Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

קסיד-טקפמוקו רוא ילג :היגולונכטו םיבשחמ :תרתוכקסיד-טקפמוקו רוא ילג :היגולונכטו םיבשחמ :תרתוכ
.םולש ןב רימא :רבחמ
הקיסומ ,הקיזומ ,רוטילקת ,קסיד טקפמוק ,םרז :חתפמ תולמ
2 רפסמ ןוילג .היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
,םר-תעבג ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיעדמה תארוהל זכרמה :רואל איצומ
02-585708 :סקפ ,02-586490 :ןופלט ,91904 דוקימ
קסיד-טקפמוקו רוא ילג  
 
תוגהנתמ ןה דחא דצמ :תילאוד תוגהנתה תוגהנתמ ןה ,תונושמ "תויח" ןה רואה ינרק
םיווקב ענ רואהש הדבועה .םילג ומכ תוגהנתמ ןה ינש דצמו ,םיקיקלח לש םרז ומכ
םיקיקלח לש ןוליסב רבודמהש ךכ לע הדיעמ קירב םג םדקתהל לגוסמו םירשי
,(הציפנ) םילושכמ תופקוע רואה ינרק םימיאתמ םיאנתב ,ינש דצמ .(םינוטופ)
קר ןאצמל רשפאש תונוכת הלאו .(תוכבאתה) וזמ וז תורסחתמו וזל וז תורבחתמ
...םילגב
,(המודכו עגמ תושדע ,תופקשמ ,תומלצמ) םייטפואה םירישכמה תיברמ ןכו ,וניניע
ףא תולולע תוילגה ויתונוכתו ,רואה לש "תויקיקלח"ה ויתונוכת תא קר םילצנמ
תילגה הנוכתה תא אקווד לצנמ ,םתמועל ,קסיד-טקפמוקה רישכמ .םתלועפל עירפהל
...קסידה לע "המושר"ה הקיסומה תא "אורקל" ידכ

תוכבאתה

:לג ךרוא ותוא ילעב םילג ינש לש תוכבאתה - 1 רויא
המצוע לעב לג םירצויו הזל הז םירבחתמ םילגה ינש הבש ,הנוב תוכבאתה - ןימימ
.הז תא הז םילטבמ םילגה ינש הבש ,תסרוה תוכבאתה - לאמשמ .הלופכ
 
ינש 'א1 רויאב .לג ךרוא ותוא ילעב ,םילג ינש םיעיפומ 'ב1-ו 'א1 םירויאב
םילגה ינש רשאכ .דחי םידרויו םילוע - הזאפ התואב עפומ ותואב םה םילגה
רויאב .(רויאה לש ןותחתה וקלח) הלופכ המצוע לעב לג לבקנ ,הזל הז םירבחתמ
,הלא םילג ינש םירבחמ רשאכ .תולעמ 180 לש עפומ שרפהב םיאצמנ םילגה ינש ,'ב1
.רבד לבקנ אלו הז תא הז ולטבי םה

