פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
המדא תודיער יוזיח :רמאמה םש

המדא תודיער יוזיח :רמאמה םש
אריפש יבא :רמאמה רבחמ
המדא-תודיער לש יוזיח :רמאמה אשונ
הקינוטקט :היגולואג :חתפמ תולימ
.1982 ילוי ,4 רפסמ תרבוח ו"כ ךרכ ,לכל יעדמ ןותיע - "עדמ" ךותמ
.היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה

ותרשכה תא .(1946) הינמרג דילי אוה (A. Shapira) אריפש יבא *
תטיסרבינוא לש יגולומסיסה ןוכמבו עדמל ןמציו ןוכמב לביק גולומסיסכ
שמשמ .המעטמ םיעדמב רוטקוד ראות ,1980-ב ,לביקו (הידוש) הלאספוא
ףגאב ץעוי-גולומסיס ,תימוטא היגרנאל הדעוה לש יושירה ףגא גולומסיס
לש היגולומסיסל הצרמו הקיסיפואיגו טפנ ירקחמל ןוכמבש היגולומסיסל
-לת תטיסרבינואב םייראטנלפ םיעדמו הקיסיפואיגל הקלחמב המדא תודיער
.ביבא
היגרנאל הדעובו הקיסיפואיגו טפנ ירקחמל ןוכמב ויתימעל הדומ רבחמה  
קנהלוק .א 'פורפל תעבומ חדחוימ הדות .הבתכה תנכהב םתרזע לע תימוטא
.רמוחהמ קלח ססובמ ויתואצרה לעש ,הלאספוא תטיסרבינואמ (O. Kulhanek)

.264 תרבוח ,179-181 םידומעב 1-7 תונומת האר *
.אריפש יבא תאמ /המדא תודיער יוזיח                
לש ידעלבה םמוחת המדא-תודיער לש יוזיח היה ,תובר-אל םינש ינפל דע  
זכורמ ירקחמ ץמאמ רחאל ,תונורחאה םינשב םלוא .םהיגוסל תודיתע-ידיגמ
לש יעדמ יוזיח ןכתייש המוד ,מ"הירבבו ,ןיסב ,ןפיב ,ב"הראב רקיו
,המדא תודיער תוזחל ונתלוכיב שיש ,עובקל םדקומ ןיידע .המדא-תודיער
רתויב המישרמה החלצהה .תובושח תוחלצה רפסימל םידע ונייה רבכ םלוא
המדאה תדיער תא תוזחל וחילצה םה .םייניסה םינעדמה לש םקלחב הלפנ
תלעב התיהו ןיסבש היר'וצנאמ םורדב 1975 ראורבפב השחרתהש הקזחה
רפסימ ךא ,שוכרב םידבכ םיקזנל המרג וז המדא תדיער .7.3 הדוטינגמ
רוזיאמ ונופ םיניס ןויליממ רתויש רחאל ,ןטק ,הארנה לככ ,היה םיעגפנה
ןיסב השחרתה בוש ,1976 ילויב ,ןכמ רחאל יצחו הנשכ .דעומ דועב שערה
.שארמ התוזחל םיניסה םינעדמה וחילצה אל םעפה ךא ,הקזח המדא תדיער
תורומחהמ התיהש המדא תדיערב םהייח וחפיק םישנא ןוילימ יצחמ הלעמל
.ונל תועודיה רתויב
עיקשהל תולשממו תודסומ וענכיש ,המדא תודיער ומרגש םידבכה תונוסאה  
יפסכה קזנה וליפאש הארמ טושפ בושיח .ןיוזיחב טרפבו ןרקחמב קתע-ימוכס
םיביצקתהמ רועיש ןיאל הובג תויהל לולע ,דבלב תוינוניב המדא תודיערמ
להנתמה ,רקחמה .םיוזיח יכרדו םיימסיסה םינוכיסה דומילל םישרדנה
ןכיה תוזחל לכונש דעומה תארקל ונתוא םדקמ ,םלועב םיבר רקחמ-תודסומב
ןתינש לככ ןיטקהל המגמב ,תאזו .המצוע וזיאבו יתמ ,המדא-תדיער שחרתת
.וז עבט-תאוש לש תוינלטקהו תוינסרהה היתואצות תא

