פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
ץקועה לעו שבדה לע :רמאמה םש

ץקועה לעו שבדה לע :רמאמה םש
יחרזמ םולשבא :רמאמה רבחמ
.םהב םדאה שומישו םרוציי ,םרוקמ - תרווכה ירצומ :רמאמה אשונ
.םייח ילעב :תואלקח :חתפמ תולימ
.1982 סראמ ,2 רפסמ תרבוח ו"כ ךרכ ,לכל יעדמ ןותיע - "עדמ" ךותמ
.היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה

היגולונכטויבל הקלחמה שאר ,(A. Mizrahi ,1937) יחרזמ םולשבא 'פורפ *
יאשונב ב"הראב רקחמ תודסומב םלתשה .הנויצ-סנב יגולויב רקחמל ןוכמב
רקחמ תצובק שארב דמוע .(ןורפרטניא רוצייכ) םיישומיש חותיפו רקחמ
.תרוכה-ירצומ לש תויגולויבה תונוכתה רקחב תקסועה

.262 תרבוח ,72-77 םידומעב 1-9 תונומת האר *
.יחרזמ םולשבא תאמ /ץקועה לעו שבדה לע              

םהש םינוש םירמוח ותיבל איבהל ,ןיעדויב-אלשו ןיעדויב ,גהונ םדאה  
תוליער-תופורת ,םיפירח-תואקשמ ,תוירגיסכ - םינכוסמו םיקיזמ ,םייסרא
םילועמהמ עבט-ירמוח קר - התיבל הרובדה האיבמ ותמועל ;ןהימודו
תא הרובדה הניכמ םהמ .םתחיקלב ןוכיס לכ ןיאשו ,רתויב םיניזמהמו
תרווכבש המוצעה םירובדה תיסולכוא תא םיתרשמה ,תרווכה ירצומ ןווגימ
ליכשה םדאה .םירחא םייח-ילעב ברקב תומדא-ילע םידקת הל ןיאש החלצהב
םינווגמ םישומיש םהל אצמו הלא םירמוח לש םהיתונוכת תא ריכהל דומלל
.דואמ
ירחא ורותב ,יח אוה הב הביבסה תא ריכהל םדאה דמל וייח ךלהמב  
"םיליפט"ה םייחה-ילעב םע הנמנ םדאה ןכש ;ומויקל ןוזמ תורוקמ
םייעבט םירצומ רחא שפיח ןכ .חמוצו יח - םירחא ןובשח-לע םינוזינה
םישומיש םב תושעל וא ,ויבואכמלו ויתולחמל תופורתכ שמשל ולכויש
חרוא תא ריכהל דמל םדאה רשא םייחה-ילעב ןיבמ התיה הרובדה .םירחא
הקיתעה .םינושה הירצומב שמתשהל הבריהו ,ונימי-דעו םימודק םימימ הייח
אוה ,הירצומבו הרובדב םדאה ול השעש שומישה לע תודיעמה ,תותכמסאבש
(הארנה יפכ) הדור םדאה הארנ וב ,עלס לע טורח אצמנש ירוטסיה-םדק רויצ
1919 תנשב הלגתה הז רויצ .םיעלס-ימורמב תמקוממ התיהש תרווכמ שבד
וליג תא .דרפסבש היסנלאו דיל (Cuevas de la Arana) "שיבכעה תרעמ"ב
.(1 הנומת) םינש 15,000-ב םיכירעמ טירחתה לש
תותד-ינבו תותיכ ,םימע לצא הירצומו הרובדה תרכזומ ,רתוי רחואמ  
אוצמל רשפא ךכ .ודחכנ לודגה םקלחבו הקיתעה הפוקתב ויחש םינוש
ןארוקב ,דומלתב ,ך"נתבכ שדוק-יבתכב הירצומלו הרובדל ןיכומיס
םימעפ 38 הרובדה תרכזומ ,הליכאב רוסאה ,ץרש התויה תורמל .םירחאבו
,תרווכב דציכ :םמצעלשכ םיניינעמ תרווכב םירובדה לש הרבחה ייח .ך"נתב
םירובד 60,000-50,000 תויח ,בקועמ רטמ תירישע לע הלוע וניא החפנש
דומלל ןתינ תאזכ תכרעממ .תכשמתמו הפיצר הריצי לש האלפומ הינומראהב
ןהש המב אלא םירובדה-ייחב אל קסועה ונרמאמ תרטמ וז אל ךא - הברה
.תורציימ
? הלאה תרווכה ירצומ םהמ  
;אוה ןכ ומשכש - תוכלמ-ןוזמ .םיחרפ-ףוצמ הרובדה הקיפמ ותוא - שבד  
םירובד גנוד ;תרוכה תנגהל שמשמה - סילופורפ ;םיחרפ-תקבא אוהש - ןלופ
טלחהב ךא ביבח וניא ילואש ןורחא רצומו .תודחוימ תוטולבב רצוימה -
.הרובדה סרא אוה ישומיש
תויורשפאהו תרווכה-ירצומ לש תויגולויבה תונוכתה ןווגימל תועדומה  
האופרב תלבוקמו םינוחמצו םינועבט ברקב תמייק ,םהב שומישב תונומטה
בחר שומיש השוע יטסינומוקה םלועב תלבוקמה האופרה םג .תיממע-תינועבטה
םלועל םג וז תועדומ תרדוח ,ןיפיט-ןיפיט ,טאל-טאל .הלא םירצומב
.העבטמ תינרמשה ,תלבוקמה תיברעמה האופרלו יברעמה
,יתנוזת רוקמכ :םימוחת המכל םיקלחנ םינושה תרווכה-ירצומב םישומישה  
הירצומ תריקס .םירחא םירצומ לש ןווגימלו םיקורמת רוצייל רוקמכ
םישומישהו ,םהיתונוכת ,םבכרה (Apis Mellifera) שבדה תרובד לש םינושה
האב הבורש תיאופר-תיעדמה תורפסה לע הרקיעב תססבתמ ,םדאה םהב השעש
תורפסהמ הטועימו ,תיממע-תינועבטה האופרהמ ,יטסינומוקה םלועהמ
יאצמימ הז חוויד ללוכ ןכ .יברעמה םלועב תלבוקמה ,תיאופר-תיעדמה
.רמאמה רבחמ לש רקחמ-תודובע

