Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

בשחוממ םינפ יוהיז - בשחמל ךינפ רבסה :תרתוכ
 
הרטשמה תורישב ילכ - בשחוממ םינפ יוהיז - בשחמל ךינפ רבסה :תרתוכ
היגולונכטו עדמל תע בתכ ,םייפלא טעמכ :ךותמ
ילאומש םייח :תאמ
,םר-תעבג ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיעדמה תארוהל זכרמה :רואל איצומ
.02-585708 :סקפ ,02-586708 - ןופלט ,91904 דוקימ  

:אשונ

הרטשמה תורישב ילכ - בשחוממ םינפ יוהיז - בשחמל ךינפ רבסה

ילאומש םייח
 
ךרדה .הרטשמה שומישב בושח רזע-ילכ ונדועו היה םילילפב םידושח יוהיז  
הייאר דע שקבתמ ובש ,יוהיז רדסמ איה םילילפב םידושח יוהיזל תלבוקמה  
ךא התשענש הייבעל הייאר ידע שי רשאכ .םישנא תציבק ןיבמ דושח תוהזל  
הז םובלא .יתרטשמה םובלאב ףדפדל םידעה םישקבתמ ,םידושח ואצמנ אל  
ךכל ריבס ייכיס שיו ,הרטשמל םירנומה םיניירבעה לכ לש תונומת ליכמ  
םא .ותוהזל ודיב הלעישו םיבלאב היוצמ דעה הארש ןיירבעה תנומתש  
םירו~חה םילוכי ,(םובלאב היוצמ ותנומת ןיא םא וא) ההוז אל ןיירבעה  
הנומת :דושחה לש ןורתסלק תונבל ידכ דעה לש ורואיתב עייתסהל  
תומצע ,תוטלוב םיינזוא ןוגכ) רכז דעהש םיטרפמ תבכרומה ,תיתוכאלמ  
יוהיזל בשחמה תא םותרל םויכ םיסנמ לארשי תרטשמב .(תוהובג םייחל  
.םידושח  

םע .יתרטשמה םובלאב שופיחה איה רתויב הלוזהו הטושפה יוהיזה תטיש  
לודיגה איה תירקיעה היעבה .התלעפהב םיישק וררועתה ןמזה ךשמב ,תאז  
לשב ,יתרטשמה רגאמב ורבטצה םהיתונומתש םיניירבעה רפסמב ררחסמה  
םיניירבעה זוכיר ןהבש ,תולודג םירעב טרפבו .היסולכואב דימתמה לודיגה  
םיניירבעה תונומת לכ ךס רמולכ) לארשי ףסוא ,המגודל .דחוימב הובג  
לש תונומת 100,000-מ תוחפ אל ליכמ (לארשיב הרטשמה תושרב תויוצמה  
ןנובתהל רומאש הייאר דע .(!הנידמה יסולכואמ םיזוחא ינשכ) םיניירבע  
רוזא לש יתרטשמה םובלאה קר וינפל חנומ םא םג ,תונוש תונומת יפלאב  
אוה רמולכ .ולש תיתוזחה הטילקהו זוכירה רשוכ תא רהמ יד דבאי ,וירוגמ  
ךיראי רבדהו ,םעפ ידמ חונל ץלאיי אוהש וא ,ולש יוהיזה תמישמב לשכיי  
.ריבסל רבעמ יוהיזה ךשמ תא  

םיניירבעה תונומת תא גווסל ,לשמל ,רשפא ,הטישה תא לעייל רשפא ךיא  
דע לכוי ךכ .האלה ןכו ,רעישה ןוג ,הבוג ,ינתא אצומ ,ליג ,ןימ יפל  
םג .הארש שיאה לש יללכה ורואיתל םיאתמה םובלאה תא וידיל לבקל הייארה  
םיביכרמה םירביאה יפ-לע םינפ רכוז םדאה ןיא ללכ-ךרדב :היעב שי ןאכ  
.םלש דחא לולכמכ םינפה תא ההזמ אוה אלא ,םתוא  

