש וז הריציב הארמ וניא ,יקסנידנק
.הב תויחל רתוי םיענש הרבח
תועש תא הכיראה דיחיה תושרו (םירעה תורכיכו תובוחר) םיברה תושר תראה
,4 הנומת - ףיקוא הי'גרו'ג לש םהיתונומת האר) םידרשמבו םילעפמב הדובעה
יוליבו תונכרצ לש יאנפ תוברת ןמזה םע וחתיפו ,(5 הנומת - ןילוד סמיי'גו
18871986-) ףיקוא הי'גרו'ג 7.( הנומת - רנסג דר'ציר האר),Georgia
Okeeffe, דרוגבש תורידהו םידרשמה תורוא תא התריציב תגגוח (ב"הרא
םיעקובה רוא ינרקב ראומ םיכומסה תוגגה דחאמ רמתימה ןשעה וליפא .םיקחשה
לש ומוקמ דקפנ הז רויצב םג .הנומתה לש קוחרה עקרב םש-יא ,הארנ אל רוקממ
םיראומה תונולחה םייתאממ הלעמלמ תטבינ הניא תישונא תוליעפ םושו ,םדאה
םוקמ ,תיבויח הסיסת יתעדל תרדשמ ,"הקספה אלל" ,וז ריע תאז םע .הריציבש
.וב אצמיהל יוארש

) "דיגאתה תמוקת" - המוד אשונ לע ןילוד לש ותריציב ןכ אלJames Doolin,
העברא ותריציב דיגנמו בלשמ ןילוד .(ב"הרא ,הינרופילק ,וננמז ןב רייצ
,הרדשבש בכרה-ילכ תרואת :(חריה לש יעבטה רואל ףסונ) יתוכאלמ רוא תורוקמ
ידרוגמ הרואתהו ,לגרה יכלוה לש הכרדמה תרואת ,תוינוכמה לש ךרדה תרואת
ויכרצו ויכרד לא התוא הפיפכמו התביבס תא תדמגמ "דיגאתה תמוקת" .םיקחשה
החיטבמ תוינוכמהו לגרה יכלוה לש העונתה ינוויכ ןיב הדרפהה .דיגאתה לש
םידיגאתה לש תיזיפה םתורידא תא .העונתה לש הליעיו תקסופ יתלב המירז
ךכ .הביטקפסרפה יקוחב שומיש ךות ,םינבמה לש ראתימה יווקב ןמאה אטבמ
,הריציב ןנובתמה לש וטבמ תדוקנמ ,םה ןיאש ךכב אטבתמ ברה םהבוג לשמל
.םימייאמו םירגוסכ םירועקו םירומק אלא ,םירשי םיווקב הלעמ םיחתמנ
ליעמב הלה ;והשמ םיעדוי ונחנא םהמ דחא לע קרו ,םישנא ינש קר הנומתב
תודידב תריווא .הדובעהמ רזוח ילוא ,וננוויכל וכרד תא השוע ודיב קיתו
תינוכמ לע םג ריאמה ,"רק"ה רואב היורשה תוינוכמה תרדש לע הרוש הבר
לש רבעמה לע לפונה - "םח"ה רואה ןיבל הניב דירפמ ןוטב ריק קר .ראפה
תונולחמ דצרמה ,("םח" לוכיבכ) בוהצה רואה .םיישונאה לגרה יכלוה
שמשה רואמ קלח ןוניסל רמוחב תופוצמ תושמשהש ךכמ הארנכ עבונ ,םידיגאתה
םירדחה תרואת תא הלילב םיציפמה ,ךכ-לכ םיבר תונולח לש םמויק ירשפא ךכו
לש הכשחה ךותמ ויניע יפלא תא ץעונה יליל ףרוטל םימדנ םה ךכו ,הצוחה
.ינברואה לגנו'גה