? ןכיה - המדא תודיער

רודכ יכבנב שחרתמה תא ונתנבה תדימב ץוענ המולעתה ןורתיפל חתפמה  
תדיער לש התווהתה לע םיעיפשמה םימרוגה .המדא-תדיער תעב טרפבו ,ץראה
דחוימבו ,המדאה תודיער תיברמ .םיד םירכומ םלוכ אלו ,םיבר םה המדא
קד םורק ףקומ ץראה רודכ .ץראה-רודכ םורקב חושחרתמ ,ןהבש תוינסרהה
אוהו ,תושביל תחתמ מ"ק 40-ו םיסונאיקואל תחתמ ויבוע מ"ק 5-כ ,תיסחי
בקע ,תדמתמ תיטיא העונתב םייורש הלא תוחול .םילודג תוחולל רובש
.ץראה-רודכ יכבנמ םהילע םילעופה תוחוכ
םימרוגה דחוימבו ,םתעונתבו תוחולה תורצוהב םירושקה םיכילהתה  
תארקנ םהב הנדה הירואתה ,םכרצ-יד םירורב םניא ןיידע ,הלא םיכילהתל
םילוכי ונא וז הירואת תרזעב .(plate tectonics) "תוחולה תקינוטקט"
םיגצומ 1 הנומתב .עודמו ,המדאה תודיער בור תושחרתמ ןכיה ןיבהל
תולובג םג םה הלא .ץראה רודכב המדא-תודיער ושחרתה םהבש םירוזאה
תיסחיה העונתה ינוויכ תא םיגציימ הנומתבש םיציחה .םורקה לש תוחולה
.תוחולה ןיב
דחא חול רשאכ .תימסיסה תוליעפה ירוזא םה תוחולה ןיב עגמה ירוזא  
דע ,הדמתהב הלועה ,ץמאמ הציחלה רוזיאב רבטצמ ,רחא חול יפלכ ץחלנ
שחרתתו הריהמ הזוזח לוחת זאו ,תוחולה ןיבש ךוכיחה-חוכ לע רבגתיש
המדא-תדיערל ששח שי ןכ ,רתוי לודג רבטצמה ץמאמהש לככ .המדא-תדיער
תורבטצה לש ךילהת בוש ליחתמ ץמאמה רורחישו הדיערה רחאל .רתוי הקזח
ינטשפ רואת .המדא-תדיער שחרתת בושו הריבשהו הזוזתה בלשל דע ,םיצמאמ
ושחרתה ובש םוקמבש ,ךכ-לע עיבצמ המדא-תודיער תורצוה ךילהת לש הז
ללכ-ךרדב אוה הזכ רוזיא .דיתעב םג ןתושחרתהל תופצל שי ,רבעב תודיער
תונשב דוע .דואמ תושלח המדא תודיער םג וב תושחרתמו קודסו רובש רוזיא
(Gutenberg) גרבנטוג םיאקירמאה םיגולומסיסה ודמע האמה לש םיעבראה
הז רשק .ןתמצועו המדאה תודיער רפסימ ןיב רשקה לע (Richter) רטכירו
הרוצהמ תוחיכש תאושמב אטבל רשפא

log N = a - bM                          

M הדוטינגמב ויהו תרדגומ ןמז-תפוקתב ושחרתהש תודיערה רפסימ אוה N  
םייולתו ליעפה רוזיאה לש םינייפאמ b-ו a םיעובקה .הנממ ההובג וא
תקידב .וב המדאה תודיערב םירושקה םיכילהתה יפואבו רוזיאה לדוגב
תואושמבש b-ו a םימדקמה תעיבקו םיוסמ רוזיאב תימסיסה תוליעפה
המדא-תדיער לש התושחרתהל תורבתסהה תא ךירעהל ונל תרשפאמ תוחיכשה
.ןותנ ןמז קרפב הקזח
החנהה תלבקב תוחיכשה תאושמ לש התונוכנ תינתומ תיטסיטטס טבמ-תדוקנמ  
לש התושחרתה דעומ ,וניהד .ןמזב תיארקא איה המדא-תדיער תושחרתהש
תיחד .תומדוק המדא-תודיער לש ןתושחרתה דעומב יולת וניא תמיוסמ הדיער
תודיער יוזיחל תופסונ תוטיש חותיפל האיבה ,םימיוסמ םיאנתב ,וז החנה
אטבתמ המדא תודיער לש תושחרתהה ינמז ןיב רתויב טלובה רשקה .המדא
רשאכ .(after shocks) תובקועה המדאה תודיער וא ,ךשמהה-ישער תעפותב
םבור .תופסונ המדא-תודיער היתובקעב תואב הקזח המדא-תדיער תשחרתמ
תויהל לולע םקלח םלוא ,הכומנ המצועב םה הלא ךשמה-ישער לש לודגה
המדאה תדיער המרגש קזנהו סרהה תא םילשהל ידכ היד ההובג המצועב
הכומנ המצועב תרחואמ המדא-תדיערל תופצל שי ןושאר בוריקב .תירקיעה
םילוכי הלא ךשמה-ישער .תירקיעה המדאה תדיערמ הדוטינגמ תודיחי 1.2-כב
.תירקיע המדא-תדיער רחאל םינש דע םימי ךשמב שחרתהל

