פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
םדאה אצומו היצולוואה :רמאמה םש
ובנ רתיבא :רמאמה רבחמ
היצולווא :רמאמה אשונ
םדאה אצומ/היצולובא:חתפמ תולימ
62 'מע 2 רפסמ ד"ל ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה
תירבעה הטיסרבינואב ישילשהו ינשה ראותה תא םייס (E.Nevo) ובנ רתיבא
תא םיקה .הינרופילקו וגקיש ,דראוורה ,ססקט תוטיסרבינואב םלתשהו
ובנ רוספורפ .ושארב דמוע םויכו הפיח תטיסרבינואב היצולוואל ןוכמה
הרבחה תימעו קרוי-וינב םיעדמל הימדקאב ,ןודנולב תיאנילה הרבחב רבח
בתכ ,םיימואלניב תע-יבתכ 7 לש תכרעמ רבח .עדמה םודיקל תיאקירמאה
םירפס 3 תכירעב ףתושו תינויצולווא היגולויבב םירמאמ 300-מ הלעמל
.היצולוואו הקיטנג ,היגולוקא יאשונב םינדה
64-68 'מע 2 'סמ תרבוחב םימישרת האר *        

םדאה אצומו היצולוואה                      

,תיגולויבהו תימסוקה היצולוואה ןמ קלח איה ישונאה ןימה לש היצולוואה
ראשה ןיב תססבתמ םויכ היצולוואה תנבה .וננמז-ןב ינרדומה םדאב האישו
לע שדח רוא תכפוש וזו יתלוקלומ-יטנגה רקחמב המוצעה תומדקתהה לע
.ונתוברתו ונתוגהנתה ,ונאצומ

זאמ ומצע תא םדאה לאשש תולודגה תולאשה ויה םוקיהו םייחה ,םדאה תנבה
סיסב השמיש עבטבש ןוויגה עפשב תויודחא תפישחל הריתחה .דימתמו
אצומ לע ,םוקיה תישאר לע םירקחמ .היפוסוליפלו תדל ,עדמל ,תונמאל
,ללחה תודחא לש השיפתל ואיבה תישונאה תוברתה תוחתפתה לעו םייחה
ינויצולווא ךילהתכ םדאה תוחתפתה תנבהלו ,יחהו םמודה רמוחה ,היגרנאה
,היהתש לככ תקולחמב היונשו תעטוקמ ,תיחכונה ונמלוע תנומת .ףיצר
,תימסוקה היצולוואה תרותב האישו םלוכ םיעדמה לולכמ לע תססבתמ
קלחכ םדאה תיצולוואו ,םמוד רמוחמ םייחה לש תיגולויבה היצולוואה
.הנממ
תוגהנתה ,םינבואמ רקח םהבו םיבר רקחמ ימוחת הפיקמ םדאה אצומ תריקח  
,יביטקאוידר ךוראית ,םייגולואיכרא םידירש תקידב ,(םדא-יפוק) םיטמירפ
ויתונוכת .היגולויצוסו היגולוכיספ ,תיתלוקלומ היגולויב ,הקיטנג
,םילכ תיישע ,םיידיה תא הררחשש הפוקז הכילה תוללוכ םדאה לש תוירקיעה
,םיבורק ירשקו םיאושינ ,םיאצאצב לופיטו תדחוימ תינימ תוגהנתה
תפש ,םדאה-יפוק לש הזמ 3-יפ לודגה חומ לע תתתשומה תבכרומ תוגהנתה
ובו הרזחו האיציל סיסבכ תיב ,םדוביעו ןוזמ-יחמצ ףוסיאו דייצ ,םילמס
,היצולוואה יארב תונחבנ הלא תונוכת לולכמ םג .שאה ביבס תוליעפה דקומ
םויכ םייחה םייויטימירפ םיטרפ ,ודחכנש םינבואמ םיבורק תועצמאב
.דועו
רושעב דחוימב ,ומרת םייגולויב רקחמ יפנע ינשב תויעדמ תוכפהמ  
ביחרנ הילע) תיתלוקלומה היגולויבה :םדאה לש ורבע תנבהל ,ןורחאה
יאצממל ףסונב ,הלא לכ .(םדאה-יפוק לש דחוימב) היגולויבויצוסהו (ןלהל
םדאהו םדאה-יפוק םיללכנ היפלש השדח השיגל ואיבה ,םישדח םינבואמ
תחאה :תוחפשמ-תת יתשל תקלחממ וזו (Hominidae) םידינימוהה תחפשמב
,ןוביגו ןטואגנרוא םהב ,(Ponginae) םייתיסאה םדאה-יפוק תא תללוכ
םדאה יפוק תא תללוכו (Homininae) : הנינימוה הנוכמ הינשהו
.םדאה תאו הזנפמישו הלירוג םיינקירפאה

ימילקאו יגולואיג טבמב םדאה תיצולווא
(תושביה תעונת) תיגולואיגה הירוטסיההמ עפשוה היצולוואה ךילהת
תושביה לכ ודכלתה הנש ןוילימ 225-כ ינפל .ץראה-רודכ לש תימילקאהו
הנומת) םינש ןוילימ 200-כ ינפל קרפתהל הלחהש ,האיגנפ - לע-תשביל
:תודרפנ תושבי יתש ורצונ םינש ןוילימ 65-כ ינפל .(תרבוחב 64 'מע,1
תא הללכש תימורדהו ,היסאו הפוריא ,הקירמא-ןופצ תא הללכש ,תינופצה
דירפה ןהיניבו ,הקיטקראטנאו ודוה ,הילרטסוא ,הקירפא ,הקירמא-םורד
ןוילימ 3-כ ינפלו ,הוושמה וקמ תושביה ודדנ רתוי רחואמ .סיטת סוניקוא
תפתושמה ןתדידנ ידכ ךות תימורדהו תינופצה הקירמא שדחמ ודכלתה םינש

