פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
הרפסומטאה תוממחתהו ריוא םוהיז :רמאמה םש
רברג לאכימ :רמאמה רבחמ
.הרפסומטאל םימהזמ תטילפמ האצותכ םיימילקא םייוניש :רמאמה אשונ
.הממחה טקפא ,םיימילקא םייוניש /היגלורואטמ :חתפמ תולימ
2 רפסמ ג"ל ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה
הקיטמתמלו הקיסיפל םיגוחה רגוב אוה (M. Graber) רברג לאכימ ר"ד
רוטקודה-תדובע תא השע םג םש ,(1968) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
יעדמל הקלחמב "ם"כמ רזייל תועצמאב הרפסומטאה לש קוחרמ השיח" אשונב
אשונב הביבסה-תוכיאל דרשמה תוליעפ תא זכרמ אוה .(1976) הרפסומטאה
,הרפסומטאב םייוניש רקחל תימואלה הדעוה זכרמ אוה ןכו ,ריואה-תוכיא
.ריואה-תוכיא יאשונב מ"ואה ןוגריאל ץעוי אוה .רבכמ-אל המקוהש
78-84 'מע 2 'סמ תרבוחב םישרת האר *        

הרפסומטאה תוממחתהו ריוא םוהיז                  

?הרפסומטאל םימהזמ תטילפמ האצותכ םיימילקא םייוניש דיתעב םייופצ םאה
טוקנל ךירצ םהבש םידעצ לע םיעיבצמו בויחב ךכ-לע םינוע םינעדמה בור
.העפותה לש התרמוח תדימ תא תיחפהל ידכ
הרפסומטאה תוממחתה אשונב ותונינעתהו ולוכ םלועב בחרה רוביצה תועדומ
הנורחאב הלדג ,ריואל טלפנה ,םדא-ידי השעמ םוהיז בקע ,ץראה-רודכ לש
הנורחאל ול הכז הז אשונש בחרנה יתרושקתה רוקיסה תובקעב .רועיש-ןיאל
-יבר םיימואלניב םינותיעב רעש-ירמאמב ןכו ,וידרב ןהו היזיולטב ןה
.העפשהו הצופת
דקמתהש ימואלניבה הביבסה םוי יהט תנידמב םיקתה 1988 ינוי שדוחב  
לש ולהנמ ,(M.K. Tolba) הבלוט הפטסומ .הרפסומטאה תוממחתה תיעבב
םימיכסמ םלועה ינעדמ בורש ןעט ,(UNEP) הביבסה תוכיאל מ"ואה ןוגרא
-ל תולעמ 1.5 ןיבש הילעל הארנה-לככ םורגי הממחה (טקפא) אצותש םויכ
םינשה 40 דע 30 ךותב ץראה -רודכ ינפ-לע תעצוממה הרוטרפמטב תולעמ 4.5
הלודג היהת הושמה-וקמ םיקחורמה בחורה-יוקב תוממחתהה רשאכ ,תובורקה
הרפסומטאה תרוטרפמטב וז הילע .יפורטה רוזיאבש וזמ שולש דע םייתש-יפ
-ימ לש (תימרת) תינמוח תוטשפתה בקע ,םיה-ינפ תילעל םורגת
םא .רתויו דחא רטמב םימה-ינפ תא תולעהל לולעש רועישב ,םיסונאיקואה
תכרעהל .םיה תברקב םייוצמה םיבר םיכומנ םיחטש ופצוי ,היהי ךכ םנמוא
ןוילימ 15-כ םמוקממ קיתעהל ביחת ,דחא רטמב םימיה ינפ תילע ,UNEP
םדא-ינב ןוילימ 10-כו (תרבוחב 78 'מע ,1 הנומת) שדלגנבב םדא-ינב
ןירה רהנ לש הלא ןוגכ) הפוריאב תורהנ לש תותלדב עגפת איה .םירצמב
םיקזנל םורגתו ,היסא חרזמ-םורדבו הקירמא-ןופצב ,(דנלוהב סמה רהנו
.רלוד-ידרילימ תורשעב ,תינרמש הכרעהב ,םידמאנה
ידכ תונוש תונידממ םיגיצנ 300 -מ רתוי וטנורוטב וסנכתה שדוח ותואב  
םיסנכתמה ברקב .ךכל םיולנה םיאשונו הרפסומטאה תוממחתה תיעבב ןודל
תלשממ שאר םהבו ,תונידמ 48-מ תוטלחה ילבקמו ם"וא-ישנא ,םינעדמ ויה
שארב םג הדמעש ,(G.H. Brundtland) דנלטנורב םלרה ורג 'בגה ,היגורונ
קימעמהו ףיקמה יתביבסה ח"ודה תא 1987 סרמב המסרפש תימואלניבה הדעוה
לש המרב ןה ,םישורדה השיגה ייונישב ןד הז ח"וד ."ףתושמה ונדיתע"
-רודכ ינפ-לע תושונאה םויק דיתעל סחיב ,םיטרפ לש המרב ןהו תונידמ
הדיעו לש המויסב המסרופש םוכיסה תרהצהב .("תפסונ האירקל" :האר) ץראה
רבשמב לפטל הדבל תלגוסמ הניא הנידמ ףא יכ םיפתתשמה וכירעה ,וז
םימרוג הלא .הרפסומטאל םימהזמה תוטילפמ האצותכ ץראה-רודכב יופצה
םשגה תויעבלו הרפסוטרטסב ןוזואה-תבכש לודלדל ,הרפסומטאה תוממחתהל
לש רקחמו רוטינ ,לוהינב ימואלניב הלועפ ףותישב ךרוצ שי יכו ,יצמוחה
ימוכס תא ונייצ הדיעוה יפתתשמ .ץראה-רודכ תרפסומטא יורקה עבטה באשמ
תושונאה יכ וכירעהו שומיחו קשנ תשיכר לע תואיצומ םלועה תונידמש קתעה
שומיחה ץורמב ךישמהל םגו הרפסומטאה-םוהיז תואצות םע דדומתהל לכות אל
-םוהיז תואצותש תויטילופה תועפשהה תא ולקש ףא םה .יחכונה בצקב
הנכסה ,תיטילופה תוביציה-יא תרבגה ללגב ,םורגל תולולע הרפסומטאה
האצותכ םייופצה - ןוזמה תקפסאב םיישקהו ,םיימואלניב םיתומיע תריציל
.םילקאה ייונישמ

-תדעו ינפב רמאש םירבדה תא התליחתב הריכזמ וטנורוט-תדיעו תרהצה  
,(W.S. Broecker) רקורב 'ס סלוו ,הביבסה ינינעל ב"הרא לש טנסה
"יתביבסה יוסינה" אשונב ,ב"הראב היבמולוק תטיסרבינואמ יאמיכואג
טקשב םויכ םילהנמ ץראה-רודכ יבשות" :םויכ םילהנמ ץראה-רודכ יבשותש
הז יוסינ לש תוכלשהה .קנע הדימ-הנקב יתביבס יוסינ עדומ-יתלב ןפואבו
והשלוכ יארחא םרוג ינפל אבוה וליאש ,תבחרנ ךכ-לכ תועמשמ תולעב ןה
תונכוסמה תוירשפאה תואצותה ללגב ףסה-לע החדנ יוסינה היה רושיא תלבקל
הנידמ וא תושר דצמ הערפה-אלל םויכ ךשמנ יוסינה ,תאז תורמל .ולש
םירחא םיזגו (CO2) ינצמחוד ןמחפ םיררחשמ ובש יוסינב רבודמ .ןהשלוכ
."הרפסומטאה ךותל 'הממח-יזג' םייורקה
םתחנש ךמסמ אוה הרפסומטאה לרוגל תוירחאה תשוחתל ןורחאה יוטיבה  
ךלמ ,תפרצ אישנ םהבו ,גאהב וסנכתהש תונידמ-ישאר 24 י"ע 1989 סרמב
דרפס ,היגורונ ,םירצמ ,הינמרג-ברעמ ,דנלוה תולשממ ישארו ,ןדרי
ידכ םידעצ טוקנלו הלועפ-ףתשל םלועה-תונידמ לכל ארוק ךמסמה .הדנקו
.עדמה-ישנא םיזוח םתואש םינוכיסה ינפמ הרפסומטאה לע ןגהל