יוהיזבו רואיתב הייאר ידע םיגוש םירקמה בורבש ,הלוע םיבר םירקחממ  
םה םא םג ,(עוריאה ןאמ ןמז רבע םא דחוימב) םיבר םינפ יקלח לש םיטרפה  
.םלש דחא לולכמכ םינפה תא תוהזל םיחילצמ  

וסנו והשלכ רכמ וא החפשמ-ןב ,רבח ורחב :תולקב תאז קודבל ולכות  
תרוצב ,םייניעה עבצב - (הינפ וא) וינפ יוותב טרופמ ןפואב רכזיהל  
קלחב ועטתש בר יוכיס שי .האלה ןכו םיינזואה לדוגב ,ףאה וא םייתפשה  
לש הצובק ךותב םדאה תא תוהזל ישוק לכ םכל היהי אלש ףא ,םיטרפהמ  
ףקת אוהש יאדוול בורק ,בטיה רכומ םדאל סחיב רבדה ךכ םא .תובר תונומת  
אל םיאנתב וא ,תדחוימ בל תמושת אלב ףא םיתעל ,ףטחב םתיארש םדא יבגל  
.םיחונ  
הכפהמ ללוחמ בשחמה  

דימתמה רופישה .בשחמה ןמ העושיה העיגה ,םירחא םיבר םירקמב ומכ  
םהל רשפאמ יחכונה םיבשחמה רוד לש תיפארגה תלוכיבו בושיחה תוריהמב  
איה ךכל תמסרופמ המגוד .םינפ לש םבוציעב תורושקה תונוש תומישמ עצבל  
םיארנ ובש ,"ןבל וא רוחש" ןוסק'ג לקיימ לש םישרמה פילק-ואידיווה  
הז שממ םיחמוצ םה וליאכ הילשא תרצונש ןפואב ,תוריהמב םיפלחתמה םינפ  
יניכסל היזיוולטב תמוסרפה ןוטרסב םג אוצמל ןתינ ךכל יוקיח) הז ךותמ  
וליפאו תוועל ,תונשל תורשפאמ תוינשדח תויפארג תוקינכט .(חוליג  
.םינפה הארמ תא "רפשל"  

םג ומתרנ ןהו ,רודיבה םלועל ץוחמ םישומיש ןבומכ ואצמנ הלא תוקינכטל  
ילילפ יוהיזל הקלחמב יעדמ לואשת ןיצק ,יול םהרבא ר"ד .הרטשמה שומישל  
דחוימ ןפואבו ,םינפה לש יעדמה ןפב תובר םינש רבכ קסוע ,לארשי תרטשמב  
וקליח הייאר ידע לע לקהל ידכ ,רוכזכ .םינפ יוהיז םשל בשחמב שומישב -  
.ףתושמ הנבמ ילעב םינפ לש םייסיסב םיגוסל םימובלאבש תונומתה תא  
80 רחב אוה :בשחמה תועצמאב המוד רבד עצבל יול ר"ד הסינ ורקחמ תליחתב  
ןתרזעב ןייפאל הסינו ,םינותנ סיסבכ שמשל היה ןדיקפתש ,תונוש תונומת  
1200-כ הב ויהש) ותושרל הדמעש תונומתה תיירפסב תונומתה ןווגימ לכ תא  
.(ינויסנה בלשב תונומת  

:תוטנידרואוק תשר לש המגודב רכזינ ,תאזה הלועפה תועמשמ תא ןיבהל ידכ  
תא ןייצל ונל יד ,לשמל ,הזה ףדה ינפ-לע הנותנ הדוקנ ןייפאל ידכ  
הדוקנל .(Y ריצ) יכנאה ריצהו (X ריצ) יקפואה ריצה לע הדוקנה ילטיה  
תונומתה 80 .Z-ו ,Y ,X :םילטיה השולש וא ,תוטנידרואוק שולש שי בחרמב  
רשאכ :םיריצה לש הזל המוד דיקפת תואלממ יול ר"ד הנבש םינותנה סיסבב  
המכ דע העיבקה ידי-לע התוא ןייפאל ןתינ ,השדח הנומת רגאמל םיסינכמ  
ףדה ינפ-לע הדוקנ לכש יפכ) דוסיה תונומת 80-מ תחא לכל המוד איה  
תוחפ ןקלחל ,דואמ המוד איה ןקלחל .(התוא םיהזמש Y-ו X יכרע תלבקמ  
,התוא םינייפאמה םירפסמ 80 ךכ-םא שי הנומת לכל .אל ללכ - ןקלחלו  
ןמזב ןוכסיחו טושיפ לש םילוקישמ ,השעמל .םיזוחא 100-ל 0 ןיבש םוחתב  
,המוד אל ושוריפש ,0 :םיכרע ינשמ דחא קר ןושארה בלשב רפסמ לכ לביק  
בשחומ ולוכ ךילהתהשכ ,רתוי םימדקתמ םיבלשב .המוד ושוריפש ,1 וא  
ןיב םיכרע םילבקמש םירפסמ ידי-לע הנומת לכ הנייפוא ,(ךשמהב ראותמכ)  
.("ןיטולחל ההז") םיזוחא 100 ןיבל ("ללכ המוד אל") 0  

