פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
טלובמוה ןופ רדנסכלא :רמאמה םש
ןומרק הדוהי :רמאמה רבחמ
.טלובמוה ןופ רדנסכלא לש ותומל הנש 125 :רמאמה אשונ
.תיעדמ הבישח :חתפמ תולימ
3 רפסמ ט"כ ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה

היפרגואיגל הקלחמב (סומידב) רוספורפ אוה (Y. Karmon) ןומרק הדוהי *
תטיסרבינואב םי-ידומילל זכרמה לש דסימה היה .תירבעה הטיסרבינואה לש
םירפס םסריפ .םלועב תוילגתה תודלות לע ,םינש רפסמ ךשמב ,הצרהו הפיח
ירעו תונפס יאשונבו ,ןוכיתה חרזמהו י"א לש היפרגואיגב םיבר םירמאמו
.למנ
.ןומרק הדוהי תאמ /טלובמוה ןופ רדנסכלא              

דלונש ,(Alexander von Humboldt) טלובמוה ןופ ןורב ,רדנסכלא  
יבאכו םפקיה לכב המדאה יעדמ לש דסימכ בשחנ ,1769 תנשב ןילרבב
,הנש םיעבשכ ךשמב בתכש ,םיברה וימוסריפ תוכזב .תינרדומה היפרגואיגה
ךשמב התיהש ,תפרצ םע תחא הרושב הינמרג תא דימעה ,עבטה יעדמ םוחתב
םינש ךשמב היה אוה .הז רקחמ-םוחת חותיפב םלועה תגיהנמ ח"יה האמה
תחא המרב ותליהת תא ולעה ונמז-ינבו םלועב רתויב עודיה ינמרגה תוכורא
.טלובמוה לש וליג-ןב היהש ,ןוילופנ לש וז םע
הז דמעמ .היגולונכטהו עבטה-יעדמ חותיפ שארב תפרצ הדמע ח"יה האמב  
עדמה יפנע לכ תא וזכירש "םיטסידפולקיצנאה" גוחב יוטיב ידיל אב
תיצחמב (Diderot) ורדיד לש ותכירעב הנכוהש םיכרכ 35 תב הידפולקיצנאב
םג הידפולקיצנאה .הלכשהה לש ןמזה-חור תא האטיבו ח"יה האמה לש הינשה
.תיתפרצה הכפהמה לש ינחורה הסוסיבל טעמ-אל המרת
אלפומ ןורכיז לעב ,"דחא שיא לש הידפולקיצנא" ןיעמ היה טלובמוה  
תוטיש חתפל ול רשפיאש ןורכיז ,עבטה-יעדמ ימוחת לכב תובחרנ תועידיו
.םינוש עדמ-יפנע ןיב תידדהה העפשההו רשקה רחא שופיחב ,תוושמ רקחמ
,היגולואיג :ץראה יעדמ לכ לש תינרדומה השיגה תא רצי אוה השעמל
הבש ,היפרגואיגה - רקיעב ךא ,הקינטובואיג ,היגולרנימ ,היגולוטמילק
.תחא השקימל םתוא תדחאמו עדמה יפנע רתי לכ תא הפיקמה תרגסימה תא האר