הממחה אצות
,2 הנומת) תולעמ 15-כ איה ץראה-רודכ לכ ינפ לע תעצוממה הרוטרפמטה
םיאיבמה היגרנא-ינזאמ לש םיבושיחב ,תאז-תמועל .(תרבוחב 79 'מע
,ונממ תרזחומה הנירקה ,ץראה-רודכב תעגופה שמשה -תנירק תא קר ןובשחב
ינפ לע תעצוממ הרוטרפמט םילבקמ ,ונממ תטלפנה המודא-תתה הנירקה תאו
וזמ תולעמ 32-ב הכומנה הרוטרפמט ,רמולכ ,תולעמ -17-כ לש ץראה-רודכ
.תדדמנה
היגרנא תרגאנ ץראה-רודכ תרפסומטאבש איה תורוטרפמטב הז שרפהל הביסה  
,ןלהל רבסויש יפכ ,תועטב יורקה ןונגנמ תועצמאב ,שמשב הרוקמש תפסונ
."הממחה אצות"
םיזג טעממו ,ןצמחמו ןקנחמ הלוככ הבור תבכרומ הרפסומטאה ,עודיכ  
םתופיקש אוה םהל ףתושמה רשא ,ינצמח-וד ןמחפו םימ-ידא ןוגכ םירחא
0.7-ו 0.4 ןיבש לגה-יכרוא םוחתב תיטנגמורטקלא הנירק) רוא רבעמל
-כ איה ולש הרוטרפמטהש ףוגכ בוריקב תנרוק שמשה .(רטמילימה-תויפלא
קוידב היוצמ תיברמה התנירקו (תרבוחב 79 'מע ,3 הנומת) תולעמ 6000
לכ תא שמשה-תנירק תיברמ תרדוח ,תוננע רדעהב ,ןכל .הארנה רואה םוחתב
ךפוהו הנירקהמ קלח עלבנ םש .ץראה-רודכ ינפל העיגמו הרפסומטאה יבוע
רזחומ קלחו ,וילא הכומסה הרפסומטאל הכלוהב תרסמנ רשא םוח-תיגרנאל
תומכ ןיב סחיה .(תרבוחב 79 'מע ,4 הנומת) ללחה לא ץראה-רודכ ינפמ
תומכ ןיבל ,ץראה-רודכמו הרפסומטאהמ ללחה לא תרזחומה תישמשה הנירקה
,Albedo) "ודבלא" םשב עודיה לדוג רידגמ ,ץראה-רודכב תעגופה הנירקה
.(1 הלבט האר
םאתהבו ,תולעמ 15-כ לש הרוטרפמטב ףוגכ םינרוק ץראה-רודכ לש וינפ  
-תויפלא 50-ו 4 ןיבש לגה-יכרוא םוחתב איה תיברמה הנירקה ךכל
.המודא -תתה הנירקה םוחת והז .(תרבוחב 79 'מע ,3 הנומת) רטמילימה
הנירקה תא בטיה םיעלובה םיזג םימייק ץראה-רודכ תרפסומטאב יכ ררבתמ
.ינצמח-ודה ןמחפהו םימה-ידא םה םהבש םיטלובה .לג-יכרוא לש הז םוחתב
ינשל האושהב הברהב םיכומנ םיזוכירב הרפסומטאב םייוצמה ,םיפסונ םיזג
N2O ,(CH4) ןתמ ,(O3) ןוזוא םה המודא-תת הנירק בטיה םיעלובהו הלא
,(CFC) םינוברק-ורואולפ-ורולכ היורקה םדא-ידי השעמ םיזג תחפשמו
.הרפסוטרטסבש ןוזואה תבכשב התעיגפ לשב הצמשל העודי וז החפשמ
-יזג" םשב םיעודיה ,הלאה םיזגה לכ ידי-לע תעלבנה המודא-תתה הנירקה  
אוה ןוזואה .הרפסומטאה תוממחתהל םרוגה ,םוחל םדי -לע תרמתומ ,"הממח
-ההובגה הרוטרפמטה איה הממח -זגכ ותעפשהל הרורב תודע :ךכל המגוד
.יברמ וזוכיר ובש הרפסוטרטסב הבוג ותואב תררושה תיסחי
לש םימוחתב תעצבתמ הממחה יזג ידי-לע המודא-תתה הנירקה תעילב  
,5 הנומת) העילב-יספ םייורקה םימוחת ,זגו זג לכל םייניפואה לג-יכרוא
םימה -ידא ,םיירקיעה הממחה-יזג ינש יכ תוארל ןתינ .(תרבוחב 80 'מע
-יכרוא םוחתמ המודא-תת הנירק םיעלוב םניאו טעמכ ,ינצמח-ודה ןמחפהו
הרפסומטאה לש תיסחיה התופיקש .רטמילימה-תויפלא 12-ל 8 ןיבש לגה
קלחל תרשפאמ ,"םודא-תתה ירפסומטאה ןולחה" היורקה ,הז הנירק םוחתב
הנומת) ללחל טלפיהל ,ץראה-רודכב הרוקמש ,המודא-תתה הנירקה ןמ רכינ
-ה יזוכירב הלחש ,םדא-ידי-השעמ ,תיתוכאלמה הילעה .(תרבוחב 80 'מע ,6
המודא-תתה הנירקה לש התעילב תא המ-תדימב הריבגמ ,הרפסומטאב CO2
.אליממ העילב רבכ תמייק םש ,CO2-ל םייניפואה םימוחתב
םיאצמנה םיקזח העילב-יספ שי N2O-ו ,CH4 ,CO2 םיזגל ,CO2-ה תמועל  
-ה יבגל םג בצמה ךכו ,(תרבוחב 80 'מע,6 הנומת) ירפסומטאה ןולחה ךותב
-ו 10.8 ,9.1 ,8.7 לגה-יכרואב םהיזכרמש םיקזח העילב-יספ םהלש ,CFC
םהיזוכיר תורמל ,עודמ הריבסמ וז הדבוע .רטמילימה-תויפלא 11.8