תוירוזחמ וא תויארקא

(Kulhanek) קנהלוק-ו רבחמה ואצמ המדא-תודיער ןיב ןמזב תרחא תולת  
בוריקב םישדוח 18-ל תחאש ,התלעה הקידב .הידושב הלספוא תטיסרבינואמ
הידושב תוטלקנו תושחרתמה המדאה-תודיער רפסימב 20%-כ לש לודיג לח
קר םיסחיתמ םא .וז העפותל הביסה הררבוה אל הכ דע .(2 הנומת)
ינמז ןיב יהשלכ תולת תמייקש חינהל שי ,תוקזח המדא-תודיערל
,רבטציש דע םיוסמ ןמז-קרפ שרדנש הדבועב הרוקמ וז תולח .ןתושחרתה
ינש ןיבש ךוכיחה-חוכ לע רבגתהל ידכ קיפסמ ץמאמ ,הריבשה רוזאב
הקזח המדא-תדיערל תופצל שי וז הטושפ תילקיסיפ תינבת רואל .תוחולה
זאמ רתוי-בר ןמז ףלחש לככ .םיצמאמ-תריבצ לש ךילהת םייק םהבש םירוזאב
הז ןויער .הקזח המדא-תדיערל יוכיסה לדגי ןכ ,הנורחאה המדאה-תדיער
"ימסיסה חוורימה" אוהו המדא-תודיער יוזיחב בושח רקחמ אשונ דילוה
םעפ ידמ תושחרתמ ובש רוזיאב עטק אוה ימסיסה חוורימה .(seismic gap)
םירחא םיעטקמ לידבהל ,ימסיסה רוזיאה לש הז עטקב .תוקזח המדא תודיער
ילבמ תיסחי הכורא הפוקת םיצמאמ תריבצ ךילהת ךשמתמ ןיידע ,ול םיכומס
םיימסיס םיחוורימ םיראותמ 3 הנומתב .הקזח המדא תדיער וב שחרתתש
םירקוח .םייטואלאה םייאהו הקסלא ץרפימ רוזיאבו וקיסכמ ףוח רוזיאב
םיפוצ ,הקסלא ץרפימ רוזיא תא ורקחש ,ב"הראב היבמולוק תטיסרבינואמ
ימסיסה חוורימה רוזיאב תובורקה םינשה 20-10 ךות הקזח המדא תדיער
ךרואל םירחא םיימסיס םיחוורימ התע םיקדוב םירחאו הלא םירקוח .והיזש
.טקשה סונאיקואה יפוח
םורק לש תוחולה תעונתבו המדא-תודיער יוזיחב הרושקה ,תרחא העפות  
אצמ אוה .הידושב ,הלספוא תטיסרבינואמ (Bath) תוב ההיז ,ץראה-רודכ
ןיבש ימסיסה רוזיאה ךרואל המדא-תודיער ידקומ לש החרזמ הדידנ תמייקש
םיימסיס םיעוריא לש תורדס יתש תוגצומ 4 הנומתב .ןיסל הקירפא-ןופצ
םידקומה לש הדידנה בצק היה הלא םירקמב .1976-ו 1962 םינשב ושחרתהש
.ש"מק 12-14-כ
םנסא-לא תדיער) רבכמ-אל ועראש םיקזחה םיימסיסה םיעוריאה םגש ןכתיי  
תודיער ,1980 רבמבונב הילטיאב רומחה שערה ,1980 רבוטקואב רי'גלאב
המגוד םה (1981 ראוניב ןיסב כ"חאו ,1980 רבמצדב ןריאבו ןויב המדא
.המדא-תודיער ידקומ תדידנל תפסונ