םידומילו םירוענ

ךרד קר החותפ התיה וינפבש ,תיסורפה הלוצאה ןב היה רדנסכלא לש ויבא  
,רוכב חא היה רדנסכלאל .יסורפה אבצב ההובגה הנוצקה :הריירקל תחא
ךוניחה-רשל הנמתנו ,ןשלבכו ךנחמכ ,הלודגל הלע אוה םגש ,םלהליו
טלשש ,תיטסינמוהה היסנמיגה לש סופדה תא רצי הז ודיקפתב .היסורפב
ןילרב תטיסרבינוא תא דסי ןכ ומכ .םירשעה האמה עצמאל דע הינמרגב
-םיטנטסטורפ ,םיטונגוה לש החפשממ האב םיחאה םא .ומש תא םויה תאשונה
,1779 תנשב רטפנ באה .1685 תנשב תפרצמ ושרוגש ,םיטסיניולק
תיתדה השיפתה תלעב ,םמא ידי-לע וכנחתנ םינבהו ,רשע ןב היה רדנסכלאשכ
םימחולל וכפהו םזילרבילל םהינש וטנ תאז לכב ;םיטסיניולקה לש החושקה
ללוכ ,היסורפב תולשחנה תובכשל תויוכז ןתמו םידבעה רורחיש דעב
.םידוהיה
תינכותל םירושק ויה אלש ,םייטרפ םירוממ םינבה ולביק םכוניח תא  
,תופש ,םייטסינמוה תועוצקמ :רתויב הבחר הלכשהל וכזו ,העובק םידומיל
תועידיה עפש תא גפס רדנסכלא רענה .הלכלכו הירוטסיה םג ךא ,הקיטמתמ
וניינעש תועוצקמה דחאב רוחבלו טילחהל ול היה השקו שכרש םירושיכהו
וחתופש ,םיחמצ-ןוימ לש תוטיש רקיעב ,הקינטוב דומלל הטנ הליחת .ותוא
לכ תא שידקה 1790-1789 םינשב .ח"יה האמה עצמאב ,סואניל ידושה ידי לע
לש תונויער חתפל לחהו ןגניטג תטיסרבינואב הקינטובה דומילל וצרמ
תצופת לע יפרגופוטה הנבימהו םילקאה תעפשה לש ונייהד ,היגולוקא
היהו ליאוהו ,היגולואיגה לא רתויו רתוי ותוא הכשמ וז השיג .םיחמצה
רבעו ,תורכימ-סדנהמ תויהל טילחה ,עוצקמ תריחבב ודיתעל גואדל בייח םג
עקרקה-ינפל תחתמ םויה תיצחמ דמל םש .הינוסכסבש גרבירפ תטיסרבינואל
יאנתבו םילכב םירופיש המכ איצמה םגו תורכימב תוליעפב תויסדנה תויעב
לש םינויע םידומילל שידקה םירהצה-רחא תועש תא .הדובע
לביקו 1782 תנשב וידומיל תא םילשה אוה .היגולואיגו היגולואיגולרנימ
ןופצב תיאמצע תוכיסנ זא התיהש ,תיורייב-ךבסנאב תורכימ-סדנהמכ הרשימ
םירוכה לש םיחה-יאנת רופישל גאדו תורכימל רפס-תיב םג דסיי םש .הירוב
.רתויב םישק ,תיטסילטיפקה הפוקתה תישארב ,זא ויהש
רודכ לש תויטנגמה תעפשה לע תודיעמה תועפות םג הליג תישעמה הדובעב  
תאזה הפוקתה לכב .ויח ימי לכ ותוא קיסעה תויטנגמ-ואיגה אשונו ,ץראה
(ונויכראב וראשנ םיבתכמ 8,000-כ) תובר תוצראמ םינעדמ םע םירשק חתיפ
(תפרצו הילגנא ,הילטיא ,דנלוהל ,ןייר רהנה ךרואל) הפוריאב הברה עסנו
רתויב םיבוטה תועסמה ירפס" ונמזב ובשחנש ,תועיסנה לכמ םימשר םסריפו
."ח"יה האמה לש

