פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
םיאשונב םיפסונ םירתא
"היגולונכט" וא "עדמ"
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
                           לכל יעדמ ןותיע "עדמ"
            היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוהב
     תורבוחה לכב (אלמ חסונב) ומסרפתהש םירמאמה לכ תא ליכמ בשחוממה רגאמה
   (ה"ל ד"ל םיכרכ) אנוא ןיכי ,(ג"ל-ל םיכרכ) סניפ יאפק    :ישאר ךרוע
 (ה"ל-ד"ל,ל םיכרכ) ןיולס תירמ ,(ג"ל-א"ל ךרכ) אנוא ןיכי   :יארחא ךרוע
                      רגניזלש לאכימ    :יעדמ ךרוע
                (ה"ל ,ד"ל םיכרכ) ןומצע יבצ    :ריכב ךרוע
            קינזר סכלא ,ןומצע יבצ ,ןיולס תירמ     :םיכרוע
   (ה"ל-א"ל םיכרכ) ןורש ןתנ ,ריצק םירפא ,ץיבוביל והיעשי     :םיצעוי
  סניפ יאפק ,ןורש ןתנ ,רדנסכלא המלש  - עדמל ןמציו ןוכמ  :תכרעמה תצעומ
        .ןונרא תור ,ןורש ןתנ      
.יבגנ השמ ,ינדולוק עשוהי ,הידעו שאוי - תירבעה הטיסרבינואה 
       .ןיריבז םרוי ,רימש ירוא      - ןוינכטה
     .גרובצניג הנועמש ,שריק םרוי - החותפה הטיסרבינואה
            .סיירפ תנק - ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
     ,ץיבוביל הילא ,הנקלא הדוהי - ביבא-לת תטיסרבינוא
  .רשכ אסא ,ריבא דוד ,קינלוקש םרימע
              .ןורש ןד - תוברתהו ךוניחה דרשמ
           .רליו לאקזחי - תימוטא היגרנאל הדעוה


 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