פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
םשג ריטמת היננעמו :רמאמה םש
ןומצע יבצ :רמאמה רבחמ
ףסכה-דידוי תועצמאב ץראב םשג תדרוה :רמאמה אשונ
.םיעקשמ :היגולורואטמ :חתפמ תולימ
.1983 ץרמ ,2 רפסמ תרבוח ז"כ ךרכ ,לכל יעדמ ןותיע - "עדמ" ךותמ
.היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה

.272 תרבוח ,62-ו 61 םידומעב תונומת האר *
.ןומצע יבצ תאמ /םשג ריטמת היננעמו                

המודב םילארשילו לארשיל םיבר הדהא ייוליג ןורחאה ץיקב ויה םא קפס  
.(Science) סנייס יתרקויה יעדמה ןועובשה לש טסוגואב 6-ה ןוילג חסונל
םישולש תוסחיתמ "םינש 35-ב תחא החלצה :םיננע תעירז" התרתוכש הבתכב
,םשג תרבגהב ,תיאקירמאה רקיעבו ,תימלוע-ללכה תוליעפל םינשה שמחו
.לארשי תוכזל תפקזנ הדיחיה תיאדוה החלצהה דועב
תומכ תלדגה םשל םיננע תעירז לש רקחמה תולשלתשה תא תרקוס הבתכה  
:1946-ב קירטקלא-לרנ'ג תרבח תודבעמב תירקמה תיפצתה ןמל ,םיעקשימה
םימ לש "לפרע"ב אלמ האפקה-אתל סנכוהש (קצומ CO2) "שבי חרק" שישוג
אתב הרקש המ םאה .ןיפנא-ריעזב "םיגלש-תפוס" האפקהה-אתב רצי םירק
םינשה 35 ךשמב הרקחנש הלאשה וז - ? עבטב םיננעב םג הרקי האפקהה
החלצהה איה תיאדוכ ןייצמ "סנייס"ש הדיחיה החלצהה ,רומאכו ,תונורחאה
.תילארשיה

רז ךללהי

יעדמל הקלחמהמ ןיגאג םהרבא 'פורפ תא יתלאש ? לארשי התכז המב  
םסרופמה ימלשוריה הנבימב תנכושה ,תירבעה הטיסרבינואה לש הריפסומטאה
לע םיחבש ףיערהל זרדזמ ןיגאג 'פורפ .(השודקה ץראה) "הטנס הרט" לש
אשונל םינמאנ ,םיניוצמ םישנא םה לארשיב םימה ישנא" :םימה ישנא
הפוצר הכימת - דסח-תונש 21-ב התכז ולש הדבעמה יכ ןייצמו "ףועמ-ילעבו
םשגו םיננע יניינעב" .םימה תוביצנו "תורוקמ" ישנא דצמ "תצחול-יתלב"ו
ךרדה ידמ הצא םיאקירמאל וליאו" ,ףיסומ אוה "חור-ירצק תויהל רשפא-יא
והשמ ןיא םאה - תאז-לכבו ,"תוידיימ תואצות םישרודו םיפצמ םה -
ןכומו ףוסבל רתענ ןיגאג 'פורפ ? ונלש םישנאב ילוא וא ,םיננעב דחוימ
הירואיתה ."הנוכנכ הררבתה ונחתיפש הירואיתה - לזמ ונל היה"ש תודוהל
םיעקשימ םירצוי תולעמ -21-מ הכומנ םהלש הרוטרפמטהש םיננע יכ תנעוט
ליעי וניא ,םיננעה תעירזל שמשמה ,AgI ,ףסכה-דידויש דועב ,םהילאמ
,הירואיתה תנעוט ,ןאכמ .תולעמ -5-מ ההובג םהלש הרוטרפמטהש םיננעב
ןנעה-שאר לש הרוטרפמטה םהב הלא םה העירזל דחוימב םימיאתמה םיננעהש
.תולעמ -21-ל -15 ןיב איה
ןיאה ? "חורל ףסכ תעירז" וז ןיאה - אקוד ףסכה דידויב םיערוז עודמ  
-20 לש הרוטרפמטב חרק ישיבגב - לשמל ,םיננעה תא עורזל רתוי לוז הז
האצוהל סחיב ילוש אוה ףסכה-דידוי ריחמ :ןיגאג 'פורפ ריבסמ ? תולעמ
לש םתסיט תולע אוה ירקיעה הביכרמש ,םשגה תרבגה טקיורפב תיללכה
איה ףסכה-דידויב םיננע תעירז לש היגולונכטה ,תינש .העירזה-יסוטמ
,השדח היגולונכט חתפל םינפתמ םירקוחה ןיא הז בלשבו ,רתויב העודיה
םלגה-רמוח :חרק-ירגרגב העירזל רשקהבו ,דיתעב תאז ושעיש ןכתיי יכ-ףא
ךכ ,ףסכה-דידוי יריגרגמ הברהב םילודג חרקה-ירגרג ךא ,רתוי לוז םנמוא
,לקשימ לש הלודג תפסות :דספהב אציי םלגה-רמוח ריחמב ריעז ןוכסיחש
סוטמ לש האישנה-רשוכ ירהש ,הסיטה-תועש רפסימב הלדגה - השוריפש
.לבגומ העירזה
םיאתמ ןכלו ,חרקה לש הזל המוד הנבימ לעב אוה ףסכה-דידוי שיבג  
יאדו ןתנ רבכ ארוקה .חרק-ישיבג לש םתושבגתהל דקומכ שמשל ףסכה-דידוי
-יתלב בצמ ותואב םיאצמנ םשג ריטמהל דעוימה ןנעב םימהש ךכל ותעד תא
ןואפיקה תרוטרפמטמ הכומנ םהלש הרוטרפמטה - "רתיב-רוריק" הנוכמה ביצי
,ןואפיק לח אל םימיאתמ תושבגתה-ידקומ רסוחמש אלא ,םימה לש הליגרה
ידקומ םיקיפסמ "רתיב-רוריק" לש בצמב .םיעקשימל םיכפוה םניא ןנעה-ימו
דידוי לש דחא םרגמ ,םנמאו .ריהמ ןואפיקל םורגל ידכ םיריעז תושבגתה
םרטוקש ,םיקיקלח (םינוילימ ןוילימ הרשע) 10^13-כ םילבקתמ ףסכה
ביבס .(מ"מ תיפלא = ןורקימ 1 = רטמורקימ 1) רטמורקימ 1-מ ןטק עצוממה
םיליחתמ םינטקה חרקה ישיבגו ,תוריהמב םימה םיאפוק הז ריעז קיקלח
חמוצ אוהו תופסונ תוריעז תופיט חרקה שיבג ףרוג ותליפנ ךרדב .לופיל
.מ"מ 2-1 ורטוקש ,"םשג טנמלא" הנוכמה הנבימל ךפוהה ,"גלש רודכ"כ שממ
ךפוהו ךתינ ,רתוי תומח ריוא-תובכשל םשגה-טנמלא עיגמ ותליפנ ידכ ךות
.םשג-תפיטל