וב וניזהשו רקוחה עבקש ןפואב וזל וז תונומתה לכ תורשוקמ תאז הטישב  
גצ לע תולבקתמ ,םדא לש ונקויד תא תוהזל דע שקבתמ רשאכ .בשחמה תא  
.בשחמב יוצמה יללכה רגאמה ךותמ תונוש תונומת 24 ןושארה בלשב בשחמה  
יפ-לע) דושחה תא דעה לש יללכה ורואית ךמס לע תונומתה ורחבנ הז בלשב  
שי לכה ךס ;םידחוימ םינמיס וא ,רעישו םייניע עבצ ,אצומ ,ליג ,ןימ  
המוד יכה ןהמ וזיא רוחבל שקבתמ דעה .(ןויפיאל םינוש םינותנ הרשע  
תחאב רחבש רחאל .תמאב ול המוד הניא תחא ףא םא םג ,הארש שיאל  
יפ-לע ןתוא תרדסמו תונומתה רגאמ לכ תא בשחמה תנכות תקרוס ,תונומתה  
לש הצובק רדסל ןתינש יפכ שממ) תרחבנה הנומתל ןהלש הבריקה תדימ  
.(וינפ-לע תמיוסמ הדוקנמ ןקחרמ יפ-לע ףדה לע תודוקנ  

הנומתל (הנכותה יפ-לע) רתויב תומודה תונומתה 24 תא בשחמה גיצמ התע  
היוצמש וזל רתויב המודה הנומתב רוחבל דעה שקבתמ בוש .תרחבנה  
תדימ יפ-לע רגאמב תונומתה לכ תא שדחמ בשחמה ןגראמ בושו ,ונורכזב  
תא רתאי דעהש ךכל ןיוצמ יוכיס שי וז ךרדבש ררבתמ .תאז הנומתל ןתבריק  
תוגצומ בלש לכבש תויה .ךסמ תוגוצת שמח וא עברא רחאל "ולש" שיאה  
םוקמב ,ךרעב םינפ ינקויד האמב עצוממב הפוצ אוה ,תונומת 24 וינפב  
רשוכ רמשנ ךכ .תלבוקמה הטישב ןהב ןייעל ץלאנ היהש תונומת יפלאב  
.ההובג ותונימאו ןמז ךסוח ולוכ ךילהתהו ,ולש זוכירה  
םינפ לש תינבת תדחאה  

הנומת לש המאתהה תדימ תא עובקל שי דציכ :איה הז בלשב תררועתמה הלאשה  
רישכהל שי :טושפ ןורתפה הרואכל ?"דוסיה תונומת" 80-מ תחא לכל יהשלכ  
.ךכל םיחמומ  