השעמבו הדגאב - שבדה

וארק םימודקה םיבותכב .תרווכה-ירצומ לכ ןיבמ רתויב ישומישהו רכומה  
,םינאת ,םיבורח) םינוש תוריפמ םדאה י"ע ןכוהש קותמ לזונ לכל שבד םשב
לבת-יבחרב םינרווכה םירידגמש המב קוסענ הז רמאמב .(דועו םירמת
-תרובד י"ע םיחרפ-ףוצמ קפומה יעבט רמוח"כ ,(םינקתה-ןוכמ י"ע ץראבו)
חוכב וא ילאגופירטנצ חוכב ןהמ הדרנהו (שבד-תולח) תורעיב שבדה
."הדיבכה
תונתמה ןיב .בויחל םלוכ - םינוש םירשקהב דומלתבו ך"נתב רכזומ שבדה  
וחק"... :שבדה היה וינב תועצמאב םירצמב ףסויל וניבא בקעי ןתנש
טלו תאכנ שבד טעמו ירצ טעמ החנמ שיאל ודירוהו םכילכב ץראה תרמזמ
.(11 ,ג"מ תישארב) "םידקשו םינטב
תשרל םכל הננתא ינאו..." :רמאנ לארשי ינבל הריחבה ץרא תחטבהב  
.(24 ,'כ ארקיו) "שבדו בלח תבז ץרא ,התוא
ורוא יכ אנ ואר :ןתנוהי רמאיו" :שבד ולכאב וילא בש ןתנוהי לש וחוכ  
.(29 ,ד"י ,'א לאומש) "...הזה שבד טעמ יתמעט יכ ,יניע
"בוט יכ שבד ינב לכא" :שבדה לע ץילמה ,םדאב םכחה ,ךלמה המלש םג  
.(13 ,ד"כ ילשמ)
אוה שבד" :ןארוקב דמחומ ירבדמ ךכ .תובר םימעפ שבדה רכזומ ןארוקב  
ךמצע ביטיה ,שפנה תולחמ לכל אפרמ אוה ןארוקהו ףוגה תולחמ לכל אפרמ
."שבדבו ןארוקב שומיש י"ע
דימת אצמנ ,םיטונחה תושארמל ,תודימריפה ידוקדוקב ,המודקה םירצמב  
שבד רמתשה ןומא-ךנא-תות לש ורבקב .םייחל ררועתישכל ,תמל דעונש ,שבד
ואצמנ ,תוריקה לע ,תודימריפה יככותב םג .הנש 3000-מ הלעמל בוט בצמב
.םירובדו תורווכ לש םירויצ םיטורח
.הסילמ איה אלה ,שבד תלא םהל התיהו יטסימ חוכ שבדל וסחיי םינוויה  
דחאו םיאפורה ינושארמ היהו הנש 2500-כ ינפל ןוויב יחש סטארקופיה  
ונממ ,בר יתואירב ךרע לעב רצומבכ שבדב ריכה ,ותפוקת לש תועידה יגוהמ
.107 ליגל דע םימי ךיראהו ןוזנ
ךרד לוכאל וגהנ ,תודאיפמילואב קלח ולטנש ,הקיתעה ןוויב םיאטרופסה  
.םצרמו םחוכ תא לידגהל תנמ-לע שבד הרגיש
:תרמוא תיאמור הרמיא .תויבויחה ויתולוגסבו שבדב וריכה םיאמורה  
."שבדב םיימינפהו ןמשב םיינוציחה ךירביא חשמ"
אוה ןכלו ארבג-חוכ לע הרימש לש תולוגס שבדל וסחיי תותיכו םימע  
,לשמל ,ךכ .םיאושינהו הבהאה ןחלופ לש םיסקטו הקיטסימ הברהב רושק
שבד םע הלכל ואובב ןתחה תא םימדקמ ,ודניהה תכ ינב לש הנותחה סקטב
שבד יוצמ יפב ,שבדה יוצמ ינושל לע" :הלכל ןתחה רמוא ואובב .הניבגו
חוכל רוקמבכ שבדב םינימאמ םיטסיגויה ."םולש יוצמ ינישב ,הרובדה
לש ותוקיתמ .םחוכ שודיחל רוקמ הווהמו םילערמ םמד תא הקנמ רשא יטסימ
םינוש תותד ינב לצא הנותחה רחאלש המיענהו הפיה הפוקתה תא תלמסמ שבדה
שבדל רבעב תויוסחיתההמ טעמ קר ןה הלא ."שבד-חרי" םשב לכל העודיו
.ובש בויחלו
,םינוש םיחמצ לש םיחרפ ףוצמ יושע אוה ללככ ? שבדה לש ורוקמ והמ  
םבכרהב הזמ הז םישבדה םילדבנ ,השעמל .םינוש םימעטב שבד םינתונה
םילוכיו םיחמצה-ףוצב םייולת םילדבהה .םחירו םמעטב - ןאכמו ימיכה
םישבד לע השעמל רבודמש ךכ .םילקאל םילקאמו עקרקל עקרקמ םינוש תויהל
שבדו (םירדה-שבדכ) ריהב שבדל םישבדה תא םיקלחמ םעבצ יפל .שבד לע אלו
80-כב אוה םישבדה רוקמ לארשיב .(דועו ,סוטפילקא ,רב-יחרפ שבדכ) ההכ
.תוברת-יחמצ םטועימו רב-יחמצ םבור ,םיחמצ
רוקמכ שמשמ םהיחרפ ףוצש ,ונצראב םיניינעמה וא םיירקיעה םיחמצה ןיב  
;לשאו סוטפילקא ,רדה-יצע תמגוד םיצע םינמנ שבדה "תישעת"ב םירובדל
,תשלושמ הורמ ,קיבד ןויט ,רדרד ,(רטעז) לודג ןויבוזא ומכ ,רב-יחרפ
רזגה ,הנתוכה תא אצמנ תוברתה יחמצ ןיב ;ירוס ןומלשו תפקרוקמ תינרוק
.הינמחהו בוהצה
תלפשב םילדגה םיחמצ תללוכו תנווגמו הכורא םיחמצה תמישר ,רומאכ  
שבד הנרציית םירובד ןתואש אצוי ךכ .בגנה-יבחרבו םיקמעב ,םירהב ,ףוחה