םירונתו םיסוטמ
.רעבמב הסימתה תא םיפרושו ןוטצאב ףסכ-דידוי םיסיממ : םיערוז ךכו  
םיטלפנה םיזגב םיאשינה ףסכה-דידוי לש םיריעז םישיבג םירצונ ךכ
.רעבמהמ
סט העירזה-סוטמ .דחוימב ךכל ומאתוהש םיסוטמ תרזעב תישענ העירזה  
ונשי ץראה ןופצב .רטמ 600-כ לש הבוגב - רמולכ ,םיננעה יסיסב הבוגב
ינפל דואמ בורק םיננעה יסיסב הבוג ול רבעמש ,יחרזמ םוחת-וק ןכל
תנכוסמ םיסוטמב העירזה םהב םירוזא םתואב .ידמ תנכוסמ הסיטהו עקרקה
עומשל םיברמ ונא ףרוחה תומיבש ,םייעקרק העירז-ירונת םיליעפמ ,ידמ
םיפרוש עקרקה לע םיבצומה םירונתב םג .םהיליעפמל תוארוהה תא וידרב
ןושארה בלשה .סוחד ריוא תרזעב תקרזומה ,ןוטצאב ףסכה-דידוי לש הסימת
םתושארב ,1967-1961 םינשה ןיב ךרענ םשגה תרבגהל ילארשיה טקיורפה לש
ןמוינ הדוהי ,ןיגאג םהרבא :תירבעה הטיסרבינואהמ םירקוח השולש לש
;עורזל שיש םיננעה ביט רבדב וחתיפש הירואיתל תודוה .לאירבג ןבוארו
תנייטצמה העפותב רבודמשכ ינויחה ,חוטה-ךוראו ףיקמה רקחמל תודוה
תויטסיטטסה תוקידבל תודוהו ;םיעקשימ תומכ ומכ ,ההובג תונושב
הרטמה רוזיאב םשגה תומכ תא הלידגה םיננעה תעירז יכ חכוה ,תומיאתמה
וקמ מ"ק 50-30 קחרמב אוה תיברמה העפשהה רוזיא יכ ררבתה .15%-כב
.העירזה וקל תיחרזמ - רמולכ ,"חורה דרומ"ב העירזה