.הברעמ
65-כ ינפל ועיפוה ,םדאהו םיפוקה םיכיש הילא ,םיטמירפה תרדס ינושאר  
,הקירפאבו הקירמא םורדב ,הקירמא ןופצב םינבואמכ ולגתנו םינש ןוילימ
ינפל .הנשה לכ ךשמב םהב ןימז היה ןוזמו יפורט היה םמילקאש םירוזאב
יפוקל ודרפנ םה ךכ-רחא רצק ןמזו ,םיפוקה ועיפוה םינש ןוילימ 50-כ
הקירמא םורד לש הדידנה בקע ,(הקירפא) ןשיהו (הקירמא) שדחה םלועה
םינש ןוילימ 30-כ ינפל ועיפוה םינושארה םדאה-יפוק .הברעמ הקירפאמ
שדחמ ורבחתה רשאכ .היסאמו הפוריאמ תדרפנ התיהש ,תינופצה הקירפאב
-Proconsul-ה עיפוה ,םינש ןוילימ 18-כ ינפל היסא-הפוריאו הקירפא
הפוקתל בורק .תישונאה תלשושלו םדאה-יפוק ראשל אצומה היהש םדאה-ףוק
.ןטואגנרואהו ןוביגה םדאה-יפוק תצובקמ ולצפתה וז
לש יפורטה רוזיאב םיימילקא םייוניש ולח ,הנש ןוילימ 20-כ ינפל  
תורעי ולחה ךכמ האצותכ .יתנועל ךפהו ררקתהו ךלה םילקאה .ןשיה םלועה
ההובגה המרה תא הרציש תיגולואיג תוממורתה הלח ליבקמבו ץווכתהל דעה
המרה .ינקירפא-ירוסה רבשה תא התיאו ,(היפויתא-הינק) הקירפא חרזמב
םצמיצו שבויה תא ריבגהש בצמ ,חרזמב םימשג-לצל המרג ההובגה תיחרזמה
הנאווסו חותפ רעי ,דע-רעי לש ץבשת רצי היצזינאווסה ךילהת .רעיה תא
- ףוצרה דעה רעי - םדאה-יפוק לש יעבטה לודיגה תיב .םיינגד לש החותפ
םלועה יבחרב הלח םינש ןוילימ 7-כ ינפל .םתצופת םוצמצל םרגו עטקנ
.הקיטקראטנא ברעמב חרק ישוג תריצי הלחה ליבקמבו ,הרוטרפמטב הדירי
חטש ,ץווכתה יפורטה דעה רעי ,ובורב שביתה ןוכיתה םיה ,ודרי םיה-ינפ
תונאווסב .היסאבו הפוריאב הרבג םיטמירפה תדחכהו לדג תונאווסה
הדדועש םיינגדב הרישע השדח תיגולוקא החמוג החתפנ תוינקירפאה
ןיב לוציפה לח וז הפוקתבש ןכתי .השק בשע ילכוא םיקנוי לש היצולווא
ךכב םדא-יפוקל ומד םינושארה םידינימוהה .םדאה תלשושו םדאה-יפוק
אל ןיידע ךא ,חותפה רעיב ויחו (תילדפיב הכילה) םייתש לע וכלהש
רצונ :םילקאב תפסונ הערה הלח םינש ןוילימ 3-כ ינפל .החותפה הנאווסב
הנאווסה תויח לש תצרמנ היצולווא הלחהו ,יטקראה חרקה שוג הנושארל
ברקב תימניד היצולווא לש הפוקתה םג וז התיה ,תחא הפקשה יפל .החותפה
תונורחאה םינשה ןוילימ ינשב .(Homo) םדא גוסה תורצוויהו םידינימוהה
ינפל הארנכ ,תוינוחרק-ןיב םייניב תופוקתו חרק תופוקת לש םירוזחמ ולח
םייונישל קודה ןפואב ןכ-לע הרושק םדאה לש היצולוואה .האבה תוחרקתהה
תובחרתה ,תיללכה תוררקתהה אלולש ןכתיי .םיימילקאו םייגולואיג
םויה םייח ןיידע ונייה ,םהילא וולתנש םייגולוקאה םייונישהו תונאווסה
התיה אל תישונאה תוברתה תיצולווא לכו ,רעיב םיצעה לע םדא-יפוקכ
.תשחרתמ