ידכ תומימת תוקד יתש תושרדנ ןמוימ רקוחל וליפא ,יול ר"ד רמוא ,לבא  
םיחמומ לש תורקי הדובע תועש יפלא ושרדיי ךכיפלו ,הדיחי הנומת ןייפאל  
תלאש תררועתמ ךכל רבעמ .ולוכ לארשי ףסוא תא בשחמל ידכ םיבר  
וא) ?ןפוא ותואב הנותנ הנומת וגלטקי םיחמומ ינש םאה :תויביטקייבואה  
הבושתה םא (?הזל הז דואמ םימוד ויהי םהלש םינויפיאה םאה ,תוחפל  
.תאז תמאל ןיידע שי - תיבויח הבושתה םאו ;הנימא םתדובע ןיא - תילילש  
תא ןכמל שי ,רשפאה לככ יביטקייבואל ותושעלו ןויפיאה ךשמ תא רצקל ידכ  
השענ ךכו .בשחמ "תייציאוטניא"ל תישונא היציאוטניאמ רובעל :ךילהתה  
רחא לסקיפ ,יתטיש חותינ הנותנ הנומת תחתנמ המיאתמ בשחמ תנכות :רבדה  
אוה ךרעמה) ונממ תבכרומ הנומתהש םילסקיפה ךרעמ תא הוושמו ,לסקיפ  
תוריהבה תדימ תא ןייצמש ,ירפסמ ךרע שי לסקיפ לכל - םירפסמ לש ףסוא  
בשחמה םלעתמ ךכב .דוסיה תונומת 80 לש םילסקיפה יכרעמל (ולש תוהכה וא  
וא תוטלוב םיינזוא ,עורש ףא - םינפב רחא וא הז רביא לש ונויפיאמ  
,םינוש םישנא לע הנוש העפשה עיפשהל לולעה ןויפיא - תוינרשב םייתפש  
.רתוי יתטישו יללכ ןוימד ךרעמ הנובו  

לש ינושאר דוביע הליחת עצבל שי ,תובוט תואצות ןתיי הז ךילהתש ידכ  
תרזעב תאז ריהבנ .תינבת תדחאה - היצזיטרדנטס רצויש דוביע ,תונומתה  
יאר תרזעב לשמל ,תצקמב התוא תווענו םדא לש הנומת חקינש חיננ :המגוד  
הארת תירוקמה הנומתה ןיבל תתוועמה הנומתה ןיב הטושפ האוושה .רומק  
ולו ,ןיחבי םדא לכ תאז םעו תונומתה יתש לש םילסקיפה ןיב םוצע ינוש  
ונלוכש יפכ) תוהז ףא וא וזל וז תומוד תונומתה יתש יכ ,ףוטח טבמב  
,םזגומ ןפואב תתוועמ איהשכ םג יאקיטילופ לש הרוטקירק תוהזל םיעדוי  
לש הדיחא תינבת תריציב תוטושפ תוקינכט וחתופ ךכו .(הליחת הנווכב  
ןיב קחרמה דדמנ לכ תישאר ,השדח הנומתב בשחמה תא םיניזמ רשאכ :םינפ  
היהי םהיניב קחרמהש ךכ תנטקומ וא תלדגומ הלוכ הנומתהו ,םינושיאה ינש  
ילב - םינפה הבוג תא (חתומ וא) ץווכמ בשחמה ןכמ רחאל .םכסומ לדוגב  
ךרדב .יטרדנטס היהי םייתפשל םייניעה ןיב קחרמהש ךכ - םבחור תא תונשל  
םג שי .םייתפשה עצמאו םינושיאה ינש - תועובק תודוקנ שולש תורצונ וז  
"ובשי" םינפה ימוליצ לכש ךכל איבהל :תחא הרטמה ךא ,תורחא תוקינכט  
ףאה םע דחא םדא לש ןיע הוושי בשחמה חותינש אלו ,הז יבג לע הז בטיה  
...לשמל ,והנשמ לש  

ימוליצ לש היצזיטרדנטסה ,דחא דצמ :יולת הז !חלצומ הזה ןויערה םאה  
רגאמבש תונומתה יפלא לכ ןיב רתוי םינימא םירשק תעיבק תרשפאמ םינפה  
ןיב ןוימד תקידבב בשחמה לש תיטסיטטסה תלוכיה רופיש רמולכ ,םינותנה  
וינפ יפ-לע דושחה תא רכז דעה םא ,ינש דצמ .םינפ לש תונוש תונומת  
שי .רתויב טועפ לקשמ תאזה הדבועל בשחמה סחיי ,לשמל ,םירצהו םיכוראה  
הרשפ אוצמל ןתינ רתויה לכל .טלחומ ןפואב הבשייל ןתינ אלש הריתס ןאכ  
.םידוגינה ןיב תחלצומ  