םתעפשה ,(CO2-הו םימה-ידא זוכירל האושהב) הלא הממח -יזג לש םיריעזה
לע תרבטצמה םתעפשה יכ ךרעומ ,השעמל .הבר איה הרפסומטאה תוממחתה לע
81 'מע ,7 הנומת) CO2-ה לש וזל ךרע-תוש איה הרפסומטאה םומיח
.(תרבוחב
CFC-ו N2O ,CH4 ,CO2 ,H2O ןוגכ ,תומיוסמ תולוקלומש ךכל הביסה המ  
וז הנירק עולבל הלוקלומ לש התלוכי ?המודא-תת הנירק תועלוב ויגוסל
הלוקלומ .םימוטאה הב םיעצבמש ,םינוש םיגוסמ (תויצרבו) תודונתב הרוקמ
לש תודונתה תורידתל המיאתמ התורידתש תיטנגמורטקלא הנירק תעלוב
האצותכ ,דחא רוניכ לש הדוהת-תבית לש הדוהדיהל המוד רבדה .הב םימוטאה
.ותברקב יוצמה ,רחא רוניכמ םיקפומה לוק-ילג לש םתטילפמ
רויכש חיננ :אבה לשמה תרזעב הממחה-אצות לש ותלועפ תא שיחמהל ןתינ  
ךרד רויכה ןקורתמ ןמזב וב .עובק בצקב םימ וילא םירזמה זרבמ אלמתמ
םימה-דומע ץחל רשאכ בציתי רויכב םימה-ינפ הבוג .ותיתחתבש זוקינה-רוח
לש ויולימ בצקל הושה בצקב םימה זוקינל םורגי תיתחתבש רוחה לעמש
,ןטקי זוקינה בצקש ךכ זוקינה-רוח תא יקלח ןפואב קוקפנ םא .רויכה
לעמש םימה-דומע ץחל ולעי םימה ינפש לככ ,לבא .רויכב םימה-ינפ ולעי
לש בצמ לבקנ ,ףוסבל .זוקינה בצק לדגי ןכו ,אוה-ףא לדגי זוקינה-רוחל
,םעפהש ,אלא .זוקינה-בצקל הוש םימה-תסינכ בצק ובש ,שדח לקשמ-יוויש
.רתוי-םיהובג ויהי רויכב םימה-ינפ
תילבולגה הרוטרפמטה תבציתמ הרפסומטאב :הממחה-אצות אוה לשמנהו  
הוש ץראה -רודכבו הרפסומטאב תישמשה הנירקה תעיגפ בצק רשאכ תעצוממה
-תתה הנירקה תטילפ בצק דועו םהמ תישמשה הנירקה תרזחה בצק לש םוכסל
הממחה-יזג לש םזוכיר תילע .ללחה לא הרפסומטאהו ץראה-רודכמ המודא
זוכיר תילעמ האצותכ :רויכהמ םימה-זוקינ בצק תנטקהל הלושמ הרפסומטאב
ךכו ,ללחה לא המודא-תתה הנירקה תטילפ בצק ןטק ,הרפסומטאב הממחה -יזג
וז הרוטרפמטש לככ .הרפסומטאה לש תעצוממה תילבולגה הרוטרפמטה הלעת
לקשמ-יוויש בצמ תלבקל דע ,המודא-תתה הנירקה-תטילפ בצק לדגי - הלעת
.רתוי-ההובג תעצוממ תילבולג הרוטרפמטב - שדח
ונימאה רשאכ ,רבעב אוה ,"הממחה-אצות" הנוכמה ,העפותה לש המש רוקמ  
רתוי -הובג תיכוכז היושעה הממחב ריואה-תרוטרפמטש ךכל הביסה יכ
הנירקל הפוקש איהש ,הממחה לש תיכוכזה יוסיכב הצוענ הביבסה תרוטרפמטמ
עקרקמ תטלפנה המודא -תתה הנירקה לש הבורל המוטאו הארנה םוחתב תישמשה
ךכמ האצותכ רקיעב רמשנ הממחה-םוח יכ רורב םויכ .הבש היחמצהו הממחה
תא הגפסש ,עקרקה םע ועגממ םמחתהש) םחה ריואהמ ענומ תיכוכזה יוסיכש
רתוי-רקה ריואה םע בברעתהלו תולעלמ (הארנה םוחתב שמשה-תנירק
הבש ,הרפסומטאב בצמה תא םאות וניא הז ךילהתש ןבומ .הביבסבש
ץראה-רודכ ינפמ תטלפנה המודא-תתה הנירקה תעילב ללגב ,הלוע הרוטרפמטה
-יפלכ םחה ריואה לש ותילע תעינמ ללגב אלו ,הרפסומטאבש םיזגה י"ע
שמתשהלו "הממחה-אצות" חנומה תא חונזל עצוה ,קידל ידכ ,ןכל .הלעמ
שומישב רבכ אצמנ ןושארה חנומה םלוא ."ירפסומטאה אצותה" חנומב ומוקמב
םג וב שמתשנ ןכלו ,שרושמ ורקועל ןתינש ןימאהל השק יכ דע בחרנ הכ
.ונא

וינכש ינש לש הז םע ץראה-רודכב הממחה-אצות תא תוושהל ןינעמ ,ףוסבל  
,שמשה ביבס ץראה-רודכ לולסמל סחיב ימינפ ולולסמש - הגונ ,םיבורקה
.(רמאמה ףוסב ,1 הלבט האר) הז לולסמל סחיב ינוציח ולולסמש - םידאמו
הרוטרפמטה דועב תולעמ 450-כ איה הגונ ינפ לע תעצוממה הרוטרפמטה
(-29)-כ איה הממחה-אצותב תובשחתה אלל ,וב היופצה תעצוממה תיטרואתה
(-50)-כ איה תעצוממה הרוטרפמטה ,םידאמ ינפ לע ,תאז-תמועל .תולעמ
אלל ,היופצה תיטרואתה הרוטרפמטהמ תולעמ רפסמב קר ההובג וזו תולעמ
-מ לודגה הבורב תבכרומ הגונ תרפסומטא יכ רבתסמ .הממחה-אצותכ תובשחתה
הפופצ הגונ תכלה-בכוכ תרפסומטאש דועב םלוא .םידאמה יבגל םג ךכו CO2
ידכל קר העיגמו דואמ-הלילד םידאמה תרפסומטא ,ץראה-רודכ לש וזמ 50 יפ
תרפסומטאב CO2-ה תומכ ,תאז-םע .ץראה-רודכ תרפסומטא לש התופיפצמ 0.01
.ץראה -רודכ תרפסומטאבש וזמ 50-יפ הלודג םידאמ

,תיסחי-הכומנ הרוטרפמט תררוש םידאמה ינפ-לע יכ הדבועל ןתינש רבסהה  
לש תורדעהמ האצותכ ,ליעי וניא םידאמב הממחה-אצותש ךכ לע ססובמ ןכא
-אצות שחרתמ הגונב ,תאז תמועל .CO2 לש ורדעהמ האצותכ אלו ,םימ ידא
,ולש הרפסומטאב היוצמה הרידאה CO2-ה תומכמ האצותכ קזח הממח
תיברמ תא ריזחמה תוננעה הטעמ תורמל דואמ ההובג וינפ לעש הרוטרפמטהו
יארחאש אוהו 0.71 אוה הגונ לש ודבלאה) וב תעגופה שמשה-תנירק
.(םימשב תכלה-בכוכ לש הברה ותוריהבל