תינויצולוואה תרשרשב הילוח - םדאה
5-כ ינפל ועיפוה הב ,הקירפאב הארנכ הלח םדאה-יפוקמ םדאה תולצפתה
קיתעה .םיקתיפולרטסוא םינוכמה םימודק םיפוקז םדא-יפוק ,הנש ןוילימ
(Australopithecus afarensis) סיסנרפא סוקתיפולרטסוא ןימה אוה םהבש
תלשושה רוקמכ םיבר ידי-לע בשחנ אוהו ,םינש ןוילימ 3.75-כ וליגש
,םיפוקז וכלה םיקתיפולרטסואה .(Homo) םדא גוסה חתפתה ונממ - תישונאה
םידינימוהל רשאמ רתוי םדאה-יפוקל ומד םהו ,ק"מס 500-כ היה םחומ חפנ
וא ןוזמ תאיצמל םיצע לע סופיט לע ןיידע דיעמ םדלש .רתוי םירחואמ
,הינזנטבו היפויתאב הלגתנש סיסנרפא סוקתיפ ולרטסוא לש ותכילה .הסחמ
.םילכב שמתשה אל הארנכו תורצ ויה ויתועבצא ךא ,הפוקז התיה
יסופד םידיעמש יפכ ,החותפה הנאווסב םיפוקז וענו ויח םיקתיפולרטסואה
לע רקיעב התיה חותפה חטשב םתכילהש םיזנפמישל דוגינב ,םינבואמ תובקע
לדוגב הבקנל רכז ןיב םילדבהה .חותפ ףונב הליעי הניאש הכילה - עברא
יתרבחה הנבמהו ינוחמצ רקיעב היה םנוזמ .(ו:2) דואמ םילודג ויה ףוגה
.ןהיאצאצו תובקנ רפסמ ,םירכז לש תונטק תוצובק הארנכ ללכ םהלש
הארנכ ויה אל הנש ןוילימ 2-כ ינפל דע ומיקתהש ,םיקתיפולרטסואה
תודע ןיאו ,(םלדוגב םיווש הבקנהו רכזה םיימגונומ םינימב) םיימגונומ
,םיחמצבו םיצע יקלחב ,םינבאב ושמתשה הארנכ ךא ,םילכ ורצי םהש
.םויכ םיזנפמישל המודב
לחה רוצ-ילכב שומישה .םינש ןוילימ 2.5 ינפל הנושארל ועיפוה םילכ
Australopithecus) סוטסופור סוקתיפולרטסוא תעפוה םע הארנכ
םידירשמ .תכתמב ףלחוה רשאכ ,םינש 5000-כ ינפל דע ךשמנו ,(robustus
םורדב הנורחאל ולגתנש םינש ןוילימ 1.8 ןב טוטסובור סוקתיפולרטסוא לש
ןהובה תועצמאב תקיודמ התיפלל תמאתומ התיה ודיש רבתסמ ,הקירפא
שמתשה הז ןימ יכ הרעשהב ךמות םיידיה תופכ הנבמ .תוחוטשה דיה תועבצאו
םדק םילכב שומישהש ירה ,הנוכנ וז החנה םא .םיחמצ ישרוש תריפחל םילכב
דיה תומצע ואצמנ ןהבש תובכשב ולגתנש ןבאה ילכו תומצעה עפש .םדא גוסל
ךא ,תילמס הפשב הארנכ ורביד אל םיקתיפולרטסואה .וז הרעשהב ךמות

ירדעב העודיה וז ומכ תוחפל ,תחתופמ התיה תיתצובק-ךותה תרושקתה
העייתסהו ,םיחותפ םיחטשב םתייהשמ העבנ הפוקזה םתכילה .םיזנפמיש
רשפא הז בצמ .םיצע לע ריהמ סופיט תורשפאמ ןניאש ,תוכורא םילגרב
סיסבל ותאישנ ףא ילואו ןוזמ שופיחל םיכורא םיקחרמל הכילה הארנכ
.היחמה
יניממ דחאמ ,הקירפאב הארנכ ,חתפתה םינש ןוילימ 2-כ ינפל  
סיליבה ומוה יורקה רתוי לודג חומ לעב ידוחיי ןימ םיקתיפולרטסואה
ריאשה הז ןימ .(Homo) םדא גוסב ןושארה ןימה אוה - (Homo habilis)
ינוחמצ הארנכ היה ונוזמ רקיע .תורובש תומצעו םידבועמ רוצ-ילכ וירחא
תויח תולבנמ רקיעב גשוהש רשב תפסותב ,סיסנרפא סוקתיפולרטסוא לשכ
.תולודג םג ילואו תונטק תויח לש דייצמו ,תופרוט תויח י"ע ודוצינש
2-כ לח חומה חפנב לודיגהש הארנ .ק"מס 800-650-ל עיגה וחומ חפנ
הכילהה תא רושקל ןיא ןכל ,הפוקז הכילהל רבעמה רחאל םינש ןוילימ
ומוה לש חומה תספוקב .האצותו הביסכ חומה חפנב לודיגה תאו הפוקזה
רשוכל יארחאה (Broca) הקורב רוזיא םויק לע דיעמה עקש יוצמ סיליבה
.ונלשכ ןווגמ רוביד לע דיעמ וניא ןורגה הנבמ ךא ,רובידה
ומוה ןימה םינש ןוילימ 1.6-כ ינפל הקירפאב חתפתה סיליבה ומוהמ  
,חומל דיה ןיב בושמ הללכ ולש היצולוואה .(Homo erectus) סוטקרא
סוטקרא ומוהש הארנ .חומה לודיגל הארנכ םרגו דיב שומישה תא ריבגהש
-ל עיגה וחומ חפנ .וימדוקמ רתוי םיבר תולגתסה רשוכו הנובת לעב היה
רוזיאו רובידה לע חקפמה הקורב רוזיא ואצמנ ובו ,ק"מס 880-1100
היברל רושק חומה לודיג .רובידה תנבה לע יארחאה (Wernicke) הקינרו
ומוה לש ותוגהנתהו ותנוזת ,וייח חרוא ,ותוזח .םייטיא תורגבתהו
ולאמ םינטק ויה וינישו ויתותסל ,וינפ .וימדוק לש ולאמ ולדבנ סוטקרא
דייצב ורוקמש רתוי ינרשב טירפתל רבעמ בקע הארנכ ,סיליבה ומוה לש
ףא ןחנ סיליבה ומוה .תויגולואיכרא תויודעב ךמתנה ,םירגפ תליכאבו
שמתשהל לחהש ןושארה ישונאה ןימה היה אוה .רתוי ללכושמ הינב רשוכב
לע םיעיבצמו םיללכושמ ולש ןבאה ילכ .יתמ רורב אל ןיידע יכ םא ,שאב
דדנ ,הקירפא תא בזעש ןושארה היה סוטקרא ומוה .ינרדומה םדאל בר ןוימד
םידירש .תכל יקיחרמ םייוניש אלל ,םינש ןוילימכ דרשו הפוריאלו היסאל
.היסא חרזמבו לארשיב הידבוע רוזיאב ולגתה םינש ןוילימ 1.4 ינפלמ ולש