טפנ-תוראבו םיפוק לע

רקיעב םיססובמ ,המדא-תודיער יוזיחל םיעצמאכ ,הכ-דע וראותש םיאשונה  
השיגה יפ לע .המדא-תודיער תועפות לש תיטסיטטס הכרעהו הקידב לע
םוקמב הקזח המדא-תדיער תושחרתהל תורבתסהה יהמ ךירעהל רשפא תיטסיטטסה
לש חוט-ךורא יוזיחב ,השעמל ,רבודמ הלא תוכרעהב .םירדגומ ןמז-םוחתבו
.המדא-תודיער
לע תועיבצמה ,תונוש תועפות יוליג לע תססבתמ יוזיחל תרחא השיג  
םויכ םיעודי .ןיוהיז לעו ,המדא-תדיער לש התושחרתה דעומ תוברקתה
השק אוה הדיערה ינפל םיוהיז םלוא ,המדא-תודיער לש םינמס 20-מ הלעמל
עיבצהל ותרזעב רשפאש םיוסמ ןמס עודי אל ןיידע ,ןכ-לע-רתי .ךבוסמו
.המדא-תדיער לש התושחרתה דעומ תוברקתה לע רוריבב
תונתינה תועפותה ברימ וקדבנש רחאל והוז םירכומה םינמסה תיברמ  
תוקידב ,תויטדואיגו תוילמשח ,תויפארגומסיס תודידמ ןוגכ ,הדידמל
תוראותמ המדא תודיער ינמס תווהמה תומידקמ תועפות רפסימ .'וכו תוימיכ
.5 הנומתב
םיינושארה (P) הסיחדה-ילג תוריהמ ןיב סחיהש תוארל רשפא הז רויצב  
המדא-תדיער תושחרתה ינפל ןטק םיינוינשה (S) הריזגה-ילג תוריהמו
תודיער ינפל ,תיסחי הכורא הפוקת ךשמ .התושחרתהל ךומס תוריהמב הלועו
רוזיאב חטשה ינפ הבוגב הדידמ-ינב םייוניש ונחבוה תומייוסמ המדא
.חטשה ינפ לע תודוקנה ןיב יסחיה קחרמב םייונישו ,הדיערה-דקומ
ןמס דוע .הירחאלו המדאה-תדיער ןמזל ךומס םיפירח ויה הלא םייוניש
-תודיער-ורקימ") תוריעז המדא תודיער לש תושחרתהה בצק אוה בושח
בר ןמז תימסיסה תוליעפה בצקב םוצמיצ ןחבוה םימייוסמ םירוזאב .("המדא
הלוע בוש ,הדיערה תושחרתה ןמז תארקל ,זאו .המדאה תדיערל םדוק ,תיסחי
זאגה תומכב םייוניש .תוריעזה המדאה-תודיער לש ןתושחרתה בצק תוריהמב
תוכילומבו ,דקומה רוזיאב יטנגמה-הדשה תמצועב ,םוהתה-ימב ןודר
.תוברק המדא-תודיערל םינמס םה םג דקומה רוזיאב עלסה לש תילמשחה
יואר .םויה דע והוזש םיברה םינמסה ןיבמ תואמגוד קר ןה ולא ,רומאכ
טפנ-ירקחמל ןוכמהמ הירא 'א .ונרוזאב ההוזש דיחיה ןמסה תא ןייצל
טפנה תעיפש בצק תא וקדב א"ת תטיסרבינואמ רצרמ 'או הקיסיפואיגו
דעומ ןיבל טפנה תעיפשב םייוניש ןיב רשק ואצמו ,סדור-ובא תוראבב
.(6 הנומת) ףוס-םי ןופצב המדא תודיער לש ןתושחרתה
םיבר .תברקתמ המדא-תדיער ושחש םייח-ילעב תודוא םירופיסה דואמ םיבר  
ונחבוה ןכא םהבש םירקמה ובר םלואו ,ןוימדה ירפ יאדו םה םירופיסהמ
תושחרתה ינפל רצק ןמז ,םייח-ילעב תוגהנתהב םיינוציק םייוניש
םירוצי ;גידה ירוזאב ןונמפש יגד תולהקתה :המגודל .המדאה-תודיער
םדוק תורופס תועש םהיתוליחממ וסנ ,םישחנו םירבכעכ ,תוליחמב םירגה
.רוזיאב ררשש זעה רוקה תורמל ,1976 תנשב ןיסב הקזחה המדאה-תדיערל
האוגנמב המדאה תדיער ינפל תועש רפסימ םיללותשמ ולחה םיפוק
ינפל ללילו חובנל ולחהש םיבלכ לע רפוס םינוש םירקימב .(האוגרקינ)
לש ההובגה םתושיגרל תוביסה לע עודי טעמ קר .דועו דועו ,המדאה תדיער
םיבר םייח-ילעב ,יללכ ןפואב .המדא-תודיערל םימייוסמ םייח-ילעב
תוליעפב ,יטנגמהו ילמשחה הדשב ,חטשה-ינפב םייונישל דואמ יאדו םישיגר
.תודידמהמ ונל תורכומה תועפות ,'וכו תימסיסה