ינצמח-ודה ןמחפה רוטינ

-ודה ןמחפה תטילפמ האצותכ הרפסומטאה לש התוממחתה תורשפא יבגל הרהזאה
ינפל רבכ התלעוה ,םחפ וא טפנ ומכ יבצחמ קלד תפירש תעב ריואל ינצמח
(S. Arrhenius) סוינהרא הטנוס ידושה יאמיכה ידי-לע הנש 100-כ
םינעדמ ינש .(T.C. Chamberlin) ןילרבמ'צ 'ס סמות יאקירמאה גולואגהו
תא ריבסמ הממחה-אצות היפל הרעשהה תא ,דרפנב דחא לכ ,ועיצה הלא
המל האושהב ץראה -רודכ ינפ-לע תוררוש רתוי-תוהובג תורוטרפמטש הדבועה
וילא העיגמה תישמשה הנירקה ןזאמ לש טושפ ןובשחמ תופצל היה ןתינש
,הלא תורהזאל תונקפסב םינעדמ וסחיתה םינש ךשמב .ונממ תטלפנה הנירקהו
הילעל ןמיס לכ וליג אל ןמזה ותוא לש םיגולורואטמהש םושמ רקיעב
ןמחפ יכ םינעדמל רבתסה ףא .הרפסומטאה לש תעצוממה תילבולגה הרוטרפמטב
.הרפסומטאבש וזמ רתויו 50-יפ הלודג תומכב םיסונאיקואב סמומ ינצמח-וד
וניא הרפסומטאב ינצמח-ודה ןמחפה תומכב רכינ לודיג םג יכ וחינה םה
הרפסומטאה תא תללוכה תכרעמב ותומכב יתועמשמ יונישל םורגל לוכי
.הרוטרפמטה תילעל ליבוהל לוכיה יוניש ,םיסונאיקואהו
תודידמ לע ססבתהב ,םייונידנקס םינעדמ וארה 50-ה תונש תליחתב  
הלע ןכא CO2-ה זוכיר עצוממ יכ ,היונידנקסב תונחת הרשע-שמחב ועצובש
1954-ב מ"לח 329-ל 1935 תנשב (מ"לח) חפנב ןוילימל-םיקלח 322-מ
R.) לור ר'גור הארה ןמז ותואב .(0.0329% -ל 0.0322%-מ ,ונייהד)
,תירוביצ תוינידמו עדמב קוסעל רבעש יאקירמא ףרגונאיקוא ,,(Revelle
לש םרשוכ יכ ,עדמה-םודיקל תיאקירמאה הדוגאה אישנכ ןהיכ ףאו
הברהב ךומנ ,ולש תויומכ תסמה ידי-לע CO2 םכותב גופסל םיסונאיקואה
הרפסומטאל טלפנה CO2-ה תיברמ יכ התיה ותנקסמ .בושחל גוהנ היהש הממ
הילעלו הרפסומטאב וזוכיר תלדגהל ליבות ןכא םדאה תוליעפמ האצותכ
,(C.D Keeling) גניליק 'ד זלר'צ לחה ,ךכל ךשמהב .הרוטרפמטב הליבקמ
תויוליעפ תרגסמב ,ןגראל ,ב"הראב ספירקס ש"ע יפרגונאיקואה ןוכמה ןמ
תוטישב ריואב CO2 לש רוטינ ,1958-1957 תימואלניבה תיסיפואיגה הנשה
-רה) האול הנואמה תגספ הלעמב השענ רבדה .תוקיודמו תונמיהמ ,תוינרדומ
םיעפשומ הלא םיקחורמ תומוקמ ינש .הקיטקראטנאבו (יאוה יאב הובג שעג
עצוממה תא םיגצימו םוהיז-תטילפ לש םיישונא תורוקממ הטעומ הדימב קר
טעמכ םושיר ךרענ םויכ .(תרבוחב 82 'מע ,9 הנומת) ץראה-רודכב ילבולגה
-ב לחהש םושיר ,הקיטקראטנאבו יאוהב CO2 לש ירפסומטאה זוכירה לש ףוצר
.הנש 30-מ הלעמל ךשמנו 1958
318-כמ הלע CO2 לש עצוממה זוכירה יכ םיארמ האול הנואממ םינותנה  
לש הסילנא לע תוססבתמה תודידמ .1984-ב מ"לח 343-ל 1958-ב מ"לח
עובק היה CO2-ה זוכיר יכ תוארמ ,םיבטקה-ינוחרקב תודוכלה ריוא-תועוב
לדג בצקב תולעל לחה זוכירה םלוא (מ"לח 280-כ) 17-ה האמה ףוס דע ידמל
82 'מע ,10 הנומת) וז הפוקתב השחרתהש תיתישעתה הכפהמה םע ךלוהו
תומכב לודיגל המיאתמ הרפסומטאב CO2-ה זוכירב הילעה תמוקע .(תרבוחב
CO2 ןוט ןוילימ 90-מ לחה ,םדאה -תוליעפמ האצותכ ריואל טלפנש CO2-ה
,יחכונה לודיגה בצקב) 1985-ב ןוט ןוילימ 5000-ב הלכו 1860 תנשב
םיכירעמ םינעדמ .(2010 תנשב CO2 ןוט-ןוילימ 10,000-כ לש הטילפ היופצ
,(33%-כ) למשח רוצייל חוכ-תונחתב ןרוקמ ריואל CO2-ה תוטילפ תיברמ יכ
,םיסובוטוא ,תויטרפ תוינוכמ) הרובחתה .םחפ תופרושה חוכ-תונחת ןשארבו
CO2 תוטילפל המורתה תניחבמ ותובישחב ינשה םרוגה אוה (תויאשמ
הקסהו םומיחו (24%-כ) ישילשה םוקמב הישעתה ,(31%-כ) הרפסומטאל
תיברמ יכ רבתסמ .(12% -כ) הרתיה תיברמ תא םימרות םיירחסמו םייתיב
ב"הרא : םלועב תונידמ לש הנטק הצובקב הרוקמ (75%-כ) CO2-ה תטילפ
(17%) הפוריא תונידמ ראש ,(21%) מ"הירב ,(תטלפנה תומכהמ 26% תמרותה)
.(11%) ןיסו

תוננעהו םירחאה הממחה יזג
טיבנו בושנ ,הרפסומטאב הממח-זגכ CO2-ה לש ותובישח המ וניארש רחאל
םזוכיר תאו םירחאה הממחה יזג םיאלממש דיקפתה לע טוריפ-רתיב
: הרפסומטאב
-הו CFC-11-ה לשמל) םינושה םהיגוסל (CFC) םינוברק-ורואולפ-ורולכה (1
םימהזמל דוגינב ,(המאתהב CF2Cl2-ו CFCl3 ימיכה בכרהה ילעב ,CFC-12
ידי-לע ואצמוה הבש ,1931 תנשמ .דבלב םדא-ידי-השעמ םה ,ורכזוהש םירחא
1-2-ל דע ולע םהיזוכיר ,םויה דעו ,ב"הראב טנופ-וד תרבח לש םירקוח
ךישממ ,הלא םירמוח לש הברה תימיכה םתודימע ללגב .דראילימל םיקלח
םיליחתמ םהבש םידעצה תורמל תאזו ,ץאומ בצקב תולעל הרפסומטאב םזוכיר
ללגב םיטקננ הלא םידעצ .ריואל םתטילפ םוצמצל םלועה לכב התע טוקנל
רוחה תורצויהל ,טרפבו ,הרפסוטרטסב ןוזואה זוכירב התחפהל םתמורת
לש הרישיה םתמורתל ףסונב .הקיטקראטנא תשביל לעמ ןוזואה תבכשב
םה ,םיקהבומ הממח-יזגכ הרפסומטאה תוממחתהל םינוברק-ורואולפ-ורולכה
םתיחפהב : ףיקע ןפואב הרפסומטאב CO2-ה זוכיר תילעל םורגל םג םילולע