ינרדומה םדאה אצומ
יונש ינרדומה םדאל דע סוטקרא ומוהמ ישונאה עזגה תוחתפתה ךשמה
לש ירוזא-בר אצומב הכמת הנורחאל דע תלבוקמ התיהש הרעשהה .תקולחמב
הנופצ הקירפאמ ודדנ סוטקרא ומוה יאצאצ לכ - ונייה ,ינרדומה םדאה
םדאה ,וז השיג יפל .םלועב םיבר תומוקמב הליבקמ היצולווא ורבעו
.םלועה יבחרב סוטקרא ומוה לש תומודק תויסולכוא לש אצאצ אוה ינרדומה
הנפוה ,יטנגה רקחמב תוינשדח תוטיש תוחתפתה םע ,תונורחאה םינשב
הללוח תיתלוקלומה היגולויבה .םייתלוקלומ םיספל יגולואיכראה ךוראיתה
םיראתמה "םייטנגוליפ םיצע" תיינבבו םדאה תיצולווא ךוראיתב םג ךפהמ
תוקדובה ,תודחוימ תוטישב .תיטמטסיסה םתברקו םינימה תולצפתה תא
תדימ תא קודבל ,םינימ ךראתל ןתינ ,א"נדב תויצטומ לש ןתעפוה תורידת
תוטישב תוחתפתה הלח ,ףסונב .יתשרות ןיסחוי ןליא רזחשלו םהיניב הברקה
ךוראית תורשפאמה תוללכושמ תוטיש לש ןחותיפ םע ,יגולואיכראה ךוראיתה
תירוזא-דח הרעשהב תוכמות תוקידבה תואצות .םיירוטסה-םדק םיאצממ לש
200-כ ינפל םש עיפוהש ,ינרדומה םדאל דיחיה רוקמכ הקירפא לע תועיבצמו
.הנש ףלא
חרזמל דדנו הקירפא תא ינרדומה םדאה בזע רתוי רחואמ הנש ףלא 100  
הרעשהה .ילטרדנאינה םדאב תע התואכ תסלכואמ התיהש ,הפוריאלו ןוכיתה
תומודק תויסולכואמ הפוריאב חתפתה ילטרדנאינה םדאה יכ הסרג תלבוקמה
םיאצממ .וננמז-ןב ינרדומה םדאה חתפתה ונממו ,סוטקרא ומוה לש
ךוראית תוטישב וכראותו לארשיב תונורחאה םינשב ולגתנש םייגולוטנואילפ
,3/ג"ל "עדמ" ,"הרעמה ןמ רוא" :ואר) וז הרעשה לע םיקלוח תוינרדומ
,תרצנ דיל ,לילגב (הזפק) הציפקה תרעמב ופשחנ הנורחאל .(145-143 'מע
וליגש (Homo sapiens archaic)(יאכרא) םודק ינרדומ םדא לש םידירש
כ"חא םינש רפסמ .וננמז-ןב ינרדומה םדאה ןמ הנושה ,הנש 92,000-ב דמאנ
.הנש 60,000 ןבכ ךראותש ילטרדנאינ םדא דלש למרכבש הראבכ תרעמב ףשחנ
ןוכיתה חרזמב םדק יאכראה ינרדומה םדאה יכ ךכ-לע תועיבצמ הלא תוילגת
יאצממ לש יגולואיכראה ךוראיתהו יטנגה ךוראיתה .ילטרדנאינה םדאל
יפל .ינרדומה םדאה לש הירוטסיהה תא "רזחש"ל םירשפאמ ,ונצראב תורעמה
100-כ ינפל .םינש ףלא 300-200-כ ינפל הקירפאב ינרדומה םדאה אצומ הלא
.וכרדב ודמעש תויסולכוא תקיחד ךות ,בורקה חרזמל - הנופצ דדנ הנש ףלא
וידירשש ,יאכראה סופיטה - ינרדומה םדאה לש םודקה סופיטה הז היה
םדאה הנורחאה חרקה תפוקתב חתפתה הפוריאב .הציפקה תרעמב ולגתנ