םיבלשב יוזיח

םיקסועה לש םיירקיעה םימוחתה דחא אוה המדא-תודיער ינמס רקח  
סיסב לע אלו הדשב תייוסינ הדובעב ללכ-ךרדב ולגתנ םינמסה .ןיוזיחב
.םקלחל ילקיסיפ רבסה עצוה ךכ-רחא קר .העודי תילקיסיפ הירואת
דרופנטס תטיסרבינואמ רונ 'ע 'פורפ ילארשיה אוה ךכב וקסעש םינושארהמ
(dilatation) החיפתה תעפות לע תססבתמ רונ חתיפש הירואתה .ב"הרא
םיריעזה םיללחה םילדג ץחלה יאנתמ האצותכ .ץחל תחת אצמנה רמוחב
וליפאו רמוחה תונוכתב םייונישל םרוג הז יוניש ."חפות" אוהו רמוחבש
םילגה תויוריהמב םייוניש םילגתמ החיפתה בלשב .ותרוצב יונישל
,בוטר עלסב תדרויו שבי עלסב הלועה ,תילמשחה תוכילומב ,םיימסיסה
,ינש בלשב .'וכו םוהת-ימב ןודרה זוכיר תיילע ,תוראבב תרבגתמ העיפש
וא ,רונ לש הירואתה יפל - םיללחל םייעקרק-תת םימ תרידחמ האצותכ םא
םירצונ בוש ,תיסורה השיגה יפ-לע - וקודיסו עלסה תשלחהמ האצותכ
המדא-תדיערל םינמס םישמשמה ,רמוחה לש תוילקיסיפה תונוכתב םייוניש
תויוריהמב ,תימסיסה תוליעפה בצקב ויהי דחוימב םיטלוב םייוניש .הברק
.דועו םיימסיסה םילגה
בוקעלו המדא-תודיער ינמס תוהזל ,תויתורבתסה תוכרעה עצבל תויורשפאה  
המגמה ;םיבלשב המדא-תודיער יוזיח לש ךילהת ןיעמ דחי תורצוי ,םהירחא
.התמצוע תאו הדעומ תא ,תיזחנה המדאה תדיער לש המוקמ תא עובקל איה
;םינש-תורשע המכ דעו תודדוב םינשמ ,חווט-תורא יוזיח אוה ןושארה בלשה
םיחוורימ רותיא ,םיינוטקטו םיימסיס םינותנ לש יטסיטטס דוביע ורקיע
תלבקתמ הז בלשב .חטשה ינפב םייוניש רחא בקעמו ,םתריקחו םיימסיס
.ןיעל הארנה דיתעב הקזח המדא-תדיער שחרתהל הלולע ןכיה ,הכרעה
עיפוהל םימידקמה ,תודיער ינמס יוהיז לע יוזיחה ססבתמ ינשה בלשב  
ןיבמ .םתריקחו ,הקזחה המדאה תדיער ינפל תודחא םינש דעו םישדוח
םילגה תויוריהמ סחיב הדירי לש תועפות ןייצל יואר םיינייפואה םינמסה
המדא תודיער תושחרתה בצקב תיתועמשמ הדירי וא הילע ;Vp/Vs םיימסיסה
ןודר זגה תלוכתב הילע ,עלסה לש תילמשחה תוכילומב םייוניש ;תוריעז