תא םינוברק-ורואולפ -ורולכה םילידגמ ,ירפסוטרטסה ןוזואה זוכיר תא
.ץראה-רודכ ינפל העיגמה לוגס-לעה םוחתב תישמשה הנירקה תמצוע
לש הנוילעה הבכשב םייוצמה (םיריעז םייאת-דח םירוצי) ןוטקנלפותיפה
ךילהתב ירפסומטא CO2 לש תולודג תויומכ םיטלוק ,םיסונאיקואה
הלוגס-לע הנירקל דחוימב םישיגר םה ,םינטקה םהידממ ללגב ,הסתניסוטופה
דימשת הלוגס-לעה תישמשה הנירקה תמצועב הלק תורבגתה וליפאש ןכתייו
טלקנה ירפסומטאה CO2-ה תומכ ,ךכמ האצותכ .םיסונאיקואב םהמ רכינ קלח
.הלעי הרפסומטאב וזוכירו ,םאתהב ןטקת ןוטקנלפותיפה ידי-לע
ובש םוחתהש הביסה ,רמאנש יפכ ,תאזו הממח-זג אוה-ףא ומצע ןוזואה (2
רצונ ןוזואה .הבש רתויב םחה רוזיאה אוה הרפסוטרטסב יוצמ אוה
-םוהיזמ םילבוסה םירוזאב ,עקרקה-ינפל םיבורקה םיהבגב םג ,הרפסומטאב
יזוכיר םלועב תובר םירעב םימשרנ םויכ .שמשה תנירק הבר םהבשו ריוא
.מ"לח 0.1 לע םילועה ןוזוא
קר םלוא ,הרפסומטאב ןתמה לש ותואצמיה לע עודי היה 40-ה תונש זאמ (3
תדידמב לחוה ,60-ה תונש ףוסב ,תושיגר הדידמ-תוטיש לש ןחותיפ םע
אוה הרפסומטאב ןתמה זוכיר לש הילעה בצק יכ הארנ .הנימא הרוצב וזוכיר
-תועוב לש הסילנא ןכש ,(CFC-ה תא איצוהל) הממחה-יזג רתימ רתוי ריהמ
מ"לח 0.7-מ לפכוה CH4-ה זוכיר יכ הארמ םיבטקה -ינוחרקב תודוכלה ריוא
ןרוקמ .(תרבוחב 83 'מע ,11 הנומת) םויכ מ"לח 1.6-ל 17-ה האמה ףוסב
זרוא-לודיג) תיאלקח תוליעפב רקיעב אוה הרפסומטאל ןתמה תוטילפ לש
-יניק) םינוש םייעבט תורוקממ םג םלוא ,(הרג-הלעמה רקב לודיגו
.(לשמל ,םיטימרט
הרפסומטאב ("קוחצה -זג"כ עודיה) N2O-ה זוכירב תמשרנה הילעה (4
הנשב 0.2%-כ :CH4-ה לש וזמ הברהב תיטיא (תרבוחב 83 'מע ,12 הנומת)
N2O-ה לש ומויק ךשמ ,תאז-תמועל .CH4 רובע הנשב 1.1% תמועל N2O רובע
170-כ אוה ,יצחל הרפסומטאב ותומכ תתחפומ וב ןמזה-ךשמ) רתוי-ךורא
-ה ביגמ הבש ,הרפסוטרטסב שחרתמ ונל רכומה דיחיה סרהה ןונגנמו (הנש
לדגי הרפסומטאב N2O-ה זוכירש תופצל ןתינ .םש יוצמה ןוזואה םע N2O
םיכילהת - םימבו עקרקב םייבורקימ םיכילהתב רקיעב ורוקמ ןכש ,ןמזה-םע
.םיקלד תפירשמו ןקנח-יליכמ ןושיד-ירמוחב שומישמ הארנה-לככ םיעפשומה
תילבולגה םיזוכירה תוגלפתה לע ידימ-טעמ םיעדוי ונא יכ ןיצל בושח  
,תוטלפנה תויומכה לע ,םהלש הטילפה-תורוקמ גוס לע ,הממחה-יזג לש
הרוצב ךירעהל השק ןכל .הרפסומטאב םהלש הדחכהה יכילהת לע - טרפבו
םייופצה םיזוכירה םא םג ,ןכ-לע-רתי .דיתעב םהיזוכיר תילע תא הנימא
תדימ תא בשחל היהי השק ,קיודמב ונל םיעודי ויהי הממחה-יזג לש דיתעב
.םילקאה לעו םלועה תרוטרפמט לע הז םרוג לש ותעפשה
יכ הדבועב רושק דיתעב הרפסומטאה תרוטרפמט תונתשה תא בשחל ישוקה  
םיכילהת היתובקעב תררוג ,הממחה-יזג הל םימרוגש ,הרפסומטאה תוממחתה
,תוממחתהה ךילהת תא ץיאמה ,יבויח בושמכ - םקלחב םילעופה ,םיפסונ
.הרפסומטאה תרוטרפמט תא בצימה ,ןסרמ ,ילילש בושמכ - םקלחבו
אוה קהבומ יבויח בושמכ לועפל םילולעה םיכילהתה ןמ דחא ,המגודל  
,הרוטרפמטה תילע תובקעב גלש םיסוכמה םירוזאהו םינוחרקה יחטש םוצמצ
שמשה-תנירקב לודיגל ,ונייהד ,ץראה-רודכ לש ודבלאה תנטקהל םורגיש רבד
,תאז-תמועל .הרפסומטאה לש תפסונ תוממחתהל ךכ-תובקעבו ,ודי-לע תעלבנה
לודיג םג יופצ הרפסומטאה תוממחתה םע יכ םימיכסמ םינעדמה בור יכ-ףא
ןמ ןה ,םימ לש תרבגומ תודיאתהמ האצותכ) תוננע הסוכמה ץראה-רודכ חטשב
,םימיוסמ םיאנתב ,תוננעב יונישה לולע ,(תושביה ןמ ןהו םיסונאיקואה
תוררקתהל הקווד ,םירחא םיאנתבו ,(יבויח בושמ) תפסונ תוממחתהל םורגל
.(ילילש בושמ) הרפסומטאה -תרוטרפמט תובציתהלו
,הארנה םוחתב שמשה-תנירק תא רזפל םיננעה לש הלועמה םרשוכ ללגב  
,ונייהד ,ץראה-רודכ לש ודבלאב לודיג הירחא תררוג תוננעה חטש תלדגה
םיננע ,ךדיאמ .תוררקתהלו ,ללחל וז הנירק לש רתוי-לודג קלח תרזחהל
ןכ-ומכו ,ץראה -רודכ ינפמ תטלפנה המודא-תתה הנירקה תא בטיה םיעלוב
וזמ התוחפ התמצוע יכ-ףא ,םהלשמ המודא-תת הנירק םיטלופ םמצע םה
,רבד-לש-ופוסב .םיננעה תרקתב תררושה הרוטרפמטל םאתהב ,םהב תעגופה
היולת הרפסומטאה רוריקל וא םומיחל םרוג םיוסמ ןנע םאה הלאשל הבושתה
,םודא-תתבו הארנב ,םימוחתה ןמ דחא לכב תונירקה לע ותעפשה תדימב
.םהיניב ןזאמבו
יטננימוד רטמרפ איה תוננעה יכ ררבתמו ךלוה םויכ יכ שיגדהל יאדכ  
םלוא ,טרפב הרפסומטאה תרוטרפמטו ללכב ץראה -רודכ םילקא תעיבקב רתויב
יבויח בושמכ תלעופ תוננעה םהב םיאנתה םאה רוריבב ןיידע םיעדוי ןיא
בושמכ תלעופ תוננעה םהבש םיאנת םה םיעירכמ אמש וא ,םיעירכמה םה
.ילילש
ויתימעו (V. Ramantan) ןתנמר ןרדהבהריו הנשה םסריפש רקחמב  
סחיב םיניול-תודידמ לש םינושאר םיאצממ וגצוה ,וגקיש תטיסרבינואמ

