תינונס ישאר ףד
ילאוטריוה ןואיזומה


.1907 רבוטקואב 7-ב הינמרג ,ןילרבב דלונ ,הכורעתה רצוי ,רשיפ דראודא
תנשב .סדנהמכ דבעו םילשוריב ררוגתהל ,ןתנ ,רוכבה ויחא רבע 1931 תנשב
ףרטצהלו תיצאנה הינמרגמ טלמהל (ויחאו וירוהל ןכו) דראודאל ןתנ רזע 1932
.םילשוריב וילא
הפוקת םיפקשמ הכורעתב םימוליצה .יאמצע תונותיע םלצל דראודא ךפה םייקתהל ידכ
.םיפונו םיעוריא םליצו ץראב לייט הב וז
שגפ רשאכ םש ראשהל טילחה אוה .ימלועה דיריה תא םלצל ב"הראל עסנ 1939 תנשב
.הזילנאל אשינו
.לארשיב ההש הב הפוקתה תא הבוטל רכזו 1939 זאמ םימעפ רפסמ לארשיל בש דראודא
דראודא .רתויב רקיה ורצואכ ויניעב ובשחנ הפוקת התואב םליצש תונומתה
60 רשא דע הנוכנה ךרדה תא אצמ אל ךא םירחא םע תונומתה תא קולחל הצר
םיווקמ תינונס תכרעמו דראודא .ךרדה תא האצמ היגולונכטה רתוי רחואמ הנש
.30-ה תונש לש לארשי ץראב םייחה תייוחמו תונומתהמ ונהתש
ופלחש תוברה םינשה תורמל םנושלכ םלצה לש ויפמ וטטוצ תונומתה ירואית
.םהב ולפנש םיקויד יאו
.םיירוקמה םילילשתהמ תונומתה תא דביעו קרס רשא רשיפ לקיימ רמל הנותנ ונתדות

[הכורעתה תפמל]


E duard Fischer, who created the images of Palestine presented, was born in Berlin, Germany, on October 7, 1907. In 1931 his older brother Nathan established himself in Jerusalem as an engineer. In 1932, Nathan helped Eduard (as well as his parents, sister Minna, and 'kid' brother Heini) join him in Jerusalem and escape Nazi Germany (Nathan, at over 90, still lives in Jerusalem with his wife Lotte. Heini also lives in Jerusalem with his wife Judith).

A s a means of support, Eduard became a self-trained freelance journalist. In 1939 he traveled to the United States to photograph the World's Fair. He decided to remain in the United States when he met and married Anneliese. In 1994 Eduard was still taking pictures and playing his favorite sport, tennis. Now 89, Eduard has stopped playing tennis but is still taking pictures, living in Florida, and vacationing in Austria.

E duard, who has returned to Israel several times during the years since 1939, has always cherished his years in Palestine and considered the images he took, while in Palestine, as one of his most prized possessions. He has always wanted to share his pictures with others, but did not know the 'right way.' Sixty years later technology has provided that way. Eduard and the host of this site, Hebrew University, hope you enjoy the pictures and experience life in Palestine during the 1930's. We would like to thank Mr. Michael Fischer who scanned the photographs of the original negatives and came up with the idea to create this exhibit.

[TO THE EXHIBIT MAP]Copyright ©, Snunit, 1997-2001