:אוה תימיכ הניחבמ םישבדה בכרה .ןתביבסב םילדגה םיחמצל םאתהב ,הנוש
תוריפה רכוסו (זוקולג) םיבנע-רכוס - םירכוס-דח םה הלא :םירכוס 80% *
.40%-כ דחא לכ - (הזוטקורפ)
.םימ 20%-כ *
.(םיחופתו רבנע ,םילמנ ,ןומיל ,תוינימא) תוינאגרוא תוצמוח *
,תינטוטנפ הצמוח ,תילופ הצמוח ,תיניטוקינ הצמוח ,ןיטויב) םינימטיו *
.(ןימאיתו ןיסכודיריפ
.(זאלאטאקו זאדיסכוא-זוקולג ,זאטרווניא ,זאטסאיד) םימיזנא *
.(דועו ןדיס תשוחנ ,םויזנגמ ,ןחרז ,לזרב ,ןגלשא) םילארנימ *
.ףוצה ףסאנ ונממ חמצל םיידוחייה םיימיכ םיביכרמ *
תיתועמשמ הרוצב הלודג םיהכה םישבדב םילארנימה תלוכתש ןייצל יאדכ  
םיראשנ םינושה םישבדב םינימטיוהש ררבתה ןכ .םיריהבה םישבדב םזוכירמ
םיסרהנ תוריפ-יצימב םייוצמה םינימטיוש דועב הכורא הפוקת םתומלשב
םירמשמה םירצומכ בר ךרע םישבדל קינעמ הז אצמימ .הרצק הפוקת רחאל
pH ילעב םהו 1.4 תוביבסב אוה םישבדה לש ילוגסה םלקשימ .םינימטיו
.(3.6 תוביבסב) יצמוח
:ימיכה םבכרהמ תורזגנ םישבדה תונו  
.שומישל ןימז היגרנא רוקמ - ההובג םירכוס תלוכת (1
.תינוטרפיה הביבס רצויה ,גימצ רמוח (2
.ותחיקלב תויגרלא תועפות לכ ןיאו יסרא וניא (3
.לוכיעה-תכרעמ יורגל םרוג וניא (4
.(ילירטס) אטחמ רמוח (5
.םיפיגנו תויאת-דח תוירטפ ,םיקדיח דגנ לעופה רמוח (6
.םימ חפוס - יפוקסורגיה רמוח (7
ותוקיתמ .(31 ,ז"ט תומש - "שבדב תיחיפצכ ומעטו") .םיעטו קותמ (8
םירמוחה םה ומעטב ירקיעה ביכרמה יכ זוקולגב אלו זוטקורפב הרוקמ
ןווגימ אוה םהיתונוכתמ אצוי לעופ .םיחרפה-ףוצל םיידוחיה םיימיכה
.םינושה םישבדב םדאה ול השעש םישומישה
,רומאכ ,םה הלא .םירכוס לש קפס - יתנוזת רוקמכ שבדה שמשמ ,תישאר  
רוקמכ שומישלו יעמב הגיפסל םינימזה (זוטקורפו זוקולג) םירכוס-דח
ובש םירכוסה םיגפסנ שבדה תליכאמ תוקד 20 ךותש םידמלמ םירקחמ .היגרנא
- הנקה-רכוס) םדאה תנוזתל םישמשמה ,םירחא םירכוסש העשב תאז .םדב
(ןגוקילג וא ןלימעכ םירכוס-ברו ,לבוקמה לכאמה-רכוס אוהש - זורכוס
םדוק ,םירכוס-דחל (ןוירסירתבו הפב) לוכיעה-תכרעמב קרפחהל םיבייח
בר םשומיש ,ןימז היגרנא-רוקמ םה םישבדבש םירכוסהו ליאוה .םתגיפס
רירש םטוא ילוחב לופיטב תינועבטה האופרב לבוקמ ףאו םיאטרופס ברקב
דועב .בלה-רירשב ןגוקילגה זוכיר תא הלעמ שבד לש הנמ תליטנ רשאכ ,בלה
ירבדב ביכרמכ ,ןוזמה-תיישעתב בחר שומיש םישבדל ושע םמעטו םתוקיתמ
םשומישל האיבה םישבדה תוגימצש ירה ,םהינימל תואקשמו םילכאמ ,הפאמ
.ןוזמה תיישעתב גימצמו הכיסו קבד ירמוח לש ביכרמכ
? םישבדה לש הבחרה תאטחמה תוליעפה רוקמ והמ  
לש בחר חווט דגנכ תינלטק תוליעפ םינוש םישבדלש רבתסמ  
תוירטפ ,םיקדיח :םייחה-ילעבבו םדאב תולחמ-יללוחמ םימזינאגרואורקימ
תוליעפה רוקמש ךכ-לע םיעיבצמ ,םיבר םירקחמ יאצמימ .םיפיגנו תויאת-דח
:םישבדה תונוכתמ המכ לש בולישב ץוענ תינלטקה תיבורקימיטנאה
יאת סרהל איבמש בצמ ,ינוטרפיה ץחלל םרוג םירכוס לש הובג זוכיר *
יקוחל םאתהב) הביבסל אתה ךותמ םימ תאיצי בקע ,םימזינאגרואורקימה
.קדיחה וא ,הירטפה תומלו (הזומסואה
םילדג תולחמ-יללוחמ םימזינאגרואורקימ :שבדה לש (3.5) יצמוחה pH-ה *
- ינוציק pH-ב םיתמ םה .(7) ילארטינה pH-ה תוביבסב ללכ-ךרדב םיברתמו
.יסיסב וא יצמוח
זוקולג םיזנאה תוליעפמ האצותכ (H2O2) ינצמח-וד ןמימ לש תורבטצה *
זוקולגה קוריפ לח הז םיזנא תוליעפמ האצותכ .שבדב יוצמה ,זאדיסכוא
יפל ,ינצמח-וד ןמימלו תינוקולג הצמוחל ,ןצמח תוחכונב ,שבדבש
:האבה היצקאירה
זאדיסכוא-זוקולג                      
C6H12O6 + O2 + H2O --------> C6H12O7 + H2O2    
זוקולג ןצמח םימ הצמוח ןמימ      
תינוקולג                