ליבקמב יח םשו ,םינוחרקה תוטשפתה םע ןוכיתה חרזמל דדנש ,ילטרדנאינה
-כ ינפל דחכנש דע ,םהיניב תיטנג תוברעתה אלל ,יאכראה ןובנה םדאל
עיפוה הנש 40,000-כ ינפל .תוינויצולווא תורזגנ אלל הנש 45,000
Homo) ינרדומה ןובנה םדאה אוה - ינרדומ םדא לש שדח סופיט הפוריאב
ןובנה םדאה ןמ תיתוברתו תימוטנא הניחבמ קוחרה - (sapiens sapiens
.הציפקה תרעמב אצמנש יאכראה
.הלא םיסופיט ינש לש "תוינרדומ"ה תדימ לע םישוטנ םיפירח םיחוכיו  
יאכראה ןימה ןיב בר לדבה לע םיעיבצמ היגולואיכראהו הימוטנאה
לכא ,ונלשמ ירירשו הבועמ דלש לעב היה יאכראה ןובנה םדאה .ינרדומל
ויה תטשפומה הבשחמהו תוברתה ,תרושקתה .עובק תיב סיסב אלל דדנו םירגפ
ךילהת .ינרדומה םדאב רשאמ יאכראה סופיטב םיחתופמ תוחפ הברה הארנכ
םדאה תעפוה םע םיתסהו םינש 35,000-90,000 ינפל הארנכ לח היצזינרדומה
,רתוי לוגע שאר ,הסג תוחפ םירירש תכרעמו דלש לעב אוהש ינרדומה ןובנה
.תחתופמ תוברת לעבו תוחוטש םינפ
יכ הארנ ךא ,המותס ןיידע םדאה תיצולוואב תימנידה תוחתפתהל הביסה  
רישכמכ הפשב יוצמה רידאה לאיצנטופה שומימ .יזכרמה םרוגה התיה הפשה
תורשעמ םיאצממ ולגתנ .הלוכ תוברתה תוחתפתהל סיסבה הארנכ היה תרושקת
םירויצ םהבו תישונאה תוברתה תוחתפתה לע םידיעמה תונורחאה םינשה יפלא
ןגרואמ יתצובק דיצל תויודע ,םיללכושמ םילכ ,םילספ ,תורעמ תוריק לע
.םיבחרנ םיחטש ינפ-לע תוישונאה תויסולכואה תושרפתהו
היה ,םדאה תודלותב רתויב םייתועמשמה תיתוברתה היצולוואה יבלשמ דחא  
היונבה הלכלכל ,ןוזמ טוקילו דייצ ,תודוונ לע תססבתמה הלכלכמ רבעמה
איבהש ,הז רבעמ .ןוזמ רוצייו םייח-ילעבו םיחמצ תויב ,עבק-יבושי לע
-כ ינפל ןשיה םלועב לח ,תולודגה תויצזיליויצה לש תבכרומה תוחתפתהל
רבעמה .רתוי רחואמ םינש יפלא המכ שדחה םלועבו םינש 12,000-10,000
-םדקה רקחמה .םינוש םיבושיב ליבקמבו הגרדהב לח תואלקחל טוקילו דייצמ
םידיעמה םיאצממ עפש ףשח תונורחאה םינשה םישולשב יגולואיכרא-ירוטסיה
,הפוריאל םשמ התוטשפתהו ןשיה םלועב תואלקחה אצומכ ןוכיתה חרזמה לע
:ולוכ ןוכיתה חרזמב םירתא תרושב ליבקמב לח רבעמה .הקירפאלו היסאל
םייגולואיכרא םיבושי ופשחנ ןהב ,לארשיו ןדרי ,הירוס ,קריע ,היקרוט
,דמר ,דאוסא -לת ,טיבירומ ,הרירוח ובא לת ,קויוח לט'צ ,ונוי'צ ומכ
.םזכרמ היה הירוסב קשמד ןגא יכ ןכתי .םירחאו לזר-ןיע הדיב ,וחירי
,םינופא ,ןופיש ,הטיח ,הרועש לש רב-ינימ ללכ םייאלקחה םינימה רוקמ
רחואמ םינש יפלא המכ .םייחה-ילעב רוקמ ויה שבכהו זעה ; התשפו םישדע
,תיזה םהיניב ,ירפ-יצע ןוכיתה חרזמב ותיוב ,תיתילוקלכה הפוקתב ,רתוי
.םיריזחו רקב ומכ םייח-ילעב ףאו ,דקשהו ןומירה ,רמתה ,הנאתה ,ןפגה
ובא לתב לשמל ךכ .תיאלקחה תוססבתהל עבק-יבושי ומדק םירתא רפסמב  
לע םייקתהש עבק-בושי הנש 11,500-כ ינפל ססבתה ,הירוס ןופצבש הרירוח
םיעבורמ םיתב וניפא בושייה תא .תואלקח אלל ,ןוזמ טוקילו דייצ
תואמ המכ ורד םוקמב .םיירוביצ םיסקטל םיזכרמו םירדח-יבורמ םיינבלמו
םיסקטל ושמיש םדאו תויח לש םינולספ .חתופמ היה יתרבחה הנבמהו םיבשות
תביזעל ואיבה ןוזמה תורוקמ ףדוע לוצינו םילקאה תושבייתה .ןחלופו
ססבתהש יאלקח בושיב םעפהו ,תינש רתאה סלכוא הנש 10,000-כ ינפל .רתאה
תויח דיצב הבולישו וז תואלקח .םיתיובמ תוינטקו הטיח ,הרועש לודיג לע
רתוי רחואמ םינש 1000-כ .ויבשות רפסמו בושיה תלדגהל ומרת רוזיאהמ
ירדע לוסיח בקע הארנכ ,שבכהו זעה תויבל רבעמה לח (הנש 9000-כ ינפל)
יתגרדה ךילהתב ,ססובמ יאלקח בושיל הכפה הרירוח ובאו ,רוזיאב םיאבצה
הכפהמכ לח אל תואלקחל רבעמהש ,ךכ-םא ,הארנ .םינש 3000-2000-כ ךשמנש
.ליבקמב םידחא תומוקמב הרקש יתגרדה ךילהתכ אלא תימעפ-דחו תימוקמ