תימורדה הקירמאל עסמ

ומאמ רכינ ףסכ םוכס שרי יכ ,תוכיסנה תורישמ טלובמוה שרפ 1797 תנשב  
לע רפסל רמוח ףוסאל ידכ ,םיקחרמל עסמל ןנוכתהל טילחהו ,הרטפנש
הפוריא-תונידמ בורב ררשש המחלמה בצמ ללגב ךא .םלועה לש היפרגואיגה
,חילצה ףוסבל .תינכות ירחא תינכות לטבל ץלאנ ,תיתפרצה הכפהמה תובקעב
םורדב היתובשומב רקבל דרפס תלשמממ ןוישיר לבקל ,םיישיא םירשק תרזעב
וא תידרפסה הלשממה ידיקפל קר ללכ-ךרדב ןתינ הז ןוישיר .הקירמא
Aime) ןלפנוב המיא ,יתפרצ יאנטובב רחב אוה .םיילותק םירמכל
בזע 1799 תנשבו ,עסמה ךרוצל דויצ לש תוינק ךרע ,והוולמכ (Bonpland
.םיליטנאה ייאל הינואב תפרצ תא
םינפ התיה ,ןמז ותואבש ןובשחב איבהל ךירצ הז עסמבש הזעהה תנבה םשל  
תופמ איה אל רקיעבו םיכרד הב ויה אל ,תעדונ-אל ץרא תימורדה הקירמא
ורבע ןהבש ,םינש שמח ךשמנ עסמה .תוצחל ונוכתה םיינשהש חטשה לש
.תורהנה לע תונטק תוריסב וא םיסוס בג-לע ,לגרב מ"ק 10,000-כ םיינשה
.דודמל רשפאש רבד לכ לש תודידמ ךורעל התיה עסמה לש תירקיעה הרטמה
לש ףוסיא ןכו ,תויטנגמ לש םייוניש ,תורוטרפמט ,םירהה הבוג ,םיקחרמ
.םיחמצ-ינימ יפלא
רקס התיה הנושארה ותרטמו הלאוצנובש סקרקב 1800 תנשב לחה עסמה  
םישדוח רחאל .וקונירואה רהנ לש דעה-רעיו (סוני - Llanos) ;הנווסה
,הנימב הדיחי העפותל ,םיה ןמ מ"ק 1,000-כ לש קחרמב ,ועיגה רפסימ
ירהמ ואצומש ,וקונירואה רהנ .תירשפא-יתלבכ התוא ובשח םיפרגואיגהש
רוקמה ןמ מ"ק 300-כ גלפתמ ,ליזרבל הלאוצנו ןיב לובג םיווהמה ,המירפ
תחא הנועב םימ ךשומ םהמ דחאש ,תורהנ ינשל ,הלאוצנו ימוחתבו
(Casiquiare) הראוקיסק רהנ ,ינשהו םיבר םילותיפ ידכ ךות וקונירואל
ךכ ,סנוזמא רהנל רבחתמה ,ורגנ ויר רהנ לש לבויל תרחא הנועב ףרטצמ
.ףתושמ רוקמ שי םילודגה תורהנה ינשלש
.םידנאה-סכר בג-לע - ירמגל רחא גוסמ עסמ םיינשה וכרע 1801 תנשב  
הטוגובל הנלדגמ רהנה םע הלעו היבמולוקבש הנחטרק למנב ליחתה עסמה
וקל בורק אצמנה ,וסרובמי'צ רה תגספ לא ולע םשמו (היבמולוק תריב)
וחילצה אל םנמא םה .'מ 6,267 לש הבוגל עיגמ גלשומה ואישו הושמה
םג ךא ,'מ 6000-כ לש הבוגל קר אלא ,רתויב ההובגה הדוקנל דע עיגהל
רחאל הנש 30-כ אלא רבשנ אלש ,םירה לע סופיט לש ימלוע איש היה הזב
.חמוצה לע הבוגה תעפשה תא קודבל התיה תירקיעה םתרטמ .ןכמ
הינואב םשמו רודווקאבש (Guayaquil) ליקיאוג למנ לא ודרי םירהה ןמ  
תא וליגו םיה-יקמעמב תורוטרפמטה לש תודידמ וכרע ךרדב .ורפבש המילל
ףוחב .(ורפ םרז - םויה) טלובמוה םרז רתוי-רחואמ ארקנש ,רקה םיה םרז
םיננקמ הלא תופוע .ןרומרוקה ירופיצ לש לבזה - ונאוגה תא ורקח ורפ
אוה .םירטמ תורשע לש יבועב לבז תבכישב ותוא וסיכו םינוילימב ףוחב
ךפה ונאוגה ףוסיאו ,ןחרזב רישע ,ןיוצמ יאלקח ןשד אוה ונאוגהש אצמ
.תורכימ-ןחרזב ףלחוהש דע ,ורפ לש ירקיעה אוציה-רצומל םינש האמ ךשמל
הבוקל םג ורבחו טלובמוה תא איבהש ,הזה עסמה לכ תא טרפל ךרוצ ןיא  
בושחה .ןוסרפ'ג אישנה לצא םירוביג-דובכב לבקתנ םש ,תירבה-תוצראלו
םימוצע ויהש םיישקה ףא לע) יביטרופס עצבימכ ךרענ אל עסמהש ,היה
איבהש ,םיבר םימוחתב יעדמ רקחמכ אלא ,(בר חור-ץמואו יסיפ ץמאמ ושרדו
.עסמה הסיכש תוחתופמ-יתלבה תוצראל הבורמ תלעות
סירפ