םימזינאגרואורקימ לטוקה רמוחכו ןצמחמ רמוחכ עודי ינצמח-ודה ןמימה
הובג ינצמח-ודה ןמימה זוכיר יכ ררבתה םנמאו .(ידיצויבורקימ אוה)
.ההובג תיבורקימיטנא תוליעפ םהלש םישבדב
,שבדה ןכוה ונממ חמצה-ףוצל םיידוחי ,שבדב םייוצמה םיימיכ םיביכרמ  
רקיעבו ,ולא תונוכת עברא לש בולישה .תיטויביטנא תוליעפ ילעב םה
םה ,ינצמח-וד ןמימ לש הובג זוכיר דצב ,ףוצה יביכרמבש תוידוחיה
תוליעפ םילגמ םיהכ םישבד .וז תיבורקימיטנא תוליעפ םידילומה
שומיש השענ ךכמ האצותכ .םיריהב םישבדל האוושהב תטלוב תיטויביטנא
יבג-לע החירמ .תונוש תולחמב לופיטב םייטויביטנא םירמוחכ םישבדב
תולחמו (סיטיסוניס - תגה תקלדכ) המישנה-יכרד לש תולחמב לופיט ,םיעצפ
אללו תיעבטה ותרוצב הממיב תויפכ המכ) שבד לש הפיצר החיקל .תורחא
,םדב םייבורקימיטנא םיביכרמ לש ההובג המר לש הרימשל האיבמ (םומיח
.םילבוקמ םייטויביטנא םירמוח לש החיקלב וז המר תרמשנש ךרדכ
.2 הנומתב תוארל ןתינ יטויביטנא רמוחכ שבדה תנוכת תא  
השיבחב שבדב שומיש הדילוה - םימה תגפוס - תיפוקסורגיהה ותנוכת  
עוגנה רוזיאה תחישמל .היגרוריכבו תויוכב ,םיעצפב לופיטל תיגולויב
תעינמ ,הינשהו :םוהיז תענומ ,תיטפסיטנא ,תחאה .הלופכ תוליעפ שבדב
הלח ךכמ האצותכ .עוגנה רוזיאב םילזונה תגיפס ידי-לע ,תקצב תווהתה
םישבדב שומיש .עוגנה רוזיאה תדלגהו רועהו תומקרה לש הריהמ תושדחתה
םיסורה וב שמתשהל ובריה ,לשמל ,ךכ .תורודמ עודי תיגולויב השיבחל
רושעב םנמאו .םיחותינבו םיעצפ תושיבחב לופיטל הינשה םלועה תמחלמב
לש הדבועה ,לשמל ,תניינעמ .ךלוהו םישבדב שומישה בחרתמ ןורחאה םינשה
ילכמב םימ-ירובצמ תווהתה תעינמל שבדה לש תויפוקסורגיהה תנוכת לוצינ
ענמנ ךכבו קלדה םע בברעתמ וניא ,םימה תא גפוס שבדה .םיסוטמ לש קלד
תומיתסל םורגל וא קלדה ביטב עוגפל םילולעש ,םימזינאגרואורקימ לודיג
1968 תנשב ב"הראב טנטפ אצוה ףא הז שומישל .ותנזה יוקב
.(U.S. Patent 3393.059)
לשלשמ רמוחכ - םירחא םישומיש םג שבדל שי תיממעהו תינועבטה האופרב  
,ובש תויפוקסורגיהה תנוכת בקע הארנה יפכ ,הביק-יביכ אפרמכו ,לק
.דועו