יגולויבה וסיסבו םדאה עבט
רשפא ,םייגולויבה וינייפאמ לע ישונאה ןימה לש היצולוואל ליבקמב
תרשרשב הילוחכ םדאה לש ותוברתו ותוגהנתה ,ועבט תוחתפתה תא תוארל
ףוסוליפה החסינש יפכ .םדאה עבטל סחיב תיזכרמה הלאשה .תינויצולוואה
ףרח םדאה לש ועבט והמו הרכהה תלעופ דציכ איה ,(D.Hume) םוי דיוד
תדה ,תונמאה ,חורהו הרבחה-יעדמ יחטשב הז אשונב רופס-ןיא םינויד
םדאה םא .ותנבהל תיזכרמו תינויח תיגולויבה השיגה ירה ,היפוסוליפהו
תויצקאיר סיסב לע תבכרומ הנוכמכ לעופ ןכא ופוגו ,היצולווא רבע ןכא
עקר לע ועבט תא ןיבהל ,ןורקיעב ,ןתינ ירה ,עבטה-יקוחו תוימיכויב
וא ימיכויב - ירמוח סיסב לעו ולש תיגולויבה הירוטסיהה
וניאו ולש היגולויבב שרשומ םדאה עבט :ןכ-לע-רתי .יגולויסיפורינ
םייגולויסיפו םיימיכויב םיכילהתל ףופכ אוה ירהש ,לבגומ יתלבו ישפוח
,ורבעל ,תיקלח תוחפל ,לובכ אוה ינש דצמ .תמיוסמ תויקוח ךותב םילעופה
תרזעב ותוגהנתהו םדאה עבט תנבה .תלבגומ לוכי-לכה תא קחשל ותלוכיו
רואל דחוימב ,םייזכרמל םיכפוה ,םייחה-יעדמ דחוימבו ,עבטה-יעדמ

חומה תלועפ לש םייטנגהו םייגולויבה םיטבהה לע ברה עדיה תורבטצה
תוגהנתה לש םייגולוכיספהו םייתוברתה םייתרבחה םיביכרמה לע םתעפשהו
.םדאה
ןיאו ליאוה :תוקומע תויפוסוליפ תויועמשמ ,הנוכנ איה םא ,וז השיפתל  
ירה ,דבלב םויקה תא איצוהל ,םדאה ללוכ ,יגולויבה םלועל הנוילע תילכת
ודי לע תועבקנ יגולויבה ומויקל רבעמ םדאה ייחב תויועמשמו תוילכת
.יגולויבה ורבע לש אצוי לעופ םה ירסומה ומלועו םדאה תוברת לכ .דבלב
הביבס ,הקיטתסא ,רסומ-תורות ,תד תריחב ומכ תוטשפומ תולועפל םג
סיסב תויהל - היצולווא רבע ןכא םדאה םא - בייח ,תרחא וא וז תיתוברת
רבדל םדאה לש ורשוכב אלא ,תרחא וא וז הריחבב וניא רבודמה .יגולויב
,תירבע רבדי םא שארמ עבקנש ילבמ יטתסאו ירסומ תויהל ,תילמיס הפשב
וא ורימ ,וסאקיפ ,לאגאש ירויצ תא בהאיו ,תודהיה יכרע תא ץמאי
םיביכרמה לכל .תידוה רבדיו חרזמה תותדמ תחאב ןימאי וא ,יקסנידנק
ימויק ןורתי םדאל קינעמה ,יגולויב סיסב תויהל בייח וללה םיישונאה
לולכמו ,ונירצי ,ישגרה ונמלוע ,תישונאה הרכהה .הרכה תלעב היחכ
,תונפקות ,תורחת ,חוכ ,דחפ ,דובכ ,הבהא ומכ ונתוא תונייפאמה תונוכתה
.ולוכ םדאה ןימ םויקלו טרפכ ונמויקל םימרות ,תושגרתהו הוקת ,םעז
קספנ ןוגראהשכו ,בכרומ יגולויבו ימיכ ,יסיפ ןוגרא לע םיתתשומ םייחה
.םילסחתמ םייחה

היצולוואה תנבהל ישונאה םונגה
ישונאה רודה ךשמ :םדאה תשרות תנבה םודיק תא הכ-דע ובכיע םיבר םימרוג
תורשפא רסוח ,יטנג חותינ ךרוצל תוחפשממ תומיגד ףוסיאב ישוקה ,ךוראה
ברה םרפסמ ,םדאה ימוסומורכ לש ןטקה םלדוג ,תוננכותמ תואלכה תכירעל
רפסמ רותיא ,המקר תיברתב םדא-יאת לודיגב םיישק ,הזל הז םנוימדו (46)
הנתשה הז בצמ .תולבגומ יופימ תויורשפאו םיישונא םינג לש רתויב ןטק
.תיתלוקלומה היגולויבב הכפהמה םע ןיטולחל
לש דוקפתהו הנבמה תנבהב ימניד רקחמ הדשל םדאה תשרות הכפה הנורחאל  
לופיט תויורשפא ,תויתשרות תולחמ לש יתדיל-םדק ןוחבא רשפאמש ,םינגה
100,000-כ ךותמ ,םינג 1000-מ הלעמל ופומ םויה םע .דועו תוינשדח
יעדמ תודלותב רתויב לודגה ימואלניבה טקיורפה .םדאב םיינבמה םינגה
תולחמ .ישונאה םונגה לש אלמ יופימ :בורקה רושעב עצבתהל דמוע םייחה
-םדק ענומ לופיט רשפאתיו ,תיטנגה המרב ןחביהל ולכוי תובר תויתשרות
םויכ תונתינ ןניאש רורב יתשרות ביכרמ תולעב תונוכת םג .יתדיל
תונוכת וא (לשמל הקיטמתמלו הקיסומל) םידחוימ םירושיכ ומכ ,הזילנאל
םונגה חונעיפ .יטנגה ןוחבאה בלשל ורבעי ,תויתוגהנתהו תויגולופרומ
םדאה לש היצולוואה תנבה ףאו האופרב תובר תויעב ןורתפ רשפאי ישונאה
.יתשרותה רמוחב הרוקמש