-תתהו הארנה םוחתב ,ונממ תרזחומהו ץראה-רודכמ תטלפנה הנירקה ןזאמל
לש התעפשהל סחיב (רוטקידניא) ןוחמכ שמשל םייושעה םיאצממ ,םודא
םירוזאה םה םיסונאיקואה ,תוננע רדעב ,הז רקחמ יפל .םילקאה לע תוננעה
0.1-0.06 -כ לש ימוקמ ודבלא םע) ץראה-רודכ ינפ-לע רתויב םיהכה
םירוזאה וליאו ,(בטוקה ירוזאב 0.2-0.15 דעו ,םייפורטה םירוזאב
הרהסה -תוירבדמ .חרקו גלש תוסוכמה םיבטקה-תופיכ םה רתויב םיריהבה
(0.4-כ לש ודבלא) תושביב רתויב םיריהבה םירוזאה םה תידועסה ברעו
אצממה .(0.15-0.1 לש ודבלא) ותויב םיהכה םה םייפורטה םשגה-תורעיו
תוננע לש בחרנ חטשב הסוכמה) יפורטה רוזיאבש אוה הז רקחמ לש ןינעמה
לש תוחכונ ,(תיסחי -הכומנ הרוטרפמטב היוצמ התרקתש ההובגו הכימס
תרזחה לש הרבגהמ עבונה ,רוריקה .הנירקה -ןזאמ תוותשהל תמרוג תוננע
-יבצק ןיבש שרפהב ורוקמש םומיחה ידי-לע זזקתמ ,ללחל תישמשה הנירקה
בצקהש ןבומ) הלעמלמ םיטלופו הטמלמ םיטלוק םיננעהש המודא-תתה הנירקה
הרקת םיננעל םהבש ,םיגזוממה םירוזאב ,תאז-תמועל .(ינשהמ לודג ןושארה
עוציממ .רוריקל םרוג םתוחכונמ עבונה הנירקה ןזאמ ,תוחפ-הרקו הכומנ
תוננעה יכ הנקסמל םינעדמה םיעיגמ ,ץראה-רודכ חטש לכ לע םינותנה
-הארנה לככ איה תוננעה ילבולג ןפואב ,רמולכ ,הרפסומטאה רוריקל תמרוג
.ץראה-רודכ ינפ-לע הרפסומטאה תרוטרפמט תא בצימה ,ילילש בושמ לש םרוג
םיניול תועצמאב איה ץראה -רודכ לעמש תוננעה רקחל רתויב הבושח ךרד  
-בר עדימ םירדשמ םיניולה .(תרבוחב 84 'מע ,13 הנומת) ותוא םיבבוסה
-רודכ חטשמ תרוטרפמט לשמל ומכ ,םירחא םיירפסומטא םידדמל סחיב םג ךרע
ןוזואה תבכשל םימרגנה םיקזנה וא (תרבוחב 84 'מע ,14 הנומת) ץראה
לדגיש לככ רתוי חורי םיניולב הז שומיש יכ תופצל ןתינ .הרפסוטרטסב
.הרפסומטאה יאשונב עצובמה רקחמה ףקה
ןיב תוקזחה ןילמוגה-תועפשהמ תעבונה היעבה םג תמיק ,תוננעל ףסונב  
םילקאה תונתשה בושיח לע השקמ וז היעב םג ,םיסונאיקואהו הרפסומטאה
תסממ הברהב-הלודג םיסונאיקואה תסמו ליאוה .הרפסומטאה תרוטרפמטו
םוחה לוביק םג ,(דבלב ןוכיתה-םיה לש םימה תסמל ךרעב הושה) הרפסומטאה
םייונישל הבר תויטיאב םיביגמ םיסונאיקואה ןכל .הברהב לודג םהלש
תכרעמה לש תללוכה הבוגתה תכרעה תא השקמה רבד ,הרפסומטאה תרוטרפמטב
המגודכ .םינש תורשע לש תיסחי-רצקה חוטל ,םיסונאיקוא-הרפסומטא
לש העפשהה תנבהב םויכ שיש םיישקה תא ריכזהל ןתינ ,וז היעבל תיטרקנוק
יפכ ,ולוכ םלועב הרפסומטאה לע טקשה סונאיקואב םילחה םייונישה
ןמזב התוררקתהו "וינינ-לא"ה תעפות ןמזב הרפסומטאה תוממחתהב ואטבתהש
עבט-תעפות לש היוניכ אוה (El Nino) וינינ-לא) ."הינינ הל"ה תעפות
ינושמה רוזיאב ,רבמצד שדוחב םינש המכ ידימ ,רידס-יתלב ןפואב הליחתמה
ינפ תרוטרפמט לש ההובגו הריהמ הילע יהוז .טקשה סונאיקואה לש
תוירבדמב ףעז-ימשג םידרוי הכשמהבו ,תועודי ןניא היתוביסש סונאיקואה
.םימח ריוא-גזמל ףרוחה עצמאב הכוז ב"הרא לש יברעמה ףוחה וליאו ,ורפ
הכופה ,תוחפ-העודי העפותל הנורחאב ןתינש םשה אוה (La Nina) הינינ-הל
לש הדירי יהוז .ילוי-ינוי ישדוחב רוזיא ותואב תשחרתמה ,וינינ-לאל
לש יחרזמה וקלחב רירק ריוא גזמ תריציו סונאיקואה ינפ לע הרוטרפמטה
קלח וללה תועפותה יתשל סחיל וסינ םיגולוטמילק .טקשה סונאיקואה
-ילגו תורצב :תונורחאה םינשב םלועה תא ודקפש םיגירחה ריואה-יגזממ
-תובר ןקירוה תורעס ,שדלגנבב תונופטש ,הקירפאב תורצב ,ב"הראב רוק
.(הפוריאב םוחו רוק-ילגו וקיסכמ ץרפמב המצוע
הקוד הניטצה ויתודלות לכב ץראה-רודכ תרוטרפמט ,ללככ יכ רוכזל שי  
לש תעצוממה תילבולגה הרוטרפמטה הלדבנ אל רבעב יכו ,התוביציב
אלא ,םויה תררושה וזמ (רתויב-תורקה חרקה תופוקתב םג) הרפסומטאה
ריואה-גזמו םילקאה ללכ-ךרדב יכ חוכשל ןיא תאז-םע .טעומ תולעמ רפסמב
ינפ-לע וא תיתנשה) תעצוממה הרוטרפמטה "תועצמאב" ונילע םיעיפשמ םניא
יפכ ,ןהל םיפשחנ ונאש תוינוציקה תורוטרפמטב הקוד אלא (ץראה-רודכ לכ
.ןורחאה רושעב םלועה תא ודקפש רוקהו םוחה ילגל וניתובוגת ודיעהש

תוינידמו תוטלחה
ויהיש םינמיהמו םימכחותמ ,םיטרופמ םילדומב ךרוצ שיש ,ןכ-םא ,הארנ
םרטב ,םירחא םיבושח םיכילהתו בושמ יכילהת לש הימדה עצבל םילגוסמ
-יזג לש םיזוכירב םייונישה תעפשה יבגל תונימא תובושת תתל היהי ןתינ
ןוגרא להנמ ,הבלוט הפטסומ ר"ד .ומילקאו םלועה תרוטרפמט לע הממחה
ךרוצל םישרדנ יכ ךירעמ ,הליחתב ורכזוה וירבדש הביבסה-תוכיאל ם"ואה
.יויסנטניאו ללוכ ירקחמ ץמאמ לש םינש 15-כ הז
ןוסאה תא עונמל ידכב תושעל ונידיב המ ,הלאשה תלאשנ ,ףוסבלו  
? םינעדמה םיעירתמ וילעש ימילקאה
ץמאמ תושעל שיו קיפסמ ונניא ונלש עדיה :םימיכסמ םלוכ דחא אשונב  
ירוזחמ ,םיירפסומטאה םיכילהתה יאשונב רקחמה תא ביחרהלו קימעהל