תוכלמ ןוזמ

ןוויכל תוחתפתהה תא .תיגולופרומ הניחבמ תוהז םירובדה יציב לכ  
אוה תוכלמה ןוזמש רבתסמ .ןוזמה עבוק הכלמ וא (תלעופ) הלמע הרובד
,הכלמה תחתפתמ התנזהב .הכלמל הציבה תוחתפתהל איבמה ידעלבה םרוגה
150-125 תמועל ג"מ 300-250) הלמעה הרובדה לשמ םיינש-יפ לודג הלקשימש
לש םידחא תועובש תמועל ,םינש 6 דע) רתוי ךורא הכלמה ייח ךשמ .(ג"מ
2000-כ תוחפל ליטהל תלגוסמ איה :הליגר-יתלב התוירופו (הלמעה הרובדה
העפות) הכלמה לש הפוג לקשימ לע הלוע ללוכה ןלקשימש ,הממיב םיציב
.לילכ ןימה-ירבא םינוונמ הלמעה הרובדה לצאש דועב ;(יחה םלועב הרידנ
ויתולוגסבו ובכרהב דחוימ יתנוזת ביכרמ הארנכ ונינפלש עמשמ  
אוה ןהמ ,הרובדה לש שארה רוזיאב תוטולבב רצונ תוכלמה ןוזמ .תוידוחיה
םרתיו ,םימ 66%-כ תימיכה ותלוכת .ןבל ועבצש ךימס רמוח והז .שרפומ
םינימטיו ,םילארנימו (9%) םידיפיל ,(12%) םירכוס ,(12%) םינובלח
תונרקסה .ררבוה םרט ימיכה םבכרהש ,תוכלמה ןוזמל םיידוחיה ,םינומרוהו
לע םירקחמ הדילוה הכלמה תוחתפתהל האיבמה תידוחיה העפשהב תוניינעתההו
הלכאה וא הקרזה יכ רבתסמ .םייח-ילעבו םדא-ינב לע תוכלמה ןוזמ תעפשה
,תודלוחבו תובנראב לקשימב הילעל ומרג םייח ילעבל תוכלמ-ןוזמ לש
,הריהמ תינימ תוחתפתהל ,(תודלוחב) הלחשב תויציבה רוצי-רשוכב הילעל
- הסיסתה בובזב) םייחה-ךשמ תכראהו םיציב רוצייב תיתועמשמ הלדגהל
.(הליפוזורד
,םירחא םילודיגו םיימקיול םיאת תוחתפתה תעינמ - תינטרס-דגנ תוליעפ  
.םירבכעב החכוהש
רקיעב) רועה תא תורמשמה תונוש תוחשמ ביכרמכ ,הקיטמסוקב בחרנ שומיש *
.(םינפה-רוע
תוקלדו רועב םימוהיז יופירב הבחר תיבורקימיטנא תוליעפ תוכלמ-ןוזמל *
.םתעינמבו ,םייניע
אוה יכו םימי-תוכירא לש תולוגס הנקמ ,תוכלמ ןוזמ יכ םינעוט שי  
תויעבו םד-ץחל תרבגה ,ןובאת-רסוח ,ןוזר ,השלוח לש םירקמב רזוע
.ולא תונעט ךירפי וא תמאי ףיקמו ידוסי רקחמ קר ךא .תוכובס תוישפנ

תרווכבש ינקנחה ביכרמה - ןלופ

רשאכ .חרפה לש ירכזה טנמלאה - םיחרפ-תקבא לש םירגרג ליכמ ןלופה  
.הקפז ךותל ,שבד רוציל דעוימה ,ףוצ תקנוי איה חרפה תא הרובדה תדקופ
תא תוסכמה תורעשה לא םיקבדנה ,םיחרפ לש הקבא-ירגרג תפסוא איה ךכ-בגא
לעש תודחוימ תושרבמב וללה תורעשה תא הרובדה תקרסמ הפועמב .הפוג
שוגל םתוא הקיבדמו םיחרפה-תקבא יריגרג תא תפסוא ,תוירוחאה הילגר
תרוצב רגאנה ,ןלופה והז .םיחרפה ףוצ םע היפמ שרפומה קור תרזעב ,דחא
הילגר יקושב םקוממה ,דחוימ עקשב תישענ םתריגא .מ"מ 2 םלדוגש םיריגרג
םיצימ תרזעב ןליפה תא הרובדה תדבעמ תרווכב .הרובדה לש תוירוחאה
יתנוזת רוקמ שמשמ הז רמוח .םיאתב ותוא תנסחאמו הלש לוכיעה-תכרעממ
.התפיר םשב ארקנ אוה םיאתב ונוסחיאו ןלופה דוביע רחאל .תומירל
תודוכלמ תנקתה תועצמאב ,התפירל דבוע םרטב דוע ןלופה תא ףוסאל רשפא  
דרגל תרווכל תסנכנה הרובד לכ תוצלאמה תותשר :תרווכה יחתפב תודחוימ
.ןלופה רבטצמ וז ךרדבו הילגר תא ןהילע
םהידמימבו םתרוצב ןה ,חמצו חמצ לכל םיידוחי םיחרפה תוקבא יריגרג  
עדימה ןומט םהב ןכש ,תיטנגה םתלוכתב ןהו (םינורקימ תורשע המכ)
-ברה לע דומעל ןתינ 4 הנומתב .חמצו חמצ לכ תוחתפתהל איבמש יתשרותה
.םינוש םיחמצמ םיחרפה תקבא יריגרג תורוצבש תוינוג
האיבה ,תומירה תוחתפתהל תיתנוזתה ותובישח דצב ןלופב הנומטה תויחה  
תורשפאהו ןלופה לש תימיכה ותלוכת הדמלנ םהב ,םיניינעמ םירקחמ תרושל
.םינוש םיכרצל וב שמתשהל
הנכמה ךא ,והנשמל דחא יחמצ רוקממ הנוש ןלופה לש ימיכה ובכרה  
22 לכ תא ליכמ ןלופ .תוינימא תוצמוח לש הרישעה הלוכתה אוה ףתושמה
-דח ,(22%-כ) םינוש םינובלח ןכו םדאל תויחרכהה תוינימאה תוצמוחה
םילארנימ ,םימיזנא ,(5%) םיירתא םינמשו םידיפיל ,(5%-כ) םירכוס
,םיימיכ םיביכרמ 30%-כו (10%-כ) םימ (5%-כ דחי םתשולש) םינימטיוו
.ורדגוה םרטו םיחרפה-תקבאל םיידוחייה
? ןלופה ישומיש םהמ  
השורדה ,ןקנחה תכורצת קפסכ שמשל לוכיה רישע יתנוזת רוקמ והז  
תונוזינ תומירה יכ ררבתמ ,המירה תוחתפתהב תולכתסהמ .םדאה-תנוזתל
העפות - םימי 5-6 ךות 1,500 יפ ןלקשימב תולוע ןהו ,ןלופבו שבדב
.יחה-םלועב הרידנו תדחוימ
תויחרכהה תוינימאה תוצמוחה תלוכת התוושוה םהב ,םייתומכ םירקחמב  
הרוצב הובג ןלופב ןזוכירש אצמנ ,רשבו הניבג ,הציבבש ולאל ןלופבש
הפיצר תימוי הנוזתב לבוקמ ןלופב שומישה םנמא .ראשל סחיב תיתועמשמ
םינוחמצ לש תוטעמ אל תויסולכוא ברקב - (םויב םרג תורשע המכ)
.םינועבטו
האופרב תלבוקמה ןלופ לש תיתרגיש הניתנש ,רבתסה םייתאושה םירקחמב  
:תמרוג תינועבטה
.תוריצע לש םירקמב םייעמה תוליעפ תרדסהל
.הימנא לש םירקמב תומודאה םדה-תוירודכ רפסימ תאלעהל
תא הווהמה םדה-בויסנב ינובלחה עטקימה :םינילובולג-אמגה זוכיר תאלעהל
.ףוגב תינוסיחה תכרעמה לש ירקיע ביכרמ םהש ,םינדגונה
.םדב לורטסלוכה תמר לש הדרוהל
תיתועמשמ התחפה וא תומלעה ,(prostate) תינומרעה תטולבב תולחמ יופירל
תטולבב המונדא לש םירקמב םילודיג תייחד וא ,תקלד לש םירקמב םיבאכ לש
.תינומרעה
םייארחאה ויביכרמ םהמ עודי אל ךכ םושמו רקחנ וא קדבנ םרט ןלופה  
.ליעל וניוצש םייאופרה םישומישה ןווגימל
םרוגכ העודיה ,םיחרפ-תקבא אוה ןלופהו ליאוה יכ ןייצל םוקמה ןאכ  
,ןלופל יגרלא םדאה תויה לש תורשפאל םירע תויהל שי ,םדא-ינבב יגרלא
.תכשוממה ותחיקלב היגרלא חתפתת יכ יוכיס םייקש וא