םייתשרותה היביכרמו תוגהנתה
לש ןילמוג-תולועפ רצות אוה ולוכ םדאה יכ תסרוגה ונתשיגמ אצוי לעופכ
םג ךכ תוארל ןתינ ,ופוגב םישחרתמה םייגולויסיפו םיימיכויב םיכילהת
ירקחמ לע םיססבתמ תיתוגהנתה הקיטנגב םירקחמה תיכרמ .ותוגהנתה תא
ןכ -לעו תחא תירפומ תיציבמ וחתפתהש (םייטוגיזונומ) םיהז םימואת
(םייטוגיזיד) םייחא םימואתל האושהב ,יתשרות ןעטמ ותוא םיאשונ
םיעיבצמ ולא םירקחמ .תיטנג םינוש ןכ-לעו תונוש תויציב יתשמ וחתפתהש
תונפקות ומכ תוישיאה לש תויסיסב תונוכתב יתועמשמ יתשרות ביכרמ לע
יטנגה ביכרמה תובישח תא תושיגדמ תואצותה .(םזיאורטלא) תונתלוזו
תפתושמה הביבסה לש תיספאה העפשהה תא ,(60ל 50ב ותמורתש)      
תוביבסב התמורתש) םואת לכ לש תידוחייה הביבסה תובישח תאו (תיתחפשמה)
תוחתפתה לע תולבוקמה תוירואיתל תודגונמה ,ולא תועיתפמ תוילגת .(50,  
םימואת ,דחי ולדגש םימואת :רקחמ תוצובק עברא לע תוססבתמ ,תוישיאה
תעפשה הנחבנ ,לשמל ,ךכ .םיצמואמ םיחאו םיצמואמ םידלי ,דרפנב ולדגש
ןידב םיעשרומ 14,427 לש םהינב לש עשפל היטנה לע םייטנג םימרוג
תוצמאמה תוחפשמה לש וזל התוושוה םתיטנו ,הדילה רחאל םהירוהמ ודרפוהש
עשפל היטנה ןיב קהבומ יטסיטטס םאתמ הלגתנ .תויגולויבה תוחפשמה לשו
הלגתנ אלו ,שוכרב םירושקה םיעשפל סחיב תיגולויבה החפשמה לשו דליה לש
וארה תונוש תוחפשמל דרפנב וצמואש םיחא .תצמאמה החפשמה םע םאתמ לכ
לש רבע לעב היה יגולויבה םהיבא רשאכ דחוימב ,עשפל הליבקמ היטנ
.תעשופ תוגהנתה
-טעמ םרות יתביבס-יתוברתה ביכרמהש הרעשהב םיכמות םירחא םירקחמ  
תיתרבחה םתביבסמ טעמ םישכור םיטרפה .יתרבחה תודמעה יוטיבל תיסחי
םירחא םירקחמ .םהלש תיטנגה היטנה וא הנבמה תא תמאות הניא וז רשאכ
תוסחיתהב .(היצנגילטניאה) לכשמה תמרו השרותה ןיב רשקה תא םימיגדמ
היגולופרומהמ הנוש הניא תוגהנתהה יכ הארנ הלא םיאצממל תיגולויב

.היצולוואב הנתשמו לעופה יטנג סיסב םלוכל - היגולויסיפהמו

תיתוברת היצולווא
תרבעה תועצמאב ייוסינ ןפואב חכוהש יפכ ,תויחב תוברתה לש הרוקמ
רשפא .םדאב איה תירקיעה התוחתפתה םלואו ,םיפוקב תויתוברת תורוסמ
ךכב הדוחיי .םדאה תיצולוואב אישה תדוקנכ תישונאה תוברתה תא תוארל
רסומ-תורות ,םיכרע ,תונומא ,םיגשומ ,תונויערמ תבכרומ הב תונושהש
בצקה ןאכמו תשכרנ-תיתביבס היצולווא ורבע ולא לכ .תויגולואידיאו
תיתשרות תונוש הרקיעש תיגולויבה היצולוואל דוגינב ,ןהלש ריהמה
תיתוברתה היצולוואה לש םיכילהתהו םימגדה םג םלואו .תיעבט הרירבו
םיליבקמ םה םקלחבו ,הביבסה יאנתל המאתהו הרירב ,תונושב םרוקמ
תונויער תוארל ןתינ וז תוסחיתהב .תיגולויבה היצולוואב םיכילהתל
יוניש םירבוע םהש ךכב תויטנגה תויצטומל םיליבקמכ תויתוברת תודיחיו
.תויטנגה תודיחיה ומכ בחרמבו ןמזב
הניא ךכ-םא תיתוברתה תכרעמה .הלוכ תוברתל סיסבה אוה ישונאה חומה  
-יסחיב המיע תאצמנו היגולויבב תנגועמ אלא תקתונמו תיאמצע תכרעמ
,םדאה תונויער לש יתורפסה דועיתהו בתכה תא תוושהל לכונ .ןילמוג
הלוכ תוברתה תיירוטסה .א"נד-ה לש תימיכה הפשב דעותמה יטנגה עדימל
ןפוצה לש תוירפסב הנופצ תיטנגה הירוטסהה וליאו ,םדאה תוירפסב תזכורמ
תיתוברתה היצולוואה יפוא תא םג הביתכמ םיטרפ ןיב תונושה .יטנגה
םירצוי .םינגה תודרשיהל המודב תרתונ תונויער לש םתודרשיהו םהיניב
הבר תוריהמב הביבסה תא םינשמ היגולונכטבו תדב ,עדמב ,תונמאב םילודג
.תיטנגה תכרעמה לע תלעופ וזו ,םהיתוריצי תועצמאב