ירושימ ןוויכב יוניש ךות תושלח המדא תודיער תושחרתה ,םוהת-ימב
תדיער לש המצועה יהמ ךירעהל ,תינורקע ,ןתינ הז בלשב .דועו ,הריבשה
רתויב םיליעפהמ ,(T. Rikitake) הקטיקיר ינפיה ןעדמה .הברקה המדאה
המדאה תדיער תמצוע ןיב רשק םייקש הארה ,המדא-תודיער יוזיח אשונב
הנומתב גצומכ .התוברקתה לע העיבצמה העפותה תכשמנ ובש ןמזה קרפ ןיבל
.רתוי הקזח המדא תדיערל ששח םייק רתוי בר ןמז תכשמנ העפותהש לככ ,7
םדוק ,תועש דעו םימי רפסיממ ,דעומ-רצק יוזיח אוה ישילשה בלשה  
הדיערה שחרתת ןכיה בוט קוידב תעדל רבכ רשפא הז בלשב .המדאה תדיערל
ןוגכ ,םינמס תעפוה לע יוזיחה ססבתמ הז בלשב םג .היופצה התמצוע יהמו
םייוניש ;Vp/Vs תויוריהמה סחיבו תימסיסה תוליעפה בצקב הדח הילע
תוגהנתהו תוראב תעיפש בצקבו ןודר זגה תלוכתב ,חטשה ינפב םיפירח
.םייח-ילעב לש הרזומ
ןיידע קוחר ,המדא-תודיער לש יוזיח ךילהת לש ,ונאבהש יללכה רואיתה  
.םינמסה יוהיז איה תינושארה היעבה .תוישעמ תוכלשה לעב תויהלמ
תבצהב ךרוצ שי תימסיסה תוליעפה בצקב יוניש שיש תעדל ידכב :המגודל
תושחרתמ ןכיה עובקל רשפא הלא תונחת תרזעב .תויפרגומסיס תונחת
אוה דציכו ןתושחרתה בצק והמ ,ןתורצווה ןונגנמ והמ ,המדאה-תודיער
.Vp/Vs סחיה תעיבקב תויפרגומסיסה תונחתה תורשפאמ ןכ-ומכ .הנתשמ
המדא-תודיער תומידקמה תועפותהש הדבועה איה תוחפ-אל הרומח היעב  
יונישה םימיוסמ םירוזאב ,לשמל .רוזיאל רוזיאמ תונוש תויהל תויושע
רחא רוזיאב וליאו ,תוכילומב הילעב אטבתי עלסה לש תילמשחה תוכילומב
.עלסב םימה תלוכת יפל לוכה ,תילמשחה תוכילומב הדיריב יונישה אטבתי
.דועו ,תימסיסה תוליעפה בצק יונישב םג תומייק ולאכ תודגונמ תועפות
דימת םיעיפומה ,המידקמ העפות וא ,םיוסמ ןמס ןיא ןיידע הלא לכ דבלמ
םדוק םינמס ועיפויש חרכה ןיא ,תורחא םילימב .המדא תדיערל םדוק
תדיער לש היוזיחב יניסה "ןולשיכ"ל הביסה ילוא וז .הקזח המדא תדיערל
.1976 ילויב המדאה