הרובדה סרא

תועפותל םורגל ,םיטעמ-אל םירקמב ,הלולעו תבאוכ ןכא הרובדה תציקע  
רתוי ,תויבויח תונוכת תונומט הרובדה סראבש רבתסמ ךא .תוידימ תויגרלא
תולבוקמו םינועבטל םינש הזמ תועודי תויבויחה תועפותה .תוילילשמ
םירקמ םיעודי .יטסינומוקה םלועה לש האופרב ףאו ,תינועבטה האופרב
.יברעמה םלועב האופרב םג ולוצינו הרובדה סראב שומיש לש םירופס
יוהיז-תוטישב .תבכרומ הרובדה-סרא לש תימיכה הלוכתה  
,םינוש םיביכרמ העשת תוחפל ליכמ סראה יכ ררבתה ,תויפארגוטאמורכ
םיליעפה םה - (apamin) ןימאפאו (melittin) ןיטילמ - םהמ םיינשו
ןומרוהה תוליעפל המודה תוליעפ םירובדה סראל .תיגולויב הניחבמ רתויב
ןוזיטרוק) םיידיאורטסוקיטרוקה םינומרוההו (AcTH) יפורטוקיטרוקונרדאה
שומישל האיבה וז תוליעפ .(prednisone-ו prednisalone :ולש םיליבקמו
:םדאב תוכשוממו תוינורכ תולחמ לש תוצובקב םירובד-סראב ינילק
multiple) תוינווינ תולחמ (rheumatoid arthritis) ןורגיש-תולחמ
.(המתסא) תחנגו ,החליצ (הנרגימ) (sclerosis
ילנומרוהה לופיטה לע תונורתי רפסימ שי םירובד-סרא תרזעב יופירל  
:לבוקמה
אלא ,לאנרדאה-ינומרוה תניתנ לש םירקמבכ תקצב לש תורצויה ןיא .א
.םילזונ-דוביא לש ,הכופה תוליעפ
ןיאש המ ,םיקרפה תקלד לש הרמחה םיתעל הלח לאנרדא-ינומרוה תניתנב .ב
.םירובד סרא תניתנב ןכ
העשב ,לאנרדאה תטולב תפילק לש ןווינ לח לאנרדא ינומרוה תניתנב .ג
.התינב לש - ךופה ךילהת לח םירובד סרא תניתנבש
.םירובד סרא תועצמאב ,רתוי םירצק לופיטה-ךשמו המלחהה ירועיש .ד
המכ לש לופיט לע רבודמ ,ללככ .הלחמה בצמב יולת לופיטה ךשמ ,השעמל
.עוגנה םוקמב תוציקע 20-15 תונתינ בקוע םוי לכב רשאכ ,תוחפל תועובש
יאוול-תועפות םוש ןיא היגרלא העיפומ אל םא ,הנשכ ךשמנ הז לופיטו שי
.רתוי םילודג ,רומאכ ,םה המלחהל םייוכיסהו ,תורחא
תציקע תועצמאב תיעבטהו תחאה ךרדה ? םירובדה-סרא רדחומ דציכ  
תבילחל תוטיש חותיפ רחאל הרשפאתה הינשה ךרדה .עוגנה רוזיאב םירובד
תנידמב םינרוכה ילודגמ דחא ,ץראמ 'ק חתיפש הקינכט) םירובדה-סרא
םירובד 10,000 לש סרא תבילחמ .הקרזהב ףוגל ותרדחהו (ב"הראב טנומרו
.סרא לש םרג 1-כ לבקל ןתינ