אצמ םש קר יכ ,סירפב ובשומ תא עבקו הפוריאל טלובמוה רזח 1804 תנשב  
,םיאקיטמתמ ,םירייצ ,םיטטרס רקיעב ,םהל קוקז היהש םיברה םירזועה תא
ותרטמ .תועיד ףילחהלו חכוותהל בהא םתיאש עדמה-ישנא גוח תא םגו
הכשמנ וז הדובע .ומסרפלו עסמה תעב םשרש רמוחה תא זכרל התיה תירקיעה
םירפס לע ףסונ ,ועסמ תואצות לע םיכרכ 35 םסריפ ןתצורמבש ,םינש 23
םע שגפנ 1807 תנשב .ח"ודה לש תירקיעה הרטמה םע םילבוגה םימוחתב םיבר
הנש התואב הארנכ תמו טלובמוה ירחא םינש 10 דלונש ,(Ritter) רטיר לרק
החמומכו םדאה לש היפרגואיגה יבאכ הינמרגב בשחנ רטיר .(1859 - והומכ
לש היפרגואיגה לע םיכרכ השימח םג םסריפ אוה ;היסא לש היפרגואיגל
טלובמוה בתכ רטיר םע עגמה ןמ האצותכ .(ץראב רקיבש ילבמ) לארשי-ץרא
הסמ" :(ילכלכו יפרגומד רמוח ףסא וליבשבש) וקיסכמ לע ףיקמה רקחמה תא
יאה לע הסמ"ו (1814-1809) "השדחה דרפס תכלממ לש ינידמה בצמה לע
.(1827-1826) ,םיכרכ ינשב ,"הבוק
תוטיש רצי הקירמא-םורדב ויתועסמ לע לודגה ירקיעה ח"ודה דוביעל  
גשומה תא ,1817 תנשב ,רצי רקיעב .ונימי דע תושמשמה תויפרגוטרכ
"םירבוזיא"ו (הוש הרוטרפמט תולעב תודוקנ םירבחמה םיוק) "תומרתוזיא"
םה הלא תופמ יגוס ינש .(הוש ריוא-ץחל תולעב תודוקנ םירבחמה םיוק)
.םויה םג תושמשמה ריוא-גזמו םילקא-תופמל דוסיה
הנותנ התיה הפוריאש תעב השחרתה תאזה תוליעפה לכש ןייצל ןיינעמ  
תולועפה ןמ העגפנ אל סירפ ריעה ךא ,ןוילופנ תפוקת לש תושקה תומחלמב
רקיעבו דרפסב ,הילטיאב ,הפוריא זכרמב ןברוחו סרה ומרגש ,תויתמחלמה
אוהו ,םלועה תויעב ינפב ויניע תא טלובמוה םצע אל תאז-לכב .היסורב
דגנ םגו תודבעה דגנ ליעפ היהו ,תוילרביל תועונתב וביל לכב ךמת
.תוימשיטנאה
תא ולדליד םתספדהו וירפס תנכהל תואצוההו םירזוע לש תוצ תקסעה ךא  
יניטלה עבורב יחו תויפסכ תודותע אלל ראשנ הפוקתה ףוסבו ,ושוכר
תוקסעתהה תא שוטנל ותוא חירכה הז בצמ .קחודבו הנטק הרידב ,סיראפב
.(הובג םנמא) יתלשממ דיקפכ הרשימ שפחלו תישפוחה

ןילרב

,הדובע רחא שופיחה תא וילע לקה ,וינפל ךלהש טלובמוה ןופ לש ומש  
-שרוי לש ךנחמו יטרפ ץעויכ ,היסורפ-ךלמ לש ורצחב הרשימ לביק אוהו
תוצרהל ןמזוהו תוכלמל הבורק תוישיא לש דמעמ םואתפ לביק ךכ .רצעה
תינגרובה הרבחה יתב לכו ,תויממע תואצרה םג ךא ,םיימדקא םיגוחב
טלחומ דוגינב ודמע תוילרבילה ויתופקשה .וינפל םיחותפ ויה ןילרבב
לש "השודקה תירבב" הרבח ,תינויצקאירה הנידמב תוטילשה תועידל
טלחומה ןוטלשה לע רומשל הרטמל הל המש רשא ,היסורו היסורפ ,הירטסוא
זעה אל ןוטלשהש קזח הכ היה ןילרבב הרבחב ודמעמ ךא .ןהיתונידמ לש
.וב עוגפל
רישכמל הכפהש ,"ןילרב לש תיפרגואיגה הרבחה" תא דסיי 1828 תנשב  
היפרגואיגה שארב הינמרג תא הביצהו ,יפרגואיגה רקחמה םודיקל רידא
תורכימב רוקיבל יסורה ראצה ידי לע טלובמוה ןמזוה 1829 תנשב .תימלועה
רקחמ ךורעל ידכ תונמדזהה תא לצינ אוהו ,לרוא ירהב הניטלפהו בהזה
לש לגנו'גה יאנתב עסמה היה אל הז ךא .ןיס לובג דע ,תיזכרמה היסאב
הוולמ הרכריכב ועסמ תא ךרעש ,ראצה חרוא לש אלא ,הקירמא-םורד
עסמ לע םג .וילא עיגהש םוקמ לכב תוריהזמ םינפ-תולבקל הכזו ,םילייחב
.םיבר םירפס םסריפ הז