רסח וניא הז םג ,ףיסומ הז

םילוקישמ ראשה-ןיב ,הקד הממד לוקב התיה טקיורפה לש ותליחת  
תומכ תא ןיטקת לארשי לעמ םיננעה "תטיחס" יכ ששח היה :םיימואלניב
,יביטקיבוא תווצ י"ע הכרענש הקידבב םלואו .תונכשה תוצראב םיעקשימה
יכ ררבתה ,תונכשה תוצראב םשגה ינותנ תא חתינש ,ודרולוק תטיסרבינואמ
,חרזממ לארשיב תולבוגה תוצראב םיעקשימה תומכב העגפ אל םיננעה תעירז
ןכתיי יכ ןייצ יאקירמאה תווצה .התוא הלידגה ףאש הארנכ - ךפיהל אלא
תעירז טקיורפ בקע ןדריב םיעקשימה תומכב 30%-20% לש הלדגה התיהש
ףאו ,תעגופ הניא העירזה יכ םיכסמ ןיגאג 'פורפ .ילארשיה םיננעה
םא) תפסותה לדוג תכרעהמ גייתסמ ךא ,ןדריב םיעקשימה תומכ תא הלידגמ
,לשמל ,רתוי יברעמ וקב עורזל היה יאדכ ,ההובג הכ תפסותה םנמא התיה
החלצהה .םייוסינה תואצות לע תססבתמ ותוגייתסהו (...ןוכיתה םיה לעמ
םיעקשימה תומכ לש הלדגהב קר המכתסה אל ילארשיה תוצה לש תיעדמה
םיערזנה םיננעה לש תינדפק הרירב לש ךרדב יוסינה השענ רשאכ ;15%-כב
-יא ימיו העירזה ימי תעיבק הבש הטיש - "יארקאה םויה" תטישב אלו)
םינוירטירקה יפ-לע (תיטסיטטס הקידב םשל ,יארקא ןפואב תרחבנ העירזה
ןנעה שאר תרוטרפמטש םיננע וערזנש :רמולכ ,תוצה חתיפש הירואיתה לש
.םיעקשימה תומכב 46% לש הלדגה התיה ,תולעמ -21-ל -15 ןיב התיה
איה (תיארקא אלא התיה אל תפסותהש יוכיסה - ונייהד) תפסותה תוקהבומ
תרזעב - בקועו "ישיא" ןפואב ריכמ םשגה יריטממ תוצ ! זוחאה תיצחמכ
ןנע לכ רחא ,ןגד-תיבב תיגולורואטמה הנחחב בצינה דחוימ ם"כמ רישכמ
- ןאכמו) והבוגו ולדוג תא דחוימ גצ יבג לע האורו ,הנידמה ימשב
לעש המדנ .יתימא ןמזב ,ןנע לכ לש (העירזל ותמאתהו ,ולש הרוטרפמטה
לש דחא זוחאל ולו ,ןתי אלש ךומסל ןתינ הזכש דיוצמו החמומ ,רוסמ תוצ
.ונממ קומחל ,םשג

תרנכו םימי השיש

,1975-1969 םינשה ןיב ךרענ יתוכאלמה םשגה טקיורפ לש ינשה וקלח  
רבכ התיה ,תרנכה לש תווקיהה ןגא לש יחרזמה קלחה ,ןלוגה-תמרשכ
היהת תווקיהה ןגאל םימה תפסותש ךכ הננכות העירזה .לארשי תטילשב
.הז רוזיאב םיעקשימה תומכב 20% טעמכ לש הלדגה האצמנ ןכאו ,תיברמ
,ל"הת יפל .םשג מ"מ 700-כ אוה ידעלג רפכ רוזאב יתנשה םיעקשימה עצוממ
תפסות השוריפ ידעלג-רפכ רוזיאב מ"מ 400-ל לעמ םשג מ"מ לכ לש תפסות
בקע םיעקשימ 20% לש תפסות .תרנכל םימ םיבקועמ םירטמ ןוילימ לש
ןוילימ 140 רמולכ ,םשג מ"מ 140 לש תפסות ,ןכ-םא ,השוריפ העירזה
ותולעש ,םיננעה חעירז טקיורפש ,ןאכמ .תרנכל םימ םיבקועמ םירטמ
םיאיבמשכ .תניוצמ האושת אשונה לעפימ אוה ,רלוד 600,000 תיתנשה
תומכ תלדגה בקע םילובי תלדגה - תואלקחל הרישיה תלעותה תא םג ןובשחב
הכרע ,תואלקחה דרשממ רנילק באז תכרעה יפל רשא ,תלעות ,תודשב םשגה
.שממ םילוליה-ירפב רבודמש ירה - רלוד ןוילימ 10 לע הלוע
םימ - םאשונש םייטמרד םיעוריא הפוצר לארשי-ץרא לש הירוטסיהה  
תורוקמ לע המחלמהמ טעמב אל הלשלתשה םימיה תשש תמחלמ םג .םימ-תורוקמו
תועמשמ רחא לזונ לביק תינרדומה ונתפוקתב ,םנמא .ןופצב םימה
רקי ,םייחה לזונ ןיידע םה םימה ךא ,ןוכיתה חרזמב המוצע תיטילופואיג
ירוחאמ ,םיננעה לש הקיסיפל הדבעמב .רבדמה לובג לעש ,ונרוזאב תואיצמ
- לארשי לש הלודג םימשג-תפמ היולת ,ןיגאג םהרבא לש הדובעה ןחלוש
?ותושארבש תוצה תודובעל תודוה הפמה הנתשת הדימ וזיאב+-

     

 

+-

 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