לש םוכיסה תרהצהב ומסרופ הלועפל תופסונ תוצלמה .םתעפשהו םימהזמה
-תוכיאל מ"ואה ןוגרא ידי-לע 1985-ב הנגרואש) הירטסואבש ךליו תדיעו
םידוגיאה לש תימואלניבה הצעומהו ימלועה יגולורואטמה ןוגראה ,הביבסה
,ליעל הרכזוהש וטנורוט תדיעו לש 1988-מ םוכיסה תרהצהב ,(םייעדמה
םה הלאו .הנש התואב ימואלניבה הביבסה םויב הבלוט ר"ד לש ומואנבו
:תוירקיעה םהיתוצלמה
תימואלניב הלועפ ורשפאיש תוינוגרא תורגסמ תמקהו תונמא םוסרפ (1
הלא תורגסמב .לעופה-לא ןאיצוהל דציכ תוטרופמ תוינכות תיותהו תמאותמ
,תולשממה ןיב ,ןהיניבו תונידמה ךותב הלועפה-ףותישו םואתה ורבגוי
.הרפסומטאה אשונב םיקסועה םינעדמו הישעתה
-יזג לש תוטילפ םוצמצ ךרוצל םלועה תונידמל םירורב םידעי תעיבק (2
יצמוח םשגל םימרוגה םימהזמה תא םג ךא (CO2 רקיעב) ריואל הממחה
תא םצמצל עצוה וטנורוט תדיעוב .(ןקנח תוצומחתו תינצמח-וד תירפוג)
.2005 תנש דע ,1988-ב הטילפהמ 80%-ל CO2-ה תטילפ
-מ לואירטנומ תדיעו לוקוטורפב תוטרופמה תושירדל םאתהב ,ןכ ומכ  
.םינוברק-ורואולפ-ורולכה תוטילפ תא םצמצל שי ,1987
תטילפב םוצמצל םדקהב איבתש תימלועו תימואל היגרנא תוינידמ ןכות  
ןוכסיח-ידעצ וטקניי וז הרטמ תגשה ךרוצל .םירחא הממח-יזגו CO2
וא ,םיטלופ םניאש םירחא היגרנא תורוקמב שומישל רבעמו היגרנא-רומישו
היגרנא ,חור ,שמש ןוגכ "תושדחתמ" תויגרנא) ריואל CO2 ,תוחפ םיטלופ
.(תיניערג היגרנא לוצינ לש תושדח תויגולונכטו ,תילמשח-ורדיה
הממחה-יזג לש ,ץראה-רודכ לכ ינפ-לע ,חוט-ךורא רוטינ עצובי (3
תולת לש בקעמ עצובי ףא .(קבא) ףחרמה יקיקלחה רמוחה לש ןכו םיבושחה
לוגס-לעה ,הארנה םוחתב) הנירקה לש לגה-ךרואב תישמשה הנירקה תמצוע
םיבטקב םינוחרקה חטש לשו םיסונאיקואה ינפ הבוג לש ,(םודא-תתהו
.םהבש חרקה תלוכתו
הרפסומטאה תוממחתה תוכלשה לש רשפאה-לככ תוטרופמ תוקידב הנעצובת (4
תשביה-תת ,יזבמזה רהנ ןגא ,סנוזמאה רהנ ןגא ומכ) םימיוסמ םירוזא לע
םילודגה םימגאה רוזיאו ינופצה יטקראה רוזיאה ,הפוריא-ןופצ ,תידוהה
.(הקירמא ןופצבש
םייוניש) םימיאתמ םילדומ תועצמאב ,םייופצה םילקאה-ייוניש ורקחיי (5
-תומצועבו םימשגה-רטשמב םייוניש ,תוננעה ,תוינוציקה תורוטרפמטב
-תתה םימה ירגאמ) םירפיוקאה לע םימיה-ינפ לש הילעה תעפשה ,(חורה
CO2-ה זוכיר תילעו םילקאה-יוניש תועפשה ,(םייתשביה םייעקרק
תויתרבחה תועפשההו ,תיעבט היחמצו םייאלקח םילודיג לע הרפסומטאב
.םימיה-ינפ תילעמ תויופצה תוילכלכהו
חותיפהו ןונכתה יכילהתב ,ןובשחב ואיבי םיירוזא םילשממו תולשממ (6
תילע ,הרפסומטאה תוממחתהמ םרגיהל תולולעה תואצותה תא ,דיתעל םהלש
ןוגימ-יעצמא תינב ,המגודל) םימשגה רטשמב םייונישו םיסונאיקואה ינפ
.(םימה-ינפ לש תירשפא הילע ינפב םיפוחב
םירוזאב תורעיה תתירכ לש תידימ הקספהל םיפיקמ םידעצ וטקניי (7
הסתניסוטופה ךילהתל תודוה רשא תורעי ,(ליזרבב דחוימבו) םייפורטה
זוכירב הילעלו CO2-ה זוכיר תדרוהל םימרות ,םהב שחרתמה יויסנטניאה
-כב התע ךרעומ ,םייפורטה םירוזאב התירכה ףקה .(1) הרפסומטאב ןצמחה
ךרוצה לע םירבדמ .הנשב (הירגלוב תנידמ לש החטשכ) ר"מק 110,000
רעיה -יחטש תא לידגהל הרטמב ,ילבולג הדימ-הנקב רועיי-תינכותב ליחתהל
.םלועב
ומכ ?לארשיב ןאכ ,ונילע הרפסומטאה תוממחתה תוכלשה יבגל המו  
תא אצמ רבדה .אשונל הבר תועדומ תמיק ץראב םג ,םלועב םיבר תומוקמב
י"ע םילשוריב 1989 ינויב ךרענש יעיברה ימואליבה סוניכב ויוטיב
לש ימואלניב תוצ .הביבסה-תוכיא יעדמלו היגולוקאל תילארשיה הדוגאה
תרגסמב .21-ה האמב ץראה-רודכ תרפסומטא לש הלרוג לע ןידתה םיחמומ
תימואלה הדבעמהמ ,(M.C. MacCraken) ןקרקמ 'ס לאכימ גיצה הז ןויד
םיגולוטמילקה לש םכרדב תודמועה תולבגימה תא ,רומרוילב תיאקירמאה
,תירוזא טוריפ תמרב דיתעב םייופצה םיימילקאה םייונישל סחיתהל םנוצרב
הנניא לארשיב אשונב תונינעתהה .ןוכיתה-םיה לש יחרזמה ןגאב לשמל ומכ
לש םיחמוממ בכרוהש ,יעוצקמ הבישח-תווצ שיגה 1983 ףוסב דוע : השדח
ןדש תיתשתהו היגרנאה דרשמ ל"כנמל ח"וד ,המדאה-יעדמל רקחמה להנמ
יעוצקמה הבישחה תווצ ח"וד) לארשי-יפוח לע עיפשהל םילולעש םיכילהתב
הז תווצ .(1984 'רבפ ,לארשי יפוח לע ועיפשי רשא םיכילהתה תכרעהל
תקפסאב הקספהמ האצותכ ץראה-יפוחל תוילאיצנטופה תונכסב דחוימב דקמתה
םג ךא ,(ןאוסא-רכס לש ותלעפה בקע) סולינה תתלדמ ץראה-יפוחל תולוחה
הילעה בקע) םיבטקב םינוחרק תסמהמ האצותכ םיה-סלפמ לש תירשפאה הילעב
.(הרפסומטאה תרוטרפמטב
תקספה - וללה םיכילהתה ינש לש םבוליש יכ ךכ-לע עיבצה הבישחה-תווצ  