תונורחאה םינשה

יעדמב םישדח םינוויכ ןמתסהל ולחה ,ט"יה האמה לש םיעבראה תונשב  
האמה תא הנייפיאש ,םיטסידפולקיצנאה תפוקת .םינושה םהיפנעל ,עבטה
הטשפ אל םתונינעתהש ,דחא עוצקמב םיחמומל המוקמ תא התניפו הרבע ,ח"יה
,היפרגואיגה עוצקמב רקיעב העיפוה וז העפות .קמועל הרדח אלא בחורל
לש יברמ רפסימ ןובשחב איבמה ,יביטרגטניא עוצקמכ דימת ומצע בישחהש
גלפתהל הלחה ואולמו םלוע הקבח התישארבש ,היפרגואיגה .םימרוג
היגולופרומואיגל הגלפתה בוש וז) היגולופרומואיג :םייפיצפס תועוצקמל
,(דועו םיחיחצ םירוזא לש ,טסרק לש ,םינוחרק לש ,תוינקלוו תועפות לש
םילקא לש ,םיחיחצ םירוזא לש היגולוטמילקל הקלחתהש ,היגולוטמילק
םיסוניכה תינכותב ןייעל יד .תובר תויוחמתה דועו (...ינוושמ
תא תוארל ידכ ,םינש עבראב םעפ םימייקתמה ,םיימלועה םייפרגואיגה
עוצקמ לש תטלחומה תוחמתהה תאו ,תויעוצקמ תודעו לש ברה רפסימה
.הנשימ-יפנעל היפרגואיגה
.טלובמוה ןופ רדנסכלא לש הפיקמה ותשיגל םוקמ היה אל ,וז תוחתפתהב  
םיפיעסה ןמ דחא לכש ,רקחמה ילכ לכ תא טולקל דוע לגוסמ היה אל אוה
לע ותוישיא תעפשה הרתונ םג-םא ,הדרי תיעוצקמה ותעפשהו ,ומצעל חתיפ
.עגמב ותיא אבש ימ לכ
אוהו ,ולש תומלועה-קבוח ןויערה לע טלובמוה ןיידע רתיו אל זא םג  
.וייח לש םינומשהו םיעבשה תונשב ולש הלודגה הריציה תא בותכל לחה
אוה .ולוכ םוקיה תא אלא ץראה-יעדמ תא קר אל ףיקהל רומא היה "סומסוק"
רודכבו םיבכוכב ,לבתב העפות לכ םיבצעמה םידיחאה תוחוכה תא שפיח
םינייפאמה םיינושלה םישודיחה אלל ,הרורב הפשב הבותכ וז הריצי .ץראה
ארוקה תא םידימעמו עוצקמה-שיאל קר םינבומה - ונימי לש םייעדמ םירמאמ
רוא האר "סומסוק" לש ןושארה ךרכה .הלוענ תלד ינפב תיללכה הלבשהה לעב
םיכרכ העברא דוע םייסל קיפסה , 1859 יאמב 6-ב ותומל דעו ,1845 תנשב
.הרדיסה תא םילשהל לגוסמ היהיש םדא אצמנ אל ךא ,הזה רידאה לעפימה לש
עוצקמ לע טלובמוה לש ריבכה ותעפשה-םתוח דואמ רכינ תאז-לכב  
םיעדמב הבשחמ וא םוחת ןיאש טעמכ .ללכב המדאה-יעדמו היפרגואיגה
ןופ רדנסכלא לש וימוסריפבו וירקחמב ותישאר תא אצמ אלש םיינרדומה
טלובמוה ןופ רדנסכלאב םיאורה עדמ-ישנא שיש אופיא אלפי אל .טלובמוה
.ח"יה האמה לש םיטסידפולקיצנאה רוד לש םיקנעה ןורחא תא

     

 
 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