? השעמ רחאלש המכוח

תדיער השחרתה רבכש רחאל ורקחנו והוז םינמסה תיברמש רוכזל ונילע  
םגו ,תשחרתמ ןכא המידקמה העפותה םא םג .השעמ-רחאל םכח תניחבב ,המדאה
ןיחבהל ישוק םייק ןיידע ,תופצל םייוניש וליאל םיעדוי ונא םא
בצמהמ םידדוב םיזוחא ןב אוה יונישה םיבר םירקימב ןכש ,םייונישב
לע ןיידע םיביעמ ,םירחא םיבר דועו ,ליעל וגצוהש םיישקה ."ילמרונ"ה
יוזיח אשונב תומדקתההש לככ ,םלואו .המדא-תודיער תוזחל ונתלוכי
יוזיחה תוישעמ יבגל הלאשה-ןמיס לדגי ןכ ,רתוי הלודג המדא-תודיער
תירוביצ היעב ,רקיעב ,אלא תניינעמ תיעדמ היעב קר הניא וז .ותויאדכו
ןייצל יאדכו ,תוינסרה עבט-תועפותמ רוביצה דרח םירבדה עבטמ .הבושח
רפסימב לודיגל הבושח המורת המדא-תדיער תעב תרצונה הלהבלש הז רשקהב
יוזיחב םירושקה םימוסריפל הבר תוריהז שידקהל שי ,ךכיפל .םיעגפנה
,השירדה התלעוה הז אשונב תונורחאה םינשב וכרענש םיסנכב .המדא-חודיער
קלח וא ,רוביצה לולע םהמש תועידיו םינותנ םוסריפמ וענמיי םינעדמש
הינרופילקב ,ןויב .לעופב המדא-תדיער לש יוזיחב רבודמש שיקהל ,ונממ
תקידב ןניינעש ,תודחוימ תודעו (תומקומ וא) תומייק ןיסבו ב"הראבש
ךיאו טוקנל שיש םידעצה תניחב ,רקיעבו ,םהלש תעדה-תוחו םינעדמה ינותנ
.רוביצל ךכ-לע עידוהל
יוזיח לש תויועמשמה המדא-תודיערל רשאב .יאדו וניא ועביטמ יוזיח  
יוזיח םע האושהה םיגולומסיס לע תלבוקמ .תורומח תויהל תולולע העטומ
ינכדע עדימ לש הרידא תומכ לע ססובמ ריואה-גזמ יוזיח .ריואה-גזמ
םיקסועה .תמאתמ ונניאש יוזיחל תחא-אל םידע ונא ,תאז-םע .ףטושו
גזמ יאזחמ עדימבו עדיב בר קחרמ םיקוחר ןיידע המדא-תודיער יוזיחב
.ריואה
המדא-תדיער יוזיח ןינעב ,ץראב דקתשא שחרתהש המב רכזיהל אלש השק  
תדיער לע תונותעב תועידיה .יתפצה רוביצהמ קלח לש ותוגהנתהבו ,תפצב
יא ,תאז-םע .טלחהב תורתוימו תומזגומ רבחמה תכרעהל ,ויה תפצב המדא
םגו 1837 תנשב .שחרתת אל המדאה תדיערש רוביצל רמולו אובל היה רשפא
תוקזח המדא תודיערש קפס-ןיא .המדא תודיערמ השק תפצ העגפנ ,ןכל םדוק
תאז ? רבדה הרקי יתמ .דיתעב םג ,וז ריעב קר אלו ,תפצב הנעגפת תופסונ
דואמ גייתסמ ,םלועב םיבר םיגולומסיס ומכ ,רבחמה .עדוי שיא ןיא
לש היתואצותמ רוביצה תחטבהל סיסבכ המדא-תודיער יוזיח אשונב לופיטהמ
האצותכ ."ודספהב ורכש אצי" תניחבב תויהל לולע בצמה .הקזח הדיער
ןדיקפתמש ,תויוליעפ ןתוא לכ וחנזוי ,יוזיחה תלוכיב ןוחטיב תשגרהמ
,םיאתמ ןקת יפל הינב ןוגכ ,שחרתתשכל המדא-תדיערמ קזנה תא םצמצל
תימסיס תוליעפ ירוזאמ ,םייניערג םירוכ ןוגכ ,םימיוסמ םילעפימ תקחרה
לופכ קזנה היהי ,התזחנ אלש המדא-תדיער שחרתת םא ,הזכ הרקמב .דועו
הדרח הנטשפתת ,תמאתי אל המדאה תדיער יוזיח םא ,אסיג ךדיאמ .לפוכמו
וליפא וא ,היסולכוא תחירב בקע ימואלה יפסכה דספההו ךרוצל-אלש הלהבו
.רתוימו לודג היהי ,רדוסמה היוניפ
המדא-תודיער יוזיחל ירקחמהו יעדמה ץמאמב ךישמהל שיש קפס-ןיא  
תונטק תונידמב דחוימבו ,ללככ םלואו .הל םימרוגה םיכילהתה תנבהלו
תודיער שחרתהל תולולע םהבש םירוזא רותיא לע שגד םישל שי ,לארשיכ
לש תויסדנההו תויגולואיגה ,תויגולומסיסה תואצותה תריקחל ;תוקזח המדא
ונילע .תומיאתמ הינב-תונקת לש הפיכאו הנקתה רקיעבו ;המדא-תודיער
ןה ,רבעב ושחרתה םהבש תומוקמב .עונמל רשפא יא המדא-תודיער :רוכזל
.יוארכ ןתארקל ךרעיהל שיו ,דיתעב םג הנשחרתת


     

 
 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