,םיפוחה סרהל רישי ןפואב םורגל לולע ,םיה-ינפ תילעו תולוחה תקפסא
בקעמב ךישמהל ץילמה אוה .ףוחה-רפיוקאב תוראב לש םתחלמהל ,ןיפיקעבו
רקחמה רחא בוקעל ,תליא-ץרפמבו ןוכיתה-םיב םימה-סלפמ ייוניש רחא דומצ
תילע םע דיתעב םייוזחה ףוחה יוק לש יופימ עצבלו הז אשונב ימואלניבה
.םימיה-ינפ סלפמ
םימוחתמ םיחמומ לש תימואל הדעו הביבסה-תוכיאל רשה הנימ 1989 יאמב  
יעדמל הקלחמה ןמ ,ןהכ לאירא 'פורפ דומעי השארבש ,םינוש םייעדמ
,לוקשל היהי הדעוה לש הדיקפתמ .תירבעה הטיסרבינואבש הרפסומטאה
,הרפסומטאה תרוטרפמט תילעב םירושקה םיטבהה לכ תא ,לארשי לש התניחבמ
-ץרפמבו ןוכיתה-םיב ףוחה-רפיוקא לעו ףוחה-וק לע םיה-ינפ תילע תעפשה
םילודיג לע םשגה רטשמבו םילקאב םייופצה םייונישה תועפשהו תליא
.תיעבטה היחמצהו םייאלקח
הרפסומטאל CO2 תטילפ םוצמצל טוקנל ןתינש םידעצה          

ידכ וב טוקנל ונילעש םיירקיעה םידעצה דחא יכ ךכ-לע םיקלוח ןיא
.הילא CO2-ה תטילפ תא םצמצל אוה הרפסומטאה-תוממחתה ךילהת תא רוצעל
-יזג תצובקב שומישה תא םצמצל ידכ םויה רבכ םיטקננ ידמל םיפירח םידעצ
הארנ .תירפסוטרטסה ןוזואה תבכשב העיגפמ ששחה ללגב תאזו.CFC ,הממחה
ינכרצ תונשעממ טלפנה CO2-ה תא וגפסיש (scrubbers) םינקלוס תנקתהש
-תונחתב םלועב םיבר תומוקמב םינקתומה םינקלוסל המודב) םילודגה קלדה
הנניא,(תינצמח-וד -תירפוג םהזמה תגיפסל ,םינוש הישעת-ילעפמבו חוכ
חפנמ 0.1%-ל דע עיגמ SO2 לש יברמה זוכירה יכ רוכזל שי .תישעמ ךרד
15%-ל דע עיגמ CO2-ה זוכירש דועב ,חוכה-תנחת תונשעממ םיטלפנה םיזגה
הניא םיזג לש תולודג הכ תויומכ ןוניסל השורדה היגרנאה תומכ .רתויו
.בחר הדימ-הנקב ידיתע םושייל בר יוכיס ןוניסה תטישל הקינעמ
תיגראב שומיש תוטיש בחרנ שומישב ויהי ,קוחרה דיתעבש תופצל ןתינ  
הטילפ היהתש וא ,CO2 טלפיי אל ןהבש ,תילמשח היגרנאו רוטיק ,םוח
.דבלב הטעומ
"ןמימ תלכלכ" לע רתוי בחר ןפואבו ןמימב בכר תענה לע רבדל םיברמ  
רעשל ןיאו תוילכלכ ןניא ךכב תוכורכה תויגולונכטה תוטישה םלוא .(2)
תולגוסמה תוליעי תוטיש וחתופ םרטש ןויכמ ,בורקה דיתעב הנתשי בצמהש
לש הדרפה ידי-לע) ךכ-םשל תושורדה ןמימה לש תולודגה תויומכה תא קפסל
דיתעבש תופצל ןתינ .(םימ לש הסילורטקלאב וא ,ויביכרמל ,CH4 ,ןתמ
תופרושה חוכ-תונחת .לשמל .CO2 תוחפ םיטלופה קלד יגוסב שמתשהל וסני
סחיב (תרצוימ למשח-תדיחיל) 50%-ב ,CO2-ה תטילפ תא תודירומ ינממחפ זג
.ילזונ ינממחפ קלד תפרושה הנחתל סחיב 25%-כו ,םחפ תפרושה חוכ-תנחתל
רוציי ךרוצל קלדה לוצינב רתוי-תוליעי תוטישל םג דיתעב תופצל ןתינ  
.םויכ למשחה לש ובור בור תא תורצימה תוירוטיקה חוכה-תונחת רשאמ למשח
200 דע לש םיקפסהב למשח רוצייל המיאתמה הטיש תמיק רבכ ,המגודל
למשחל םוחה-תיגרנא תרמה תוליעי .זג-תוניברוט לע תססובמה ,טוואגמ
חווטב .הליגר חוכ-תנחתב 35%-ל האוושהב ,50%-ל העיגמ ולא תוניברוטב
CO2-ה תטילפ תא יתועמשמ ןפואב םצמצל תירקיעה ךרדה יכ הארנ ,רצקה
ועיגי בכר-ילכש םיפצמ לשמל .קלדב רתוי-ינוכסח שומישב איה הרפסומטאב
25-כ) םויה לש בכרה -ילכל תיניפואה וזמ הכומנ קלד-תכירצל דיתעב
שומישה איה תרחא המגוד .(םויכ רטיל/מ"ק 10-15 -ל האוושהב רטיל/מ"ק
ולאמ השימח-יפ תוליעי ןהו ירחסמ ןפואב תומיקה ,תושידח הרואת-תוטישב
בחרנ םוקמ שי .(טהל-תורונ לע תוססובמה) בחרנ שומישב םויכ תואצמנה
תוגוהנה ולאמ תוחפ תוינזבזב (םומיחו רורק) ריוא-גוזימ תוטיש םושייל
-םיליעי םייתישעח םיכילהת םושיילו ,ירחסמה רזגמבו םירוגמ-ינבמב םויה
.יתישעתה רזגמב תיטגרנא הניחבמ רתוי
היופצה תוממחתהה תארקל יכ םיעיצמה םיחמומה לש םרפסמ לדג ,ףוסבל  
,ךכל תוולנה תואצותל ונמצע תא םיאתהל טושפ ונילע ,הרפסומטאב דיתעב
םישדחה םיאנתל לגתסהל ונל ורשפאי רשא םימיאתמ םידעצ תטיקנ ידי-לע
.םהמ ועבניש תוילילשה תואצותה תא וניטקיו

1 הלבט                              
    בכוכ ינפ לע הרוטרפמטה      CO2-ה ץחל                      
     (סויסלצ תולעמב) תכלה      תרפסומטאב                      
          אלל היופצה      תכלה בכוכ                      
    לעופב    הממחהה אצות    (תורפסומטאב)   ודבלא  תכלה בכוכ
     450        -29         50   0.71    הגונ
     +15        -17       0.00033   0.33  ץראה רודכ
     -50        -57        0.01   0.17    םידאמ

תפסונ האירקל

Bolin B., B.R. Doos, J. Jaeger & R.A Warrick (Editors), The
Greenhouse Effect - Climatic Changes and Ecosystems, SCOPE Report
29, J. Wiley & sons, 1986

Chemical Engineering News, Global Warming - Special Report March-
I3, l989
25-44

Schneider S.H., The Greenhouse effect ,science and policy:
Science, Vol. 243, february 1989, 771-781

Brundtland G.H. (Chairpeson), Our Common Future - Report of the-
World Commission on Environment and Developatnt, Presentcd to
UNEP Nairobi 1987
:תורעה
(J. Lovelock) קולול םי'ג לש תקולחמב היונשה היירואתה תא ריכזנ (1)
-רודכ ינפ-לעש םייחה ובציע ,וז הירואת יפל .(Gaia) "היאג" היורקה -
,לע-םסינגרואכו יויטקלוק ןפואב ,הרפסומטאה בכרה תא םהיכרצ יפל ץראה
.ונימיב הבצמל דע
.(146-145 'מע ,1987/8, 3/א"ל ;93 'מע ,1987 ,2/א"ל "עדמ" האר) (2)+-

     

 

+-

 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