םילטקרפ

גלשה תיתפ [היצקרטנא]

גלשה תיתפ [רבסה]לש הקיטמתמה .בשחמ לע םיטושפ םיבושיח לש הרזח י"ע רויצל תנתנש תירטמואג הרוצ אוה לטקרפ
הלוכיש הפשה" הנוכמ םילטקרפה תירטמואגו ,תויטואכ תוכרעמ לש הקיטמתמל הרושק םילטקרפ
."סואכה עדמ תא ראתל
ותובכרומב םיהדמ הארנ אוה םימעפל .בטיה תרדגומ םיללכ תרדס י"ע הנבנ לטקרפה יללכ ןפואב
.רתויב הטושפ םיתיעל ,ותוא הרידגמה םיללכה תרדס ךא

( ךשמהב ריכנ התוא )טורבלדנמ תרובח לש הנומת תריציי .בשחמה תאצמה אלל םירצונ ויה אל םילטקרפ
,היהיש לככ םמעושמ ,והשלכ ןעדמש חינהל השק .תויטמיתמ תולועפ 6,000,000-כ תשרוד בשחמ ךסמ לע
תויטמיתמ תולועפ עוציבל דואמ םיאתמ ,תאז תמועל בשחמה .ינדיי ןפואב תאז תושעל הסנמ היה
.ןמצע לע תורזוחה

.טושפ לטקרפ אוהש "גלשה תיתפ" תא הנבנ ,לטקרפ והמ רתוי בוט ןיבהל ידכ
ליחתהל ץחל


[(טירפת) םילטקרפל הרזח]
[הכורעתל הסינכה םלואל הרזח]

[תינונסל הרזח]