דיתעל םירגתאו תוינכות  

תדובעב ךרד תציפק קפס אלב הווהת - היתולבגמ תורמל - תאז הטיש  
בלשב ןיידע היוצמ הטישה ,יול םהרבא ק"פר רפסמ ךכ ,העש יפל .הרטשמה  
שי המשייל ידכ - ביצקת תוביסמ רקיעב ,לעופב התסונ אל ןיידעו יוסינה  
םויכ .עוצקמ-ישנא לש םתרשכהבו בושחימב הלודג תינושאר העקשהב ךרוצ  
תולבקתמ תונומתה .ןבל-רוחש םליפב ,הליגר המלצמב םיניירבע םלצל גוהנ  
ףסוא קר התושרב הקיזחמ הרטשמ תנחת לכו ,רקי חותיפה ךילהת ,ביטגנ לע  
ץראב הרטשמ תנחת לכל רשפאת םיבשחמ תסנכה .תונומת לש ,תיסחי ,םצמוצמ  
אבה בלשה .דבלב רותפכ תציחלב לארשי ףסואמ השורד הנומת לכב ןכדעתהל  
רבדה .ואידיו תמלצמב תונומת םוליצל רובעל :וילאמ ןבומ טעמכ הארנ  
,תורקי חותיפ תודבעמב ךרוצה תא לטבי ,םוליצה ךילהת תא טשפיו ליזוי  
םיילטיגידה םינותנה תסנכהו עבצב םוליצ רשפאיו ,תונומת ןדבוא ענמי  
(תינכט הניחבמ) ךרדה הרצק ןאכמ .ןתוכיאמ דבאל ילב בשחמל תורישי  
.ואידיו תמלצמב - רבדמ אוהשכו העונתב אוהשכ ,ולוכ םדאה ףוג םוליצל  
יפל םגו ,ויתועונתו ותכילה ןפוא יפל םג םדא תוהזל רשפאי הז רבד  
.ולוק  

טירסת דעה ינפב גיציש ךכ בשחמה תא תנכתל םג דיתעב םירקוחה ולכוי םאה  
ךות ,והשלכ דושח ידיב "תעצובמ" איהשכ ולש הייארה תודע לש םלש  
ןכו תוינפוגה ויתולבגמ ,ותכילה ןפוא - םייסיפה וינותנב תובשחתה  
עדמ בשחיהלמ קוחר רבכ אוה לבא ,עוציב-רב וניא ןיידע הז רבד ?האלה  
.ינוידב  

רעפב אלא .בושחימה תלוכיב אל תויוצמ יוהיזה םוחתב תוירקיעה תולבגמה  
לש תויביטקייבואה ןיב - העש יפל תוחפל - רושיגל ןתינ יתלבה  
- דעה לש ותסיפת :הייארה תודע לש תויביטקייבוסה ןיבל היגולונכטה  
ינפוגה ובצממ תעפשומ תויהל היושע - תנכוממ םינותנ תטילקמ לידבהל  
,שער) םיחיסמה ,הרואתה - םיירקמה הביבסה יאנתמ ,עוריאה תעב ישפנהו  
ןויסינמ וא דעה לש תומודק תועדמו תויפיצמ ףא וא ,('וכו םירחא םישנא  
וא ינקירפא ,יניס לש םינפ יוות תוהזל השקתי ,לשמל ,ןבל םדא .םדוק  
תוהזל ושקתי הלאש יפכ ,עזגה ותוא ינב לש הצובק ךותב דחא ינאידניא  
.רחאה עוגה ינב לש הרבחב ויח ןכ-םא אלא ,םירחא םיעזג ינב  

םירגתאה דחא והז ?ונחומ לש תיביטקייבוסה הסיפתה תא בשחמל לכונ דציכ  
.דיתעב םיבשחמ ינעדמו םיגולוכיספ ינפב ודמעיש םיקתרמהו םישקה  
םילשורי דליפמולב םש לע עדמה ןואיזומב יעדמ ןעוי אוה ילאומש םייח *  
"םוטאה יפ" הקיסיפל ןועברה ךרועו  
 
 

 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