הרציו ונלש תוליעפה תועש תא ,ליעל רומאכ ,הכיראה רכיכהו בוחרה תרואת
םיקלחל הרשפיא תיגולונכטה המדיקה .הדובעה רחאלש יאנפו יוליב תוברת
רנסג דרכיר .םעונב תופסונה רואה תועש תא לצנלו החוורב רכתשהל היסולכואב
18941989-),Richard Gessner, (6 הנומת) "הלילב סירפ" ותריציב (הינמרג
םיסנפמ) הרואת לש םידבר המכ לש םרואל .תטלוב בל תמושת הרואתל דחיימ
לכל רוא םיציפמה םיסכמ אלל בוחר יסנפ ,הטמ יפלכ קר רוא םידקממה םיהובג
הבישיו הכילה לש תונוש תוחונתב ןהל תובצינ ,(םוסרפ יטלש תרואתו ,םתביבס
קלחל .תיאסירפה הנפואה וצ בטימ יפל תושובל ,תויומד םישימחכ החונינ
רנסג ונל רמוא ,ירמוח עפש היגולונכטהו המדיקה ,למשחה ואיבה היסולכואהמ
.המדנ ךכ תוחפל וא ,וז ותריציב

איהש ךכ ידכ דע הבחרתהו הגומתה הלילה תועשב דיחיה תושרו ללכה תושר תראה
דלוהנייר לש ותריצי .ןמאל הארשה ןתנש קהבומה ביטומלו ףונל הכפה המצע
18841972-) הלגנ,Reinhold Nagele, הארמ (ןלק ריעה) הסרפ" .(הינמרג
,תובחרה םיכרדב רואה תודוקנ .ךכל המגוד איה (7 הנומת) "ןרלוצנהוה רשגמ
יווק תא טטרשל (רשגהמ) קחרממ ןתינש דע ,תובר הכ םילולכמבו םינבמב
,ינוריע ףונ תראתמ הריציה .םויה תועשב ריעה ייח תוחרוא תאו ראתימה
םישיבכ תכרעמ לעו רהנה לע רבועה תובכרה רשג לש יתשקה הנבמל דעבמ טבינה
תינמיה הניפב םוקעהמ דומלל ןתינ יתשק רשגה לש הנבמהש ךכ לע .ידמל הבחר
יתשב ,רשגה תפצר םע תשקה םוקע שגפמ תודוקנ תא בשחל ךכ ךותמו הנוילעה
רופס-ןיאמ עקוב רוא .הנומתה חטשל ץוחמ הנאצמיתש תוינוימד תודוקנ
םידיריה זכרממ ינשה ,רולדגמ הצקב רוקרז לש ןוילעה והצקמ דחאה .תורוקמ
ןיא דועמו ,(הסרפ) סופדה תונוכמ דירי תא הפוקת התואב חריאש ,ןלק לש
תוזורחמ תורצויה תוינוכמה תורדש ילושו ,רהנה תודג ךרואל תורונ רופס
לש םיגרוסה םירפמ וזה תורואה תגיגח תאש המדנ .תוצנצנמ םינינפ תויומד
.אלכ-תיב לש ןולחמ ףקשנה ףונ םיריכזמה ,רשגה

סוטמה ,תבכרה ,תינוכמה ןוגכ תויגולונכט םע דחי ,למשחה תייגולונכט
רבעמה תא תונמל ןתינ היביכרמ ןיבש ,תללוכ תיתרבח הכפהמל ומרת ,תורחאו
תועשב יוניש ;שעותמו ינוריע םייח ןונגסל יאלקחו ירפכ םייח ןונגסמ
יוליבה ,יאנפה תוליעפ יסופדבו םידרשמב םילודגה םידיגאתב הדובעהו תונרעה
ןוכיס דצב ,םיחונ םייחל יוכיס םהיפנכב םיאיבמ הלא םייוניש .תונכרצהו
היגולונכטב שומישה רובג םע - הילכ ףא וא ,תיתרבח תורדרדיהו ןווינל
םינמא .המיחל יעצמא לש רוצייו חותיפל (תינורטקלאה - םויכו) תילמשחה
תא םותרל ידכ םתפש תא חנעפל דומלל ונילע .הדמע םיטקונ תידוחייה םכרדב
.ונמצע לע ונלש תוננובתהה תא םג רישעהל ךכבו הרבחה חותינל םתושיגר

3839.- 'מע ,14 ,2000 טעמכב תועיפומ רמאמב תונייוצמה תונומתה *

 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