קסיד-טקפמוק
תא "אורקל" ידכ רואה ילג לש תוכבאתהה תנוכת תא לצנמ קסיד-טקפמוקה רישכמ
(המודכו רוביד ,הריש ,הניגנ) םילילצה .קסידה לע םושרה יתרפיסה עדימה
ךירצ המיגדה בצק .יראניב דוקל םימגרותמו םימגדנ תוטלקהה ןפלואב םיטלקומה
תלגוסמ םדאה ןזוא .עימשהל םיצור ונאש תיברמה תורידתהמ לופכ תוחפל תויהל
עבקנ המיגדה בצקו (היינשב תודונת ףלא 20) ץרהוליק 20,000 דע לש םילילצ עומשל
,םיקסידה םיקפומו םיטלקומ ובש טרדנטסה אוה הז בצק .היינשב תומיגד 44,100-ל
176,400) העברא יפ דע לש בצקב םימעפל םימגוד םיללכושמ קסיד-טקפמוק ירישכמ ךא
.קסידה לע ומשרנ אלש םיפסונ תותוא ינורטקלא חרואב םירזחשמו (היינשב תומיגד
16,384= 14 תקזחב 2 ושוריפו 14 אוה (המיגד לכבש םיטיבה רפסמ) המיגדה "קמוע"
לש םיטיב 2 םיפיסומ לילצ לש הלא םיטיב 14-ל .המיגד לכב המצוע לש תונוש תומר
םירפסמה) ומצע קסיד-טקפמוקה רישכמ תרקבלו תואיגש ןוקיתל םידעוימה ףסונ עדימ
עטק לכ ךרוא ,םיעטקה רפסמ תא ונל םיארמ ,לשמל ,רישכמה תיזחב םיעיפומה
.(המודכו
תא םיניכמ ותרזעבש ,"רטסאמ" לע תוטילב תרוצב עבטומ הז יראניב עדימ
ףוקש יטסלפ רמוחמ היושעה תיקסיד יפלכ םיצחול רטסאמה תא .םמצע םירוטילקתה
תורצוי "רטסאמ"ה לעש תוטילבה .מ"מ 1.2 יבועב (טנוברק-ילופ וא סקפסרפ)
.(מ"מ 0.0001- רטמה תינוילימ 0.1) ןורקימ 0.1 -כ לש קמועב םיעקש תיקסידב
-ב םירדוסמ םהו ןורקימ 3.5-ל ןורקימ 0.6 ןיב ענ וכרוא ;mm-כ אוה עקש לכ בחור
קסיד יבג לע "סוחדל" ןתינש עדימה לכ ךס .םיילגעמ םילולסמ (!ףלא 20) 20,000
ףאו הקיסומ לש תוקד 75 םשוריפש (!םיטיב ןוילימ 15,500) 15,500Mbit-כ אוה הזכ
.רתוי
הילעמו ,(ןורקימ 0.01-כ) םוינימולא לש הקד הבכשב םיפצמ קיטסלפבש םיעקשה תא
תא םיקיבדמ וא םיסיפדמ וז הבכש לע .ןורקימ 10-5-כ יבועב יטסלפ רמוח תבכש
לש ףוקשה הדיצמ קסידב תעגופ עדימה תאירקל תשמשמה רזיילה ןרק .קסידה תיוות
תוטילבכ הל םיארנ "רטסאמ"ה עיבטהש םיעקשהש ךכ ,(הקבדמה דצמ אל) תיקסידה
.(2 רויא)
רוטילקתב ךתח - 2 רויא  
רישכמ רזענ ,םהב דדוקמה עדימה תא "אורקל"ו תוטילבה םוקימ תא "תוהזל" ידכ
קיטסלפה תיקסיד ךרד "הריאמ" תיטפוא תכרעמ תרזעבש ,רזייל תדוידב קסיד-טקפמוקה
תרזחומו יופיצה תבכשב תעגופ רזיילה תמולא .םוינימולאב תופוצמה תוטילבה תא
-כ אוה תיקסידב תעגופה רזיילה רוא תמולא רטוק .הדוידל ליבקמב בכרומה יאלגל
היבועש) קיטסלפה תבכש ךרד תרבוע איהש תעב ,2 רויאב םיאורש יפכ ךא ,מ"מ 0.8
הדוקנ רטוק .ןורקימ 1.7 הרטוקש הדוקנל תדקמתמו תסנכתמ וז המולא ,(מ"מ 1.2-כ
הטילבה בחורל האוושהב לודג ןיידע אוה ךא ,הרעש לש הרטוקמ 100 יפ םנמא ןטק וז
.(ןורקימ 0.6) קסידה לעש
חטשמהמ רזוח קלחו הטילבהמ רזוח הנממ קלח ,וזכ הטילבב תעגופ רזיילה ןרק רשאכ
וז םע וז תוכבאתמ תורזוחה םיינרקה יתשש ךכ ןנכותמ הטילבה הבוג .הביבסש
ןיאש קלח חטשמב תעגופ ןרקה רשאכ ('א 3) רוא טעמ טלוק יאלגהו ,תסרוה תוכבאתהב
לדבהה .('ב 3) רוא הברה טלוק יאלגהו ,דיחא ןפואב הלוכ תרזחומ איה ,תוטילב וב
הרזחב רישכמבש תוינורטקלאה תוכרעמה ידי-לע םגרותמ טלוק יאלגהש רואה תומצועב
תיקסיד "ךרד" האירקב לודגה ןורתיה .הקיסומה תרזחושמ ונממש ,יראניבה עדימל
קסידה לש ןותחתה חטשמה יבג לע םיאצמנה קבא יקיקלחו תוטירשש ךכב אוה קיטסלפה
.(מ"מ 0.8-מ םינטק םהש ןמז לכ) רזיילה ןרקל םיעירפמ םניא טעמכ
(*) 3 רויא  

.קסידה חטשמב תעגופ רזייל ןרק (*)
(הביבסש רוזאהו הטילבה ינפמ) תורזחהה יתש .הטילבב העיגפ .א  
.וז תא וז תולטבמו תוכבאתמ  
.הערפה אלב הרזחו תוטילב וב ןיאש חטשמב העיגפ .ב  

םישמתשמ הבש הטישל המוד ,קסידה יבג לע ילקיסומה עדימה רמשנ הבש ,וז הטיש
םג קסיד-טקפמוק ירישכמ רבחל ןתינ .םיבשחמל עדימ ןוסחאל םייטפוא םיקסידב
לש לודגה ןורתיה .םינותנ רוזחשל ,בשחמל םגו ,הקיסומ תעמשהל ואירטס תכרעמל
לע "םושרל" ןתינש הברה םינותנה תומכ אוה רזייל ןרק תרזעב האירקב שומישה
תוטילבהו םייטפואה םילולסמה לש ירעזמה םלדוג בקע תרשפאתמ וז תומכ .קסידה
.רזיילה תדוידמ רזוחה רואה תוכבאתה תוכזבו םהילעש

דע םינטק הכ םהב תורדוסמ ןהש םילולסמהו קסיד-טקפמוקה רישכמ לעש תוטילבה
יטפוא קסיד ךשוחב וקיזחת םא .םיעבצל רואה ינרק תא םתרזעב "רובשל" ןתינש
"קרפתמ" רואהש וארת הרונ וא בוחר סנפמ רוא םכילא ריזחיש ךכ ,המיאתמ תיווזב
הציפנ ."הציפנ" תארקנ העפותהו ,םורטקפסה יעבצ םה הלא םיעבצ .םיעבצ תרדיסל
ךכ .םימ תופיטבו תושדע ילושב ,תיכוכז ירבשב ,תשלושמ הרסנמב תוארל רשפא המוד
.ןנעב תשקה תלבקתמ םג
תעכ םייסמו םייטפוא-ורטקלא םינקתה תסדנהב ינש ראות לעב אוה םולש ןב רימא *
.תויגולונכטו תויעדמ תומגדהבו םיעוצעצ תיינבב החמתמ .ישילשה ראותה ידומיל תא

 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