תרווכה תנגהל - סילופורפ

.םינש חואמ המכ הזמ "חכשנ"ש םירובדה ירצוממ דחא אוה סילופורפ  
-ברה לאיצנטופה לשב ,הז רצומב ןינעתהל ורזח תונורחאה םינשה תורשעב
.ותלעותלו םדאה שומישל וב ןומטה ינוג
רוקמ .התנגהלו תרווכה קוזיחל שמשמה הרובדה לש רצות אוה סילופורפ  
רעשב הנגה" רמולכ ,Polis = ריע ,pro = ינפל :השוריפו ינווי הלמה
הרובדהש ךכל םירע ויה קוחרה רבעב רבכש דומלל ןתינ הלמהמ ."ריעה
.םינוש םיעגפו םיקיזמ ינפב תרווכה תנגהל הבר ותובישחש רמוח תרציימ
לא המע האיבמ הרובדהש ,םיחמצו םיצע תושרפהב סילופורפה לש ורוקמ
,סילופורפה דבועמ ,הרובדה-יעמ ךותב ,תרווכב .הילגר יבג-לע - תרווכה
המודה ,גימצ רמוח אוה יפוסה רצומה .הרובדה יצימ תושרפה תרזעב
- הרוחשה הועשה :יממעה ויוניכ םג ןאכמו רוחש-םוח ועבצש ,הנילטסאלפל
תושרפהב םירישעה םיצע ןיב ,תורעיב תומקוממה תורווכ (The black wax)
.סילופורפ תלוכתב תורישע (דועו ןרוא ,ןולא ,הפצפצ) םיפרש
ינפב הנגה-רמוחכ שמשמ סילופורפהש רבתסמ םירובדה-ייחב תולכתסהמ  
,תרווכה-יאת תא סילופורפב תוחרומ םירובדה .תרווכב םינוש םיקיזמ
םהב ונסחוא םרטב וא היציב תא הכלמה םהב הליטה םרטב ,יוטיח יעצמאכ
םיקרח וא םירז םיפוג סילופורפב תופטוע ףא םירובדה .התפיר וא שבד
תרווכב םימוהיזה טועימ .הרובדה תציקע רחאל הב ותמוהו תרווכל ורדחש
בחרה יוטיחה רשוכב ורוקמ (םיפיגנו תויאת-דח תוירטפ ,םיקדיח ימוהיז)
תעינמל ,תוצרפ תמיתס אוה םירובדה וב תושועש רחא שומיש .סילופורפה לש
ןתינ הלא םירוזאמו ,תרווכה ךות לא ,ב"ויכו תוחיר ,םירז םיפוג תרידח
.וטקלל
השענשמ רתוי סילופורפב בחר שומיש השענ םינש יפלא המכ ינפלש המוד  
תונמואב ןכו הפורתכ וב ושמתשה םינומדקה םיירצמה םינהכה :םויה וב
.רמשמ רמוח ,רומאכ ,אוהש ,סילופורפב םיטונחה תא וחרמ םה .הטינחה
,םירובדה-ישעמב תולכתסהב ,יאדוול בורק ,ורוקמ םיטונחה רומיש ןויער
הקניאה יטבש .ליעל ןיוצש יפכ ,סילופורפב םיקרחו םירז םיפוג תוחשומה
.םיחותפ םיעצפב לופיטל הפורתכ סילופורפב ושמתשה תימורדה הקירמאב
םיעצפב יופירל סילופורפב ושמתשה ,םירצונה תריפס ינפל ,םינוויה
שומישה ןיוצמ ,םירצונה תריפס ינפלמ ,תימורה תורפסב .םייתלגומ
.תואפרמ תונוכת לעבכ סילופורפה רכזומ ןארוקב םג .האופרב סילופורפב
הכל לש ביכרמכ סילופורפב ושמתשה םיניבה-ימיב - ירמגל הנוש םוחתבו
םיבשחנה ,סויראווידארטסה תורוניכ תא .הניגנ-ילכ יופיצל ,הנידע
זוחממ ורוקמש ,סילופורפ הליכמה הכלב ונמזב ופיצ ,םלועב םיבוטל
ינפמ הנגהו רומיש - יופיצה תרטמשכ ,הילטיאב (cremona) הנומרק
.םימוהיז
יללכ ןפואב ותלוכת .עודי וניא סילופורפה לש קיודמה ימיכה ובכרה  
ןיב .5% ןלופו ,10% םיירתא םינמש ,30% הועש ,55% םיפרש :איה
סילופורפב םייוצמהו תיגולויבה םתוליעפב םיטלובה םיימיכה םיביכרמה
.(4 הנומת) םינוואלפה םירכזומ
רחאל .םיקורי םיחמצ ילעב םייוצמו יטמורא הנבימ ילעב םה םינוואלפה  
,חמצה-לזונל םירבועו אתה-תמסאלפוטיצמ םינוואלפה םיררחתשמ ,אתה תומ
.חמצה-יחרפמ ףוצה תביאש תעב הרובדה י"ע ףסאנ רשא
םדאב תונוש תולחמ יופירב הברה םינוואלפה םישמשמ תלבוקמה האופרב  
לע ךא .םינוואלפל תוסחוימ סילופורפה לש הלא תויוליעפ כ"עו ןתעינמבו
םיפיקמו םיידוסי םירקחמב ךרוצ שי תוכתוחו תורורב תונקסמל עיגהל תנמ
ןווגימב בושח קלח םיצע-יפרשו םינוואלפ לש בולישל יכ הארנ .הז םוחתב
.הלא תויוליעפ
רתויב הבחרה תיבורקימיטנאה תוליעפה תא הלגמ סילופורפה ,םוקמ לכמ  
םידקמתמ סילופורפה ישומישש רבתסמ .(2 הנומת) תרווכה ירצומ לכ ןיבמ
אבומה תא םכסנ םא .תולחמ לש הכורא הרוש לש ןתעינמבו ןיופירב רקיעב
,תויוכב ,םיעצפב לופיט :םיללוכ הלא םישומישש ירה תיעדמה תורפסב
יופיר .דועו תפחש ,תעפשכ תולחמו ןורג ,םיניש ,הפ ,רוע לש םימוהיזב
םירקמב .דועו (הנרגימ) החליצ ,(סיסאירוספ) תחפסכ אפרמ-תוכושח תולחמ
תוריאממ תוחולש תוטשפתה תעינמו םיקצומ םילודיג תיחד לע רסמנ םידדוב
יופירל ,תימוקמ המדרהל רישכתכ וב םישמתשמ ןכ .סילופורפב לופיט בקע
סילופורפה) ותרבגהלו ףוגב ןוסיחה-רשוכ רוריעל ,היגרלא לש תועפות
ביכרמ סילופורפה שמשמ ןכ .(םדב תונבלה תוירודכה רפסימ תלדגהל איבמ
.םייטמסוק םירישכתב
תרוש עוציב הכירצמ סילופורפב ןומטה לאיצנטופב תונינעתהה השעמל  
לע דומעלו וריכהל תנמ-לע תירלוקלומ המרב םיידוסיו םיפיקמ םירקחמ
ןוכמב הז רמאמ בתוכ תושארב הדובע-תצובק .וב תושעל ןתינש םישומישה
תימואלה הצעומהמ קנעמ תשקב רושיאל הניתממ ,הנויצ-סנב יגולויב רקחמל
תונוכתה ןווגימ לש תידוסיו הפיקמ הקידב תורטמל חותיפלו רקחמל
.םדאה תלעותל וב םיירשפאה םישומישהו סילופורפב תונומטה תויגולויבה

