תינונס - ישאר ףד
ילאוטריו ןואיזומ


ילאוטריוה סואכה ןואזומ

םויה דעש תועפות רקחל םירוקמו םישדח םילכ איבמה ינכפהמו שדח עדמ אוה סואכ
.רבסהל תונתנ יתלב ויה
אוה ,דבלב ולא םימוחת לע אל ךא ,הקיסיפהו הקיטמתמה ימוחת לע תובר עיפשמ סואכ
,היגולויב ,הלכלכב םישדח הבישח ינוויכ איבה אוה ,ריואה גזמ רקחב הכפהמל איבה
.תונמואב וליפאו היגולוקא
.םירבסהו תונומת היצקרטניא יקחשמ ךותמ סואכה עדמ לע דומלל ולכות הז ןואזומב
םיאשונה תא ריבעהל יתלדתשה .טרפב סואכלו עדמל הכישמ שחש ימ לכל דעוימ ןואזומה
תודעוימ תוגוצתה תיברמש ךכ רשפאה לככ הטושפ הפשב סואכה עדמ לש םיירקיעה
.114 דע 14 םיאליגל

.םילשוריב דליפמולב םש לע עדמה ןואיזומ ףותישב תלעומ הכורעתה
JAVA תפשב תוינכות ליכמ רתאה*

ןגלבב רדס םישוע - סואכ

ריואה גזמו סואכ

לובניפה קחשמ

רזומה ךשומהו ץנרול לש םימה לגלג

םיגדה ףירו תיטסיגולה האוושמה

לטקרפ ומשו שדח רוצי

תיטואכ תונמוא

? םלועה םע תויבוקב קחשמ םיהולא םאהןואזומה לע יללכ עדימ

סואכ אשונב ןויד תצובק

תשרב םיפסונ סואכ ירתאitaie@www1.huji.ac.il - החמשב ולבקתי תוראהו תורעה
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,1996 ,תורומש תויוכזה לכ ©
webmaster@www.snunit.k12.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ

םירקבמ ונרפס שדוחה תליחתמ