ינויצולווא םגדכ הפשה
תישונאה תוברתל סיסבה איהש ,תילמסה ותפשב איה ישונאה עזגה תוידוחיי
הפש לכ שוכרל קוניתה רשוכ .תיתועמשמ היצולווא הרבע הפשה םג .הלוכ
רקוח ,יקסמוח יפל ,דיעמ ,םירסמו תויועמשמ ייוניש ךות ןוויגב הנגראלו
תוחתפתהה ידכ ךות תונבנ וללה .ריבחתה לש תויתשרות תוינבת לע ,ןושלה
ריבחת שי תויעבטה תופשה לכל .תרדגומ תיטנג תינכות סיסב לע תירבועה
.םיקלח תתו םיקלח לש רושיק ךות ,יכרריה הנבמב חתפתהש ,ילסרבינוא
לש היצולוואה לע זומרל היושע ,בכרומל טושפהמ ,דליב הפשה תוחתפתה
.הפשה
תוגהנתה ,רוביד רשוכ אלל בושחלו םיטפשמ תונבל םילגוסמ םיזנפמיש  
וזו תילמסה הפשל המדק תותואה תפש .הפשל המדק הבשחמה יכ הדיעמה
גשומ תשיפת ,הנובת ,הבשחמ ינצינ .הבשחמה חותיפ תא הנברד הנורחאה
עודי .םדאה -יפוק תוגהנתהב םילגתמ ,דועו תימצע הרכה ינמיס ,תויתביסה
םיארחאה ,הקינרו רוזיאו הקורב רוזיא ינצינ חומב םימייק םיזנפמישב יכ
רובידה תא םירשפאמו הפהו ןורגה ירירש לש היצנידרואוקהו הנבמה לע
םדאל .רובידה רשוכ תוחתפתהל ןיידע האיבה אל םתואיצמ ךא ,ותנבהו
חומה" אוה - תיבמילה תכרעמב ןרוקמש תומוד תושגרתה תואירק הזנפמישלו
םוצע לודיגב ךרוצ היה תילמסה הפשה יביכרמ ראש יבגל םלוא ."ישגרה
חתפתה ךובידה .םייאת-ןיבה םירשקבו תויופעהסהב ,חומב בצעה-יאת רפסמב
תוחתפתה רחאל ,םידיה רקיעבו ףוגהו םינפה תועבהמ ,העונתהמ הארנכ
תרשפאמה ןורגה תיימוטנא לש היצולוואה .ןורגה תיימוטנא לש תקפסמ
וליאו ,סוטקרא ומוה לש בלשב הנש יצחו ןוילימכ ינפל הארנכ הלחה רוביד
םדאה תעפוה םע חתפתה ,ינרדומה םדאה תא ןיפאמה יחכונה ימוטנאה בצמה
.םינש 300,000-כ ינפל יאכראה ינרדומה
תועונתו תולוקב הלחהש ,היצולווא קפס אלל ורבע רובידה רשוכו הפשה  
הפשל היצולווא הרבע תיויטימירפה םדאה-יפוק תפש .תויתרבח תויחב
,ןוזמ ףותישב האטבתהש ,תיפותישה תוברתה תוחתפתה םע תיריבחתה תילמסה
2.5-ב םילכה רוציי ימגד .יתרבח לגעמב דייצו הינב ,םילכ תריצי
.םלולכשב םייטירק םיבלש רפסמ לע םיעיבצמ ,תונורחאה םינשה ןוילימ
םדא ,סוטקרא ומוה םדאה ינימ תעפוהל ליבקמ הלא םיבלש לש םכוראית
יתביבס לוצינו יתרבח ןוגרא לע םיזמורו ,ינרדומ םדאו ,יאכרא-ינרדומ
םיעיבצמ הלא לכ .תיתצובקה תוהזה לש לדג יוטיב ךות ,רתוי םיללכושמ
תועונתש חינהל ריבס .רתוי-תבכרומ תרבודמ הפש תוחתפתה לע ןיפיקעב
ןיב רשקל ףסונב תאז .םילכ תיישעב קוידל תורושק םידיהו הפה ,ןושלה
יתועמשמ דיקפת תואלממה ('וכו םיידי ,םינפ תועבה) ףוג-תועונתו הפש
.הלא ונימי דע תישונאה תרושקתב
* * *                              

וב תטלש תינויצולוואה תויקוחהו םייחה לש תינויצולווא תרזגנ אוה םדאה

הכפהמ ורצי ותוברתו תילמסה ותפש ,םדאה לש חתופמה וחומ .םינימה ראשבכ
ואצומ תא ןיבהל וחוכבש ןימ רצונ .תיגולויבה היצולוואב םידקת תרסח
תאו תיגולויבה היצולוואה דיתע תא תונשלו ,ולש היצולוואה תאו
.םייגולויבה םינימב ןכוסמהו חלצומה אוה םדאה .הלוכ הריפסויבה
יתביבס-יפרגומדה ןוזיאה תא םדאה ץרפ תיתוברתה היצולוואה תועצמאב
הביבסהו םייגולויבה םינימה לש יטנגה ןווגמה תדחכהל םויכ יארחא אוהו
ןימ לש ודיתע והמ .רבעב תופחוס תודחכהל םיוותשמה קנע ידממב תיעבטה
הלאשה יהוז ?ץראה רודכ ינפ לע היצילוואה הא טוונמ אוה ןאלו הז
דיתע לעו ומויק תוהמ לע בשוחה םדא לכ דירטהל תבייחש תירקיעה
.תושונאה
     

 
 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