םירובד גנוד

האצותכ יאדול בורק ,הלמעה הרובדה ףוגבש הועשה תוטולבב רצונ גנודה  
םע עגמב האובב תשרקנה ,תילזונ הרוצב שרפומ אוה .םירכוסה לוכיעמ
.שבדה תרעי תא הרובדה הנוב ןתרזעב רשא גנוד-תויחול תולבקתמ .ריואה
התפירה ,שבדה םינסחואמ םהבש םיאתה תא הרובדה תמתוח םג הז גנודב
ליכמ אוה תיללכו ,בכרומ רמוח אוה גנודה ,תימיכ הניחבמ .םיציבהו
םירכוס ,(14%-כ) תוינמוש תוצמוח ,(70%-כ) תוינמוש תוצמוח לש םירטסא
תדוקנו 0.96 תוביבסב ילוגסה ולקשימ .םידיחי םיביכרמ דועו (13%-כ)
. סויזלצ תולעמ 70 ולש הכתהה
הועש תישעתל םישמשמ גנוד-ירוריפו ,תומוגפ ,תונשי שבד-תורעי  
דודיב-ירמוח ,תורנ תישעת - םהבש םיירקיעה .םיבר הישומישש ,תימלוג
רומישו החירמ ,העיבצל ,הכיס-ירמוחו םיקבד לש ביכרמכ ,למשחה תישעתב
,תורועה תישעתב תוביטר תרידח תעינמל קרב תפסותל ,םיטיהרה תישעתב ץעה
ןוזמ תישעתב ,הקינורטקלאה תישעתב ,ץפנ-ירמוח תישעתב ,ליטסכטה תישעתב
לש בושח ביכרמכ םיקורמתה תישעתבו (םרומישל ,ןוזמ ירצומ יופיצ)
.(8 הנומת) םינוש םירישכת

"ןבל-לוחכ" שבד

האמל בורק לש הירוטסיה וזל ? ץראב תרווכה ירצומ תישעת לע המו  
לארשיב םנשי ,שבדה תצעומ ינותנ יפל ,םויכ .הנויצ -סנב התליחתו םינש
לודגה ןקלח .ץראה-יבחרב תוסורפה תורווכ 80,000-כ םהלו םינרווכ 700-כ
- םיחרפה תקבאה יכרצל דעוימ ןקלחו םינוש תרווכ-ירצומ רוציל דעוימ
םאתהב הנתשימ םירובדה ירצומ לש יתנשה רוציה .תואלקחב בושח ךרוצ
הענ םישבד לש תיתנשה הקופתה ,לשמל ,ךכ .שבדה-יחמצ תחירפלו םילקאל
.ןוט 1.5-3 ןיב - סילופורפה תקופתו תונוט 1500-2500 ןיב
םעט שי ליעל רמאנה רואל ילואו "ךצקועמ אלו ךשבדמ אל" הרמיאה תלבוקמ
? "ךצקועמ םגו ךשבדמ םג" :הרמיאה תא ץמאל

ימואלניב ןוגריא

דגאמה ,1897 תנשב םקוה רשא ,Apimondia ומשש ימואלניב ןוגריא םייק  
ילדגמ ןוגריא הז ללכב ,םלועב תונוש תונידממ םינרווכ ינוגריא וכותב
םדוביעב ,תרווכה-ירצומ רוציי תויעבב קסוע הז ןוגריא .לארשיב םירובדה
יאשונב םיימואלניב םיסוניכ הז ןוגריאל .םהב תושעל ןתינש שומישבו
שדוחב ,וקיסכמבש וקלופאקאב םייקתה הלא םיסוניכ ןורחא ;תרווכה
יופיר אשונב ץראב וגוסמ ןושאר ימואלניב סוניכ וליאו .1981 רבוטקוא
.הז רמאמ רבחמ י"ע לארשיב ןגרואמ (היפארטיפא) תרווכ-ירצומ תועצמאב
.1983 ,סראמ שדוחב םייקתיו ימואלניבה ןוגריאה תוסח תא לביק סוניכה
תולק םדא תולחמ לש בחר ןווגימ יופירב תוינילק תודובע וב הנגצות
םלועה-יבחרמ םינעדמו םיאפור תוצובק י"ע אפרמ-תוכושחו תוינורככ
.לארשימו


     

 
 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